De waarheid: socialistisch weekblad

505 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Mars. De waarheid: socialistisch weekblad. Accès à 15 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s46h12wt4g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

10" Jaargang. Nr 12 Frfls: 7 Centiemen. Zondag 25 Maart 1917 DE WAARHEID Orgaari van den " Vrijen Socialistenhond „ » 1 ——bm.wiiii i ..jim. i.me Sleckts hij die de vrijheid van ande lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Wift©5 ¥©s*sgsfenst, 1®, Gent 'V»nai.3e».t-^îvoo3E-«aic>U.jaKiii3 Uitgever ABONNEMENTSPRIJSj: Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50. Voor 1 jaar fr. 5-00. — Op voorhand betaalbaar. — Ânnoncen worden geplaafst volgens ovsreenkomst Over Oorlog en Vrede « Het is verheugend te bestatigen dat, ter-wijl een deel van het menschdom ailes in het werk stelt om hetzelve te vernietigen er toch nog menschen gevonden worden die den Vrede willen betrachten, het Goddelijkwoord indachtig « Bemint elkander ». Zoo zien wij voortdurend in de kathoîieke bladen dat er in de kerken missen worden gelezen ter eere van den H. Josef, patroon van Gent, dat er algemeene communiën worden ingericht, dat er bestendige rozenkransen worden gelezen, dit ailes om van God almachtig den zoo vurig verlangdcn vrede te bekomen. Maar waarom moet dus aan God alleen de zorg bvergelaten worden om ailes in der m inné te vereffenen wat menschenhanden hebben bedorven? Waarom moeten de kerken alleen de verzamelplaatsen zijn waar betoogingen voor den vrede (zij het dan ook godsdienstige) worden ingericht? Waarom moeten de kathoîieke bladen alleen oproepen doen tôt de Gentsche bevolking om zich bij deze manifestatiën aan te sluiten? Waarom moet da kathoîieke partij alleen zich kunnen beroemen zonder verpoozen voor den vrede gewerkt te hebben ? Waar blijven de liberalen met hunne breede opvattingen? Waar blijven vcoi ai de socialiste?, de stichters van de Internationale met hunne leus van «Aile werkers zijn broeders » ? zij die er zich op beroemen geenen God te erkennenen liever zelf hunne zaken te regelen, hier beneden. Zij beschikken ook overvolkspredikers, over volkstempels, over dagbladen. Wie heeft door hen over vrede hooren gewageri? Aïs ailes goed ging hielden zij niet op misnoegdheid onder de menschen te verwekken, 's lands bestuur in hunne oogen batelijk te maken. Nu ailes in de war is, zwij .en zij. Waarom? Zou men niet geneigd zijn te veronderssellen dat zij thansin bun waar ele-ment zijn, dat zij liever in troebel water vis-schen, dat de oorlog, de eenige kans, hun daartoe de beste geiegenheid verschaft ? Dat hi] dus nog lang dure, die goede oorlog ; is er iets beter geschikt om ledige zakkente vullen en voile zakken te ledigen ?... en daar-om hoe grooter warboel, hoe meer vreugde. « Après nous la fin du monde », zegde Lode-wijk XV, en dat zeggen onze burgervaders, die steeds, als voorbeeld, het oognaarFrank-rijk gericht hebben, ook. Het is dus wel be-grijpelijk dat men van hen het opnernen van de vredevaan niet moet verwachten, dan ware h?.t « schoone » v/erk ten einde. Het kan hun weinig schelen dat in de loop-grachten duizenden ongelukkigen, vaders, zonen, broeders, verloofden, gedurende jaren eenen schrikkelijken dood afwachten zonder eenige hoop op redding, altijd vruchteloos zoekende in de dagbladen die men hun toe-werpt of het Belgische volk nog geen vrede wil, of het geen vrede eischt, een eervolle en duurzame vrede, en of er niemand, niemand v,an de vroegere voormannen het teeken tôt, den vrede geven zal, dat a's een loopend vuur zich zal verspreiden over aile steden en dorpen, ganscb België door, opdat eindelijk het recht, de menschenliefde en de eerlijk-heid zegenvieren op onrecht, menschenhaat en bedrog. Achteruit, uitzinnigen, haatdragenden, onbekwamen die het bestuur onzer goede gemeente verbroddelen, haar tôt den bedel-staf brertgen, maakt plaats voor anderen die het werk van vrede en orde willen beginnen volgens de algemeene verlangens van het uitgeputte volk. » (Nieuwe Gazet v. Gent) Dat zijn harde noten om kraken en het zal zeker wel daarom zija dat Vooru.it er zijn tanden niet aan waaet. VAN ALLES WAT Medevoelen en medelijden. — Vôôr den oorlog gingen wij gewoonlijk door voor pes-simisten of zwartzieners, omdat wij — na veel bittere ervaring — veel van ons geloof in den vrijheids-, broederlijk- en gelijkheids-zin onzer medemenschen verloren hadden. Maar ons pessimisme is sinds twee en een half jaar geenszins ontgoocheld, wel inte-gendeel, onze donkere inzichten in de wereld zijn verre overtroffen. Wij lezen in een beursblad onder hoofding: De beschikbare gelden en hunne belegging, de volgende beschouwingen : « Ondanks den oorlog, ondanks al de ellende, de vernielingen, is er nog immer geld, veel geld en vele personen om het te verteeren met voile handien en zonder vaar noch schaamte, Dat ziet men bij eene menigte • gelegenheden : de prijzenin openbare ver-koopingen voor meubels, schilderijen, boe-ken en postzegels betaald en die ailes over-treffen wat men zou kunnen voorzien hebben. De onhebbelijkste voorwerpen, de prachtigste juweelen, .de kostelijkste kleederen vinden een kooper, zoo hoog hun prijs ook moge wezen; er zijn hondenloopstrijden waar hoog gewed wordt, pasteibakkerijen waar volk wordt afgewezen... » Wij voegen erbij : en socialistische (?) volksmaatschappijen, waar kunstfeest op kunsifeest wordt ingericht, waar verleden zomer nog tentoonstellingen plaats hadden 1 waar « fijne dames-onderkleederen, die niet ' in 't bereik van aile beurzen waren », wer-I den uitgestald — waar middelerwijl het brood | [ van den arme, met natuurlijk water gedoopt | werd ! De latijnsche dichter P'sutus zei, over ongeveer 2000 jnar : H -m lunus h mini, de menscb is et-r. wolf vôor-.den menseb. Helaas! het CbrHtendom heeft daar niet » veel aan kunnen veranderen en het socialisme — dit nieuvv Evaiigelie (?) — nog min. Bel-lum docet : de oorlog leer't! ExceisiorI —Dat onze roode vriendenvan Vooruit immer naar hooger streven in de kunst om de gaaien te versuffen, bewijst hunne jongste ingevirig om eene nieuwe ten-toonstelling in te richten van... ja, van... wat ??? Ja — is 't niet om hais over kop te tuimelen ? — van... ja, warempel, van... vervalsching van levensmiddelen ! Dat doet ons denken aan den goochelaar, dieop 't einde van zijn toe-ren aan het publiek telkens vertoont hoe hij het daar zoo even bedot heeft ! « In onsblad van Dinsdag 15 Maart gaven wij het programma dier tentoonstelling die te gepaster ure komt », schrijft Vooruit. Waarachtig! Maar wij denken dat dit programma dient volledigd te worden. Zoo stellen wij voor er op te brengen : 1° Proefondervindelijke aanwijzing om de boter in gewicht te doen toenemen bij middel van natuurlijk water ! Vooruit heeft daar een zeer vernuftig toe-stel voor. 2® De slimste wijze om suikerij te verval-schen. Vooruit heeft ondervindingrijke vak-mannen die deze vervalsching kunnen ont-hullen op hun duimpje. 3° Voorlezingen met tegensprekelijke be-spreking over de onthullingen van Prosper B,iudewyn, oud contrôleur en beheerder van « Vooruit », vroeger in de kolommen van ons blad verschenen enwaartoe Vooruit nog den tijd niet gevonden heeft om zich mede bezig te houdtn. Het is thans het gepaste uur! Een pofifiekers leergast, die veel belooft voor de toekomst, is wel de jonge gezel uit « Vooruit » G. Baithasar, die thans als krijgs-gevangene te Gôttingen (Duitschland) ver-blijfj. Als jonge bediende van « Vooruit »'s samenwerking wist hij zich reeds verdienste-lijk te maken met, altijd en overal, à tort et à travers, den lof van Eedje te verkondigen. Hij onderscheidde zich vooral, tijdens Vcw«#'skiesveIdtocht tegenden Vlaamschen Blok, of zooals Vooruit hem noetnde, den Vlaamschen Hutsepot. Stelselmatig kwam hij de 'meetings der Blokmannen onmogelijk maken, door een zoo vernuftig gebruik te maken van de vrijheid van het woord, dat die bra"e Huisepotters hem goedsjeugdig toe-stonden, zoodanig dat al die meetings uitlie-pen op twee uren lofbazuining van Eedje's roem en glorie, en eenige gedurige onder-broken volzinnen van de Vlaamsche Huisepotters ! Toen een dezer niet wetende wie gezel Balihasar eigenlijk was, de veronderstelling opperde dat hij misschien in « Vooruit » een plaatsje op 't oog had, antwoordde de leuke jonge gezel — hij was nog maar 21 jaar oud ! — « Ik heb volstrekt, geen plaatsje op 't oog ! » SU. m, eh 1 Hij had slechts bevordering in graad op 't oog, maar daar had de lompe Blokman toch niet op gedoeld ! Men ziet dat er fijner jesuieten op de Vrijdagmarkt ge-kweekt worden dan te Drongen. Telkens de jonge gezel, waardige zoog-broeder van Ignatius van Loyala, een epistel in Vooruit laat verschijnen — men lette er maar op — wordt er het wierookvat metuit-bundi en zwier rond Eedje's hoofd gez«'aaid, in den trant van 't volgende vc rsc er-en in Vooruit van 15 Masrt 1.1. : « Beschouwingen. — Enkele m m rs va ; hetbia'i Voorui' yielenï fne in de h "n. » W onr> iddelijk mime aarid c.ht trof was de s rie schoene uitsEagen waa'in p» n overzicht geeeven w.->rd! van hetgeen parii^-geh'oot Anseele reeds tôt stand wist te brengen s dert zijn aanstelling als sch'epen der Regiën der sfad Gant, een heugelijk feit in de geschiedenis der Gentsche arbeidersbe-weging.» E-ne partij die door een harer vertegen-woordigers zoo 'n wetkkracht zag ontplooien, heeft zeker het recht fier te zijnj enz., enz. » Gaaien, houdt dien pluimstrijker maar in de kijkers: hij zal zijnen weg wel maken! Initiatief ! — Vooruit klaagt dat « eene der plagen waarover men in onze maatschappe-lijke werkzaamheden het meest zou mogen klagen, zeker wel die is — overal vast te stellen — van het gebrek aan initiatief of voorhandneming ». Miar juist de leer van Vooruit, en nog veel meer zijne praktijk, zijn stelselmatige onder-drukkers en verstikkers van aile initiatief. Hebben de beheerders van « Vooruit »'s samenwerking niet in dier standregelen eene bepaling doen inlasschen waarbij zij de goe-deren, roerende en onroerende der sam. ven-nootschap mogen koopen, verkoopen, ver-panden, bouwen, afbreken, enz., zonder de gaahn nog te moeten aanspreken, en als er gaaien zijn wier oogen opengaan en die het initiatief willen voorhand nemen om daar tegea in te gaan, worden die dan niet aan-stonds, met behulp der « roode garde » bui-ten gewalst. En dan klagen die kluchtspelers over gémis aan initiatief ! Mannen van beleekenis kunnen over 't al-gemeen niet vervangen worden, omdat de voorwaarden zich zouden moaten herhalen waaruit hunne eigenaardige steliing ontspro-ten is. L. V. Ranke. Oorlogsdiamanten. — Volgens het Engelsch financieblad Financial News, hebben de voorzitters der bijzonderste diamantmijnven-nootschappen De Beers en Premier aan de aandeelhouders laten hooren dat nog nimmer de diamantvoortbrengst zulke schitterende tijden beleefd heeft als thans. De te koop ge-boden diamanten worden meestendeels, wel te verstaan, door de juweliers der Vereenigde Staten aangekocht. Ziehier de invoercijfers in de groote Noord-Amerikaansche Repu-bliek in de drie jongste jaren : In 1914 dollar 19,276,591 » 1915 » 25,995,804 » 1916 » 51,482,262 Indien ons nu de geiegenheid verschaft ware in de Ver. Staten cen bal bij te wonen, zouden wij niet kunnen nalaten te denken aan de beruchte krijgsdansen der Roodhui-den ! Zouden de elegante ladies aan den over-kant van den Atlantischen Oceaan soms geen voorstanderessen van den Europeeschen oorlog wezen ? Wij vreezen van ja. - ttnriiri tifflipri "f iiwnw Mer Me en de Sloansthe SeœeW Terwijl de « Raad van Viaanderen » den duitschen kanselier von Bettman-Holweg te Berlijn over de Vlaamsche aangelegenheden was gaan spreken, is gezel Vander Velde — in gezelfchap van minister Hymans — de Parijzenaars gaan onderhouden insgelijks ovei de Vlaamsche kwestie, namelijk in dt Société des gens de lettres, Wii lezen daarover in Vooruit : « De Bruxellois zegt dat hij het verslag komt te ontvangen dat officieel uitgegever is over de wijze waarop de belgische minis-ter?. Hy nar s en Vard-r Velde ontvangen wer d-! buieelen van de « Société des Gem de Lettres » te Parias, en hij meent dat hi 't volger d? moet overnemen uit de redevoe' riner die door onzen geleerden kameraad te dezer geiegenheid uiUiesproken werd : « Wat men onder de massa van de vlaani' sche bevolking wil doen doorgaan als eent vlaamsche, vlamingantische beweging, moe\ iets heel anders, iets heel verschillend ge noemd worden (??) » Zonder in het mirist vijand te zijn tegen over Frankrijk en de Franschen, die door d< groote meerderheid onder hen geëerbiedigc en bemind worden, vtagen de Vlamingen et vroegen de Vlamingen volstrekt niets ander! dan wat elders gevraagd werd en wordt doo de Polen, door de Czechen en de Ruthenen het recht van onderwezen, bestuurd en ge oordeeldte worden in hunne taal, in de eenigi eigen taal die gesproken en verstaan word door de meerderheid onder hen. » Vroeger werd maar al te dikwijls in Vlaan deren iemand geoordeeld en veroordeeld doo rechters die met hem alleen konden sprekei door het orgaan van een vertaler, die tocl nooit volledig vertrouwen kon verdienen, a ware hij de eerlijkste man dezer wereld ge weest. » Op onze dagen nog hebben onze solda ten in de loopgraven Iangs den Yzer het al ti vaak te doen met officieren die hunne taa niet verstaan en die niet in staat zijn om hui vertrouwen, hunne genegenheid te winnen » Onze landgenooten der vlaamsche stre ken vragen voort met recht dat daar veran dering aan kome en zij kunnen niet ophoudet vôôr dat zij voldoening bekomen ! » I'< kan hoegenaamd niet verdacht wordei van geene sympathie te gevoelen voor Frank rijk als ik bevestig dat mijne landgenootei daarin gehjk hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De waarheid: socialistisch weekblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1906 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes