Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

367 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Mai. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 26 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ff3kw58c0g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

~ ABONNEMENTSPRIJS : Binnenland (Etapegebied tritgezonderd), tr. 4.59 ner Itwartaal. (ALLE KOSTEN tNBEOREPEN) tien wende sich tôt de poatkantorea. Oanvuuftic IUUU-J orarAsa in psrsl vm uks- opHemiag enfecl leruggezoadta zoo tf net o»o<M(j« : t> te3«ot-ri. BeoMop&iftif$»r i Dr Rwté û« Clere«g 7mZ£B\zn^-nÈ-. ~\ ^ Ruytda«JstnMii, 9; M@rle«ht ! PUBUOTHT: 1 7S„ AmpmMMMI &*e>wra) 1 —1 MfMg3yro^yf.TaWi3giKip»>gaggaTstaoi#MiiBije^<?tfr^«a«K>w?n»,<^ff7'v«»ttfaJi»t'"rr: « tvnm Elite meôewerkes i* v«rafitwooMLe'ijk voo* M) sckrijft ÀANKOND1GINQEN worden aaageftotnea i 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Wannoesberg. Publiciieit DE CERF, 54-56.de Brouckerepl eiti. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. Ter gelegenheid van den feestdag van Siï.:en verschijnt ds ttAZET VA2T £.ïiUS8EIi mor-gea niet. Oit numiirssr ttavai & biadzijden en mas sîeeïita tsgen 10 centlam wordon voitociit. oorloqsberichtenT dïïitsche legeebericeten. BERLIJN, 18 Mei. — (Ambtelijk beriçbt. ) Onze duikbooten hebben in h et Kanaal en aan de oostelijke lcu&t van lingeland vvederom 18,000 B.R.T. vijandelijke handelscbôepsruimte in den g rond geboord. Twee stoomschepen wer-den uit begeleide kcmvooien weggeschoten. BELRLIJN, 18 Mei. — Ambtelijk beridht van ihedenmiddag : Op de gevechtsfronten vverd de gedurende den d&g zwakke gescbutbedrijvigiieid voor (het in-vallen der duistemis ievendiger. Hevig vexnie-lingsvuur duurde gedurende den nacat voort. Verkenningsbedrijvigheid vo&rae namelijk in de streek van Lassigny tôt kevige gevechten ! van man tege» ni'an. HeribâUdolijk wêrden er* gsvajigencn binnengebratiit. Gisterén werden «t 16 vijandelijke vljegtai jjêu'âi een baUeib^UoS nesrgescholén. BELBIJN, 17 Mei. — Amtbfcalijk berichb van hedêtiavond : Van d© knjgev#kien nâats nieuws. OOgrJSSTRIJXSCH. WEENEN, 17 Mai. — Amibtedijk berioht : Op h*>t ïtai aanaohf front, abeiselknaAig 1«-veadiwsr s«œ<&ubbedri}vigbeid. In Albanie vielon de Italianan en de Fran-êghen oaze geibWïctie-steÛiing tawcihen de ebroomen Oîotsn e Davoli aan. Afgezi«n Tan onbaduidende berreiûwmst tan weisten van èorea werd de vijaod overai terugg ewo»p&n. BULG-AAHSCH. SOFIA, 16 Ai01- — Axûtbt&iijik berioLb : Maoodoakcij front : Op venwîbillende punten van het front, bdj-çorwlor ten we^ten van het Ophrida-me-r, ivaaxl da gaeohiitJbedrijvighejd langs beide iœmr, en ieveijdigex. Eoa aberko FrariBohe pa-tro-eîie, wesÊEe tepen oonze posuen in bot Sfcoernibi-dal oprukte, w»rd dirvor orts mur uiteerwjaa^ïd. T«d oosteta van d© Var-isu* Txx)ç:d« ©en En^eiLscbe afd-ealiao- df 6-waa2 onze vooru'itKeaohovea posten bij he«i iorp Ma'tsjoekovo te bereiik®n. werd echtea-tdoediff tefm«ït«worjjen. In -de vlakte voôr onze M!oilii)K6Ti t#n oooniw&sten van Serras £&troalïeere<veditai. In h et Var<Jar-deil lemi-âi»e bel(OTin«b«d der vlie^srs. rSAHSCIDS. PAEIJS, 16 Med. — Ambtelijk beiriotit van B uur 's n«anidida«s : Qo^ah'Ubatriid in het val: H*ill«s-Oa.st&l. E«n vijwodieJijke overvaJ ton oosten van Moatxiidier mialukte oaick-r oce vuur. Onae pa/troaljas, wefec tea ocwrden van de Ailette û-plJ'aaèn, bracnten frevaDicane- binnen. Niats ta jaiedd&ii <>P h et o vérité front.' P4JÎIJS, 16 Mai. — Ajxubtedijfc bariclit van \'l wur s avonds : Geen aktoe van bçt voobv-olk. Groote badrij-çiffb«id van bet wadeirzijidjseli £cescfcut trn noordeo en ten zwideq van de Avre. Kalme d«R op h«t overiiffe front. In d» luahit : Den_ 15 Mei vva/s onze iacht-b«Kunsti«d àoar hat scoede weer. za«r bedrirrift-. Zevttatien vijandeili.îke vlie^-■feuïÊ'en w«rdan door onze ioodi&en nee-rçesoho-ten en ©en adittiend'e door het_ anti-luaht-vsArt-ttescIhut afc«sohoten.BoveKdien soboitexi «'•f ■vi«r Tvjsm<w -fke baib«lbiail>lonis in brand PABIJS, 16 Mei. — Ambteli.iik berioht vaa hflfc lefir«r in h©t Oosten : Ler«ndie:o «n v deo'zijdisohe ^«sohutaJrties in de strsek vaai Doiran en in d-e ricbtin^r vau Slcra <M Le^en. Zvvajkkere gesciiutbe-(îrihri^hçdd op bet Serv;-suhe front, iD de Oema-boobt en nabij Momaishir. Ni»tbe»çen.'stai!e.n.de bet sleobt© weder be-sciboten de En^rolscbe vlie^ars de opsda«piaJ|<t-sem io âe stredr vaa Ser.es en ^wonÉren twee Bulgaarsche toesteJlen tôt dalea in hun linies. W,... fflff . ÏTALIAANSCH. KOME, 1S — Aro,bfc«(liïk beiiabb.; Vo®tvolfc-«/^ë*LEK«n soi iwkavaistroopen <ft\»sen op twee puirtee in de vij'and«!ifke looipKraiven aan de Osoiog,e, doadd'en een ge-deelte der bazatting en jaa^den de anderen op <Je vluciht. Eeni'Kie gwanieneax bèoven in Cfflufe, ha,nd«o. Eo«#lsah« waciybpo»ti«n d»den {*eoi intvjji in de_ linies bdj Kaaove, narnen een {►ffifùer en eeniifire saldaben srevaa^oa en be-gonne1» een gwecibt met een vii&oidelijike af-d«e4in;a;, weGfce verliezen loed. Poariiiipea van den vijamd oia van uit zàjn ,po#ten in bit Eonsok-dal, van u&i zijn sdwm-sen Mpics van faet L»«aii.nasiai. uit bM Fo-aina-dnl en van den Ledter-beoiveû op te ik-lgsn, raislukten ondeir onis vunr Eeniijçe bevi-gere sreaabutseveahtien in bet T ^ n-arina-d'al. in de Vaittarsa en op boosvlakte van Scble-jren. waaj ontpM&fl#«a en brandon in de 8teilMn#5QR Y3n den vijaojd waamemoaiisa weîden. ENGELS CH. LON<DEN, 16 Mei. - Ambbeàtjfc beriobt : Qcze troepen bebb«n ffieteravonid de vijain-detjke loapftrasen in de oansbreten van Ga-velie oon ^-evailen ; zij maaitën gevangeurtn. Niets andeirs te melden afgetzaen va-' w®-derzàjdscbô bedri ivi«!hç«î van b«b ««-sahut, n«aneiijik in d« yaMed^n vand© Somme qb de Ancre, tep OjQfftài tot." ^-teeç.b!. iwii ÂLLERHAHDE EKïttCHTll». Te&eti à«a haadeteooïiog. BESLIJiN', 17 Mei. — Voyons fasÈricfet van de « Times » uit Ottawa <i.d. 8 Mat aeg3» de Kanad«#8C!he s«n«tor Eocfae fcot gtaving' van zijn proteat tflKe^ b®t watsotAwairp ïoî aj.t|iuffltttBiR van d»n Da^teghan îm»(m aa rfea YPedfi : Wfuyi«er de oorlo» aaa®ic/op»n is, «aJ Dmtsciidaaxd de bôsrt» iia.mtei«àlant van K.a-uada, word«a. Het oinde van d«n oorioe s>ai bet beitàn van een vrees>ejijkein hande&oor-loe ziia, dan zoaden de V »i"eeûijïde Sta/teai de financier en bandelswerdd b«be«rschen. '■ùti beibben ijzwr, kxriea en een naivarbeid om waren voori id breafçm; àj hefcbon ook sciijfapso; om d«ea waren te verzecxien ; aij zaliefa het «root middenpunt van de inter-nataonaie fiiwuicâe \rorden. N»ar a^nlaidit.^ daarvan auilen zij geen Kanadeeflcbe vooft-brengseteD noodk i<*bberi. Oofc Engeiand zaj na d«n ooïIok immaj- moor eediwôo^en aijsi uitsâuitmd me>t de 'Ver.ïeia^cde Staien han-dei te diijvsn. Duibschiand is een der landen met wdk« Kanada zal moe-fc«n hanxM cbti, n. BEKUJN, 17 M«i. (W.T.B.) — Het coede weder der .fod«ste dajg'Mi iieb op 14 Mei de bedwwfheid onaer «lohtstriWicrachtea w®-dieroca tôt voilç ontnlootinR fcotnan. In tal-ri.flce lucht^oroeliten werdeo o:i> twee daeen 35. vijandmjke vliegtujgen «n vier kabeilfcal-loas, nafcrtcchaald. Het ouds eskader van ka-pitsin von Bicèithofen heaft er twaaÂi neer-R-eihaald. Luitenant Windtach bejha-ald# zijn 30® ovcrwinnics ia d# ktchl. On»» v«kfi«ati badraiS-em siecîïte twaalf v4ie^tui(teti an 3®en kaibelibailon. Wederom wordt, niebteK0ini6.taande ai&e vij-andeSjijke beiweïâweo, door b®t. g-otai berwé-zen dat gelijk vroo^er de heer&pnaippdj in de Ju^t in onze h^ndên is. s onderna- mea onze beschxetin®intaidieelen bevice 'tn. val! en op mi&taare inri<mtinK«n van den vij-a,nd, Op twete nachten werd die belangrijke bo'evee'llieid van 73,200 kiâo bcmmen ge-worperi.BERLIJN, 16 Med. (W. T. B.) _ in den laabaten tiid werden er in de Z-weadsohe pers heïibfii8,ldieh'jjs ong'evailen door mijnen in het Katia^at eremeid, waaryan oofe onz jdige vissebeiavaiarbuii^dn sdaobtoiïers w»i-d-»n. De En«ellisçihie Admiralit^it dealt mede dat er van Engalscibe zijde in het Katèe^at en het Ska^ér-Bak «een - * de har«delaciheopvaai t wvaai'lijike miinrn «eie.tçd werden, en Bohrijft deize aan de Duitschers en h.mi «»woae mia-aciïbinK van d© bwlanwen der on/eijdig'en toe. Naar aanleidin^- hi«£van wordit er op de taî-y jfee Zweed(Sj.ahe mededeeiuigen crewezea, dat de voor efârwen tijd in hat Kabte^çat.sevoa-den en zelfe binnen de Zweedieohe tirritoria1 wateron vast^esteilde rûjnen on^sfcwijf^id van En«{eîsahen orsprong zijn- E'lke verdere v&r-kly^mr deizer È'.'i^fofeohe hukiheleottj is over-bodlsc. BEBLIJN, 16 Mei. £W. T. B.) — Ook op 15 Mai hobbési de Eranac&on i'a da sifcrieek van de Yvre-boek weiderom aaCRevaJÉen. Hun r>p-i-ixkkend voobvo®k iead m ons vuur zware verliezen en verboi's ziioh in Ja.'eahtaris aan de h©lin«en van hoofrte 44. In nrachtigie boudins' hebben onze troepeai detn aanval atfge-sla^en. De ^âfit«reia bereàkfce IMe is in ans b&®8. De v«rfiesTOfie onidoi-ûcimiqiçen hfudden ook dezen koer «een sukses voor den vijanid ; zij ko^tten hem wej groote ofEgra aan mem-sdienilevens.BEBLIJN, 16 Mei. (W. T. B.) — De Duit-scihe bofflsfoapdoereslkadars ontwïj^iidan iji don nabcht van 15 op 16 Mei ! «vendkre bedrij-vigjheid. Bij Duinkearke, Kaies en Pope-rinp'e werden muaitiesOpsla^ilaab&en met arroote massas' boanmen bastookt. Op aile pdaatsen werden er ffljefc zekerheiid trafferis wîMWKenomen. Ook bet wœteatirjk station en de aoiiiiilplàiateien van Amiens werdea door eskaders met sukses aangevaMen. Onbpioffin-ajeîi en bi-anden ware^'i de fçffvolgen. Gen^rasl Maurice tegem Lloyd Geaï^, LOM>EN 16 Mei. ■— Genea-aail Maurice, die tôt mîStiair meideweipker van de « Daaly Ohro-niaLe >i is benoeand maakt vaxndaag eea ver-klarkiig o^enhaaiï xiiospag een^ge mai ban vaa de ï«ae <£e de eeirssbe nuaister v-oraedien w^ak heaft «eihoude©,, ik^vî? Somîajait, c • ®jn çSantje Js.waj& xs gaMsiïô. Men bad xrdj een beilan«iT(jk werk iji Fïsjotr-jk b.ei^ofd «c ïk w^e op bat i>ixnb clii b& H«t w«s w«*%: d»b ik bo- vea «.lias wansdjte) en ik .irsiaoî aondiei- ijdei-heid kuimea zesjRen. dut ilk <^en v^effieio-v«ade loophaan voor mia had. Men zai zach harkinereti, dat de eeisrta miaàster een dlieipan kwirufir. ia bet Païisanenb majafete rmet zj?" m«-dodpËMois daut M'aurioe wcl in de atad Ver-mt&e/s wfbë afiivtas»6 ,maar niwt xa de vçrga-deuinfç van den oodo««ra^,d en dat Maumoe 3icfia gûh. bot h«m cif tien iS.jkastai had fjewend, yôôr Mj àjn brietf a«m de bï«iCt«n aoïid. Maurice zô£t au : Tijcieiis de vergadering was ik in de gai^r buiten de v«rK:adetezaal an in de kuas«li«*iruknte tiufiecben de verga-derintï-etn WMjë ik beizig met was, d^i de beà'anidaWe vi*<i|KBtukkeii in Tjg^baaïd Bbond. & aefct daiarom mijn vroa^ere ver-iiarinK goredbtvaardfed. Wafc h©b jS'eâie punt in de rade van den «arstetii ntini^s^etrafcmarfct MaAirioe op d^Jt LÂoyd Georsro âjn door hom bertiwiste rade op 9 Aturil bjafci. De da« waauop de wrsfe mini«sM« sprak, was oofc de djag. waarop de aanval' van den viiajnd in Vlaamidieren l^eaon. Tuseohon toen en 20 Apyjst, toen ik mijn werk aan mijn opvotltfer oveongal, was ik druk bezie met nyjin weik en vertorfde een «edeedibe van dien ùjd in Erankrijk. Ik h^d £♦«! tiijd oan rnttei' is àom d«fti ®«n ^uoh*«en toSiflc âti bet vensïais? van de rede te alaaa. Ik merkbe toen de medad^ota; ov&r de stojdkraabtein in EgyT"be en P allastina op, mfar dat l®ek mdj «eea nedan oan ar verdeire aandlacht aao t§ sdbankein, op oo^enblïk dat ied«ure«ti druk b«ww was mst andere za-kesn. Ik vèrfdelt b«fc méaieterie vaux oodog ap 20 Apîîl met verlof en daarna las ik voor de eerebe maai het vofiedég-e veralag van de ï^de. T^cwijjl ik met voi4c«l was, hoorde ik van d* antwôorden die Law op 23 Api"xl op vfiy-'&n geige^en bad. Op 23 April ka^rde ik naiiv Lond#to tea*fr. Op 29 April eix çiaarna las ïk bet verslag van Hansard over de vei-gaderânjg van 23 Aprii door. Hat was toen, op 20 Àpriâ, «n n-et vôdr dien tijd dat: ik de dttfejdtieive meaniin« opvatle, dat LaWs aat^ woordee eai de vorklax'inigeai vstn den eerste-minisber, die i;k in fcwijfal beb sretxokfcau. m venbaud met eikaar beecbouwd, oo de soloa-ten ee& verarutwoiordelijk'heid _ saboven, div1 naaa- œifo maeninK door de minieters moest wordien gedra^en, en toen leak het mxj drin-gend iiooctosk^ljk dien ind-ruk ïe verbeberen. Maurice scbreef daaroan ap 30 April aan den chef van d?n staf, dat was dus nadat hii i£:t mini s te rie van oorùo« verlaten liad en de medodet'Iiyis van den eersèea minister was daaroni juist. Met dat al venvxjlt d? « DîJy Cbromcle » den eerstea minister. dat hii alàabts de hatve w^arheid heefb gezegd. iï/rt. opparbavelhabberschap van Foch. Hoe ataai hsb met de kwosbie der uitbi ! ding vaa Foeh's o^p-erbeivel -tn wasten j het Italiaansoh leiger ? •ï. De Itailiaamgcibe rninister-prœideîvt bieeiît» naar men làt.ZuEioh mM, teRen den journa-Est Ward Prioe geaetgd : <i De aanslyitfintg van IMië b"; de jongsta mMâtaire overeeenkoanist inizake het algemeen appiej'beivefii van generaïaâ Focih is een feit ge-worden, zood'ab men van nu ai kam sipreken van èep fnont van de Noordzee tôt aan de Adriabisabe Zee. » Dit geldlt duis niet aïleen voor de Italliaan-scihe troepeai jn Franlkrijk. Troepenverplaatsingen ta Italie. BAZEL, 17 Mei. — De « Zurich er Anaeh ger » njeldt : Het s>Morwegverkeer in opper-Italië en. Zuâd-Fraukrijk duidt aan dlat er in opper-l't'âliô en Zuid-Frankrijk troapenver-pHaatsingen aan den gana' zijn. De « Secoio » gaefb toe d'^t FraascEe koLioniale tioepen OP weg naar het Ibaîiaanscbe front zijn. D© stesniaing in Parijs. BEBN, 17 Mei. — Een u.it Parijs teraigge-keecçfe Z-witsej; veridaiart ia heb « Berner Tagefolabt » diab de toestand in de jongste dagen i» Parais kribiek geworden is, zoodafl de vreaimdelingen vertrokfcen. De betechieting heefb wetl-is-waar opgeh.ouiden, maai- net grootste gevaar bestaat ^ de ontetemming begen de vreemcteKtigen van weie^en de borfot. king van Parijs. De fcvscj|].»j:andea, Uifb « Le Mabin Een brand is ujitgeihroken ia een pijnboom-bosoli, beboorende aaii de gameente Lacar nau (zuàdlen) en aan versçàiAnde eiigenaara. Oad«iks de spoedige huip, heetBb bet vuur, d|at m SwuimQs ee^, aanivang gfâaioaneax had, zi&h bKkseimisn*! uitgeibreâidaver een© oppetr-vîakte van acbt kiiqmie'tier. Men he«ÎL hat kunnen m»eeb,çr worden, toen h®fc 'b vwjii-dtog^gnAal yan de Fos-ge en La^angn b»-re#fcbe. De scnade is afer aanaseaJijk. Te Biais zijn e«n tieiitâl boktaren bosdh, dael uataiakenie van het Veaidôm«-woud, efvjtaMeias door een brand verniieW. In de Gironde^ te Laruscade, heeft een brand, welke men aan kwaadwÛEgheid gie-looft te moeten toesclhrtqjven, een 'ae»tngtall beiktaawn pî:jniboomen en hei.de vernMd. De haverkrisis ia Frarikrijk. De haverkrisis woedt sbeieds voort en maakt den boeistand der Paryscilie kavaJIerie zeec hatfà'ahjk. Men weeb, ihderdaad dtx <fe verwbrektfc xignteoen^n op heb oocentolik zeer ge ring zijnj 2 1/2 kg^ per dag voor de ka-vaJleïie der nationale verdeidïéing en 1 1/2 kg- voor de ajpt. Maafcregelen diongen zâc^b op. Te refcenen van Maaadag zal er een bij-komend l'antsoen verstrekt womdieai van 1 kg. aardootea per kop. Buiitandien besifaMdbea'eri de bevwrradingsdie<n&ban op li&b owenblik versciheidleae plaatevervafag'en.de prodwkten, weilfce den toeband zonidlen kunnen Verhelpen' namel|k geimelasgeerd srtiroo, dat zeer bWf»' iligenidb uiibsïagen goiu gegetven hebben. De ïinsche >1oode Garde. STOCKHOLM, 16 Mei. — « Hoeîviidsteid«-bladefc » in Holsiagfors verneamt uit Sintr-Betersburg d^t_de leiders der roode gardis-teca. van de^ bolsjeivïsbi&che regeerirnir tixs®ciheii-komsb eiaol^en, om gunistopo vredesvoorwaair-den te bekoonen. In iloskou verJâaarde men edhrter dat men niebs arders kon doen dan hun onderkomen te vexsdhaffen ; men liât verstaan dat de roode gardisten de vvan<;nj3 ^ouiden moeten ijeerlegigen, in de Fin- scbe resaeering met tob een overoenkoimb te bewegen was. Yolgens een bericht van « Svenska D»g-blaiiet » onbruimen de Bussen de vastâng Il>o Veïmind.flimc; van ,d.en Engeiachen imroer. LONEN, 16 Mei. — Bij heib indiomen van de 'begroobirjg in heb Lageituuis heefb de voor-aieter van d'en Botaird of Tnaide de aandacati goyeetagd op die énorme varnuindleiriag van den jjivoer sedert hef. begia van den ootlog. In 1917 bedroeg hefa to!baile beidriag van den invoea- 2/3 mn dat in 1913, ter wijî voor dit jaar is geadhaib dat de invoer niet meer dan die belfe va/a 1913 zal bada-agen. Hab doel van heb vermefllde eijfer is om het Lagaribuis in staab te stalilen zioh van da hyibitterende bronnen bewuist te worden, waaxwer het land besdbikfc. Voôr den oor-loe zou nieunand habben vooïepeW dlat h*"1* ■ îSde^aargang. — jv. 188. îprij® : 1Q Oe>xnifcie5 2ïiL Zondag 19 en M&andmg 20 Mei 191&..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes