De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem

583984 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pv6b27qq9v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 3. Door de krijgsoverheid toegelatën. De Wevelghemsche Kerels! door en voor de oud-strijders van Wevelghem. Heldenhulde en Oud - Strijdersbond. Met de bestelling der grafzerken voor Courtens ()., Vansteenkiste Alb., Baes M., D'Haene J., Dermaux J. en Holvoet J. heeft onze bondskas een ernstigen knak gekregen, zoodat het meer dan tijd wordt naar middelen uit te zien om aan de noodige fondsen te geraken, willen we onze edele taak waardiglijk en volledig ten einde brengen. 'tZal hier zekerlijk overbodig zijn ver uit te wijden over de noodzakelijkheid en den plicht van de op ons genomene taak in den steek niet te lafcen. Zouden we onze dooden, onze gesneuvelde dorpgenooten— gevallen voor ons, voor ons land, voor oris Vlaanderen — vergeten? Neen, niet waar! Daî ro.)it! Voor ons allen, voor de algemeene goede zaak zijn zij gevallen; aan ons allen dus hun een waar-dige en blijvende heldenhulde te brengen. Zouden wij zege vieren, en hen, de bewer-kers en de slachtol'l'ers van onzen triomf vergeten ... ? 'ten niag niet! De nieuwe tijd inluiden, de blijde dageraad begroeten zonder heu vooraf te danken, zonder hen te gedenken.. . ? 'ten kan niet! De. hoop koesteren op een jong herwordend VlaandeieH en hen die er hun bloed en hun leven voor gaven verloochenen ... ? Neen, niet waar! 'tEn zal! 'tEn zal! 'tEn zal. Zouden wij dansen op hun graven ... die ginds in 't barre, vlakke, bereeuwde Yzerveld of elders ter nauwernood te erkennen of te vinden zijn onder een voethoog omgezonkene bruin kruisje ... on-verzorgd, onversierd ... door geen enkele liefde-volle hand gesmukt, onderhouden ... ? Zouden wij juichen wijl in den vreemde en op eigen grond onze dooden zuchten onder opschrif-ten opgesteld in een taal die zij niet spraken, in epn taal die niet van Vlaanderen is, die noch de hunne was, noch de onze is... ? Zouden we't durven, Leiekerels van den Yzer, wij die hen zien lijden, zien slaven, zien beulen, zien strijden, zien vallen hebben? Weet gij dat de taak halfwege is, die taak die we aan den Yzer met ons karige soldij, ons bloedgeld, in 't leven riepen ... ? Zullen wij ze halfwege laten ... ? Neen, hoor ik u eenparig roepen; als ware Vlamingen staan we er vôôr en moeten we er door. Te dien einde alleen reeds zou een Oudstrij-ders-Bond dienen in 'tleven geroepen te worden; laten^t^Se andere zedelijke en stoffelijke fakto-ren die denzelfden bond eischen voor 'toogenblik varen. Thans geven wij hier een beknopte schets opgesteld naar het oordeel van gezaghebbende vôôraaustaandemannen uithet Algemeen Vlaamsoh Oud-Strijders-Verbond, en volgens hetwelk wij onzen Wevelghemschen oud-strijdersbond dienen te stichten. Omslachtiger zullen wij die dan samen beredderen op onze eerste algemeene vergadering. Ziehier: *' 1. Oud-strijdere a-ttern kunne® dee! vitimil; v. van den bond. Dus geen burgers als eere-of me-deleden. Bijtreding bij een Oud-Soldaten-B<md dient ingestudeerd te worden. 2. Aile politiek wordt stellig geweerd en door het Algemeen Verbond met uitsluiting gestraft. — De bond mag niet de minste verplichting aanne-men tegenover gelijk welke ondersteuning ten einde aile onwettige politiek uit te sluiten. 3. Heldenhulde aan onze dooden. a) Op ieder grat zou moeten een bétonnen zerk. en zoo mogelijk ook een leeuw, geleverd door " Heldenhulde,, geplaatst worden; dit natuurlijk in overeenkomst met de familiën der overlede-nen.b) De noodige geldinzamelingen zouden door ons, soldaten, gedaan worden. Het geld kome vooral: van onze persoonlijke bijdragen, van de ondersteuning die moet verzocht worden aan 'tgemeentebestuur en bij de burger-lijke bevolking. van den staat (alhoewel hij in 1916 de Yzer-krijgers wandelen zond met hunne vlaamsche heldenhulde). c) Voorstel bij 'tgemeentebestuur tôt oprichting van een Hulde-monument, met inbeiteling der namen onzer gesneuvelden. 4. Onderlinge bijstand gesticht door het Algem.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Alveringem du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes