De volksgazet

1147 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Novembre. De volksgazet. Accès à 20 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/057cr5p180/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DâG 19 KDVE^BER !8!8 ;3îismnIietjiuaaer ilieer en opstelraad : VCOH ANTWERPEH I33STENSSTB., 2. Ta!. 43CJ VOOP. BSUSSEL STiîAAT, 35 Taleicon fi I ! 3 DE VOLKSGAZET DA GBLAD DMH WMMMLIMJ).MN-.PAWW EEBSTE JMKMS fi' 113 (Voortzetting jaargang 1914> a3aféHE?âEt*jTSPRIJ3 s Di'ie maanden. , fr. Zes maanden . , » JSenjaar. , , »5 » Voor aankondigingen prijze» volgens tarief 2S5222n5E553Eîif7r"5*3CT3SI55?52KC3K!C2Cj33!^1 Koninklijke Familie te Antwerpen 1 leden is onze Scheldestad de eer st. >eurt gevallen de Koninklijke fa-.01: e te Csntvangeri. klbert I is cfficieel ontvangen ge-133 den ten Stadhuize door de Stede-| ; Autoriteit. ■lader'nand heeft er ter eere van ~ >ert I een algemeene défilé plaats u, ^epen. g, )e AntwerpscKe bevolking in haar ; ïgrcote meerderheid heeft er aan-^ louden oize Koninklijke familie te eten en tce te juichen. îuiten kijf bevonden er zich in de gen der joelende en juichende H ,rar een massa Antwpersche geor-■n û eerde arbeiders en ©ocialisten. il) cok hebben Albert 1 gegrost en 4 gejuicht; zij ook hebben deel ge~ ten aan het feest van het Konink-bezoek aan de stad Antwerpen. ochtans zijn deze arbeiders geble-wat zij v/aren voor den oorlog ; Ijn nog immsr republle\einen. fviaar hoe, zal men zeggen, repu-"ijfckeinen, die de monarchie toejui-Tèn, die deelnemen aan een naiio-listisch feest ! Degenen, die zoo redeneeren, heb-n een verkeerd idée over de betee-is van dit Koninklijk bezoek. Het bezoek van Albert i aan de ad Antwerpen had een veel groot-Ker beteekenis. Albert I was tijdens den oorlog de vende incarna lie van .« België V rij J ilgië Qnafh.ank.elijk! België voile-g sckadeloos gssield!» Albert I vertegenwcordigde tijdens 3 vreemde bezetting de Belgische el in al hare kleuren en nuancen. Albert I v/as sinds Augustus 1914 et alleen Koning van België, maar jrsonnifiëerde de Belgische Natie in i hare scand-ii en klassen. In dit licht s tond het bezoek van ^ dbert 1 aan de stad Antwferpen en in it verband hebben de Antweïpsche n rbeiders zich vermengd met de bôur-eoisie tôt verheerlijking van ons België Vrij !» Ons België Oiiajhankelij'k ! lL Bij geen enkel der onzen kan noch i tv al het in dit gewichtig uur — het ge- S jkt eerder een historisch moment in 11 e gesohiedenis van België — het idee y pkomen te manifesteeren voor zijn spublikeinsche overtuiging, hoe dier- a: aar hem dan ook deze overtuiging ^ reze. _ ^ S( Zulke marifestatie zou niet alleen d; en platcnische mamfe&tatie zijn, ib.3X zou ter ongechikter ure komen, ^ mdat zij in scherpe tegenstelling zou Laan met den loop der gesohiedenis. Vandaag vaît niet te onderzoeken T f te beslissen of de Belgische Staats- ^ orm monarchistisch of republie-einsch zal zijn, dan wel dat België ijn zeltstandigheid en oriafhaniielijk-eid herwonnen he&fe. Zoo wil het de geschiedenis en de n eorganiseerde arbeidersklasse zal cie ie satste zijn om den voet dwars te zet- ^ m aan dsn loop der ge&cheidkundi~ v: e gebeurtenissen Wanneer de Antwerpsche arbei- lers clan ook in dichte scharen heb- a. ,en deelgenomen aan de nationale ^ nanifestatie en met de bourgeoisie ge- d oepen hebben: & Levé Albert I \ ian stond voor hen deze manifestatie rooral en in eerste plaats in t licnc ran: ^ g ïs rij ! g België Onafhankslijk l . " Lève ons dïerbzar Belgenland! I litaÉikfip Mi il lifticliispriÉi éf ïsisere In een rede, onlangs gelioucisn te Lor en, zegide generaail Smuts, verte ger roord'iger der Engekche r&geering o. a. Vasi Firvlaiwî tôt Ko-nstan'-incpe! 13 <Je laaart b met kieine voliken, elle c-oc-r hari^rono;3e ai jprj'Jiieon gcsciï'siden zalleai zi>n, en van welke d !V?es's TOstbsraden mindeerneden van anc^re rJ 'cnaliveit zuJen beva.ten !i-.'g^cn zsl1 l&jden tn ,v.'£.kts m Ket briinnenla.nd. Men m»ag eus vre< cîat er in. de toekoinst meer gïvaar voor 00 r.g zal zijn in Eu:; opa dan er voorhcsn was, e ïaiïten3«voLge zal het diringend; no^ài&ke'.ijk zij ►m ean internaUonale crgpjiïsa'is ie scheppen o: Îcji vzede te kandihaven. Smuts plastst den toesîand in net kade 1er realiteit. Hat ze'ifbeschikkingsrecht der volke s thecretisch juist, hoowel in praktijk zz tere rnoeiEjklieden oprijzen. ' Ds geogi-afisene en etnograîische afbî tening van voile tôt volk bei-ust niet o f'etensckapp&lijke gronde n. Eîke nats >evat in haar sonoot een mÎTiderhek vaarvan de historlochc svording en c vultuur verschiît van die der meerderkei, /ocrai is dit het geval bij de grensbevo dng. l ict zelfbeschikkingsrecht zo.u herlei vorden tôt een karikatuur, moesten d echten dezer minderheden niet geëerbif ligd v/o-rden, en, zooa'is Smuts terecî loet opmerken, zou deze stand van z< :en de aanleiding zijn van niemve coi lioten, die tôt een nieuwen oorlog kunne eiden. ■'t Is dus noodzakelijk, zoo in 't belan lezer m : n derii ed e n als in t belang all< rallcen, dat de rechten dezer minderhf len tôt voliedige uiting komen. Deze rechten slaan vocral en m eersi -)îaats op een vrij zelfstandiig kultuurleve n het staa'tsverband der meerderheid. D Ttinderheid mc-et zooals de meerderhei dch kunnen ongedwongen ontwikkele n haar taal, de moedertaa!. Het moet de taak zijn van de vrede x>nferentie en vooral van den Volkei jond te v/aken, dat dit volkenrechterlij >robleem do-o-rgevoerd worde tôt in ; n'jn bizonderheder». teleumhi* Eau rsâs van Lîoyd George IjONDEN 16 Novamber. (Reuter). — Va. !aag liee£t Lloyd Goorg'o in een rede vo< :ea coai ae-vergadering te Westminster g ^3^d, dût liet volgende parlement vermoed iî'i het bî(angrijksts ia de g^cliieiJenis, d( îT' lands zal zijn. Van het karakter daarvan zal bijna evenrec-l a£hangen als van den woreld-oorlog. Wij mocten oude vraa-^stukkeu na-gaan bonevea,1?. velo mcuwa funiiîv'nsenteeie. s D9 oorlog hoo'l aile gebreken van het ouàe , otelsel aan den ôag gebraelit ai^a daar^ t;ijn i; J do gebrekkigo inrichting vaa ons nationale leveu en de verspillicg bij het gebruik vaa 1- onsro lijlpbronnen in mannenaïateriaal. 1- Op het ooganbJik zjijn tvvee der den van : Eurôpa door een vervvoestenden ctorravloed .. overstrooœd. De toestand is zj^-anger van ge-i- vaarlijke mogeljijkhedei}.. Indien het nieuv/e e parlement in eenig opzicht to kort schiet, ïouden de instellingen in dit land het ivoor->l beeli van rele in het overige Europa kun- nen volgen. Dit land is geslichten aohtereen ç " een voorbeeld. geweegt van de gestadigheid r van de regeermacht, wat het zieh aanpassen n bij nieuwe omstandigheden aangaat on zoo moet het bliiven. W^j kunnen niet naar den r ouden toestand terug. Als een kouîer heeft ' do oorlog Europa's bodern cnpengeseheurd. < v» rcoetan naar behoor&n zaaien. Zoo he\ j n cletnre parlement tegen zijn taak opgev/as- ] =- sen is, zul!«n troon en rijk stavlg a'ovestigd i zijn op den degelijkon gi">ndslag van een ge- 1 1- lukkig en y/elvarend volk. 1 p Naar aanleidinc; der resonstructle '/ni Lîoyd e vîcorge, dat er in dit land onder do reoru-| ten veel meer Jichamelijk ongesehikten voor-komen dan in ï"ranVirijk, Dnitsebland o! een ,C nnder groot oorlo^vocrenâ land, niet door < j- arnioor maar door vsrkeorde behandeling Dit 1 moet worden harsteld. De loonen in 0 et en slij-gen en het Ttioeie schap beaohermd. d Wat de rozeWng van internaiti^.ïe ge-e seîiil'en be'reft, moet men de besie overleve- ' rin^-on van Gladstone vol gen ten dienste van 1 n? tonale vrijheid en recht6n. t t_ Het tegeuivoordlge nnnisCerîe heîît al het ^ moaelijko gedaan om de soldaten en mitro- s 1 zen te helpen den oorlog te winnen Wat op ' n finaneieel gebied werdi tôt stand ^ebraeht, spant de kroon. De buiEenlanfeeho zaken zijn g met boleid gevoerd, seheepvaart en liandel >r t?aren zoo * geed georganiseerd, dat we meer , artikelen konden invoeren dan in de dagen, dat v.'o mitjocnen ton meer hadden en den ,e voedàeîdjenst zat zo> în ellcaar, dat een cf-n îicieel Duitech document zoo eVen op de 811-^ periarite-.t daarvan do aandiacht vestigde. , Aan het cind van den oorlog ^vas in En-d geîand, Waleg, Ssb»tland en Ierland meer n land onder den ploeg dan in 1913 ,en dat met minder arbeidskrachten. 5- Na 21 Ma art hebben we ongeveer een mil-1- ioen man in Britsche sehepen den Atlanti-k s "h en Oeeaan overgobraobt. Lloyd: Oeorgo ^1 maalct zicli sterk, dat een regeering, die dat ailes in oorlog heeft gedaan, het ook în vrr- -m de zou kunnen. Doch de natie moet liiez en , en hoe ze ook lcieze, hij en eijn ambtgenoo- ■ ten zull'en " ze van harte steunen. Ze rcoeten t de greote taaik op zioh nemen als annen, 1 K va3t besloten een nieuiv rijk te doen ontstaan , uit goed materlaal op een stevigen grondslag opdat het de stormen der eeuwen doorsta, a- >r Wij meeten den Keizer hebben e. H.'en.deiTsoia, selsreiaria dey Ar^dsrs -;s partij h,eslt iu e^u redfe tg Eas^m: o^a, . . .. ' X 3^' îrkiaard, o!at degenen, dïe de oorlogs-ettoa heb ban gaschonden, niosten ver-hjjnen voor een, gerechtsraad, en (lat >owel da kapitsin van sen oplderzeeër s da keizer en kroonprins in eigea îrsoon. M-?n moet begirmen met <}& lés en trashten gelaan te krijgea dav oas-rlanct ze ons uit'.overe. Badge tegen de Coaïiiie =Èoclge, ministar vau peasioni n, a'hoe-tel hhj cfo resoMla der Labour-partv* .et tq^treecit, is b&slaîan /.i te oiiatr-.orpen aan da re30i'j!.ie .1er part y ea 39n min',i...era.sbt in. i'e» scHoot (1er Lsawe r ïgosring a.«3r te aaavaarucn. asdssîsohasrSckîe /n Mîdden-Eurcpa LONDEN. — De geallieoràen Vain,en a'-eh ingaand'e de bevoerrading van r.e Dt.:t,'-c:.e l Oosl nrijksehe voikca tôt niots -itrUatlcn (Olai^g 2e niet over Duiisohe en ûostsnrij v-iliô jsohepen beseihikken Dan 7,ullçn ze luwgezet nagaan, wa&raan de vijanielijke nijen bfhoefte hebben en z'ch vergewissen, 61k overseliot er is, dat daaraan kan v/or-■ii geleverd. A msriksdssohe o tî :'s fz ohsidsri'j e n PARUS. — Generaal Pershing hee't Foeli, >:îro en Petain do medaljo voor biaondere .ensten overliandigd. Gerechtelljkc instruslîo in Frankei/k terren Duitsebe oifioietèh PAEIJS. — Als gevoig vau een onder-iek, dc.t in Rijasel en verdere streken van ojrd-Frankrij,-; ingesteïd is, zijn, er een aan-1 faiten vaji'gesteld, die unwijzen dat Duit-;he oîîieieren daden bevelen 01 begaan heb-!ii, die ware misdrijven z'jn. Do eomniiss-e in pnuqrzc^ek heeît bewijzea ovdrge.ogd. i a'.engovolge heeft de Ignao», onderstaats-ieretaris van militaire "ustitio, liet openen m een gerechtelijke iastructie gelast tegen 5 Duitsche offiçieren, dio zioh aan die mis-•ijven sohuldig ga'xaakt hebben. Deze zul-n ^wor, een kri.igara&d gedaagd -wordon. In-en ds geallieerden zich niet van hun per->on meester kunnen ma.ken, sullen zij Ijij ?r3tek geeordeeld worden, maar het vonnis \1 uitvoerbaair bliiven. De ontlérhandelingen PARUS. — Do c'âeî van den generalen ta? van het Belgische léger heeit radiotele-rafiach aan het Duitsche opperbevel geîeind, ai Tnniocr Deeoble, majoor Gaxbo- elle, kap'tein Kisaisa en lulSenant Petilbois ijn aangewezen als leden van do perma-en'e ialernat.»nale comâiissiè voor, den wa-enstilstand. Z:j zulkn, uit Gent vertrekken m zich naar Spa te bejeren, langs de ront: >alst, Brus sel, Leuven, Tienon, Luik, Spa. Ds kwsstis dsr rspati'issrinti van 4ZQ.G39 Fransohe gevangemn. PARUS — In het Duitoohe groote hooîd-.•wartier te Spa, heeit een bijcenkoinst plaats rehad, waarbij ook een defegatio yan der "ran?chen generalen Mai tsgenwoorcig was. Ict doel wo.s de kwès'lie van de repatriee ing der Fransche gevangenen te besludeeren fen heeît hun v&rvoer met aile beschikbarc "ervoermiddelen onder, de oogen gsz'ca. Dcz« enatrle^ring is een zeer ingewikkelde kwes- ie. Ze betreft 4î0 -A00 man. Dat is het offi-ke!e ci.f r d;r Fransche gevangenen, waar iij inbe?ropeu zijn de ia omijdigo lander ;e:nterneerden. M. Eoover naar Europa M. Hoover, behaerder vaa het ravi-ailleiaani, zal Z,atard;ag aaa boord var ba „01yar»p.c" naar Ûaropa verfcrefekj&i: net het vooraiteleht do probleœen var ici: ravitaiiieerea der bevolfongen var s oord-Fraakri]k, via België, van dt Centrale IÏÏjkcn en van het Ootïteia t( leatuderrea. Hei Bs'gisohe kahînsi LONDEN — Ik verneeiiï uit goedo bron lat bij de klerikale Be;sisïlia ininiaters Coo •enian, die eerste-Djiniscer blijft, Reukin ei /andeviiver zullen z,;jn, t3T-,viil Hymans ci Franck tôt <le libérale zu,len behoorcn ci .'aadervoid«, Anseelo en een Waal de socia if.t'-n zullen vertsgenwoordigen. De soeialis on haaben zich daartos pas ijsrbondon, 11a lat de belofte was a?gelegd', jlat do invoerin^ an algemeen en onkelvoudig kiesreelit vooi ille ciannen boven de 21 numœer (èx op lie îieuwe regeeringsprogram zou staan. Da Polen en Oosteiijk Galicia. KRAKA.U — Het Poolseiie opperbevel ti Crakau hee^t aan het hoofdlcwartier der en ente en aan het Pcolsehe comité le Parij: :en draadlooa telegrani gezonden, waarin eei >eeïd wordt gegeven van den toestand ii >3st-Galicië en waarin wordt vorzoebt on in'.nid'dellijk gevoJsrfachtigde vepLeganwoordi :ers der entente naar Lemberg te zenden eneinde te onderzoeken in lioeverr'o de roi itairo bezetting van Oost-Galieiij. noodzake ijk is. ■iBiirgerlijke» repuhlikeînen ie Berli/: Te Borîijn is oon burger-republikcinsc-.li; partij in v/or3ing Haar prograini zal (Suive iemocratisché en reaetîonaire crijven op dei .•oorgrond plaatsen. Ze kan mot de fo'iiliï isehe radicalcn in FranlcriJ»; vergeleken -\vor len. De eoein-al-detaocratie zal in haar eei jeduehten mededinger hebbrn. Het Natienslisesren der bsûrifven iEDet •Berlijnsoho orgaan der ona"ha-i;:eî 'k ^jciaUisten komt met den eissh naar vorsn lat de gewichtigste bedrijven onmiddeUrik te aationa&l bezit worden yerklaard. Het Lia. noami, o.a. mijuen, weoînijverlieid en levens-middelberc-iding.Ds bewsging in Zwïtserîazd Een der teidende Zwitser&cka sociwal dem'o-kratiâehe bîaôcn, de Berner Tafewacht, is door cça bateljon. infanterie tezet. ,Li'ot bedrijf werd stop gezet. De terugkser van Maokensen's legsr. Van do zijdo der Hpagaarsche regeering wordt xnedegedeeld, dat de doortoeht van he. îeger van ilaakensen toegesta&n is onder voorwartrde, dat Mackensen zich verplioht de tegen-revolutie niet te zullen ondersteunen. Jiackensen heeît dat plaohtig beloofd. Ilot le-aer zal vaaivego he; gebrek aan transport-uii.jdelen to vcet terug moeten keerea. Harziening vzn de Zvseodsohe grondwsi oTOOKiaOL-M, ( Zvveed&eh Tel. bu-reaiuj- — i>e regeering he.-jt na rijp be-raàci van den to-estanct van het oogen-oiii boslotau de grondvvet te herzien. iiij den thanszitteaden buitejigewonen Hâjks-dag zal het rageeringjsoiitw'erp over cn-iodi'.'oaciljg kiesrecht voor de gemeentora-din voor aie in huiï g^meesits bsla&tnig-pileatigen iakonxan, wei.k recht bij aeh-.'terôtciiisi in m beiasâxïgIWiaiULng' met ver-va-.t. De vertegejQk-vroordi.gingeai van pro-vii.e.a en geraeente ^voroien oatbonacn en niîpvv© yeriv.'jazâng&n volgeaxs de nieuwo begiaselen nitgesehi'even. De regeering. zal den voigendon gewoniîn Hij;v£da.g de \ oo<> t'l.en over voranderingen ia het po-Utiako kieai-eeht veoïîcggen in cî^er voe-gs, cil.t Vi'ouwsn te dion aaazien met de ïuannen worcïaa gei-ik gestedd en bepaal-do bé.\3i3elejn uopena hei kiesreent ver-dwijnen, s,oodar. an,Qsn d&genen, uie voorî-dorônd door da openb-tre armenzorg worden ondj3rhouu.en, van dat recht bliiven yei'siolvu. i>oar verdere groiiiwesswi.a;-gijigen zal -de SiLjksdag -^nedezeggenscnap over corlog en vrede alsp^ede îngrypenti toeziaht op de binnsixlandsche x>olitia-L cr-langea. De regseriûg is vast besloten deze pun'H'-a te verwiezenîiiilcen beneven^ rust en ords ta hanciiiîaven. Ze maant het Zweedsobe voik aan o® haar, ge-sion den moeilifcen toeâcand der bianen-en buitenlandsche s.aatkumde op het oo-genbkk, bii het voivooren van haar taak te sèeunen. Do ioesiand in ûuitsohland SolÊ hee.t Lauging iaet het 00g op het gevaar. dat Berlijn en de andere groote uuiïsche storfan door het terugstrooanan der troepen binnenkort van ailen leren's-niicS ieijtoevo-er ait het binnenland zuUcn worden aîgesnodan, zijn. voorstei omtrerJ een conîereniie in dea Haag lierhaaid, tya.arheen da D uiisiche vert sgemv o c r dî -g ers aadstaad'S ziJlilen vertrekken, opdat ze in de eerstvolgenda dagen worde ge-hontten. Bovenilien vraagt hij Wilson's toastarnîaing voor e^sn Dnicaehe eoiffimis-sie, d a onverwijlâ naar. A<n4arika kan vertrekken onii hein de onustandl-gheden van de regaering hier uiceen te zetten ei! den inkoop van de noodigsta ievensiïùd-cblen te traohten voor to bereiden, eir zoodoenda duiz^nden VTonwen en' kinde-ren voor den hongersnood te vrijwaren De Wapensiiistand ter ses Da admiraal-kruiser Aube, onder be ■ vcl van kapitein Petit heeft do Fransche 1 haven Brest verlafon om zàeh lier be- ■ Kchikkm'g te a'jellen van adirnirajal Gra ■ vet, Franseh aigavaardigde hfâ da geai » iieerdia conomiseie, gelast met de uitvoe ' ring der voorwaarden van den wapa&- stilïtand tar zee. De Briiseba viiegdienst an de ontruiming van Belgib i Tijdons de laa,;sbe dagen volgt d< t Britaaha vlieg^enèt op sap da ontrui • 1 ming van ©eigùië. Een giroot a an t il aé ■ rodrome's. die gisterû'n nog in hajider ■ waren der Duitschers, worden nu dooi • de BriLtan bazei. Zoo 0. a. de parken van St. Denijs [ Oostaeker, St. Marie llaîltre, enz. Een Eerebe ioeging De municipale raarl van Parijs heeî drie efRtm bard|oc(pt, voortaau der ' naam zullen dragen van Wil,son, Olemen , ceau En Lafayettl?. î Een Standbeeld aan V/ilscn 1 De A nglo-Aanertkaangehe vere&niginr ■ heeît Wil son do toelating gevraagd ziji • standbeeld te Lonrten te jnogen op-rich | ten. — r Anti-aciivistische betoogsngen Evenals te Brugge en to Roeselaexe heb 1 ben 11a don aîtocht der Duitschers antl-acti CTStlaohe betoogingen plaats gehad, waarbi liiiizen vau aelivisten het moesten ontgelden 1 Te Eoogstraeten hadden er ©veneens be t^oglngen piaats, die uitdr.ukking gaven aai d3 gcvcelens van verontwïiardlging dier be voi .îng : in een I5tal huizen werd de geheel 3 faboedel kort en klcin geslagen. llei is onze yiicht overal orde en kalmt t ' j de bevolking jshi te bevelen ; dit is oo1 l^de weflsch der overRsdea sû aller belang. Binnenlandsche kronijk Ansesle Minister ' De pers deelt jmeda dat Anssele ne- 1 vens Vandcrveicîe en een Waaische partij genoot zai zitting nemen in den t schoot der Belgisdhe regeering. Wij willen hier met de discussie openen over de opportuniteit van net rnmâstsrialisme, noch over het langer c handhaven van den godsvrede. De , partij zal weldra geroepen zijn deze • quaesti&s te behandelen en dan zal er > gelegenheid zijn daar verder en dieper op in te gaan. Vandaag hepalen wij ons met het ; feit, dat onze partij versterkt wordt in • de regeering. _ _ isder Eelgisch sociaîist, eîke Belgi- ■ sche gecrganiseerde arbei der vinden het meer dan iiatuurlijk dat Anscele d&eî maakt van deze combinatie. Een andere oplossing zou voorzeker gestuit hebben op verzet bij de Belgische ar- , beiders. _ . Socialistische ministers zonoer An-seele is ondenkbaar. Dit ahes zonder dat wij twijfelen aan de sccialistische overtuiging onzer andere Kamerieden noch aan hun parlementair beleid. Maar een feit blijit een feit en dit feit is, dat Anseeie nog iinmer aoor-gaat als zijnde de levende incamatie van ons georganiseerd proletariaat. Wij willen de zaken niet vcorop loopen; nochtans dat de arbeiders zich de vraag stellen : Welke voor-waarden liggen er aan de basis dezer combinatie ? Hoe denkt d&ze nieuwe regeering over het kiesrechtprobleejm, over de afschafiing van Art. ^sG, en ook ove -het verouderd organisme, dat bij ons den naam van Senaat draagt, over de wettelijké invoering van den acht-uren aïbeidstijd en over de menigvul-dige problemen, die zien opdringen : Vrijdag vergadert ons parlement te Brus3el. Onze nieuv/e regeering z'u onge-twiifeld haar program afkondigen. Tôt dusver zullen wij afwacnten om te oordeelen of deze ministerieele combinatie voldoet aan de onmiddel-: kelijke verwachtingen der arbeiders-klasse.Nog enkele dagen geduict i _____ — Links en Redits 533 Beîgischc Staaî • heeft het heheer over den spoorweg i Esschen-Brussel sinds vrijdag 11. over- genomen. Kosing feSâsrî ■ heeft Vrijdag U. verschillende partijlei-ders ontvangen te Gent. Gesieraa! Br&tbbe! is plaatsbevelhebber benoemd te Ant-, Averpen. Kaar JosjîÊîîîîe ges'usMesi t louden de oppositiepartijen in de regee- • ring zijn vertegenvoordigd door Hymans, Franck en Masson vanwege de . liberalen en Vandervelde, Anseeie en Wouters vanwege de socialisten. — î Ons vsrwoeste landstreken De minister van landbouw en open-bare werken heeft de eer gehad van den Koning het volgende schrijven te ont-? vangen: L De Panne, 17 October 1918. Waarde Minister, Wenschende het terug in staat van uitbating stellen van door den oorlog verwoeste Belgische landstreken te bevorderen, stel ik ter uver beschik- - king eene som van vijf-en-twintig dui. ; zend franlc om den Belgischen ontwer-' per van het beste praktische plan te - beloonen. 1 Geloof mij, waarde Minister, Uw zeer toegenegen 3 ALBERT. ? De voorwaarden van den prijskamp zullen eerlang afgekondigd worden. f?-. r~ V • -L,,.' - » '• ' ' 'fi~ ;.;r -4 \ p i 4 À i ■ * ia ■} -1 & ( ~:r~: ■ ■ A % ^ . - •■î ^ r - ' i t ; _ ^ - i Een daprcle van de Beiyîsohe Lï§ya Maritime Na een tegensprekelijke discussie heeft de Belgische Ligue Maritime (Britsche en Fransche afdeelingen ver-eenigd) volgende dagorde gestemd ; Overvvegende dat de landen, klc.ne zoov.'el als groo-ie, voor plioht hebben, in verband ;ret de ■vyaardighejd van hua onafhankeliiK-heid en souvereiinteit, zelc te waken ia da mate hunner, kraehtoa ovier hun eigen zelf-standighelddat Belgi à tc-n overs.;aau ti'lner intégrais verdedg.ng een militaire vloot moet bezilea zooals het een leger moet handhaven y o erwegendo, dat een 1-nd zonder Vicot oa lekwaam is het ravitailjaeren van Eiah zelî en iiijne kobniin te verzekeien, ziooals het onbekwaam is de aoodsikielijke verbinding; ïusschen deze i'aat ts en het moederland té onderhouden ; oveiwegende dat het anderz^da noCid;;akelijk 5g dat de oorlogsvioot in sani«awerkimg ,met het leger v-aakt over de Ti3rdedign>g derter-rioriale wat;ren, zoo aan do Vlaamsche kus( al3 d r Sohelde en in Kongo, abcok van da grooie AtfrikaanscShe meeren en der over-stroombare go-bieden ; over.vpgende dit de oorlogsvloct^ on ds handelsvlcot een onafschtidbaar g' eheel vor. ir.en ; dat de logenwoordige oorlog hùnne in-nige samsnwerking ten ovetrvioedigste heeît kevr'Ozen ; overwogande dat de oorlogsvioot de ont. wilikeling van den mariiemea gecet bij een vol'k bevordert ea tovens de n rseonlijke ici» iaiieven prikkelt, najnelyk m .cwesâe _ van ^chcopsbo-uwvverken, de hjogo teehnisclie waàrde van het nmter'aal en het kapikter van wetenstshappelyk instrument, vaa precisia en van vooruitgang bezegqlt ; dût zij msdehelpt aan de verspreiding en •Je Tlulgar^saJiie dêr schsepvaariiunst.r.en wel-geoefend nationaal schee,i aartpersoneel vermt -n er toe bijdraagt d n geest van discipline bij de scheepsbemanning to versitr' en ; ^ dat vaa dit oogenbùk aî de jaarlijkcC— uitgavea voor em oo-rlogsvloot tegonover do economijche eu Tnaatschappelij;ke voordeelen voor esn didht bevolkt land ^ercand houdeu met cen onmiskenbaar nut ; o envegende dat door het herstel der cor. logsvioot, België sieahts gehocr s.ou gevon aan den wonscli van Leopoïd I, uitgedrukj in 1 52, op h:t oagenb.ic dat o.i basis van linancieelo redenen de regeering de Ivgroo-ing der koninklijke vicot h"d a.'geschalt^ ; dat baron Lambermont menigmaal zijn ia-r.ig leadweien heeît uigedrukt omtreat des.-; afechafting ea dte va-te hoop heeît ver'.-rondigd de koninklijke v'oot rckertn dag t; z'.en lier-leven ; cverwegen'e dat h:t voor België nuitig zou zijn een oorl'o'isvloot to bezU.en, ze.f^ voor liefc geval dat naderhand eea Volkgnbond tôt stand zou komien ; dat het indordaad bizonder wensciaellik i3, dat de klciae natios deelnemen aan de in. standkoading der internationale erder, iiamc-lijk onder opzicht der seheepvSart ; dr.ukt dea wensch uit dat oa. e regeering een einda zou stellen aat den anormo.lcn toestand -waarin Belgi( zich alben bij _de> tim,-ritieme en kolonieseereade nat es beviadt door het lioroprichtea der kouiuklijke oorlogsvioot

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De volksgazet appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Antwerpen du 1914 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes