De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1108 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Janvrier. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5x2599zr2s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Mijne houding op het Stadhuis Ik zcgde verledcn Zondag in mijn artikel, hoe de liberalen van het schepen kollege. ter gelegenheid van het neerleggen der be-grooting, weer hun woord hadden verbro-ken tegenover den gemeenteraad ; maar ik vergat er aan toe te voegen, dat zij hel tweemaal verbroken hadden. Inderdaad, Toen in 1912. de begrooting verworpen werd, riep het kollege, nadien, al de antiklerikalen bijeen en op die bijeen-komst, werd er op voorstel van M. Poot, het toenmalig gemeenteraadslid, aangeno-men : « Aile jaren, alvorens de begrooting aan den gemeenteraad te onderwerpen, zal de antiklerikale groep, deze in eene vergade-ring voorafgaandelijk onderzoeken, ten ein-de zoo veel mogelij k eensge^ind op te treden en negatieve stemmingen door 'n mis ver-stand te vermijden ». Wat deed het kollege met deze hh. Poot; De Goninck en De Laet, die eigen partijge-nooten zijn ? Den 26 December kregen de hh. hel voorstel van hervorming der begrooting, de begrooting zelve, maar tevens hunne nitnoodiging om er te komen overstemmen. Den 26 December 's avonds kregen wij de noodige stukken om op een paar uren een ernstige begrooting van bijna 1 lllil-liOCll aan te nemen. Zeg, eerlijke en onpartijdige lezers,en gij vooral, die een weinig van bestnurszaken begrijpt, iszooiets mogelij k? Neen ! En ook daarom is het dat M. Poot vandaag, en morgen misschien anderen van zijne partij, zich niet langer als een « quan Orgaan van de Vilvoordsche Afdeeling der llelgische Werklieden=Partij fJitftever : I§i(loor Slcjndels, Spiegelstraat, 22, Vilvoordeei. tité négligeable » willen laten behandelen. « * * En nu de begrooting zelve Voor hetjaar 1913, beraamde on s kollege het inkomen van de stad op 512,500 fr. ; voor 1914, wordt het berekend op 612,500 frank of 100,000 fr. meer. Van waar komen die 100,000 fr. ? Dat zeg ik n straks, eerst moet ik u he-rinneren, dat, wanneer ik bij de bespreking 'in 1912 deed opmerken dat er posten van ontvangst waren, die men voorzeker hoo-ger mocht béramen, mij dan tegen wierp : « Ja ! M.Gelders,er zijn zulke posten,zooals gij indsrdaad zegt, deze op de bebonwingen, maar.... wij HlOClCIl aail (l(' l>C- grootiiig al lia ce rekbaar-licid lai en. wantanders zouden wij liccl ©iivoorxiclitig bestii-rcil, men moet in een bestunr heel veel rekenschap houden met de niet voorziene gevallen. » Dat antwoordde het kollege in 1912, en in 1913, neemt datzelfde kollege 101,832,99 frank van de gewone begrooting om zc op de buitengewone begrooting over te dragon. Wat verschil,op een jaar tijd ! En dat zouden wij blindelings, zonder onderzoek,moe- ten goedkeuren. Neen ! Heeren, dat nooit ! Er is meer Niet alleen, wordt er 100,000 fr. aan de gewone begrooting ontnomen, maar op de posten waar in 1912 geene de minste veran-deriug mocht aan gedaan worden, volgens hen, voorziet men nu bijna het dubbel van wat men verledenjaar voorzag. De taks op het bouwen stond verleden jaar voor 23,000 fr. ingeschreven, nu be-raamt men de inkomst op 45,000 fr. De waterdienst moetgaan van 31,800 tôt 45,000 fr. De opeentiemen op de grondbelasting van 76 tôt 79 duizend. Op de patenten van 36 tôt 39 duizend. Op de concerten, tooneelvertooningen enz. van 2500 tôt 5000 fr. Op de voorloopigeontslagenen van grondbelasting van 4000 fr. tôt 8000 fr. enz... Zoodat,nu bijna al de ontvaugslen tôt het laatste centiemken zijn geschat en een jaar van tegenslag bekwaain zou zijn de begrooting uit haar evenwicht te schudden. En ik herhaal : zulke belangrijke hervor-mingen zou men mij met gesloten oogen willen doen stemmen ? Nogmaals ! en altijd neen ! Indien nu ten gevolge van zulke houding, de begrooting moest verworpen worden, dan zou het Kollege, Cil IliClliaiHl anders, er «le vcrantwooi*-dclijjklicid van dragen. Toekornden Zondag zet ik uiteen de mo-gelijkheid der aanvaarding van al de voor-stellen, die ik neerlegdc, met eene kritiek van de nieuwe uitgaven die men ons weer zonder voorafgaandelijk oivderzoek, aan de hand deed. Arbeiders ! Eerlijke burgers, waarheids-minnende vrienden, leest en verspreidt ons blad, die u op hoogte houdt van den waren toestand der gemeente. F. Geldëks ,i jjh ■■ Schandalige dagloonen in het katholieke Brugge. Vele onzer lezers zullen het artikel ge-lezen hebben dat over eenige dagen ver-schenen is in ons dagblad Vooruit. Het handelen over eene bespreking,die plaats greep tijdens eene gemeenteraadszitting, in de klerikale stad Brugge, over de dagloonen die er betaald worden aan de werk-lieden van den reinigheidsdienst. Het deed ons genoegen, of lie ver, het bedroefde ons ten zeerste, te vernemen dat in die stad, waar de klerikalen sinds zoo-vele jaren het bestuur in handen hebben, aan een 20-tal werklieden, waartusschen familievaders met een gezin van 4 of 5 kinderen, daglOOIlCIl vail 2 il*, worden betaald. Is dat niet wraakroepend? Het socialistische gekozen raadslid deed beroep op de gevoelens van christelijke naas-tenliefde der heeren klerikale raadsleden, om aan dien erbarmelijken toestand te ver-helpen.Helaas, te veigeefs ! Zijn voorstel, om aan ieder werkmau eene bijvoeglijke ver-goeding van 200 fr. per jaar te verleenen werd verworpen. Al de kallîOlie-ken ^teiBideii legen. Van klerikale zijde mng ons dat niet te veel verwonderen. Ongelukkiglijk moet eu we er ook bij-voegen dat een diietal liberale gekozenen, den heldenmoed gebad hebben de werklieden.... den rug toe tu keeren met zich, bij de stemming, te onthouden ! En wij, socialisten, wij zijn de vijanden van deu werkmau ! Nietwaar, Klein Gu/el, Echo ?! 11 — !!!! • • • • Wanneer zal het kollege aan M. Vander Linden op den bock van de Scliaarbeeklei, verplichten zijne grootehuizen aan de stads-riool te verbinden ? Wanneer ? Wanneer ?? vv De Schoolkantien Deze is dus geopend. Laat het ons maar zeggen niets te vroeg. Vrijdag laatst ; het begin was een op-rechte goede inleiding, een kloeke erwten-soep, met daarna njstpap. Verder heel de week eene afwissèlende soep, met ook aardappels, groenlen en vleesch. 01 de arme kleinen hun buiken telkens een goede zielmis doen. Men ziet heel wel, dat er velen dezer kleinen t'huis niet hebben wat hun in de kantien wordt opgediend. Ook kunnen wij niet ualaten, hier heel het personeel openlijk te bedanken voor de goede zorgen die zij wijden aan het be-reiden der sprijzen. Het zijn allen moeders, en zij begrijpeu des te beter dat ze de kleinen goed moeten verzorgen. Hulde ook aan Mevrouw Demoulin, die zich geene moeite spaart om ailes wel te doen lukken. Eene goede noot voor de hh. Vankele-com en Waroquiers is niet onverdiend. ÎMËS^*> ZIE CINEMA OP m^ DE KEERZIJDE VAN HET BLAD. DAGVERTOONIN. GEN OM 2 EN 5 UUR. zou-\ ANNONCES ; I Opstel ea Administratie "VollcsWis » .8. MecHelsckesfcraafc . |ABONNEAENT:lan(lyaâri| /is le^feron 1 ÎLJ • 6e rt.14.» ««fc*Mt MSi înaesoïtden Worden. I Sfc ICENTIEMEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG Xr 3. — ZATERDAG 17 JANUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes