Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

644822 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 03 Juillet. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 03 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n872v2f57m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vrijdag S Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 153 Telefoon «94 FONDSENBLAD Teleiooa 694 AAUKONDIGINGEN : foor] aile aankondigingen wende men zich ten bureele van het blad. —n— 1KETELVEST, Num. 16, te GENT. WaS&a*r!9f*s*!r"'' VLAAMSCH LÂND Handel, Nijverh.eid, Taal en G-odsdienst * VERSCH !JN EN DE ALLE WERKDAGEN - —■* I«$C1IBMV1K«SPRMS VOOROP BETAALBAAR: ■> Per jaar 15.0O Per halfjaar g.OO Per drie maanden » 4.09 Voor herbergiers: fr. « Î OO fr. 6.50; fr. 3,5». Voor vreemde landen, de verzendingskostea bij te vocgen. '«» 'wininMBMBBMBMHMnnMI eenig-e uitgave I Gent, 18. Ketelvest. 1 8. Gent I D«.aa*ondleinÊ®a worden «eplaatst per regel aan fr. 0.40. -Reklamenonder het stads-8 ' ? ' ' I nieuws, per regel fr. • ©O. - Begrafenisberichten voor de niet geabonneerden, fr. 5.00 GENT, 3 JULI. ^Mt^nijdig Olrefzîcp De weêrbois van den aanslag te Sarajevo, in Oostenrijk, Eene anti-Serviache beweging. Over gansch Oostenrijk-Hongarië hebben or sedert Maandag talrijke anti-Servische be'.oogia-gen plaats gehad» In verscheidene streken waren dcbetoogingen zeer peweldig ; op sommige plaatsen werden de hôtels, koffiehuizen, winkeis en magazijnen, door Servicrs gehouden,aaDgevallen en ledig geplun-derd.nadat al de ruiten stuk geslaqen waren. Die betoogingen, welke terecht volksuitingen moeten genoemd worden, worden aângewak-kerd door de Oostenrijksch-Hongaarsche pers, welke dagelijks, in haar schrijven, meer en meer de totale of gedeeltelijke verantwoordelijkheid van den dubbelen anarchistischen aanslag te Sarajevo op den nek der Servische regeering wil schuiten. De Neue Freie Presse gaat zôôver aan te kon-digen dat het Weener-kabinet besloten heeft kategorieke voets appen aan te wenden bij de regeering van Belgrado. Het blad voegt erbij dat de Oostennjksch-Hongaarsche regeering aandringt op een onder-zoek nietalleen nopens den aanslag te Sarajevo maar ook aangaande de m deplichtigen aan dien aanslag, welke zich in Servië zouden kunnen bevinden. Al de Oosienrijksch-Hongaarsche bladen spuwen vuur en vlam tegen de anarchisti.-che moordenaars die den dubbelen aanslag pleegdcn en maken gevoîg'rekkingen, waarin zij openlijk Servie mengen en zelfs zôôver gaan, aat zij de regeering van koning Peter I verantwoordelijk wil 1 en maken over den dubbelen moord, Wat van groote beleekenis moet genoemd worden, is dat de Oostenrijksch-Hongaarsche pers openlijk gesteund wordt in hare aanvallen tegen Servië door de Duitsche pers. De « Germai ia », onder andere, scbrijft dat het vastgesteld is, dat groote personaliieiten uit Belgrado in de zaak grmengd zijn, al hebben zij zich steeds zorgvuldig achter de schermen gehouden. De « Reichspost » gaat verder en brengt openlijk beschuldigingen uit tesren een lid der koninklijîre iamilie van Serviè, die in ziin eigen land de antipathiekste der Serviers geworden is tengevolge «1er grootste en ergste driften waar-van hij de slaaf is gewnrden. Het Bcrliner Tageblatt is even krachtdadig dcch meer bezadicd in zijne ui drukkingen en het gezagh^bbend blad eindigt z jne bedenkingen met de uitdrukldng der meeri'irig, dat 9e dubbele moord te Sarajevo eene internationale kwestie geworden is. Een ander Duitsch blad : Morgend Zcilunc; zegt vlakaf dat de toestand absoluut moet ver-anderen en het schrijft : In plaats van elk op zijn eigen te laten weiken, en, in 't algemeen, te l'iten gaan wat gaat, zouden de mogendheden elkander moeten verstaan om die verderfelijke sekte der anarchisten uit te roeien. Er kan natuurlijk geene spraak zijn al de anarchisten vogelvrij te verklaren, 't is te zeggen dat elkeen bet recht zou hebben hen te dooden, want dat systeem behoort, vooral in vredestijd, niet meer tôt de twintig eeuwsche opvatting van het menschenrecht, want het zou aanleiding geven tôt misslagen en vergissingen, welke de ergste gevolgen zouden kunnen hebben, maar er zou iets in dien aard moeten gezocht worden, dat meer overeenstemt met de hedendaagsche konceptie van menschen, feiten en zaken. DE TOESTAND IIC DE BALKANSTATEN.HET ALBANEESCH IMBROGLIO. BIB DODA GEEFT DE PIJP AAN MARTEN j Volgens telegrammen gisteren te Durazzo ontvangen, maar welke geheim worden gehou-den, zou Bib Doda Zonda« 11. met zijne troepen tôt aan Malkuci zijn vooruitgerukt. Daar geko-men moest hij strijd leveren tegen de oproer-lingen ; het erevecht duurde evenwel niet lang ; na eenen striid van een paar uren, bevalhij aan zijne manschappen zich terug te trekken. Hij zakte af tôt aan Isnu. ! De vrijwilÛge kanonniers van Mertens, de ! Pako9ta en Csak, hebben de kanonnen die zich ! daar bevonden in veiligheid gebracht. ! De onverklaarbare handelwijs van Bib Doda moet gedeeltelijk toegeschreven worden aan buiîenlandsche invloeden, maar ook deels aan het feit dat het groote gedeelte zijner manschap-pen, in plaats van hem getrouw te blijven en op po?t te blijven in de veischansingen welke hij nun heeft aangewezen, deze verlaten hebben om te gaan plunderen in den omtrek. Men ziet van hier, dat, met soldaten, die zulke mentaliteit hebben er niet veel goeds uit te richten valt. Die tijding heeft eene wreede ontgoocheling verwekt te Durazzo, ahvaar men elk oogenblik eenen aanval der oproerlingen vreest. Men heeft çisleren bemerkt dat de oproerlingen belangrijke troepenbewegingen verwezen-lijken ; die troepen-massas kwamen uit Kavaja en rukten op in de richting van Rasburt. DE MOGENDHEDEN KEUREN HET VERDKAG VAN KORFOU GOED. De ministers der vreemde mogendheden te Athenen hebeen gisteren aan M. Streit, den Griekbchen minister van buitenlandsche zaken de volgende gczamentlijke nota overhandigd. « De ondergeieekenden hebben de eer aan den minister van buitenlandschezaken te notificeeren dat de regeeringen van Ocstennjk-Hongarie, Duitschland, Frankrijk Engeland, Italie en Rusland, het verdrag hebben goedgekeurd dat gesloten is geworden te Korfou, tusschen de internationale kommissie en de afgevaardig ^en der Epiroten, voor wat betreft de aanstaande regelende wet, grondwet, zoo men wil voor Epirus ! » DE ALBANEESCHE ANARCHIE. De tusschentijdige Albaneesche minister van buitenlandsche za'i en, Mufid Pacha heeft aan de groote Europeesche mogendheden getelcgra fieerd om aan te dringen op de regeling der kwestie van Epirus, om hun te vragen dat zij zouden zorgen de ellende en den hongersnood te stillen welke heerscht onder de bevolking van dat gewest en dat zij zich zouden verzetten tegen het in bezit nemen van de omstreken van Telepen door de Grieksche troepen. Gezien den toestand waarin de Albaneesche kwestie thans verkeert, is het niet te voorzien, dat de mogendheden geneigd zouden zijn, hunne pogingen aan te wenden om de kwestie van lspirus op te lossen. De tien miljoen frank,welke prins von Wied werden ter hand gesteld, zijn uitgeput. Bibdcda heeft zijne gouveinemeats-troepen ontslagenen naar huis Kezondcn en het blijkt meer en meer dat eeoe verandering van regiem zich opdringt. ^ DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN KONING PETER I VAN SERVIE. Professor Choestek. der Hoogeschool van Weenen is per tekgram in konsulfatie naar Belgrado, aan het ziekbed van koning Peter I geroepen. DE TURKSCHE MINISTER van MARINE IN FRANKRIJK. Djemal Pacha, De Turksche minister van Marine wordt rond het einde der week te Parijs verwachf. Van Parijs zal hij zich naar Toulon begeven ton «nnde er de vlootmanœuvers b i te wonen. Na die manœuvers zal hij nanr Pariis tei ugkeeren om er den 14 Juli, de beruchte militaire revue bij te wonen. UIT MEXIKO. DE FINANCIEELE TOESTAND. De Eurpeesche bankhuizen in Mexiko geves-tigd aanvaarden sedert gisteren ^eeneg^lddepots meer ten gevolge der politieke onzekerneid welke van dag tôt dag aangroeit. Président Huerta zou het inzicht hebben eene nieuwe uirgifte te doen van papieren treld. 't Is hoo,?st waarschijnlijk de tijding dier uit-gifte welke den wisselkoers heeft doen dnlen. De officieele aankondiging van »jene leeninsr in de bankhuizen van het land of van eene gedwongen leeningschijntoverigensmaar weinig kans van lukken te hebben, daar, volgens het oordeel van bevoegde mannen, die in s'aat ziin over den gang van de zaken, te oordeelon, de bankhuizen vac het land en voornamelijk de Nationale Bank reeds veel geld hebben moeten leenen. UIT ENGELAND. DE IERSCHE HOME RULEWET. Gisteren heeft de Engelsche Lordskamer in tweede lezing de b^spreking aan,'ïevat van het wetsvoorstel voor doel hebbende de Home Rulewet te wijzigen. Lord Lansdowne, hoofd der oppos:ti^ in de Lordskamer, heeft voorgestéld, als amendement aan het gouv^rnementeel wetsontwerp, -îat geheel Ulster en niet slechts een ze er se^al graafschappen dier provincie zou vallen buiten de toepassmg der Home Rulewet. Hii stelde ook voor dat die uitsluiting voor altijd en niet voor een bepaald getal jaren zou ge«temd worden. Dat voorstel scheen eenen goeden indruk te maken. Ook zijn van gisteren arond de gesprekkpn tusschen M. Asquith en de leiders der oppositie herr.omen en men denkt dat die ouderhande-lingen welke eene vriendelijke weadinç hebben genomen, zullen leiden tôt eene overeenkomst. — K R S SIS S E M. Het gaat in de mekaniekmjverheden ge-lijk bet gaat in den landbouw en gelijk het ging in Egypte ten tijde van Jozef : r;a de vette jaren en de vet!e koeien, komen de magere jaren en de magere koeien. Als eene ijverheid een tijd lang wel « getrokken » heeft dan volgt een ander tijdvalc dat er weinig vraag is, dat het weik niet trekt en dat de werkuren of de werk-dagen moeten verminderd worden. De spin-nerijen, weverijen, fabrieken van allerlei metalen voorwerpen worden met stoom gedreven, en brengen veel meer voort dan wat kan verbruikt worden. Er moet noodzakelijk een tijd komen dat elkeen « geriefd » is van ailes wat hij noodig heeft en dat hij voort kan gedurende zekeren tijd zonder iets te koopen. De weerslag wordt tôt in de fabriek £e-voeld, want er zijn dozijnen, honderden, duizenden menschen die zich in hetzelfde geval bevinden — die niet meer koopen. De fabriek geraakt hare voortbrengselen niet meer kwijt en ze houdt op te werken, het zij geheel voor eenigen tijd, hetzij gedeeltelijk. Het is krisis ! t De werklieden verliezeti hun dagloon geheel of tendeele. Zoo zou het noodlottiger wijzegaan in normalen toestand, aangezien de machienen veel meer kunnen voort-brengen dan de behoeften vereischen. •Gelukkiglijk voor ons; er zijn nog vele landen en streken, waar geene fabrieken zijn en waar de menschen moeten ge"oed en gekleed wo'den, en waar ze werktuigen noodig hebben. Zoo bijvoorbeeld Kongo, waar groote ondernemingen aan den gang zijn, en waar schier niets wordt voortgebracht voor het-geen kleeren en werktuigen betreft. Het moet al van Europa komen. Het is juist daarom dat elk land er zooveel aan houdt te koloniseeren en kolonicn te hebben — om daar zijne voortbiengselen te kunnen plaatsen. En daarom ook zijn de Groote Mogendheden zoo jaloersch van elkander. Dekrisissen komen dan ook meestal voort uit nog andere ooizaken dan overvoort-brengst.Groote oorzaken der krisissen zijn oor-logen.De landen waar het oorlog is zijn ontied-deid — we hebben het wel gezien in de Balkanstaten — er is geen geldgewiu, en het beschikbaargeld wordt bewaardof verdoken voor grooteren nood. Die menschen geven niets meer uit — het steeht niet meer nauw in zake van kleeren en voedsel. Aile verbeteringen op landbouw en nijverheidsgebied liggen stil in afwacli-ting van betere tijden. Wij voelen nog altijd den weerslag van den oarlog der Balkanstaten. SIecht weer — ]!angdurige regens of groote droogte, gelijk in 1911 —brengen schaarsch-heid te weeg. De landbouwers hebben geene voortbiengselen : graan, aardappelen, vee te verkoopen en hunne kas blijft gelde'oos. Zij beperken hunne uitgaven, — ze sparen zooals men zegt ; de winkels en maga?,ijnen verkoopen minder en de fabrieken hebben minder te leveren. Vandaar werkgebrek voor de werklieden. De krissisen spruiten dus voort uit oorzaken van tweecrlei aard, ten eeipie uit over-voortbrengst en ten tweede uit geldgebrek bij den verbruiker. Dit laatste komt meestal voort uit heir-kracht, dat is uit oorzaken waar om zoo te zeggen niemand iets kan aan doen. De eerste oorzaak zou kunnen voorkomen worden, ten minste ten grootsten deele door eene i;egeling der voortbrengst. Die regeling zou mo^elijk zijn, daar de groote voortb;engers nu ook allen gesyndi-keerd zij n. Dat regelen zou nochtans groote studie ve:eischen en zou enkel kunnen tôt stand gebracht door de internationale regeling der werkuren. Ziedaar een zeer be'angrijk vraagstuk, waarvan deopiossing moet betracht worden. Frankiljonsche furie. In den gemeenteraad van Brugge werd het voorstel gedaan, de namen der strateu enkel in het Vlaamsch aan te duiden, in plaats van in 't Vlaamsch en in 't Frarisch — dàt als verzet tegen het werk van sommige Wallin-ganten.Dat voorstel werd verleden week be-sproken en verworpen. De straten der steden van het Walenland zijn alleen in het Fransch ; de besturen der Vlaamsche steden zouden volkomen in hun -echt ajr, de otiya'.nampc- c A"el m het Vlaamsch aan te duiden. Wij zijn er niet voor dat ze zulKs zouden doen. Onze Vlaamsche steden worden bezocht door vele toeristen, voore.erst Franschen ; dan door andere vreemden die onze straat-namen beter kennen in 't Fransch dan in 't Vlaamsch. De toestand is zoo — waarom zouden wij den toeristen, die onze steden en praalge-bouwen komen bezoeken, hunne reis be-moeilijken ? Integendeel we moeten ze zooveel moge-lijkaanlokken.Dan — waarom de aanvallen van enkele Wallinganten, béant woordenop zulke wijze? Laat ons liever aan hunne zotte over-drijvingen geen belang hechten. Maar we willen over iets anders spreken. Ter gelegenheid van gezegde bespreking in den Brugschen gemeenteraad, was aan het Brugsch gemeentebestuur eene naam-looze kaart gezonden uit Gent, die het volgende bevatte : Aux Flamingants imbéciles du Conseil Communal de Bruges, Votie fanatisme bête sera signalé à toutes les agences de voyages françaises en vue de détourner de votie village, les touristes français. Tas d'idiots, va ! ' Weg met 't flamingant gespuis ! Dat b-teekent : « Aan de divaze Flaminganten van den gemeenteraad van Brugge : Uwe beestige dweeperij zal bekend ge-maakt worden aan de Fransche reisagen-ciën, om van uw dorp (!?) aile Fransche toeristen af te keeren. Hoop dwazerikken, daar ! » Heel stichtend, niet waar? . Het viel ons op dat die kaart uit Gent verzonden was. Wij weten dat een Gentsche franskiljon zich bezighoudt met dergelijke geestige (! ?) kaarten rond te sturen. Verscheidene Vlaamsche strijders van Gent hebben er dergelijke ontvangen, in welke zij uitgescholden worden en bedreigd in hunne tijdelijke zaken. De stijl van al die schriften verraadt dezelfde hand. Nu we meenen ook te weten mie de geestige (I?) franskiljon is die zich daarmede bezighoudt. Hij'meerit rechts geleerd te zijn en zooals men ziet is hij averechts geleerd en opge-voed.Hoewel hij op de Viamingen scheldt zou hij het niet versmaden indien hij in Vlaan-deren en vooral in Gent een postje kon be-machtigen dat, dank aan de erkenning dei Viamingen rechten,werd tôt stand gebracht, Dat zou er 't schoon van zijn, niet waar : Wezijn echter overtuigd dat hij van hel brugsken in het watei ken zal vallen, waarit de frankiljonsche gloed, die hem verteerj zal gebiuscht worden. ALLERLEI. Opvoeding. — La Gazette, geuzenblad van Brussel drukt hare verwondering uit dat er nog zoovele liberale huisvaders zijn, die hunne kinderen in katholieke opvoe-dingsgestichten plaatsen — alzoo toegevende aan zekere vooroordeelen. Indien La Gazette het zeggen wilde, ze weet genoeg waarom vele liberale huisvaders katholieke scholen verkiezen. De liberale gazetten, die zij lezen, stellen de katholieke onderwij's gestichten voor als domperscho'.en waar de leerlingen niets leeren. De liberale huisvaders weten zeer wel. somsbij persoonlijke ondervi.^ding, dat zulkr, verwijt volkomen ongegrond is. Maar ze verkieze : vooral de katholieke gestichten ter wille van de opvoeding. In de katholieke kostscholen geeft men geen ônzijdig onderwijs noch onder opzicht van Godsdienst, noch onder opzicht van Vader'ariddiefde en zedeieer. tn de kathoiieke onderwijsgestichten waakt men op de gesprekken en den om-gang der scholieren, en men verwijdert deze welke door al te lichte en te lichtzinnige gesprekken een gevaar voor de anderen zouden kunnen uitmaken. Het leeraarskorps der katholieke gestich-te;j is samengesteld uit mannen diespieken uit overtuiging en niet op deze of gene wijze omdat de wet het zoo oplegt ; ten slotte treft men in de ieeraarkorpsen der vrije scholen noch voorstanders noch beoefenaars der vrije liefde aan. De liberale huisvaders hechteti daarom den hoogsten pi ijs aan katholieke scholen voor hunne kinderen ten minste. Krisis van overvïoed. — In Holland zijn een duizendtal ouderwijzers met diplo-ma we'ke zonder plaats zijn. Daaronder zijn er nog verscheidene die verleden jaar hun uitgangexaamen deden. Men mag hier niet uit het oog verliezen dat men in Holland een diploma van hulp onder wijzer bekomt na twee jaren studie in eene normaalschool en het slagen in het exaam. In België duren de studiën voor onder-wijzer vier jaren. Licht geraakt. — Er wordt veel gere-detwist nopens de oorzaken van het drama waarbij aartshertog Frans-Ferdinand, van Oostenrijk en zijne ecbt£;e.nonfe den dood vonden. Het Paiijzer blad « La Libre Parole », heeft geschreven dat men niet ver hoeft te zoeken : De aartshertog was een vurig katholiek, hij viel onder het moordend lood eener joodsche-maç.onnieke sametizwering. Deze meening valt niet al te wel in den smaak van het geuzenblad « La Gazette ». La Gazette hoeft niet zoo licht geraakt te zijn. Wij zullen hier geen oordeel vellen, doch de zonen van Wc Hiram, Brs.*. van La Gazette, in Vrijmetselarij hebben meer dan deze moord op hun aktief !... Prorâcieraad van Oost-VIaaaderen. Zittinç van 2 Juli. De opening der zitling was gesteld op 3 ure ; ze werd geopend om 3 1/2 ure, onder voorzitter-schap van M. De Riemaecker. Een krediet van 1500 fr. wordt ingeschreven voor beurzen aan leerlingen-hofbouwers. Idem een krediet van 1000 fr. tôt verbetering van het klein gereedschap van kleine patroons en ambacntslieden. Aan de Breydelszonen wordt een hulpgeld van 500 fr. toegestaan. Een krediet van 50,000 fr. wordt gestemd tôt verbetering der baan van Wetterennaar Dender-monde.Idem, een krediet van 800 frank voor beurzen van leerlingen der veeartsenijschool van Kuregem ; Idem, een krediet van 7000 fr. voor degeiten-kweeksyndikaten;Idem, 500 fr. voor den Boerinnenbond ; Idem, 275 fr. voor het verzenden aan de geneesheeren van ontsmettingstuig ; Idem, 1500 tr. tôt uitbreiding van den provincial en dienst van bactériologie ; Worden verdaa^d de vragen tôt het bekomen van nulpgelden gedaan door de gemeenten : Schellebelle, bouwcn eener brug over de Schelde ; Denderbelle, Schendelbeke, Neder-hasselt, Velsique-Ruddershove, Beveren-Waas, Borsbeke, Verrebroek, Smeerhebbe-VIoersegem, Burcht en Zwijndrecht, Baardegem, Zemmer-zake, voor wegeniswerken ; Lemberge, bouwen van een gemeentehuis ; de kerkfabrieken van Marke te Marke-Kerkhem, Eename, St-Vincen-tius a Paulo te Gent ; de Godshuizen te Over-meire.Werden verworpen de vragen tôt het bekomen van hulpgeld gedaan door : de"kerkfabrieken van ter Joden te Erembodegem, O. L. Vrouw Sint-Pieters te Gent ; Ste-Anna te Gent. Door de volgende maatschappijen : koninklijke maat-schappij van openbate geneeskunde te Brussel ; Belgische Veieeniging van Maatschappelijke geneeskunde ; Belgische kommissie van het onderzoek over het stinkende neuszweer ; leer-gang voor achterwaavsters van Dr Vermeulen ; Bestendige kommissie der melk te Brussel ; Union des arts industriels et décoratifs : Avicultura teSt-Amandsberg ; Maatschappij tôt beschermin.fî der dieren, komiteit van Gent ; de gemeenten Meirelbeke. verbetering der buurt-wegen 45 en 39 : Wetteren, overname van eenen steenweg ; Erpe, inrichten van een gemeentehuis.De zitting wordt om 1/2 geheven. Heden zitting om 3 ure. Wereld-Esperanto kongres. Het tiende wereld-kongres van Espéranto, zal dit jaar plaats hebben te Parijs van der 2cn tôt den 10cn„ Augusti. Reeds meer dar 3000 personen uit aile landen hebben hunne bijtreding ingezonden voor deze betooging, die *n belangrijkheid aile voorgaande zal overtreffen Het opperbestuur is samengesteld uit een groo getal merkwaardige Fransche letterkundigen kunstenaars en politieke mannen. Gansche dagen zullen gewijd worden aar samenkomsten der esperantische vakafdee lingen. Onder andere : de kunstafdeeling, d< dokters, de postbedienden, de rechtsgeleerdei enz., welke plechtiglijk zullen aanvaard wordei door hunne Parijssche doelgenooten. Een dee van het kongres zal gewijd worden aan di samcnkomst der Algemeene esperantisch< Wereldvereeniging, U. E. A. (uaiveraale espe-ranto-asocio) welker zetel zich te Genève be-vindt. Aan de dagorde komt de bespreking, over het benuttigen der esperantische diplomas voor omreiszaken, veor wederlandsche postchec'ts en verscheidene andere toepassingen van espe-ranto.Menigvuldige feesten zullen te eere der kongressisten ingericht worden, en de Fransche ijzerenweg maatschapoijen staan eene prijsv-r-mindering toe van 50 0/0 aan de kongressisten. Buiten dit ailes richt de Wederlandsche esperanto-vereeniging U. E. A. verscheidene samenreizen in. Voor verdere inlichtingen wende men zich tôt den afgevaardigde der A. E. vereeniging U. E. A. voor Gent en omstreken, M. Jules Barbe-De Kneef, 125, Kerkstraat, Gentbrugge. !3emengd Nieuw^ HEVIGE BRAND TE RIJSEL. Woensdag namiddag, rond 2 1/4 ure, is brand ontstaan in het dechetmagazijn van M. Staub, BombardementstraaL 1, te Rijsel. Het vuur breidde zich zoo snel uit dit de werklieden verplicht waren te vluchten, zonder zelfs hunne kleederen te kunnen meienemen. In enkele minuten stond geheel het magazijn in brand en deelden de vlammcn zich mede aan een achtergebouw, dat gelukkiglijk kin be^riid worden. Het magazijn is ten gronde afgebrand ; de schade b^draagt 300,000 fr. NOG GRONDINZAKKINGEN TE PARIJS. Op de Kaïroplaats had Woensdag namiddag eene grondinzakking plaats, alsook in de La Boetiestraat. Er hadden geene persoonlijke ongelukken plaats. EEN HONDERDJARIGE TE PUTTE-BIJ-MECHELEN. Donderdag heeft men te Putte-bij-Mechelen het eeuwfeest gevierd van M. Eugeen De Preter, brouwer. gewezen provincieraadslid en schat- . bewaarder der Kerkfabriek te Putte. Te dier gelegenheid heeft de Koning aan den honderdjarige het ridderkruis der Leopoldsorde ' verleend. M. Eugeen De Preter, is geboren te * Putte, den 2 Juli 1814. k DE OPENBAARMAKING VAN HET REKWISITORIUMtegen MAD. CAILLAUX • De boetstraffelijke rechtbank van Parijs, heeft de « Figaro » verwezen tôt 500 frank boet ; de « Temps », de « Aurore » en de « Action Française » tôt 50 fr. boet, om den tekst van het reicwisitorium tegen mad. Caillaux, te hebben openbaar gemaakt. De zaak Wilmart. Maandag aanstaande zal het getuigenverhoor afloopen, en Dinsdag zal 't openbaar ministerie het woord nemen. Isa meisje doodgebliksemd ta Aalter Donderdag avond.om 6 ure, brak een geweldig onweder los boven de gemeenten Àaltef en Knesselare. Op het land van boer Willems, op de wijk Buntelare waren een zestai personen aan het hooien. Zij hadden reeds eene schoone partij ingehaald en deze tusschen vier staken gebracht, toen eea geweldig onweer opkwam. De zes J)ersotien,waaronder de weduweCoore-mans en hare 14 jarige dochter hadden zich achter de hooimijt verdoken, om van den regen bevrijd te zijn. Daar de dochter zoo nat geworden was, liep zij naar huis om een ander onderlijveken en toen zij terug kwam, ging zij opnieuw aan de staken zitten. Zij was juist op die plaats, toen de bliksem op de staak viel en net meisje op den slag doodde. Moeder Cooreman bekwam brandwonden, terwijl de zoon Willem gedeeltelijk lam werd geslagen. Het lijk van het meisje werd naar huis ge-dragen en de twee andere slachtoffers door den geneesheer verzorgd. De brandwonden en lamheid zullen gelukkig geene erge gevolgen hebben. Het onweder heeft zich meest over Knesselare en Buntelare uitgestrekt en was zeer giweldig. 1 1 11 inv GERECHTSZAKEN. Boetstraffelitke rechtbank van GenT. Diefstal en verheling van katoenen apoelen ten nadeele van versohilllge fabrikanten. — Donderdag werd voor de boet-straffelijke rechtbank eene zaak op/reroepen, waarin niet min dan elf personen betrokken zijn, beticht, de eerste als dader, mededader o£ medeplichtigen. een groot getal katoenen spoelen ontvreemd te hebben, ten nadeele van ver-schillige fabrikanten, onder andere de fabrieken Diomcde Van der Hae«hen, de Texas, La Coriandre, de « Teinturerie et filature d'Alost », M. H. Reintjens, Motte en Van Ham, Baertsoen en Buysse, enz. enz. De 2e, 3e ien 4e betichte, de ontvreemde katoenen spoelen geheel of ten deele te hebben verheeld ; de 5e betichte ten nadeele van de naamlooze maatschappij Baertsoen en Buysse, waar hij werkzaam was, bedrieglijk garen en katoenen spoelen te hebben ontvreemd. De 6e, 7e en 8e betichten, die ontvreemde katoenen spoelen en garen geheel of ten deele hebben verheeld ; De 9° betichte, ten nadeele van de katoen-spinnerij « Vooruit » of anderen bij wien hij werkzaam is geweest, katoenspoelen ontvreema te hebben ; De 10e betichte, die ontvreemde katoenen spoelen geheel of ten deele te hebbea verheeld ; De 11e betichte, teri nadeele van de katoen-weverii Van Acker en Braun, waar zij werkzaam was, bedrieglijk eene zekere hoeveelheid katoenen spoelen ontvreemd te hebben, dit ailes te Gent, te St-Amandsberg of elders, op ver-schillige stonden sedert min dan 3 jaar. Voor deze zaak, die z^.er ingewikkeld is en -waarvan het onderzoek zeer lastig is geweest, zijn twee dagen gesteld en waren niet min dan 35 getuigen gedagvaard. De elf betichten worden verdedigd door tien advokaten; Ziehier hoe de feiten zijn uitgelekt en waarvan het onderzoek werd gedaan door den heer policiekommissaris Belliard van de l7« wijk en den heer onderzoeksrechter Morelde West-gaver.In de maand Augustus 1913 vrerd M. Belliard door de firma Baertsoen en Buysse verwittigd dat ten nadeele der fabriek katoenspoelen en garen werden gestolen. Rond het sluitingsuurder fabriek bevond zich de heer policiekommissaris in het bureel der 1 fabriek en werd hem den vermoedelijken dader aangewezen. 5 M. Belliard achtervolgde den-verdachte, Joria 1 J..., doch deze die lont geroken had, zette het 1 buiten de fabriek op een loopken naar Sint- 1 Amandsberg op. î Depolicievan S<-\maidsberg werd op hare î heurt gelast den persoon in kwestie op le

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes