De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

1211898 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 04 Juin. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wh2d796m92/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

r çefSte Jaaréang N°. 124 Vrïïtfag 4 Juni Î9I5" â Cenis KAC I^^AA C^ — '-: —- - BEDACTIEBUREEL,: ccnnu m aaoo u„ J Hootdopsteller : Yoor AB0KNE11ENTEN vende men xich tôt do Administrât!» V8n flot Mti Be vSZ ve'rscl^jnt t^ Âmsterdam elken d,g de, morgens Mr. ALBERIK DESWARTE KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Te.. M. 8922. j« vier bladzljden. Voor AANKONDIGINGEN wendo men zich toi de. Administratif v»B- il* Aboimemlntspnjg T)« voormtbeta.ling : Voor HolW en Belgia Opsteiraad i VLAAMSCHE STEM, Kalverstraat 64, Amsterdam, - Tel. M. 9922. per jaar f b.oO — per kwartaal / l./o — per maana f u./o, J Vocr Engeland, Frankrijk en bnitenland dezelfde prijzen, met ver- CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RIDDER A D VEKTEHTIES : 20 Cents per regel. hoog^ig van verzendingskosten (2V£ cent per nummer). korte inhoud e b 1 a d z ij d e : Duitsche Annexatie-Plannen. — Mr. Julius Boste Jr. Kleine Kroniek. Hoe Holland's volk medeleeft met het lot van. al wat Belg is. — J. B. Schepers. Dicke Bertha. Teekening van Georges van Raemdonck. sbladzijde: tfit het Vaderland. Pe Bdgische artillerie in den eersten Yser-slag.Yeranderingen in het Belgische ^linisterie? De Zwarte Lijst. Lente (7). — Cyriel Buysse. 9 bl adzij d e: De Europeesche Oorlog. De oorlog in Prent. — André de Bidder. s b 1 a d z ij d e : Voordrachten <?n Feesten* Overzicht der Per S. Het Gouden Boek van onfi Leger. Berelijst. Officieel© lijst der Belgisclie soldaten, krijgs- gevangen in Duitschland. (6). mm ■ « ■ — liitsè Ânnexatie-Plainei Langs om 'meer wordt in Nederland een esef wakker, dat 00& in. Duitschlar d zal oçn nadenken. Tôt nu toe heeft evenwel niemand dis yertuiging duicteiîjkar uitgedrukt dan de [sagscke korrespondent van ,,Het Alge-leon Handelsblad" die verklaarde dat 50 Duitschland tijdens dezen oorlog tôt o annexatie van België overging> hij ge<-eigd was tôt de meeiiing dat zulks ais een Dodolijk'Q bedreiging door Nederland en dus als een casus be)ii zou megen, en isoe-?&, worden opgevat " Moge ook een dergelijke verklaring aan Ile publicisten, die tôt de oorlogvoerende artijen behooren, eens te meer bewijzen ifc de verantwoordelijke leiders van de penbare meening in Nederland ailes gron-ig. nagaan, en waar hun overtuiging er en toe dwingt, met vastberadenheid zeg-m wat zij als waarheid beschouwen. Dat is toch ook een eeretitel yoor een Iein volk. Zoo wij bijgevolg belang hechteri aan de tting, welke de Rijkâdaig op 29 Mei ôhouden heeft, dan is het niet, omdat ij: aan de Nederlanders zouden willen îggen: bedenkt toch wat daar werd ver-laard, maar wel, omdat het voor ons, Bel-% plicht is de moreele kracht van onzen ederstand te verhoogen door het bewust-jn, dat er in veel Duitsche breinen plan-en wookeren, waarvan de slotsom is: an-exatie van België. De Duitsche regeering schijnt er thans îet op uit te zijn dat Duitsche bladen ver-^eringsplannen zouden bespreken; noch-in8 hebben wij reeds herhaaldelijk op nit-itdngen gewezen, die zeer bedreigend zijn oor de onafhankelijkhedd van België. Een regeering kan het stilzwijgen opleg-en aan de pers, maar tôt nu toe bestaat er ^n censuur in den Rijksdag; dus is het an belang na te gaan wat afgevaardigden an het Duitsche volk daar zeggen. De heer Ebert, socialist verklaarde: >>Wir halten fest an der Yerurteihmg eines «en Eroberungskrieges." (}Vij blijven Ret aodpunt getrouw, dat elke veroveringsoorlog lent veroordeeld.) Uit dergelijke woorden krijgt men den idruk, dat er in gezaghebbende Duitsche nngen werkelijk een strooming bestaat ten unste van annexatieplannen, en wij den-en niet dat het ,,festhalten'' van Ebert ^-n die strooming zou kunnen ingaan. Overigens hebben andere Duitsche afge-aardigden er voor gezorgd, dat de woor-en. van den h. Ebert elke beteekenis zou-en verliezen. De h. Wesfcarp, gekozene ivan de kon-'rvatieve partij verklaarde: »Wij zijn van meening, dat wij ons volkomen P het standpunt moeten stellen, dat de Riiks-anseher gisteren ingenomen heeft : dat het ei P aankomt aile mogelijke werkelijke waar-°rgen en zekerheid te bekomen, en ons huiî dan vroeger te maken." Wij hebben nagegaan wat de h. von ethmann Hollweg op de Rijksdagzitting aî v zegde. Ziehier een woordelijke 6 .Tir O van ziin verklaring: iîi' ' r?0e^en volharden tôt als wij ail© moge J e Werkelijke- waarborgen en voile zekerheid en°men hebben, dat geen enkele onzer vijan-er' Doc^ alleen, noeh in vereeniging met ?ti-îoa' •i^°^niaa^s 0611 wapenaanval wagen zal s^orm ons omringt, des te vastei m WlJ 0I1S eigeai huis bouwen." yer^aring van den Duit-. ^.r^jkskanselier en de wijze, waarop d€ ). 5 estarp zijn woorden herhaald heeft. mvfn T een verschil, ofschoon het niei Cb 'f ?'* heer von Bethmann Holl-'16^ over het bevestigen van eiger in l * „rTen(k dezen oorlogsstrijd, terwi}' 19 - eer er zoBder aarW m- nexatieplannen met het oog op de toekomst aan vastkhoopt, wat des te beter uit de vol-gende woorden blijkt, die hij zich insgelijks liet ontvallen: ,,Wij zijn de opvatting toegedaan, dat dit doel slechts kan bereikt worden, wanneer uit-sluitend de .eigen politieke en militaire belan-gen van liet Rijk als .maatstaf dienen, en dat wij ook niet mogen terugschrikken voor liet verwerven van grondgebied, dat Jioodzakelijk schijnt.,î Deze woorden werden in den Rijksdag onder bravogeroep bijgetreden. De heer Schiffer, nationaal liberaal, na beweerd te hebben dat ook zijn politieke vrienden geen veroveringsoorlog willen, verklaarde over het doel van den oorlog: „Miaar dat ailes is slechts woordelispel. Er kan geen spraak van zijn, dat wij Napoleon-tische strekkingen en ver over ingen inastrevën. "Wij zeggen nochta-ns dat de buitengewone offers aan goed en bloed een vergelddng eischen." Wat hij daardoor bedoelt, zal duidelijk uit de volgende woorden blijken: .,Niemand van ons denkt er aan uit een mi-litairen toestand meer te halen dan hij be-draagt. Maar het moet onze taak zijn den mili-tairen toestand te gebruiken. loi die richting komen wij op voor een tastbare zekerheid, en wanneer deze een uitbreiding van onze greri-zen vereischt, wanneer de militaire behoeften het als wenschelijk laten uitschijnen, deze grea-zen anders en beter voor ons te vormen tegen aanvallen, zoo beschouwen wij het als ©en diep moreelen plicht er voor te zorgen, dat deze verandering der grenzen gesehiede." Op deze woorden volgde een ,,stiirmischer Beifall", een stormachtige bijval. Toen was het dat Liebknecht- het woord: ,,kapitaals-bèlange^.'' jia-ar het hoofd van den heer Schiffer slingerde, wat dén voorzitter van den Rijksdag er toe bracht Liebknecht tôt de orde te roepen. Nu weten wij dus hoe de heeren Westarp, Schiffer en een overgroote meerderheid van den Rijksdag de woorden van den Rijkskan-selier opvatten en uitleggen. Eigenlijk zou het er volgens hem op aankomen, vooral naar militaire bel^ngen te luisteren, waar het een door hem gewenschte grensuitbrei-ding van Duitschland geldt, wat eigenlijk beteekent, dat zij ook in dat opzicht aan het militairisme den yrijen teugel willen laten. Weliswaar verklaarde de heer Scheide-mann, socialist, die na den heer Schiffer aan de spreekbeurt kwam: .,De h. Westarp heeft voor zijn eig©n inzich-ten aanspraak gemaakt op de xedevoering, welke de Rijkskanselier gisteren gehouden heeft. Naar mijn opvatting liad liij ongelijk. Ik neera aan dat de Rijkskanselier nog heden blijft bij hetgeen, in de troonrede van 4 Augustus ge-zegd werd : Wij voeren geen veroveringsoorlog en hebben geen veroveringsplannen ,,Ik neern aan," deze woorden van den heer Scheidemann klinken reeds heel anders dan hetgeen hij volgens de ,,Franfiïrter Zeitung", te Solingen gezegd heeft, toen hij verklaarde: „lk weét bedist, dat de Rijkskanselier ook tlians nog aan dit punt in de Troonrede vast-houdt."De Rijkskanselier was niet eens aanwezig op de Rijksdagzitting van 29 Mei, van welk belang kunnen de woorden van den heer Scheidemann dan zijn, vooral wanneer het blijkt, dat er ook in den Rijksdag een strooming voor annexatieplannen bestaat? Nooâzakelijk zou op annexatiegebied België het eerst aan de beurt komen. België werd voor het uitbreken van den oorlog op misdadige wijze bedrogen, wij hebben tôt plicht meer dan ooit tegen elke Duitsche dubbelzinnigheicl op onze hoede te blijven, en de aandacht te vestigen op hetgeen in sommige Duitsche kringen over België wordt gedacht, terwijl men meestal niet eens den moed heeft in verband met die verachtelijke plannen den naam van het kleine land te vermelden. J. HOSTE Jr. — m o mm Het moderne Oeschut Bij het ah'uren van een infanteriegeweer komen, naar een Duitsch natuuxkundig tijd-schrift weet mede te deelen, 2762 warmte-eenheden vrij, lietgeen overeenkomt met een ©nergi© van 1170 kilogram-met©r. Bijna ©en d©rd© van d©ze hoeveelheid en©rgi© wordt ver-bruikt om het' geschut zijn sn©lh©id van 820 M. per second© te geven. De kogel heeft een twee-duizendste deel van een second© noodig om den loop van het geweer te passeeron. Dit deel van het geweer staat gedurend© dien tijd onder den hoogen druk van 3500 atmosferen. , Bij het grootste, liedendaagsche scheepsgeschut van 40.6 cM. kaliber, is d© ©n©rgie, di© den kogel 'zijn snelheid geeft, bijna 41.5 millioen kilogram-meter ; dit is t© vea'gelijken met het gewicht van een granietblok van 10 M. leng-te, 10 M. breedte, en 50 M. hoogte, dat van ©en lioogt© van 30 M. omlaag valt. Bij het 1 30.5 cM. scheepsgeschut wegen d© kogels 44' KG., d© snelheid bij het verlaten van het geweer is 820 M. per seconde en de draagwijdte cmgeve©r 20 KM., welk© afstand door den ^o-$£ in, 95 eecoftdeft wordt afgelegds Kleine Kroniek. Onze krijgsgevangenen in Duitschland. D© Vlaamsch© ijzerzucht vlamt hoog op in onze gevangen©n. Hunne werking levert ons allen ;t bewijs ho© in liun ballingschap onze Vlaamschgezinde vrienden aan al hun idealen getrouw zijn gebleven, ja op den vreemden grond nog overtuigder, Ylamingen geworden zijn dan vroeger. Ziehier onder andere eenige uittreksels uit een© zeer belangrijke briefwisseling van Julius Midy, ©en der bestuursleden van de Antwerp- sche ;, Groeringer wacht'5. * * * ,,^oltau-Heidelager, 26 Maart 1915. ,,A1 mijn Vlaamscho vrienden zijn al zoo be-nieuwd als ik om wat nieuws van u t© ontvan-.gen aangaande de Vlaamsche Beweging. Onze werking in den ,,Tak van het N©d©rlandsch Verbond", dien we gesticht hebben, gaat goed;-wel niet zonder t©genkanting, maar dat. geeit ons nog meer moed om heviger. dan ooit onze werking aan te vatten" * * * „Soltau-H©idelager, 2 April 1915. ,,Wat eene vreugde telkens van u wat nieuws te ontvangen, bijzonder hetgene wat ons Vlaamsch ideaal betreft. Onze werking levert uiterst goed© en v©rheugende uitslagen. De haantjes hebben getracht ons te overrompelen : onze werking werd twee dagen geschorst, maar met leeuwenmoed trokken wij terug ten strijde, en nu kraaien w ij victorie en krachtiger dan ooit zullen onze jongens in onze taal ons Vlaamsch lied uitgalmen, tôt spijt van wie 't benijdt. La ter meer. uitleg daarover» „TJw JULIUS.?? Ook worden Vlaamsche boekerijen in d©kam-pen ingericht. Mochten onze lezers soms wen-schen cenige oude boekdeelen aan onze dap-peren t.? zenden, zoo nemen ze nota van vol-gende adressen : T© Soltau: M. Julius Midy, 8e liniéreg. 3/1 Forteres. Te Munst©rlag©r : M. Renard Ignaoe, serge-ant 14© lini©, 1© komp., Landstorm b. T. B. 4 (Corenbier). Te Aken Grabow : M. Aloïs Valgaeren, ver-voerkorps, le Bat. le Komp., Blok II. Te Erfurt: M. Victor D© Meyer, bibliothe-karis, 4e Komp. 14e Sectie. Bij de Dustschers. Op grond van de Pruisische wet op den staat van beleg heeft de plaatsvervangend generaal-opperbevelliebber van het Xe Armee-korps te Hannover als ,,een waarborg voor de openbare veiligheid" thans een verordening uitgevaardigd, waarbij het den hôteliers ten strengste wordt verboden, aan personen, die niet als ga-sten in hun inrichting verblijf hôu-den en dus volgens d© politieverordening ook niet' als zoodanig zijn ingeschr©ven, in hun hôtel postzendingeai t© overhandigen. De hôteliers worden voor de opvolging van dit voor-schrift, zoowel door hen zelven als door hun bedienden, str a.f rechtenl ij k ve rantwo ordel ij k gesteld. Overtredingen worden met gevangenis-straf, maximum een jaar, gestraft. Blijkens mededeelingen in de Duitsche bladen gaat het în de steen- en pannenindustrie bij onze naburen heel slecht. ,,In de steen- en pannenfabricage", zoo lezen we, ,,is het, door-dat er zoo goed aïs in 't gehèel niet gebouwd worflt, buitengewoon stil. In verschillende streken, zoo bijv, in Dillenburg, l^esloot men wegens den geringen afze't dit jaar liet bedrijf geheel stil te zetten. In de omstreken van Ravensburg zijn van d© achttien taanwezig© steenfabrieken er slechts twee in werking. In de meest© Westduitsch© steenfabriek©n, waar ni©n eindelijk den arbeid liervatte, wordt nog slechts enkele uren per dag gewerkt. En bij den geringen omzet is het bijna onmog©lijk door een aanmerkelijk© verhooging der ver» koopsprijz©n de immer stijgendo exploitati©-kosten goed te maken. De verkoopvereeniging van steenon en pannen voor Barmen en omstreken is dan ook reeds ontbonden; die te Buir heeft liaar ontbinding aangekondigd. En de ontbinding van vele Westduitsche verkoop-vereenigingen staat voor de deur. De Duitsche gruwePen. Wie verwondert er zich nog over, wanneer hij in de ,,Vilenskia Novosti" leest: ,,D© Duitschers hebben zich als gewelde-naars gedragen ten opzichte van d© vreedzame bevolking van Sopofkina. Zij ontkleedden velen, di© zij geheel naakt op straat acliter-lieten, en haastten zich hun kleederen weg te brengen. Zij namen vervolgens d© koperen voorwerpen weg, zooals keukengerei, kande-laars van kerken, synagogen enz. De vrees, di© zij verwekten, was zoo groot, dat toen zij den rabbijn als burgemeester aanwezen, deze verkoos de plaat te poetsen en in d© bosschen te vluchten. Als straf namen de Duitschers zijn dochters gevangen. Zij voerdén, men weet niet waarheen, den pastoor weg en 180 onge-lukkigen, die in den tempel waren gevlucht. Voordat zij het plaatsj© verlieten, vei*moord-den zij een arme vrouw van 29 jaar en staken ■ ail© huizen in brand". Als men nagaat, dat d© Herrschaften voort- : dnrend over hun beschaving hebben g©leuterd en het nôg doen. ©n schijnheilig voorgeven te weeldagen over de wreeelheid der.... Russen! Enfin, sinds bijkans een jaar heeft de gansche wereld d© ware geaardheid der Teutonen lee-ren kennen, ©n die wetenschap zal der mensch-' heid eeuwenlang bijblijven. H©t is het be-ruohtste br^ndmerlj der geschiedecis,, Vlaamsche Landbouwkundigen. Een ni©uw boek van Paul Pipers, leeraar in de landbouwkunde aan -'t koninklijk Atheneum van Antwerpen, landboujvleeraar van den Bel-gischen Staat, heeft liet licht gezien:. De tuiniers uit Uefhebberij. De heer Pipers die sed©rt jaren bij de lande-lijke bevolking in Vlaamsch België en Nederland zoo gunstig bekend staat voor d© verdien-sten van zijn© talrijke geschriften over land-bouwpraktijk, heeft, met het oog op de toestan-den, eens te meer een kostbaar boekj© in 't licht gegeven, waarin voor den tuinman op enkele bladzijden overvloed van goeden raad te putten valt. Eenige korte beschouwingen over instrumen-tatie gaan vooraf. Daarop volgen er een paar bladzijden met de onmisbare begrippen van weteiiscliappelijken aard, die een verstandig be-ginneling hoeft t© weten. Het lichaam vau het boekje is een© verdeeling der werkzaamheden van den tuinier zooals hij die ma and op maand best kan voltrekken met een gèregeld tijds- en krachtsgebruik tôt het oogsten eener heerlijke teruggave. Wij verheugen ons zeer over de v©rschijnmg van dit nieuwe boekje — het hoeveelste? — van onzen goeden Limburgschen vriend, den dege-lijkèn, ernstigen, overtuigden Vlaming. Pipers is een dier kra.chten die Vlaanderen eere aan-doen, die — ofschoon op heel bijzonder gebied, ïiochtans op heel rechtstreeksclie manier — de Vlaamsche volkskracht bevorderen. Mannen zooals hij, moeten aile helderzienden verplich-ten in de mogelijklieid van een hooger Vlaamsch onderwijs te gelooven. Enkele mannen van zijn voort, ©n het technisch onderwijs zou op eene N'iaamsche landbouw-universiieit spoedig ingericht zijn. En de vele vertaalde boeken en brochures die hij uitgaf, hebben reeds in verschillende landen iets van de Vlaamsche wetenschap gebracht. Zijn ,,Landbouw-Woorden-'boek', is, in onze taal, een eenig werk, dat ook in Nederland grooten ingang heeft gevonden... De dwaHngert der Duitsche takîiek. Luitenant-kolonel Roustan Bek schrijft in de ,,Daily Express" : J:,De strategische toestand der Duitsche legers zal gehevl veranderen, zoodra Italië de vijandelijkheden begint. ,,Eerstens, op het hachelijkste oogenblik voor het Oostenrijksch-Hongaarsche leger in Boekowina en in Galicië, op het oogenblik dat het kleinste contingent frissche reserve-troe-pen zeer dienstig is om me© te werken tôt het liandliaven van de gevechtslinie, zullen de Oos-tenrijkers-Duitschers genoodzaakt worden om op een nieuw front wellicht talrijker krachten ten concentreeren dan men gemeenlijk veron-derstelt. De nieuwe tegenstander, di© zich in uitnemenden staat zal bevinden, vol geestdrift, goed georganisevrd en samengesteld uit talrijke troepen, zal de campagne met een offen-sief beginnen, gelijk de strategie vereischt, zelfs wanneer hij over het algemeen besloten had om een defensieven veldtocht te onder-nemen.,,Natuurlijk heeft de Duitsche général© staf, de Italiaansche inmenging in den liuidigen oorlog voorziende, zich gehaast een verschrik-kelijke krachtsinspanning tegen de Russen in Galicië te beproeven, teneinde hen geheel te verslaan voor het begin der vijandelijkheden tegen Italië. ,,Voor zoo ver men kan oordeelen, heeft de Duitsche generale staf echter e©n slecht© be-rekening gemaakt, zoowel uit een zedelijk als uit een krijgskundig oogpunt. ,,De Russische terugtocht in Galicië heeft op Italië niet den minsten indruk gemaakt. Dit land is, in weerwil der uitstalling van d© Duitsch© maclit, in h©t conflict getreden voordat de Kaiser ,,afrekent met Rusland", welks situatie verre van ongunstig is. ,,Servië, dat vrij lang in rust is geweest, heeft zijn dapper leger gereorganiseerd. Die stilte is Servië niet opgedrongen geworden : het zal onderbroken Avorden op het gunstige oogenblik wanneer do omstandigheden het eischen. ,,Italië heeft een rijke ervaring opgedaan in zijn koloniale oorlogen, en zijn officieren hebben dikwerf gelegenheid gehad om d© oorlogen te bestudeeren, die in d© laatste jaren in verschillende deelen der wereld hebben plaats j gehad." ^ # ! D© Kultur-macht zal een jammerlijken dood creveeren, creveeren aan misrekeningen. Feite-lijk zijn d© Kulturisten toch oliedom. Verwa-tenheid is trouwèns door ail© eeuwen heen het gevolg geweest van een tekort aan deugdelijke hersens. Vrijwiliigers in Italië. De Italiaansche schrijver Gabriel© d'Annun-zio is volgens de ,,Tribuna" als luitenant inge-deeld bij Cadorna's staf. Het voorbe©ld van d'Annunzio heeft navol-ging gevonden ; ongeveer tweehonderdduizend ïtaîianen hebben reeds hun diensten bij het département van oorlog aangeboden. Lode Marchant, f Te Antwerpen overleed een onzer jonge Vlaamsch© ' etrijdmakkers Lode _ Marchant, se~ cretaris van het „Vlaamsch kristen Tooneel", ©en der ijverigste leden van de ..Groeringer-wacht" tevens redacteur Kan het Handelsblad van Antwerpen". Zijn werkkraclit was , groot, zijne toewijding aan VJaanderen innig en offervol. Een laatste afscheid eturen .we zijn ^echim, zijû ziel t-oe* DICKE BERTHA, Teekening van Georges van Kajmdonck, door ,,De> A mstcrâammer"} weekblad vopt Nederland, welwillend afgestaan. le Holland's vol medeleeft met het loi van al wat Belg is. De volgende twee aandoeiïlijke gedichten van den bekenden Nederlandsclien dichter \ Dr. J. B. Scliepers zijn ontslaan bij het sterven van een Belgisch jongetje^ dat te Haarlem begraven ligt. De kleine Modest was het zoontje van een diamantwerker&+ familie uit Borgerhout, die de dichter in zijn huis liefdadig had opgenomen en die nu naar huis is weergekeerd. Het kleine Vluchtelingetje. Aan de Moedef. Zijn sterven. Modest, de tere lieveling, Maar moclit hij ook bij vrinden zïjnj Aan wie vooral uw liefde Hing, Het hartje van het bind deed pijn, Omdat hij ziek was, toen hij vluchtte, Het had te veel gezien, geleden. Arm Belgekind, voor 't woest geweld Hij hunkerde naar beter wijk, Dat stormdë over 't bloedig veld Waar in het veilig Hemelrijk Naar Antwerp, dat besohieting duchtte. De Vree gevlucht is van beueden, Gedragen op zijn vaders. arm, Modestjes geest werd vluchteling, Gekoesterd, ook des avonds, warm, Die hunkrend door de luohten ging Al moesten de ouders koude lijden, En vriendlik neerlaoht op zijn moeder; Zo kwam de kleine vluchteling „0 Moeder, ik alleen ga heen, Naar Holland, dat ter hulpe ging Maar 'k laat u immers niet alleen, Om zich aan aller wee te wijden. Wees nu voor de andren zoveel goeder. Wat had mijn Belgenland aan mij; Als Duitsland laat ons land weer vrij, Dan moeten sterker mensen helpen. Houd moed, 'k zie Boven op u neer En bid voor u bij Onze Heer! Laat u door leed niet overstelpen." u.: Bij xijn grafje. Daar stond het ventje kranig, Ze z wegen stil, of praatten Sehoon stervend, op 't portret Van 't kranig Belgenkind In 't midden van het kruisje, En duidlik zeiden bloemen: Door liefde op 't graf gezet. Hij had hier menig vrini < Zijn moeder heehtte een strikje Hier zou hij blijven leven: Daaraan van 't rood-geel-zwart Het graf nam '< beeld niet aaa; En ging toen heen, schier raadlooa Zo peinzend hebben wij daar Verpletterd door de Smart. Bij 'sjongskes graf gestaan, En bij het gele kruisje, Hij is het beeld , van Belgie, Waaronder 't jongske lag, Dat leeft, al schijnt het dood; Daar stonden negen mensen, Ook zijn kruis siert de Driekleur, Die mooie lentedag. 't Staat pal en houdt zich groot! Haarlem, Eipperdastraat 11, J. B. SCHEPEBS, 13 Januari en 25 April 1915, Aan onze Abonné's. Nu wij de drukte van onze verhuizing eenigszins achter den rug hebben, deelen wt) onzen geachten lezers viede dat wij onze verzamelingen samengesteld volledig qemaald hebben. Zij die om hunne verzameling van „De Vlaamsche Stem" in orde te brengen, de hun ontbrekende nummers zouden willen bijlcoopen, worden vriendelf/k v'eraociit zich te wenden tôt onze administratie, Kalverstraat 64, Amsterdam, telefoon Noord 9922. Men kan ook in linnen gebonden exemplaren van „De Vlaamsche Stem" (eerste kwartaal)] bekomen aan den prijs van / 4.50 (piergulden ôOcenfy

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Amsterdam du 1900 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection