Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

225 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 29 Août. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 25 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wp9t14vp5m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPRUS : Binnenland (Etapcgebied ultgezonderd), fr. 4,54) per kwartaal. JALLB KOSTEN WBBOREPEN) den «rende zich tôt de postkantorea. Oiigcmaa^dt etokmea wrdzn in gava! van niot- opneming enfcel ternggezoaden zoo et M tJoodlgÊ poito il bîjgcvoegd. 8*!©©fd©pst©!5©Fî Br Ksné Sss CSes-sq LBEHEER EN REDAKTTE": j 9 j*«ysc3seB3'ïrsaî4 9j AnsîerîecÊJt. > PUBLICiTEIT : \ —ySj Ansps>c5ï3aasî (Bœufs) - ' Eh» nvstfewcrte lj rerentwoofdeiljlc vo« tt«t£3«q hij tchriJÎU AANKGNÛiGiNGEN wrorden aaagenomeui i | 75, Anspacbiaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. I iPubîicitett DE CERF, 54rS6,de Brouckereplein. I Office de Publicité, 36, NJeuwstraat. Brassel, f p.-» . r~fzs. • -iÏ.ZLZ-: OORLOGSBER1CHTEN. DUITSCim LEûEEBmiCHÏEN BERLIJN, 28 Augustus. — Amb:ew_ De, licjat van hedenmiddag : Legcrgroe.p kroonprins Rupprecht va» Beieren en Boehn : Bij Langemark en ten noorden van de l-e«> werden vijandelijke gedeeltelijke aaavalien at-gewezen.Het leger van generaal Otto von Lelow stond gisteren wederom in zwaren strijd. Het zwaarut-punt der Engelsche aanvalien lag ten zuiden van de Scarpe. Door overv-.oedigen inzet vas pantservvagens en Engelsch en Kanadeesca voetvolk, irachtte de vijand wederzijds van iijn Atrecht-Kamenjk opmeuw de doorbraak at te dwingen. Onze in de nja Pelves-oostelijk van Monchy-Croisilles vechtende troepen — Fom-mersche, \Vcst-Pru1s15che, Hessen-Nassauscnu en Elsassische regimenten — hebben de me» geweldige overmacht aan menschen en rnate-neel in den vroegen morgen beprocfden stoot van den vijand in verbitterde gevechteq dichtbij sn oostelijk van Pelves, bxj vis m Artesie en CroisiLles afgeweerd. In samenwerkmg mec Wurtembergiscne bataljons brachten zij de in den namiddag met vermeuwde kracht m dichte gelederen aan de voornoemde legerlijn vijandc-Tijke aanvalien tôt mislukken. Ook nieermaals herhaaloe stormioopen van den vijand tegen Boiry-Notre-Dame en noordeiijk van Croisilles bleven zonder gevoig. De vijand heeit giste-ten de zvvaarste veriiezen geieden. Veei panr-verwagens werden door geschut- en nnjr.vnur, van uit de voorste limes vermetigd. De batte-rijen van het reserve-veldgeschutregiment nr. 28 vuurden bij Vis open voor ans voetvolk oovarend, uit de dicntste nabijheid m de «aste limes van den vijand. De stnjd greep *eiien den middag ook op den noordelijken aever van de Scarpe en ten zuiden, bij fviory uiaats. Verscheidene aaavalien van den vuana werden hier afgeslagen. Wederzijdsch van iia-paume bleef de kracht van vonge dag*en vaa ue vijandelijke aanvalien achterwegu De 1-11-ielsciien, die beiderzijds van de stad overval-îend, en met geschu'.voorbereiding, doch zonder inze't van pantsenvagens meermaals voor-«itstieten, werden overai terugegslagejs. 'l'en noorden van de Somme endernamen de tlngelschen heftige aanvalien tegen onze nieu-we stellingen tusscheu Fiers en Ourlu. Vvij sloe-gen ze af en nameu Fiers eu Longueval, vvaar vijand voorloopig binnengedroagen was, door een tegenaanval terug. l'en zuiden van de Somme mislukten ffedeèltelijke aanvalien van àiin vijand. Tusschen de Somme en de Oise hebben v\ j j ■ v»uze «tellingcn vau den vijand afigezet, de '.reohtervelden van Chaulnes en Royes werden hem zonder gevecht overgelaten. Door ons ge-■rolgriike afweren was de vija-nd, sedert ucn £0 Atiçustus, tôt het inzetteu vifn zijn aanvalien aan dit front gedwongen. Daardoor werd de doorvoering van onze blweging mogelijic ^emaakt zontler botsing, welke zich iu de Jaat-ste nachten vau den vijand volledig werd u voïtrokken. Tuschen Oise en Aisne bleef de gevechttlv3-drijvjgheid op kleinere infanteriegevechten be-perkt.Lôgergroep Duitschen Krocmprin» . Aan de Vesle brachten MecklenbucgstHe ™re-nadieren dank zij ihet krachtige ingrijpen van de leidiing vau overste-luitenant Boelcka, vaa het grenadierregiment n. 89 ecn aan val van Amcrikaansche t;^>epen tegen Bozocliiî's loi misluklcen. Beiersche troepen bcstormden V;s-mette in het Vesle-da-1. Bij de beide or-cierne-aiingen leden de Amerikanen zware1 veriiezen en lieten meer dan 250 gevangenen in onze hand. In de Argonnen w7erden bij een gevoLg-rijken. voorstoot Italianen ge /angen. BERLIJN, 27 Augustus. — Ambtelijk be-richt van hedenavond : : Het zwaartepunt van de doorbraakpogingen der Engelsche en Kanadeesche troepen van he-den lag ten zuiden van de Scarpe. De aanvalien werden aan beide kanlen van den stra ;tu j> Atrecht-Kamerijk in ons vuur opgevangen. Aan beide kanten van Bapaume en ten noorden der Somme vermmderde de kracht der vijandelnKç aanvalien in vergelijking met de vorige da^rer:. De vijand werd ovciv;! i£rti','sc-vorpen. Û OSTENRIJKSCM. WEENEN, 27 Augustus. — Ambtehjk be-richt : Od talriike nuriten van het Italiaansch front geschut- en patroeljegevechten. Bozen-Gries was wederom het doelwit van vijandelijke maar vergeefsche aanvalien. Op het krijgsveiid in Albanië hebben onze zegerijke troepen in vervolgmg van den te-ruggeworpen vijand ten zuiden van I ieri en Berat terrein gewonnen. Ook aan beide kanten van bet ïornika-dal (nevenstroom van de opper-Devoli), waar Fransche afdeelmgen hevigen tegenstand boden, werden de vijandelijke stellingen bestormd en de vijand tôt den terug-tocht gedwongen. BULCAARSCH. SOFIA, 2G Augustus. — Ambteljjk bericht ; Ten westen van het Ochrida-meer en in de Cerna-bocht vvederzijdsche korte vuuraauval-len. Ten oosten van Dobropolje heéft éen vijandelijke batteuj een onzer .jiilitaire hospitalen, dat duidelijk als zoodanig was onderscheiclen, aangevalien. » Na geschutvoorbereiiding hebben Engelsche inlanterie-afdeelin'gen voor het aanbreken vaa den dag onze vooruitgeschoven posten op de beide Vardar-oevers aangevalien, maar zij zijn onder aanmerkelijke veriiezen door 0.1s vuur versti'ooid. In een loop van den dag îs ten zuiden van j Hoema en aan de Vardar, vooral ten noorden i van het doru Boekovo het vijandelijk geschut-vuur tamelijk hevig gcjweest. Op het voortei-rem ten zuiden vau iiarakh-Djoemaja heboen on^e verkenners-atdeeimgen twee Grieksche kompagnies infanterie aangevalien en iien m j weerwil van hun grootere getalsterkte m ©ea gevecht van man tegen man verstroôid en bo.: veiïdieît versoiteidene „eva;igei>en -g-eiioinea. FRANSCHE. PARIjS, 26 Augustus. — Ambtelijlc benchi van 3 uur 's namiddags : in den loop vaa den nacht, vnj levendige geschutbedrijvigheid 111 het gebied- van Koyt-en Beuvraignes en tusschen de Ailette eu ue A.isne. Twee vijandelijke evervallen in de Vogeezen fceûben niets oiigelc-verd. VVij maakte" gevan-genen.De nacht was rus'tig op het overige front. PARlj S, 26 Augustus. — Ambtelijk bericht van 11 uur s' avohds : Aan beide zijden van de Avre hebben wij twee plaatselijke ondernemmgen uitgevoerd, die ons m staat hebben gesield Fresnoy-les-Roye en Sair.t-Mard te veroveren, ondanks den hevigen tegenstand des vijands. Het santal oip 't oogenbhk getelde vi'jandeHjke gevamgenea oe-draagt meer dan 600 man. An de Vogeezen hebben wij verscheidene overvalspogingen afgeslagen. Op het overig-e front is de dag rustig gt-wt-est.iTALiAANSCH. ROME, 26 Augrustus. — Ambtclijk bericht : Aanmerkelijke bednjvigheid van onze ver-keninmgsafdee)ingen langd het geheele front. Op de boogvlskle.v. Asiago hebben Fransche on Engelsche afdeelingen invalien gedaan op de Oostenrijksche ioopgraven en gevangenen te-ruggebracht. Andere gevangenen, wapens en niateneel werden vermeesterd door onze ver-kennuigbpatroeljes 111 het gebied van.den Monte Cirappa en op het eiland in de Pi^ve. Ten noorden van deu Monte lomba zijn - vijandelijke afdeelingen door ons vuur op de viucnt gejaagd Aibamë : De viiand heeft, na de bloedige tegenslagen in den morgen van 21 dezer geleden, zijn aanvalien nie; hernieiiv^d. Dieutengevolge zijn onze inobiele troepen ^eruggekeerd naar de Se-meni, na hun eigenlijke taak schitterend te hebben volbraclit, namelijk het tegerihouden, ver-scheiden dagen lang, van in aantal overinacti-tige Vij mdelijke troepen. Onze afdeelingen zijn — zonder gehinderd te « orden — in den nacht van 25 dezer naar hun voorbereidc- vroegere h-nies teruggegaan. EMGELSCH. LONDEN, 26 Augustus. — Ambtehjk richt • Te 3 uur 's tnorgens zijn Ranadeesche, Scnot solie en Londensche tioepen tôt den aanvai overgégaan aan beide zijden van de Scarpe, van Croisellet* tôt m de buurt van Gavrelle. Op den iuidelijken oever vielén de Kânadee* zen dapper aan en droQgcn door de vo'orste ver-clcdigingsstellmgen van den vijand ; 7? 1 namen den Oranjëheuvel bij hun ecrsten aanleop. In weerwil van storm en reijen bereikten de Kana-deozen weldra Wancourt en Monchy-!e-Freux, namen de voorste Duitsche verdedigmgsstc-' K — — — lingen ten zuiden van Gavrelle, bereikten dq buitenwijken van Roeux en bezetten de chem», sche fabrielcen ten noorden daarvan. De Schotsche en Londensche troepen voitooj-den de verovermg van het hooge terrein tusschen Croiselles en Heninol. Naar het zuiden g-mg onze opmarsch vooi: uit op beide oevers van de Somme. De Australièrs namen Cappy en drongen in oostelijke richtlng vooruit. Ten noorden van de Somme namen zij Suzanne. Verder naar het noorden rukten de Enge.1-schen vooruit in de richting Montauban, de vVelsche troepen ibezetten Bezentin-ie-Grand . Onze druk vvordt overal vclgehouden en in soin ' ciige sektoren hebben wij onze lime vooruitge bracht. pieawstijdiûgen ait het Saitenland Oa GRîiQrîîEnticiiiîsoh tusschen Duitssh!and et! Spanja. OKNKV E, Augustus. — £en onderhoua( dai vorst Ratibor, de Duitsehe gezant, met ueu Xoning had, handelde, naar men iiieent ovei net antwoord der Duitsahe regeecring op de Spaansche nota. Naar aanleKling van dit ou 1 derhoud wordt uit San Seibastian geseind, aat de Duitscbe gelant un Madrid te San Sebas. tian aan,gekomeu is. na den ganschsn nacht iu | auto gtreisQ te hebben. GENEVE, 27 Augustus. — Uit San. Sébastian wordfaan Franche bladen gemeld : Dato loisenstrafte de geruchten, volgèns welke het antwoord der Duitsche re:geering op'-'tle Sp'aan-sebe nota aangekomen is. Betreffende de vol-gende zitting vau den ministerraad verkt'aarde Dato, dat zij wa'arschijnlijk eBrst na den 1 September zal plaats hebben. AMSTERDAM, 27 Augustus. — Volgens een plaatselijk blad meldt de « Times » uit S*m-tander, dat Dato de ;nbeslagneming van aile Spaansche schepen door den Staat aanaekon-digt heeft. De Staat za! het gebiuik der handelsvloot naar aanleiding van de noort-1 wendigheden van het land zelfs regelen. Bo-vendien zal de Spaansche rcgcering met het buitenland overeenkomsten over levering vau ij/er, erts en olijfolie treffen. Engalseisa havena aïs gcvaarîiji» geisied. LONDEN, 27 Augustus. — Door beschik-k;n,g der admiraliteit en der opperbevelhebbep werden SI Engelsche havens der oosteiij.;e knst e.i van het Kanaai tôt gevaariijk gebied ve> klaard. De Entente waïgert passan. FRANKFORI, 2(i Augustus. — Volgena bericht aan de « Frankfurter Zeitung » uit Stock-1 boim, was voor 8 September te Llpsala oe bij-eenroeping voorgeJomen van eîn internationale kerkelijke konferentie, maaj is deze voor onb&paalden tijd uitgesteld, omdat de Entente aan haar vertegenwoordigers passen gei'.eiigerd heeft. Ontsïekkîng eener samersziveeriïîg te Mcskcu. De « Iswsstia « meidi omirent de ontdekking van een greote samenzwering te Moskou, dat de contra-ievolutionnairen in die stad reeds lanig net voornemen koesterden, een gewapen ae opstand te verwekken, ten oinde de zendmg van troepen naar het Tsjecho-SlovaiciscAc front te verhinderen. De organisatie stond met generaal Alexejfff in nau-w verband eu wera door niens instrukties geleiC. De c-pstand vvas aanvankelijk voor «len 2 Augustus beraamd, maar werd door de plotse-Jmgc registreering der officieteu en door ae veiordening nop-jnj de L'ezetting van talrijke woningen verijdeld. Bij de geairesteerde Witfe Gardisten v\era ■2en nauwkeurig uitgewerkt plan van een ge-wapenden epstand gevonden. In de eerste plaats zouden rie gebouwen _der buitengewone kommissie en 't arscuaal bezet, vvorden, waar-op h':t vuur op het Krenilîn geopeijd ?.oa w<«-den. iJs ^:heele stad -vas in distrikten ver-'ieeld, waarin de iiuizen gcmeikt waxeu, ivaar men mitrailleurs zou 0:pstellen. Ook de"kerken nn ni de dakgoten van hoo,*e huizen zouden mitrailleurs en zeifs kanonnen opgosteld «ku-den, die bestenid waren tôt btïchieting van het Kremlin, zoo b.v. op den «oréit van de Ailet-heil'igenkerk en de Nicolaikerk. Ac.ht leidrrs der •wganifatie werden gear-iestcerd en doodgescheten, waaronder de voor naamste leider, Poljanski, en de voonnalig^ kommandant van het SSe regiment fusiliers \stjraje£ De organisatie bestond uit afzanderlijke groepen van tien man, zoodat geen lid mfcer dan tien deeLnemers kende D.e geldmiddelen werden in grooten cmvang door do Entente verschaft, zcodat het soldij van een gcwoon soldaat tôt 500 roebel per maand bedroeg. De buitengewone kommissie steide 111U m aile stadsvvijken sub-kommissies in, terwijl iu aile goevernementen en distrikthoofdsteden, zelfs in de afzonderlijke kantons buitengcwou«j kommissies georganiseerd werden. De bladen brengen vc-orts berichten onutrem pogingen tôt opstand in de goevernementen Wolodga, Wladimir, Wjatno en Orel, die bloe-dig onderdrukt werden. In Livno, goev. Orel, ieden de Sovjettroepen zware veriiezen, maar er werden ruim 300 Witte Gardisten gcdood. Te Sint-Petersburg zijn twintig man gefusîl-leerd, waaronder otficieren van cen in Kres-noja Selo staand regiment, benevens drie on. gekochte volkskommissarissen vaa het kom-missariaat van buitenlandsche zaken. In eeû hoofdartikel eischt de » Pxawda », dat de geheele bourgeoijse in de gevangems wordt geworpen. BesienitetîjS'.e toestana. BERN, 27 Augustus. — Het « Berner Tag. bïatt » meldt over Stockholm uit Sint-Peters< Durg, dat daar het scharikbew'ind gruwelijke vormen neemt. Sedert den 1 Augustus werden er in Sint-Petersburg S6,Q0t) personen aange. houden. E«n lîlauwe oproop van T^otïKl. lie <1 " jvr;<s"naja Gaze ta » van 23 Aîigustus bevat, naar Woiff seint, den volgenden opioej vau l'rotzky : Aan allen ! Toen in April de Japansche landing te Vladivostok werd voorbereid, deelde de Japansche generale sitat aan de regeeriagen der geal-iieerden mode, dat de SLcensclie spoorweg d<x« Duitsche en Oostenrijksche krijgsigevangcnea werd bedreigd. Daart»p zond ik Amerikaanscùfc en iingclsclie olticieren un M.-skou naar den Siberischen spoorweg en noudigde ze uit ot-ficieel te bevestigen, dat aile mededeeiingen nopens het gevaar, dat de spôorlijn bedreigt, tjdcl gezwets zijn. Dit feu is den Amerikaan-itien gezant Francis bekend. Thans, nu de inmeniging der geallieerden eon uitgemaakte zaak >s, heeft de Amerikaanschs regeering de Japansche leugtn gesteund. V.>igens de Ame. rikaansclie mededeeling heeft de mterventic der geallieerden ten doel om de Tsjecho-Slo-vaken tegen de Oostenrijksche en Duitschc krijgsgevangenen te beschermen. Dit is een even groote ieugen ais de Japansche mededeeling betreffende de bedreiging van den Sibe-rischen spoorweg van de zijde der Duitschers. is Atnerika het iesnen maati»? Amcrikaansche bladen melden, j aar de « Koi-nische Zeitung » uit lvopenhagen verneemt, dai binnenkort een groote Amerikaansche finan-cisele kommissie naar Europa komt, om den f.inancieelen îot^stand der Entente - ianden te bestudeeren. De bladen vestigtn er de aan-dacht op, dat Amerika reeds aan de Entente tôt een veel iiooger bedrag heeft geleend, dan inderlijd beloofd werd. De Europeesche schul-denaars ieggen ueiging aan den dag, het ge^d voor andere doeleinden te besteden dan waar-voor net bestemd is. Zoo schrijft het « Journal of Commerce », dat de leeningen van het begin af bestemd wer' den voor uitsluitenden aankcop van Ameri-kaansche goederen. Het is .intusschen geble-ken, dat met het igeleende geld ook goederen uit Zuid-Amerika en andere Ianden betaald zijn. Een dergelijk bestecien van het geld moei financieele verwarring veroorzaken. Ook in vêle andere opzichten eischt — zeiït het blad — de financieele toestand der Geallieerden een zoigvuldig onderzoek en het is thans zaak van de Amenkaansche staEitslieden een scherper grens te trekken tusschen de hulp, die om militaire redenen ncodzakelijk is en '-tcun van fi-nancieel en elconomisch belang, waarmee enkel de Entente iast afgenomen en aan Amerika o-Dîreier'd wordr. KORTE TsIicitAitMEN. ■■i — LONDEN, 27 Augustus. — Men meldt uit Londen, dat de stakiag van het vrouwelijk personeel van den ondergrondschen spoorweg, die voor doel heeft hetzelfde loon te verkrij. een als de manneiiike bedienden. 110a imm^ ®de Jaârgang. — SS?$£3, : O Centlôm Sàô -^tx'g^unsrttai,»'' 1^9803

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes