De werkman

1189 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 03 Mars. De werkman. Accès à 16 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9k45q4sj75/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

w 44* «laargaug* mmmmmsÊÊÊKtmrnÊiMMiÊmÊÊmam 5 Maart 1916. l\° 3351. -ti |8 s « «s « - à**-U*• 8 2" & ™ h © (U <u ^ 0> JSd ta, — cd §0) P3 -*-* V—i r- a, ; « "S » ^ SIS : 2 tL. T-f. Sa 03 tP J3 1.6 De Werkman Hocfdcpateller Volksvertegenw. DAENS Drukksrs-Uitgevers : FRANZ DAENS «5 ZUSTER. ■ Il II lllll — If «»M8WtaMMn^>«iW^^.yB^s^TBTapr"^^ un r n n ■ « ■, S ? if; 5- ï I S % a ~ 8-«5: a • et S i I f 3t HULP AAi\ O.V/J-. IHPI'I'-KI-; VERMINKTR1V. Het 0 aflegsmonster deet eteeda zijn vernieiend werk voert, het tneaechdom versefeeurt zicb zelven ; depulnen werden opeengestapeld, de armoede wordt verschrikkelijk, vele wonden meeten gekeeld worden en yergën onmidëelijk verzorging onder den yorm der Liefdadigheid. Men moet zijoen Evenmensch te hulp komen en bijstaan in den nood ; niemand heeft het recht eich aan dezen heiligen Plicht te ontrekken. De Weldadigheidswerken vermenigvuldigea, samenwerkingen zijn tot »tand gekomen, voordoel hebbende: de kleine Eurgerij te ondersteunen, de zwakke Kinderen versterkend reedsel t« verachaffen, de Werkloozen te hulp te komen, de Krijgsgevangenen in kun kallingschap te troosten, enz enz.. Alhoewel het steeds moeilijker wordt de lasten van 't huisge-zin te dragen. is çr mildelijk gegeven. Onder al die werken, is er één, . daï bijzonderlijk ons medegevoel rerdieat, \ is 'i W**rk der Verminkten. Hij, die zijn* levenskracht verparïdde roor het plekje grond, door zijn VeorVaderèn als heilig erfdeel afgestaan, zijn Vaderland, mag niet door gebrek en ellende vergaan. Hij moet ket moedig hoofd verheffen, trot» | •ngeluk en ramp, hij mag tôt den bedelzak «iet gedoemd worden, hij mag Met vernederend geldatukje, met onversekilligheid hem toegereikt, fliet aanvaarden. Het hartzedelijk opgebeurd, moet hij al* onafhankelijk maa stand kunnen nemen. Zijne ojivoeding i^ereischt eene nieuwe rich-tlng: met het oog op dit deelpunt, hoeft er geld ingezameld te worden. Opdat deze werking doeltreffend weze, i* hier cantrelisatie noodig, ] kleine zelfatandige inrichtingen brengen verwarring en mi*noegdheid te weeg. Dat in ieder dûrp, in ieder wijk inaeaieHngen gedaan worden en dat de opkrengst er*an gestort worde in de algemeene ka* der Verminkten « Banque Centrale de la Dendre, > Niemwstraat. j Hier in de tad zal iederen zondag eene collecte gedaaa worden aan de Kerkdeur, dat iederee* medehelpe in dit Vaderlandslievend werk. Hee gering de glfte ock aij, aal zij met erkeatelijkheid aangenomen w#r-4en roer de engelakkige aiachtefiers van ket plichtgevoel. Htt Cwnltiit. Luisterrijk Avondfeest. Zoadag 12 en Zoadag 26 Meert, ln VQLKSVERHIPFING door de Chr.Democr. Tooneelkrinf «DOOR 1EV.-.R STERK », voor de Ver-minkte Soldaten en 't Kluitje*werk van Aalst. Men zal opvoeren : EEN SP1EGEL, drama in 3 be Jrijven, door Dt Tiirt en: IS DAT KOMEDIE ? bHJspel in 1 bedrijf, door V*n Lugméonek ; vier Muziekstukken, o..éer leidlng van M. Coesen*. Plâatsen van 1 fr., van 0,50 fr. en Tan t,25 fr. N. B. — Kaarten te bekomen in 't Lokaal en bij al de Leden. — Het is aan eenieder toegelate» de2e Teesten kij te wonen ; het geldt immera •en Liefdadig Werk. - - ■ v Het Bestuur. OptéNbâke" Spriekplaats. Wtrkrnan ! — Geliefde Mentchen. — Was die vooràracht vtn Pater Strtkt ian toch zoo schoon ? — Onbeschrijflijk sçhoon en foed. P«x et bonum ; geen woord tege* 't Werkvolk, i«mer« 't i( dezelfde P*ter die iH Sint M«r-tenskerk preêkte : Ons Wtrkyolk is BE^INNENS.WAhRDIG. Hij i> waarachtig een Apo*ttl de r Liefde....Zijn strijd was gericht ttjen aile dr*nkmisbmik. De »tati»tieken bewijien dat B^lgië aan 't hooîd staat door 't getal Herbergen, door d'iioereelheié draak, maar aan den Staart in Oele rdheid ea Onderwij». Drankrais-bruik is bij &ns een naatschappelijke kwaal geworden ; net is du* plicht voor elk, geweteiuplicht, die kwaal te beveehtsn. Eea I raatig velk is ermtig, «terk, welvartad en gelakkig... Spijtig dat I er aoo weioig Volk wa*. (1) | (lKDe rede is klaar en epenkaar. De politiek is terwggebracht in de I Stad. . De Wtrkrnan bemint 't Volk waarachtig en wordt vtn 't Volk be-I mlnd; het Volk hee ft betrowwen in de Wtrkrnan; M. Baroa Bethune I wilde de Voordrachten ran Landbouwershuis niet doen aanmelden in I Dt Wtrkrnan ; de Berlchten werdea uitgeplakt den Donderdag, als De B Werkman gedrukt was ; en too zag men de «choone Voordrncht van | ■ Schoolopzichter Van Overstraeten xonier Vtlk de Veordraclit van > Pater Strake heb ik aangeaield geziea dea Donderdag, dus te laat vosr ( W Dt Wtrkrnan.... Hoe àrMzlelig 1... Oorlog î Den Oorlog ! Ht is !tn«r meé t — Och, hij gaat hardnekkif voott... Sedert eenige dagen hoo r«n wjj geweldig .ichieten, bijna dag en nacht. Nu blijkt het vol-gende : De Duitschers willen metgeweld, dieper Frankrijk in, langs Artois ; een groote macht hebben ze daar gamengetrokken, met hun kanons van 30,50 en 42 c». ; hun Keizer-Koning is ter plaats gekomen, 17 gro*te legeraf leelingen zijn aanweïig ; door infanterie aanvalle* en overvloedi* inîanterie-vuur zijn ze 5 à 10 kilomaters voeruitgetrokl'enhebben Beaumont en Ornes ge-woiinen en waren Zondag maar 2300 meters van Douaumont, Nn der 17 Forten van VERDUN. — is 't waar dat Virdun wre«d erg versterkt i», ja oninneem-battr ? — Dat is wat te veel ge&egd; maar de Forten van Antwerpen aijn- maar kinderspelen tegen die van Verdun; (zie 't be-schrijf). In tijd van Vrede waren op de forten van Antwerpen 150 man en in Verdun is 't 1000 man. — Hoe ver ligt Verdun van Parijs ? — Gelijk Brussel van Arlon, gewillig 50 uren. Ziehjer nu eenige communikés : Daiisch Btricht, 27 feb. : 5 maal hebben de Franschen de Sterkte Douaumont willen ttrug nemen ; ze zijn teruggeslagen met groot verlie»; 15,000 ongekwetste Oevangenen zijn in ons handen. Fransch bericht, 27 feb. : Hardnekkigen strijd tegen ons Front, West de Maas. Al de nieuwe Duitsche aanvallen in Champne-ville en Poivres zijn afgeslagen; wezijn daar sterk gevestigd, Na een bloedige Veldslag moesten wij Douaumont ontruimen. ('t Fort van Douautront ligt 200 meters hoog. Zelden of nooit iser gekanonvuurd, gelijk vrijdag, zaterdag en zondag, op een strijdfront van 40 kilometers.) T$plnfnrtrip-Daens Roxemarijnstraat, nevers 't afgebrand Maga-[ t*eiaJVririti V"*"* zJjnThielemans. Mans- ea Vreuwstoffen. L îNteuwigheden veer Eer*te Ceiwmunie. la vertrouwe*. h —'t Brood ! 't Brood î In Gent is grooten Schisma geweest tusschen Voedings-Komj-teit en Bakkerijen. De Voeding sprak van een algemeene Bak-kerij.. Maar de Gemeenteraad is er tusschen gekomen door een r.ieuw Règlement, dat verbiedt iets af te nemen van 't Meel der Voeding, rechtstreeks of onrechtstreeks. In Gent wilde een Boekengeleerde hebben dat 100 kilos bloem 144 Brooden van 1 kilo moésrèn leveren. Daarop Bijeenkomst in den BAKKERSBOND : Cooperatieven en Bakkerijen; daarop is M. Van de Velde uitgêdaagd te komeh zien in de Bakkerijen. 135 Brooden is nog niet mogelijk. Expe-rientia, ondervinding de beste meester is. In AALST was ook Schisma tusschen Voedings-Komiteit en i Bakkerijen. Er waren zware klachten bijz. over grootç Coopera-| tieven. Maandag is een algemeene Bakkerij begonnen, in de Coo-! perotief der Liberalen; over wtlks brood veel werd geklaagd. ! Laat ons hopen dat ailes nu goed zal gaan. Edoch, de Bevol-king vond groot behagen in de voorstellen der Demokraten : 1» Eén soort Brood. 2° Broodkaarten geven aan Ondersteunden en niet-Onder-steunden... Zoo hadden de Bakkerijen en Cooperatieven hun oude kalanten terug.. Waarom dat weigeren ? Omdat het van de Kristene Demokraten kwam !1 !?? i Een trotse koppige madam wandelde langs s de Vaart, viel in 't water, een Heer redde haar -, j leven. De trotse madam, op't droog zijnde, ; j kijkt op, ziet dien Heer en springt terug »'ln - i 't water, reeperde : Wat ! ge zijt gij het ! Ik î wil door u niet geholpen wofden!. Daarmeê, i ze zonk en vcrdrdnk. Dabns. LOOPEXDE "NIEU WS. 'iWto) Pax et bonum... Vrede, zoo staat er gesedreven, Vrede is eten en drinken... QMÊj Maar nu, 'k wenschtte dat ik thuis ware zei de Kater, en hij stak met zijnen |kop ! ^ in 't strop. - In de RUSSISCHE DOE-MA of Kamer is hardnekkig gesproken om den Oorlog voort te zetten tôt beslissenden ZegepraaI. — De • Engelsche Vloot, vroeger i40,000 man, telt er nu 220,000 en den 31 Maart aanstaande zal het 350,000 ■ man zijn. — De Duitsche Staats-Sekretaris vonJA-! GEW is in onderhandeling geweest met den Arneri-! kaan, heer von WIEGAND, over de gewapende Han- ) delsschepen Duitschland aanziet die bewapening als i een VEINZERIJ en zal ze, van af 2 Maart, als HULP-KRU1SERS bchandelen — In ENGELAND'S Lagere- . Kamer of Volks Kamer, heeft de Hoofd Minister ver-t klaard : Niet lichtveerdig hebben wij het zweerd ge- 1 trokken; niet weder steekt het in de schede, vooraleer I België en ook Servis, niet aîies en meer dan ze opoffer-, den, terug hebben, vooraleer Frankrijk niet genoeg i verzekerd is tegen eenen aanval, vooraleer de rechten t der kleine Staten niet genoegzaam verzekerd zijn en vooraleer de Pruisische Militaire overheersching niet ; gansch verzt-kerd is. — E®n hooge Duitsche STAATS-i MAN verklaarde onlangs : De Oorlog is moeten ont-staan, nademaal de vrije Duitsche ontwikkeling door II arbeid. iever en verstand benijd en tegengewerkt I ! werd ; vooral Engeland wilde geen Duitsche macht op • , Z^:e gedOogen. De Wereld moet open zijn voor ons, gelijk oor iedereen... Tot homints, tot sensus... Zoo-veël hoofden, zooveel sinnen... Houdt u zelven eèrst in Vrede, zegt de Nav Kristi, alsdan zult gij bij ande-ren kunnen Vrede stieliten... Zoolang de Wereld be-staat, zuîlen er onverschilien en moeilijkheden zijn: in kerk en huis, in handel en wandel, in bestaan van Maatschàppij en Gemeente .. Moest daarvoor altijd ■ gevochten worden, bloedvereoten, de wereld ware ■ een Moordkuil... Een eerlijk SCHEIDSGERECHT in 1 ailes, gelijk reeds bestaât in Amerika... Over 't groot ' overschil tusschen Amerika en Duitschland, riep ' Voorzitter WILSON onlangs de hoofdmans der poli- tieke groepen samen, teneinde door eerlijke gedgeh-tenwisseling de verbittering in 't Land weg te ne-! men... Het REDELIJK en VERSTANDIG Europa • handelt REDELOOS en DOM. In Zwitserland gaat } de Petrol aan 37 c. den liter staan... Gelukkige Berg- Iandérs. - In HOLLAND zijn 250,000 Belgen ge: j v/eest. Nu nog gewillig 80,000.e. Een schoon Com-pagnieken. -- Wees' altijd uw einde indachtig en ; denk dat de verloren tijd niet terugkeert. Zeif-Onderpieht. i 5 Zoudag van 2 tot 4 ure in Volksverheffing waarlijk een Studiefeest. 8 stukjes : Muziek, Zang, Uitgalming, Voorlezing, Hoogeschoolles over Natuurkunde... Aangenaam, /errukkend, opvoerend, luisterrijk... 0' geestdrift,voor wat de mensch verheit,versterkt; ln Spreken.in Scljrijven, in Kunstgevoel, o geestdrift wat zijt ge machtig schoon!.. Leeren ! Lee-ren 1 Niet werkloos blijven 1 Schatten vergaderen van Wetenschap en Onderwijs !... Be Volksverheffing staat epen voor iedereen... Volwassen menschen, zoo ongelukkig niet te kunnen lezen, ras r Volksverheffing !.. Die wil leeren schoon lezen, die wil leeren sehrijvea en spreken, die vreemde talen wil aanleeren, naar Volksverheffing. Nieuws. s DOQD GEVALLEN uit een venster te BruMel, in «le laan der Hortensias, de werkvroMw Le«ni« larthil, vreuw Qibbens ; ze stond Qp 'ne stoel om de venster te kuischen ; de stoel knakt om en de werkvrouw viel 't hoofd voorover oj» den bijgang ; aanstonds naar het H«spitaal gebracht, is zij er overleden. Haar hoofdsche-del was geborsten. KERKDIEVEN. — Na de Kerk van Watermaal-Bosclivoorde, is 't Sint-Pieterskerk van Anderlecht die bestolen is van koperen kandelaars en exvoto's ; de dlefte gebeurde voor den noen ten 10 ure ; toen een Geloovlge de Kerk instapte, namen de bandieten de vlucht. GROOTE BRAND T' ANTWERPEN. — Bijzonder wreed in dezen tijd. De groote Magazijnen van Speœ-rijen, gestapeld vol Kaffé, Suiker, Peën, Kaneel, Peper, enz., gelegen Preêkheerenstraat, 22 en 24, nabij de ka-sern n° 1, op 20 meter van den Steenweg, zijn te* gronde afgebrand. 't Is daarbij een groot Fabriek van Peen, toe-behoorende aan de gebroeders De Craeeker ; oorzaak onbekend, ailes verzekerd. Ninove. Diefte van 3000 fr. Zondag avond zijn stoutmoedige Jieven met braak of .valsehe sleutels, in de woning gedr«ngen van juffer Louisa De Ciercq, in de Edm. De ©eynstraat. De best*-lene, welke àlleen. woont, was b^ geburen wat gaan kaarten ; en van deze gelegenheid gebruik makende, leg-den zij de hand op goudwerk, geld en obligatifin, ter gezamentlijke waarde van 3000 fr. De Duitsche soldattD werden onmiddelijk verwittigd en hielden wacht geda rende gansch den nacht. Huiszoekingen hebben plaatB gehaddoch zonder uitsiag... Die straat is zeer slecht ver-licht en het is ten gevolge dezer omstandigheid dat de misdaad begaan is, zonder opgemerkt te worden ; en de Edmond De Deynstraat maakt deel ran de kuip der atad ! Te SCHIEDAM is afgebrand de Porcelein Fabriek « De Hagedis ». — In d'Haven van GENUA zijn 2 Sche* pen verbrand. Een Fransch en een Engelsch. Footiuill. Zondag match geweest Wetteren I Aalst I, terrein « Eendracht ». De Aalstersche spelers behaalden 2 goals om 1. Heden Zon-dag op zelfde terrein mateh tusschen de 2° ploeg Taa * S. F. C, Ninove en 2* ploeg Eendracht, Aalst. De ont-vangsten de 1/2 voor de verminkten en de 1/3 voor de krijgsgevangenen. De Plechtlge Eerste Cêmmuni* Niets is zoo groot als het H. Sacrarnent des Outaars. Stelt al de goede werken der wereld nevena, tegen«ver eene welgedane Communie; het zal gelijk zijn aan eenen zandkorrel tegenover eenen berg geplaatst. De heilige Pastoer ian Ars. ft frtYâ De Famill«n Vaa de Velde-Heirman en " Discart, danken innlglijk reor de deeioe-ming in hunnen Rouw. — Zelfde dankkerleht deor de Famlll«n Ge#raan-De Coninck. Yt iUHJY Heeft 17 forten van eersten * rang, 21 versterkingen en 60 re-douten. Temidden van al die forten en vers ter kingen vloet de Maas. De Batuur bevoordeeligt de sterkte ran Verdun. Tusschen de forten zjjn er overwelfde keldera waar duizenden soldaten kunnen schuilplaats vlnden tegen een bombardement; daarnevens heeft men sterk gemetselde loopgrachten, die kilometers ver loopen en vanwaar men van uit weggestopte gaten den rfl-and kan beschieten. Het is van na den oorlog ran 1870, dat men Ver';un zoodanig sterk gebouwd neeft. Illftill'l ons niet vergeten dat deze Maand toegewijd is aan den H.Joseph.. Hij wordt aangeroepen in aile Kerken en Bidplaatswi, | in allelluizen In t ns St Martenskerk aile dagen om | 7 ure Mis, om 5 ure kort en schoon Lof. Br wordt l geen stoelgeld gevraagd. Muziek tot Heil des Volks. : Zondag, om 4 ure, herkiezing van 't Bestuw. ljeM 1 Bericht is de een ig s te Uitnoodiging. Naamlooze Vennootschap tot bsreiding van Melkprodukten « HO L L A Ri D 1 A » Bergemeerschestraat, 20, Aalst î.everlng aan huis twee maa! daags van Melk, Boter en Elere*. Oepasteurizeerde voile Melk i0 verzegeide tiesschea. Bijzonder aanhevolen voor Kinderen en Zieken. Flesch 1 Liter fr. 0,30 » 1/2 » « 0,15 Oepasteurizeerde voile. Melk per liter uitgemeten 0,24 1» 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteit In pakjes van 1/2 kilo ) » » » 1/4 » ) I Aile dagen versche Eieren. î Onze artikelen zijn gegaiaodeerd : zulver, versçh en va» | prima kwaliteit. Wij maken er u attent op, datai onze Melk gepasteurizeerd ts, dat wil zeggen, behandeld volgens de methode van den be* keaden Dokteur Pasteur, waardoor aile schadelijke microbes •n bakterien vernietigd worden. ieSMZSaii*4C« 11 wkii*?h Wl I). FU FOOZEP»-DE LLYCK is woonachtig bij hare Ouders, Bisschopstraat, 6, tn hetfi tr un wlnkel getpend van vrouwenhoeden tn al wat dm arUWt | betreft : Forms, Volletten, enz. Zij beveelt zich in de gunst va? S 't geëerd Publick.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De werkman appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Aalst du 1872 au 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes