De werkman

1158 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 25 Fevrier. De werkman. Accès à 25 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fb4wh2f99j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

... î? CD ~ O) rr ^ I *-h T? . V es s s % «a. a i i? a> c ^ 0J ^ Ci, — « S u r AS Z c r« « Z K c = S X u. T Â « O x , c II, » » S -cS S a « S g " g S. O 2 o S » ■o S 13 ~ re 2 M a a » _. „ O » — ° n < O O jq O W w 3 ffl ff ~ 53 3 ÎS 3* ftg 8. Hoofdopst 1 s- V svertegenv/. DAENS * Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <S ZUSTER. Oorlog ! Den Oorlog ! 25 mil'ioen menschen onder de wapens !.. 8 à 10 mlllioen reed» de wapens uit d'handen, gewond, verminkt oî dood !... Een tee van onschuldig menschenbloed ! Bilderdyck, groote Neêrlandsche Dichter. uw deftig woord : Menschenbloed, is voor 't storten veel te goed. Redeloos Dierenbloed moet gesiort, voor 't bestaan der men-schen. De Wetenschap zoekt om de Dieren zoo tnin mogelijk te tfoen lijden. Redelijk Menschenbloed-storten heeft geen rede en de Wetenschap zoekt de pijnen en smaiten te ver meer d> ren. Vaderland ! Vciderland I Al de Vaderlanden te samen, zijn zij toch dat menschen-Hoed weerd ? In 't Evangelle is nooit spraak van Vaderlanden. Aile Geloovigen zijn Broeders en Zust rs in Kristo. Zijn zij niet c ok Broeders en Zusters in de Menschheid ? Schoone Broeders Kristo die tegen elkander opgejaagd worden, erger sis wilde dieren. Opgejaagd, ja, waren de 25 millioen Soldaten vrij geweest, hoe-reel zouden er gebleven zijn, als Menschenslachters ? Wilde dieren zijn niet vereenigd, niet geoefend, studeeren niet Toor Moorderij. Moed om Broodwinning, Rust, Welvaart te vernielen, brrr... neen !... Maar moed, om zijn eigen en zijn geslacht te verheffen, te verbeteren, moed voor Kunsten en Wetenschappen,moed tegen aiekten, plagen, slechte driften en kwalen, ja, dat is moed Ik hoorzegtfen : Daens, luisterde éjk naar u, er zoa geen Oor-l*g mogelijk zijn ! En indien het zoo ware, zou het slecht zijn voor de Eer en de Welvaart van 't mentohelijk Geslacht ? Volksvertegenwoordiger Daens. W.TIIC n Natus; et-n onzeroudste Fabriekwerkers; MAI Ils «' " 70 jaar of dicht bij ; op verscheide Fabrie- ken gewerkt, ook als stoker ; nu een der gepension eerde der Tragel-Fabriek, aan 1 fr. daags . Natus, geerne gezien van elk, een man van gezag in de Fabriek-wereld ; men hoorde geerne het zappig, verstandig, goedhertig woord van het braaf manneken, door Erpe aan Aalst geleverd, men moest er niet op zweren, een echte Erpenaar spreekt verstandig, •precht en prolijtig. Natus zag er nog fel en taai uit, maar de Vîucht van 1014 had zijn hsrt geraakt, vvegens zijn Familie die hem nauw aan 't hert Uf... Sedert die Vlucht ging Natus al treurenJ en kwijnend ; ging niet ineer uit, stond niet meer op enis eindelijk weggegaan, gelijk hij geleefd fcad; rustig en zonder compiementen : op zijn Sterfbed schikte hij ailes gslijk een Boer zijn Land ; teeder en diep beminde hij zijn Huisgezin en werd wederkeerig bemind door allen. Zijn dood is waarlijk een voor-beeld geweest. Natus Goeman beminde ook werkdadig Priester Daens ; een Kristen Demokraat leeft vrolijk en sterft gerust... Wie hangt voor ons op 't sterfbed ? De Gekruiste God. Wie wordt voor ons aanroepen ? De Gekruiste God... En als wij ons toewijden en opofferen in een Volks-partij dieenkel en alleen zoekt : De werkende Volkeren tôt Vrijheid en Welvaart brengen in den eerbieden de liefde voor het Kristen Geloof... Zeg toch : geredeneerd met ons arm verstand : Op hun Sterfbed, de Kristene Demokraten, is 't wonder dat zij goddelijken suprémen troost ontvangen ?... Zondag in Mijlbeek-Kerk in de Mis van kwaart na 6 ure, générale Communie voor mijn Vriend Natus Goeman,tiamensdeConfreri# van 't H. Hart. Aalst. — IMji 8S(îilg. Februari, Maarte, allebei, grimmig, g> itlig, ongestadig, onstandvastig. Dijnsdag warme zonnige lucht, na den noen ruige iucht, sneeuw. — In ons Park is in de locht een kracht va genezing ; ik heb het ondervon-den. — Ult BRUSSEL komt nieuws door de locht gevlogen : Vet 1 fr. ; Boter 9fr , bijna geen AARDAPPELS .. Koeragie brusselsche Vrienden, •r gaan Aardappels komen uit Holland... Nu is 't zeker... 't Komiteit Van Gent kooptte Evergem, Heusden, enz. aan 8 fr. Te DENCERLEEUVV, Zondag 27 Febr., om 3 ure, derde Feest voor de Krijgsgevangenen de Gemeentg ; nu in de Groote Zaal, Dorp. Er eal groote toeloop zijn gelijk voor de 2d*. EEN SCH1P met Kolen voor de Volksverheffing moest hier al 12 dagei zijn : en 't blijft weg ! ? - Ile kvv«,k li<' dér huisliuren Ons schrljven van verl. w. heeft voorgevolg gehad, het volgende dag-•rde, die wij gaarne opnemen, aange^ien wij alttjd het lot verdedigen der •erlijke Werklieden en Kleine Burgers; ziehier : « De maatschappij «Onpartijdigen Burgersbond» afd. Huuraarsbelan-gin, inalgem. vergadering vereeniyd, Zondag 20 f^b. heeft het volgend dagorde met algemeene bi]tieding der aanwe^ige leden aangenomen : « Overwegende : 1° Dat de piaatselijke maatsch. der Eigenaarsbelan-g«n ailes te werk stelt om de deftige burgerij, door den Oorlog getroffen M sieh in de onmogelijkheid bevi idende zooals voorheen hunne huis-huur regslmatig te voldoen, door het Qerecht tôt buitenzetting te ziea veroordeelen; 2° Tevens aan deze Burgers de mogelijkTieid ontneemt, door de bepa-ling van hun willekeurig, tegen de wet en de menschelijkheid strijdend règlement, een huis te betrekken, behoorende aan een Eigenaar aange-sl»ten aan den «Eigenaarsbond» van het Kanton. » 3* Dat zulke hanjelwijze stellig moet leiden totopstand, en het Stadsbestuur in onvermijdelijke moeielijkheden moet brengen. » 4° Dat er dient rekening gehouden te worden van den r.eteligen toe-stand der kleine Burgerij na een jaar en half Oorlog. » Besluit : » 1° Treedt in zijn geheel de dagorde der Nationale Federatie der huuraars bij ; » T Teekent algemeen protest aan tegen de handelwijze der maatschappij « iJgenaarsbelangen » van Ninove. 3* Dat den « Onpariijdigen Burgersbond » zal voortgaan, meer als vooreei da belangen der verongelijkten te verdedigen op rechtvaardige Wljzt ; 4* Ailes zal aanwenden om verzoening te behouden tusschen Eigenaar en Huuraar, in der mate van het mogelijke ; 5* Langs een anderen kant : welgemeende gelukwenschen te sturen aan een twaalftal andere Eigenaars, om, uit vaderlandslievend gevoel, ged^eltelijke of totale kwijtschelding en afslag van huishuur aan hunne huurlingen verleend te hebben. N.B. — De bovenstaande dagorde is aan het Genieentebestuur over-handigd. (Vervolg in 't volgend Nr). Delafortrie-Daens Rozemarij straat, nevet s 't afgebrand Maga-zijn-Thielemans. Mans- en Vreuvvstoffen. ^ Kieuwigheden veor Eerste Communie, In vertrouwen, Op de Vrijdag markt noch Boter, noch Eiers, * veel groenstl ; veel levende kiekens ; Ajuin 34 à 40 centiem. De Stad kocht AARDAPPELS te Huysden aan 8 fr. en te Port-Arthur aan 7. AARDAPPELS mogen naar Gent ver-voerd en verkocht worden, mits aangift en voorwaarden op de Kommandantur, afd. LANDBOUW, Vlaanderenstraat, 55, een publieke verkoop in 't klein op de Markt te Gent is verboden en wordt gestraft met verbeuring. — In d'Augustijnen is zondag een Zielmis geweest voor Paui V :rcruyssen, gesneuveld te Lombaart-zijde, in Get. 1914, oud 16 f&LT (!). — Volksv. Verhaegen is over-gebracht naar een Vesting van Silezia. — Op St-Amandsberg is overleden de oudste Parochiaan, M. Ferdinand Bauwens, geboren te Saffelare in 1919,'t is te zeggen in 1819. — Dijnsdag achter-noen van d'ander week, rond 3 ure, Léo Boxstael, 45 jaar, valt ziek op de Leikaai ; een Geneesheer deed hem naar de Bijloke voeren, om er te sterven een half-uur later. ,i zijn Voordrachten van Zondag en Maandag ' tn de Groote Zaal van 't Collegie-Aalst, fijn j kloek als kramlk ; een Vlaamsch als kristaal ; tegen aile slach van al-kool ; tegen Drankmisbrulk, voor verheffing y an den mensch naar lijf en geest. Anderhalf uur ; elk geboeld aan de lippen van den Spreker... Ik dacht : Pater, het is gelijk de Evangelische Raden ; weinigen gaan alge-j heele onthouders worden ; maar allen die u hoorden, zullen verbeteringen s tnvoeren... Ik zou zulke Voordrachten willen aangemeldzim tn allb ga-zetten, ook In Vooruit. KERKNIEUWS Herderstm bij Aalst, gaat Toor Htrder hebben E. H. D'Haenens, Pastoar te Oombergen In Holland, te Puifkar, hebben 30 gereformeerde Belgische Soldaten een Sigarenfabriek ingericht. Arbeid is 't beste geniei en stilt het ergste vêrdriet. — Frankrijk en Engeland gaan 400 millioen ieenen in AMERIKA... In Oorlogstijden 't is altijd GELD dat de klok slaat. — D'HOLLANDSCHE KROON staat 3 fran-ken ; in RiJSSEL geldt de Boter 18 fr. de kilo ; te GENT gaf mijn nicht d'ander week 4,60 fr. — De Bruin Zeep is aan 4 fr. ; vroeger was 't 50 c. voor Je beste ; de Barbierszeep is van 20 tôt 70 c... En de Baaidscheerders klagen dat al hun kalanten lange gezichten hebben. — O dwaas ! watdenktge lang te zullen leven, gij die niet éénen dag ztker heb t. - In mijn Park van Dudan, eilaas ! ongenaakbaar voor mi}, nog immer pasperteloos, mijn oogen toc• doende, ik zie de groene schemer der boomen, mijn ooren sluitende, ik hoor het gesehuifei der Merelaars, der Vin-keri, in afwachting dat de Ceeuwerik zijn Concert komt geven boven de - Graanvelden. — In Februari: regen is mest op den Akker, maar een drooge Meert is goud weerd.. Natte Meert, veel gras. — Jacobus, wat zejjen ze daarvan te Nieuwer-kerken, op Maai, de wijk der oude vermaarde Munten ? Wat ze zeggen ? Datspreekwoorden Troostwoorden zijn... Wel gelapt, dat was ook 't gedacht van Meester Li ven zaliger met zijn Trien en zijn Broer Jan. — Eeuwige Vrede is bij den Ootmoedige, maar in 't harl van den Hooveerdige is meestal nijd en spijt. — Onder-tusschen is Maarte, de Lentemaand in aantocht, el Avanti... Zondag zijn de 7 weken voor d'Eerste Communie begonnen... Een hemelsche Dag op Aarde. schreef de Pastoor van Ars... In mijn Navolging Kristi mediteert de Ziel alsvolgt : « O Heer, gij zijt op den Autaar, gij komt in mijn hart, gij mijn God, gij de Heiligt der Heiligen, de Schepper der menschen, de Heer der Engelen... » In dezen tijd van Oorlog prijkt de Eerste Communiedag als een Roosineen Doornstruik, als... ik vinde geen woorden schoon ge oeg. - Nog al iemand die DOOD IS EN NIST DOOD ; de vermaar le Doktor SEQUAH, 74 jaar, geef mij d'hand Confrater, Sequah, een soort van Holloway of Driesken-de Nijper, vtel ga-zetten ha iden geschreven dat hij dood was ; Sequah antwoordt : Âsjeblief, zoo zijn we niet getrouwd ; std nos gui vivimus, ik leef nog. ii* IS1 nvoi1 v Lu'k/j MaaHdag was In Amsterdam *S1M lsi een openbare verkooping van Kaîfé, 950 balen Rebasta, 4439balen Java, 939 balen Glantanjan!.. En de Santos ? door Monsken zaliger zoo hoog gepreien ?Te Londen zijn Donderdag over 8 dagen 3215 balen verkocht... Daarmeê nog al een tasken kan opgegoten worden. De prijs was 42 à 45 schillings... Er is geen eten te kort in de wereld, maar een geldzuchtige speculatie ailes bederft. Avarus est qui cupide servat, ieert Slnt-Augustinus : H«t is een gieri-gaard, die te begeerig spaart. Een xvrek, geen goeddoet In zijn levtn, Dan als hij Itgt om zijnen geest te geven. Jamais ne peut l'avare faire mieux, Que lorsqu'il rend son esprit odieux. "IT Te GENT laten de groote Suikerhande- ja ]aars BraCq> De Potter, Peeters en Van Campenhaut weten dat zij den handel in wit Suiker moeten staken ; hun Magav.ijnen zijn garsch zonder. — De Fédérais Raad van ZW1TSER-LAND heeft in Amerika en in Java voor 40 millioen fr. Suiker gekocht aan 85 c. den kilo. 44 '*lal l'kil Zondag24Feb.dealomgekendemaatschap» pij de « Raciog-club van Wetteren 1 tegen de Eendracht 1 van Aalst aan 't Park, voor de verminkten en krijgsgevangenen. — Zelfde Zondag ontmoet de Eendracht II Aalst den F. C. Oultra I, op het terrein der F. C. Oultrs, te Oultre. Voe<iiiiigs«>!4oiïiiti il en Bakkerijen zijn in groot geschil Zoowel in Gent als in A!st... In Gent spreekt 't Komiteit ook van een algemeene Bakkerij. VRAAGAAN IEDEREEN : Indien men handelde gelijk een gewezen Bakker in De We rkman schreef, zou 't niet het algemeen voordeel zijn : Eén soort Brood, Broodbons geven aan iedereen en iedereen vrij laten van Bakker en Cooperatief... Is er iets gemakkelijker, redelijker en voordeeliger ? . . fa!». ■•■■■% [an De Neve*De Neef Behanger-Gamierder, Lange Zoutstraat, J '24, Aalst, Linoléum, Toile Cirée, Tapij- ten, Carpetien enz. enz. Plaatsen va» Rowkapellen, Stors, Gordijne», Engelsche Beddei, eaz. BRUîSS^L Het vaart de kiekenfretters dat ^ ze geen Vlaanderaars zien aanko- men. Hoe mogen a! mijne goede Vrienden het stellen ? Ze moeten krieus zijn naar De Werkman, die niet meer kan toekomen. Moeder Liessens, Vriend Jan, Erondegem, Kortrijk, Erembodegem en heel de Compagnie; geen dag, : geen uur, of ik denk aan u. — Een nieuw kommerschap : in Brussel : een kadé die rondgaat als verminkte militair; doch hij was er rap aan en zit nu vast. — Een Provinci-aal te Brussel die op marode ging met een Vrouw in St-Michielsstraat; madame werd ziek, ging naar buiten en bleef weg met 4500 fr. van den Uil. De ^ rf&P bestolene had als magere troost naar M BurÔ gaan. — Een Adjunkt-Com-missaris van Schaarbeek, rijdende op den baikon van • en Tram, isdaar bestolen : 125 îr. en papieren. — BRUSSEL gaat inrichten eene STAD DER WEEZEN waar de ouderlooze kinderen zullen een Kerk hebben, Scholen en Gemeentehuis, een Markt enz. ailes op hun eigen. DieStad zal komen op een gezonde plaats van Etterbeek, hoog en drorg. De Studiekosten zullen 30,000 bedragen.. Dit geeft een gedacht van 't werk.. Brussel kan zulke groote werken ondernemen door de Regie's bijz. door den GAZ. I>e afstand cïer Gaz voor 30 jaar is voor Aalst eeu onbeschrijfbare vrijwillige RAM P.. O gij die daar de schuld van zijt !. De tijd van rekening geven is nabij. Uw namen een wraakroepend-heid zullen blijven.. Wat zult ge kunnen antwoorden? Meer en meer blijkt het dat DE GAZ EEN GOUDMIJN is. 't Groot Schandaal van Anderlecht Daarover was veel geramoerd en geschreven; 't was wreed bij groot; 13 Aanhoudingen, 61 Betichten ; voor-name Personen; ontslag van 't Voedings-Komiteit; groot schandaal, ja; maar zeer overdreven.. Wreed van verre, maar verre van wreed.. Ailes bepaalt zich bij een ont-vreemding van vet en olie; na een streng onderzoek i$ men overgegaan tôt de aanhouding van éen Bediende. Dat is voor d'een zaak; maar nu komt een andere, zeer erg : Een Bediende was gelast in de Provincie te gaan Bloem koopen en Aardappels; hij volbraeht goed lijns zer ding, maar kocht ook voor zijn eigen en voor Vrienden en Kannissen; hetgene nog al grof is; AL het aange-kochte werd gelost en gemagazijnd, in éenen Blok, doot de Bedienden van 't Voedings Komiteit. Dit misdrlif is echt bevonden. Wrcede Moord te Kortrijk gepleegd Woensdag, in de Veldstraat, n° 2. Achter d'herberg De Sport, wonen de echtgenoten Naert-De Waegenaere; Charel de man 72 jaar, bakkers-gast in 't Hospitaal,zijn vrouw Rosalie 67 jaar.Woensdag , avond van d'ander week, Charel kemt thuis rond 7 ure • zijn Vrouw is er niet ; zijn eerste gedacht is dat ze naar 't Lof is ; hij gaat in den kelder met een brandende keers i om zijn tabak te halen ; en daar in den kelder vindt hij 't lijk zijner Vrouw ; voor eenige frankskes en gouden ju-weelen is 't mensch vermoord. De Moord is gepleegd voor den noen, want 't noeneten nog op tafel stond. 35 à 40,000frank gestolen te Loverjoul, bij Leuven, in 'tsterfhuis Viveénne Verbert en Eugeen Strenlet (weduweStrenlet), dediefstal beetaat . uit Belgische Rent.Annuiteiten 1870, Vicinaux, obligatiên Brussel, Antwerpen en Trams. De Rechterlijke Irigade van Brussel doet neerstige opzoekingen. Vergiftiging door ccrvola. Tejumet, de koolmijner Prosper Germean, 35 jaar, sebî lijk overleden, zonder ziekte dan krampen ; Dok-teurs hebben bestatigd dat hij eervola gekocht had te Golussart en na ervan geSeten te hebben krampea kreeg, hoofdpijn en stierf na vreeselijke pijnen, après avoir eu' duié de terribles souffrances. ..... , Naamlooze Vennootschap tôt bereidlng van Meikprodukten « aOLLAi\DIA » Bergemeerschestraat, 20, Aalst Levering aan huis twee maal daags van Melk, Boter ea Bleren. uepaSieurueerde voile JMelk in verzegelde flesscbeo. Bij zonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken. Flesch 3 Liter fr. 0,30 ^ 1/2 » < 015 Gepasteurizeerde voile Melk per liter uitgemeten 0,24 » 5/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaîiteit in pakjes vac 1/2 kilo ) f > » j/4 » ) Aile dagen versche Eieren. Onze artikelen asijn gegarandeerd : zuiver, verscb en «s prima kwaîiteit. | Wij maken er u attent op, dat al onze Melk gepasteurizeejâ ] is, dat wil zeggen, behandeld volgens de methode van d«n ba-î kenden Dokteur Pssteur, waardoor aile schadelijke microbe# • «n bakterien vemietigd worden, r\;v_ . >.-„_T<TTrrt IWED. FR5?00ZE!V-DE LCYCK is woonachtig bij hare Ouders, Bisschopstraat, 6, en heeft er een wtnkel geopend van VROUWENHOEDEN en al wat den artltd f betreft : Forms, Voiletten, enz. Zij beveelt zich in de gunst van [ 't ge'ttrd Publiek. 44a Ja&rffar 2 W*Februari! 1916. 3250.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De werkman appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Aalst du 1872 au 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes