Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1025 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 09 Janvrier. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 02 juillet 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w950g3j30r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

GAZET VAL BRUSSEL ÛflGSliflD VOOf^ HE'YIiRWVlSCHE LiflfiD ^ °°r Volk. Stam en Taal Omdatpk VlamiDg ben. " TT TK\— — Sandschnften worden niet terug gezonden ^iv»at.H«—i—m—rw BEHEER EJSDAKTIE : 19 7uf9»ta I .i_. . 1 10 AANKONDIMNGEN : Plaat»aanvragen : 5 cer tiemen per halven regel ; Asdere aankondigingen : 10 centiemen ; Publieiteit : 30 centiemen. iîen Hmerikaanscli Ge.'eerde o*8r de Onzijdijjîieid van Belgii vanlZrS,f" ""'T' te kum,ei1 mmm' dal nai , \ 001[jeel waard is, moet men het ilicht van ovei n rtïlÏÏn 2"" "f/"' 2esgen' dat "" ™> «Me « te«n Dirtii ™ ^ mM aanhoora. maarook £CwVJ Wie « ers liaruklt' zal orivermijdelijk bekroninen en «• zijdige meeningen op nahouden. wifoLeï ™rgaan<fe" gedaohtengang dente gein vu, f"?«"at™ te zii" door hen kennis feerar • " ,™n een toerikaansdMn hoof leeraai over de neutrahfeit van België. He! bedoelde opstel. van de hand van Prof. John V Yorfls a d06"1 ^ ^ Coluimbia-Universiteit te New Pli, n lnV?fhen? in het tljdsch"ft The Vit* in^eveTreSSi^' BU1'geSS' m°et men o^rzoeker ti, 'eJbie nog een geneutraliseerde St-nt i« J hei'mnert er aan, dat in het iaar 183Q i? 1 j Holland uitgeroepen rmdf W'âftïïBïïr aan m i«70 oe oor-log tusschen Frankrijk en den Noord-Duitsohen Bond uitbrak, schijnt Engeland bezorgdheid gehad te hebben omtrent de eerbiediging der Belgisohe neutraliteit door de oorlogvoerenden. Hoofdminister Gladstone sprak toen in het Lagerhuis de beroemde woorden : « Ik ben niet in de gelegenheid de theorie te erkennen, die in dit Huis geuit- geworden is, er toe strekkend, dat het een-voudige feit, dat een waarborgverdrag bestaat, iederen onderteekenaar bindt, onverschillig in welken bijzon-deren toestand hij zieh bevinden moge, wanneer de vraag der eerbiediging van den waarborg voor hem br.andend wordt. » Geheel in overeenkomst met deze opvatting verliet de Engelsche Regeering zich in 1870 niet op het waarborgsverdrag, maar sloot met iederen oorlogvoerende een afzonderlijke overeenkomst, die haar de Belgische onzijdigheid tôt één jciar na het einde van den oorlog verzekerde. Deze vedragen zijn in 1872 te niet gegaan, en het huidige Duiitsche Rijk heeft nooit een verdrag tôt neutraliseering van België onder-teekend, aldus Professor Burgess. Buitendien is België intusschen schier eene groote Mogendheid geworden : zijne bevolking steeg tôt bijna 8 millioen zielen, zijn leger tôt over de 200,000 man; het omgordde zich met sterke vestingen; het grondde een koloniaal Rijk van boven 1,500,000 vierikante kilo-meter met 15 millioen inwoners, en het drijft handel en scheepvaart, in aile werelddeelen. Daardoor echter is België uit het karakter gegroeid van eenen Staat die zijne veiligheid door verdragen van zijne geburen laat waarborgen ; het is rijp geworden voor zelfbescherming. Bijgevolg, besluit Burgess, gaat het niet aan, het België van 1914 de stelling van het België van 1839 toe te kennen, en wanneer Duitschland thans bewijzen aanbrengt ,dat het België van heden aan aktieve vijan-delijke handelingen tegen Duitschland deelgenomen heeft, zoo past dat gansch in het beeld, en bevestigt, dat van een geneutraliseerd België niet meer gesproken kan worden. Vlaar geheel hiervan afgezien : Engeland zelf heeft de diplomatische borgstelling van België in dezen oorlog afgeschaft ! Men herinnere zich volgende plaats in het Engelsche Witboek (nummer 123) : Op 1 Augustus deelde Sir Edward Grey den gezant Goschen mede, dat de Duitsche gezant in Londen hem gevraagd heeft, of Engeland wou onzijdig blijven, wanneer Duitschland beloofde de Belgische neutraliteit niet te schenden. Grey heeft daarop geantwoord, dat hij het niet zeggen kon, en dat hij niet dacht dat Engeland op deze voorwaarde alleen kon onzijdig blijven. Verder zegde Grey : « De gezant drong bij mij aan en vroeg of ik geene voorwaarden kon stellen, onder dewelke wij neutraa! bleven. Hij maakte zelfs het voorstel de ongedeerdheid van t rankrijk en zijne koloniën te waarborgen. Ik zei hem, dat ik mij verplioht voelde, voor-goed elke belofte te verwerpen, op dergelijke voorwaarden onzijdig te blijven, en in kon hem slechts zeggen, dat wij ons de handen moesten vrijhouden. » En nu verkjaarde Grey in het Parlementshuis, dat Engeland, wat de Belgisohe neutraliteit aangaat, op hetzelfde standpunt staat als in het jaar 1870. N«en, fcW Ib.1 antwoordt Burgess, geheel integendeel ! In 187n k s . ttXS; zbemhede ** ' Duitschfrs i ranK"jk, tegen een aanval . Duitschen Bond ^ overenko®st met den Noo 1 Augustus 19U vp^" )?f'! aanval (ier Ffanschen. im in! \ l verzocht het Duitsche Rijk Encelai aI rjweZen"enn^2d/^ te ^ en dat Engela ik t , R " . aaiom was het Dmtechland, dat in 191 * rr,'op ^ t i Fit vTnderde » -aa ' Rt deelin- aan den'WlM6 ingrijpen' Deze med n maakte de bezettin8,ezant' verkIaarlt Purges boek aangeeft (nummer 155), zijnen gezant in BrusseT opdroeg. aan de belgische Begeering mede te deelen, dat Engeland verwacMte, dat België, indien Duitschland het beproefde zijne neutraliteit af te dwingen, met aile middelen, die in zijne macht stonden, zou weer-stand bieden. Engeland heeft België misbruikt, en heeft het op het altaar zijner eigene belangen opgeofferd. — Tôt daar de Amerikaansche geleerde Burgess. Wij herhalen uïtdrukkeldjk dat wij geen partij kdezen, daar wij zoowel met onze vaderlandsche gevoelens als met de Duitsche overheersching in België of te rekenen hebben. Wij meenden nochtans hoogerstaand onzijdig oor-deel van een Amerikaan :te moeten weergeven, daar wij de waarheid in deze zaak willen kennen, en daartoe vooreerst 't best in de leer zullen gaan bij neutralen en dus niet-belanghebbenden. LOGENSTRAFFING Wij kunaen na ingèwonnen inlichtingen volgende logenetraffing opnemen : Het bericht dat vereeheen in het Hollandsch blad De Telegraaf ea rolgens hetwelk aile jongelieden der lichtingen van 1914-1915-1916 te Overpelt (België) h'=t bavel zonden ontvangen hebben op het gemeentehuis te komen, om ingelijfd te worden in het Duitsch leger, is rolkomen valsch. Zoo iets is niet gebeurd. Het sou aan genoemd blad volstrekt onmogelijk zijn aulk bericht, onderteekend door een Duitsch bevelhabber of door gelijk welke over-heid, voor te brengen. A ANKO MDIGÏN GEN D© GAZET VAN BRtJSSEL, die in het gansche land, tôt in de Verste hoeken toe, gelezen wordt, is het meest geschikte blad tôt het plaatsen van aankondigingen. VOOEDEELIGE PRIJZEN 1 ieV'QUWStraat, XL jj ^ ,leef m M t - ilpM I DE OORLuG md AiiRTFI I.IME NFRICHTE1 dat j HBlHlhhi-it- de. Duitsch : BERLIJN, 7 Jaauari. (Ambtelijk bericht van )ne eden middag.) len Westelijk oorlogstooneel : 'en De Eagelsehen en Franschen gaan voort met ach-b- h ons iront de Belgische en Fransche gemeenten pp oor beschieten te verwoesten. Ten N. van Atrecht uren nog steeds verbitterde gevechten voort om 3n et beisit van de gister door ons veroverde loop-;n jraven. In het W. Argonnerwoud drongen onze !' troepen verder door ; de op 5 Januari in het O. Ar-gonnerwond (Bois Courte Cousse) ondernomen ^ stormloop, geraakte tôt in onze loopgraven. De * I vijand \rerd echter onder de zwaarste verliezen vooi ,7j v,' ^ over de heeie linie weer uit onze stelling ge-len W. van îjennneim i'raiinst/irôi: gisteravoné weer in 't bezit der haogte 426 te ge-, rakea. Hunne aanvallen stieten op ons vanr eehtei af; de hoogte bleef in onze hand. t : Dcniiiniti Oostelijk oorlog stooneel : 1 In 't Oosten geen verandering. Het veortîtsttea onzer bedrijvigheden leed onder de denkbaar on-gunstigste weergesteldheid ; toch gingen onze aan-. vallen iangzaam voorwaarts. a ^ Oostenrijksch Î a WEENEN, 8 Januari. (Ambtelijk bericht van 8 gisteren namiddag.) i. n Op het Hongaarsch-Galicisch front heerschte ie kalmte. In de hooger gelegen gebieden heeft het )r licht gevrozen en is er sneeuw gevallen. Aan de 3- Dunajec en in Russisch Polen hadden hier en daar ih î- Bukowina vooruitgezonden werden, zijn voor tal-îr njker vijandelijke krachten teruggetrokken, NIET-AMBTELIJKE BERICHTEN Viiegers boven Duinkerken. Volgens L'Eclair, is door de Duitsche ibommen het grootste gedeelte der arsenaal-voorraden in brànd ge-raakt en vernield. Reeds 23 gekwetste personen bezwe-ken aan hun wonden; er zijn nog 45 gekwetsten, waar-bij 28 zwaar. Viiegers boven Naiicy. PARUS, 4 Januari. — Opnieuw versohenen drie 1 auben boven Nancy, met tusschenpoozen van twee uur. De viiegers lieten bommen vallen. Bijzonder roe-keloos was de derde Taube. Ondanks de aanwezigheid van 1 ransche vliegtuigen vloog zij naar het oentrum der stad en daalde zoo laag dat men van beneden den reusachtigen zwart-wit-rooden wimpel duidelijk onder-scheiden kon. De stofïelijke schade moet aanzienlijk zijn. Krijgsraad bij de Verbondenen. Een telegram uit Genève van den 4 dezer maand meldt dat de bondgenooten een krijgsraad wenschen te kouden in Kales, rond half Januari. Onze koning, Jof-fre, French en Kitohener zullen eraan deelnemen. De forten van Namen en Luik. Uit LONDEN wordt aan het Amsterdamsche Handels-blad gemeld dat de forten bij Namen en Luik door de Djjitschers hersteld zijn. De strljd in Elzas. Over den strijd in Elzas lezen wij in de Deutsche Tagesieitung van 6 dezer volgende udteenzetting van de Duitsche opvatting daaromtrent : « Het uur der vesting Belfort zal slaan, wanneer de tijd daartoe gekomen is; wij hebben immers sterkere vestingen van onze tegenstanders gebroken. Tôt dan toe voeren wij den oorlog in Elzas zoodanig, dat hij ons zoo weinig verliezen mogelijk en den vijand zooveel inspanning mogelijk kost. En wij voeren hem natuurlijk Ook zoodanig, dat Duitsch grondgebied, waarop elke • voetbreed gronds geschiedkundige herinneringen te bin« nen roept, zoo veel mogelijk gespaard worde. a Duitsch bestuur in Polen. Evenals België staat het veroverd gebied van Russisch Polen thans seder* 5 Januari 1915 onder Duitsch bestuur. Aan het hoofd hiervan werd regeeringspresident von Brandenstein gesteld. Hem werd daarbij de titel van Excellente verleend. Eerstdaags zal hij zijn nieu-wen post in Polen gaan vervoegen. Viiegers boven Warschau. Bijna dagelijks verschijnen Duitsche -Taube's boven Warschau. In de laatste dagen wierpen zij benevens bommen, ook strooibriefjes neer, waarin zij de bevolking aanmanen tusschen 12 en 2 uur binnen in de huizen te blijven, daar er dan voortaan geregeld bommen op de stad zullen neerkomen. De strijd om Oorliee. Zooals blijkt uit de laatste Oostenrijksche en Rus-sische ambtelijke mededeelingen, heeft de strijd hevig gewoed voor de hoogten in de omgeving van Gorlice (ten Zuid-Westen van Tarnow), die van een overwegend strategisch belang zijn. In het Maandag-Dagblad van 4 Januari lezen wij daarover : « Op de hoogten van Gorlice hebben de Russen een krachtig offensief gerichit, dewijl zij het verbindingspunt uitmaken voor de troependeelen die in de Karpathen en in Galicië opereeren. Waren de Russen erin gelukt op dit punt door .te breken, dan had het Oostenrijksch leger een gevoelige slag gekregen, die onder zekere omstandigheden een gevaarlijke wending kon nemen. De Gorlicer hoogten beheerschen liet gebied tôt nabij Przemysl ; zij zijn bijgevolg van groot belang met het oog op een gebeurlijke tweede ontzetting dezer vesting. De Hollandsche mobilisable. De Minister van Oorlog vroeg aan de Tweede Kamer een nieuw krediet van dertig millioen gulden, om de kosten der mobiliseering te dekken. In de memorie van ' 2eJaar£,ang — Nr 7 centiem voor heel bit land e.iem voor het Buitenland Ztt«rd.g 9 Januari 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes