Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

221 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Septembre. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 14 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fb4wh2fp88/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Staat- en letterkundia daabiad. i Abonnementeprîjs : Binnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. <?.50 per kwartaal (aile kosien j Aankondigingen vvorden aangenomen : 75, Anspachlaan ( Beurs ). en 52, Warmoesberg inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : ZESJdsîraEÎ, 13, j Publiciteit DE CERF, 54-56, de Brouckercplein. — Office de Publicité, 36, Nieuvvstraat, Brussel. Wamaasa—a—nmi«rm i— ■ ■ timmwuBumiwn'Miiwi n» ,■ ^AV*i..,«ga7aq?3c.ga^t«vflJw?Tggayg^w'tjuaaag.w't.,-aui^-uitJ-aujfctie»iJtawa!iu^:aLft«i3Fm<»MHB»n'jriii»w.aMi i.»——■—agnw—sa—an——a——a———a— fSde Jaargang. — 2tîS, Prijs s 6 Centiem Dinsdag; 8 September 1B18 Oorl o qrsb erie ht en. BERLIJN, 2 Septejaber. — Ambtelijk be-zûcht van hedenmiddag : Westelijk Krijgsveld. Leger.groepen Kroonprins Rupprecht en v. Boefan : Gevechten op het terrein vobi de stellingen ^an beide kanten der Leie. Tusschen de Scarpe en de Somme zette de Brit op finet 45 km. breede ■iront zijn aanvallen voort. Geschutaktie op de plaatsen waar de vijand zijn troepen verga-derde ten zuid-oosten van Atrecht en aan beide kanten van Bapaume droeg wCtzenli jk hct tare toit het afweren bij. De brandpunten van deu voetvolkstrijd waren Hendecoiurt en Noreuil, de trechtervelden ten oosten van Bapaume en iussoben Rancourt en Bouchavesnes. De\ vijand, welke ten noorden van Hendeoourt bij Cagnicourt terrein won, werd door œn tegen-janval tôt Hendecourt terujggeworpen. Om Noreuil we*d lang gevochten. Het bleef in ons bezit. Aan beide kanten van Vaulx-Vraucourt bggànaiende panteerautosaanvallen mislufcten. Hierbij schoot de bemancing van een vl'ieigtU'ig der vlieger safdeeling '452 — ludtenant Sohwert-feger en vicefeldwebel Giintiber —- een pantser. arato met het machiengteweer in brand en ver-nielde een tweôden door wel geridht geschut-vuur. Ten zauu-oosten van Bapaume 'bloegen wij met het zwaaircepunt op V'illers-aux-Flos gerichte aanvallen des vijands af. Ten aoor-de® der Somme brachten wij den vijand, welke sedert den vroegen morgen mat sterke krach-ten aanviel, in de lime Sailly- St. Pieter Waast woud en ten oosten van Bouchavesnes-Monit St. Quentin tôt staan. Péronne werd door den vijand bezet. Aan beide kanten Nesle zette de Franschman ziin aanvallen voort. Na hevig-=te trommelvuur poogde hij opnieuw in diepe gelederen met vostvolkaanvallen door de Ka. naaistediing te bi&toai. Ten noorden van uicn spoorweg Nesle-Ham doemde bot reserve-voot-volkregiment n. 5ti onder ledd-ing van zijn be-velhebber majoor von Loebbecke elken vijande-lijken stormaanval tôt misluikking. Bij herhaal e aanvallen 's /. uci wierp het in samenwerking met Hessische afdfeèlmgen den binnengedrongen vijand weder uit zijn li-nies. Veldgeschut, dat met het voorste voetvolk ten tegenaanval oprulcte, had aan het susses een wezenlijk aandeel. Ten zuid n n den spoorweg Nes>l.e-Ham sloegen Brandenburgers en Sileziërs den vijand vôôr hun linies terug. Ook ten zuiden van Libermont zakten s avonds aanvallen der Franschen ineên. Aan beide kanten van Noyon bleef het vijandedijk voetvolk na de zware en voor hem verliesvolle gevechten van 31 Augustus gisteren onbednj-vig. Ook tusschen Oise en Aisne ble^f de ge-vechtsbedrijvigheid gisteren tôt geschutstnjd beperkt. Kleinere aanvallen des vijands in het Ailette-dal en ten noorden van Soissons vverden gfgeslagen. BERLIJN, 2 September. — Ambtelijk be-richt van gisteravond : Strijd tusschen de Scarpe en de Somme. Engelsche aanvallen zijn meestendeels mis-\ukt ; op enkele punten dreven zij onze limes plaatselijk terug. Tusschen de Oise en de Aisne vverden kleinere aanvallen der Franschen afgeslagen. WEENEN, 2 September. Ambtelijk bericiit van gristermiddag : G'een bijzondere gebeurtenissen. KONSTAN TINOPEL, 3Û Augustus. — Ambtelijk bericht : Tusschen de kuststreek en den Jordaan op çonimige punten h-ftig geschu'tvuur. G 5t_r. avond hebben sterke verkenningsafdeelijigen onze patr.eljes in het dal van den Jordaan aangevallen. De vijandelijke aanvallen, dis tôt middernachx voortduurden, hebben wij met goed gevol,g afgeslagen. Eemige gevangenen zijn ons in. handen gevallen. Een heftig ge-scbutvuur werd tôt den ochtend voortgezet. Des daags zijn onze stellingen van af het Jordaan-bekken to>t de omgeving van Feil Nouvin door den vijand onder gcschu'tvuur genomen. Ten oosten van de monoi.ig van den Jor-daan foeben vijandelijke eskadrons verkennin-gen gedaan. Op de andere fronten is ds toestand onver-anderd.KONSTANTINOPEL, 1 September. — Ambtelijk bericht : Palestina-front ■ Op het gansche front heviger vijandelrjk ge. schutvnur, dat door ons met krachtige geschut-, voetvolk- en machinegeweervuurovervailen be. antwoord werd. Verkenningsafeelingen des vijands werden aan beide kanten van den straat-wejr Jerusalem-Nabloes door ons verdreven. Tusschen Aneze-Djardoen en ten westen van Aala verijdelden onze dappere posten aansia-gen der rebellen op den Hedsjas-spoorweg. Op de overige fronten niets meuws. PARIJS, ol Augustus. — Ambte-lijk bericht van 3 uur 's namiddags : In den loop van den nacht is de geschut-strijd levendig gevveest . n het gebied van het Noorderkanaal, ten noorden van Noyon en tusschen do Ailette en de Aisne. Vijandelijke overvallen in Champagne heb ben tôt ndets (geleid. PARIJS, 31 Augustus. — Ambtelijk berïchti; van 11 uur 's avonds : In den loop van den dag heeft de strijd met de uiterste verbittering voortgeduurd in het gebied van het Noordtrkanaal en ten noorden van Soissons. Onze troepen zijn voet voor voet gevorderd en hebben achtereenvolgens de mid-(ielpunten van tegenstand vermeesterd, welk> de vijand met hardnelckigheid verdedigeii. On ze troepen hebben Campagne vernieesterd, op den oostelijken oever van het kanaaj. De vijandelijke inspanning is bijzonder ho. vis geweest b j het dorp Chévilliy, dat ten slotte in ons bezit is gebleven, na 'tweemaa! dooi den vijand te zijn hernomen. Onze troe pen hebben <i00 gevartgenen gemaalct en hun wmsten uitgebreid ten noorden van Happli-oourt en Marlincouirt. Ten noorden van Soissons hebben zij Çhevi. gny en Croiuy in vol geveciut vearoverd en don vvestelijken zoom van Lcuzy bereik*. Elders niets bijzonder». ROME, 31 Augustus. — Ambtelijk bericht : In de kloof van Posino hebben onze aanvals-pafroeljes en stormtroepen mvallen gedaan in de vijandelijke =tellinigen op den Malo en daar-m deep doorged ronge n, ernstige verliezen toe-brengenide aan de bezatting en daarop in onze linies teruggekeerd met 25 gevangenen en veel munitie en wapens. In de Vall' Arsa zijn vij-ar^elijke afdeelingen met maidhânegeweeirvuur afeeslagen, toen zij trachtten onze linies te na-deren op den linkeroever van de Seno. Op het «verige front gematigd geschutvuur. LONDEN, 31 Auigustus. — Ambtelijk bericht : In den nacht verdreven de Australisclie troc-P-Vn den vijand uit zijn stellingen ten oosten van Cléry, maaklen vele geivangenen en een aa.tal machinegeweren buit. Onze vorderingen in deze plaats duren voort. Gisterenmiddag voerden Engelsche troepen een welgeslaagce operatie udt ten noorden van den weg Atrecht—Amiens, namen het steriie punt Saint Yserving-hceve en lieit dorp Eter-tui.ïny, op den oostoever van de Sensée. Aan het Leie-front konden onze troepen La. comble bezctîen en de linie aan de beneden-rivier, van Oud-Capelle tôt Lestrem, welke, bàde dorpen zich in onze handen bevinden. Wij hebben het sation van Belle genomen en den heuvel ten loosten daarvan, liefklend aïs Mont Delilie. Onze troepen rukten Draraoetefl" binnen en wonnen terrein om den Keinmel-berg. BERLIJN, 31 Augustus. (Wolff.) - De planmatige verlegging van ons front aan beide kanten van Bapaurne was sedert langen tijd voorbereid. Terwijl onze troepen tusschen Lomg.ueval en voorbij Bapaurne en Croiselles tôt aan den Scarpe sedert 21 Augustus een ijze-ren muiur tegen d© aanvallen des vijands vorrn-den, zoodat zij er met m slaagden op welk puut ook door onze linies te breken, werd in het oude Somnie-gebicd het noodige gedaan, cm onze bijzonderste gevechtslinit te kunnen verleggen. Ket losrukken van den vijand, het opgeven van Bapaume en Croiselles hadden op bevel en zonder verliezen aan gevailgenen en materieeî piaats. N a; op 29 Vugustus 's voormiddags wtrd Bapaume door den vijar.d, welke de ont-ruiming niet opgemerkt had, beschcten. Reeds s:dert lange dageb werden de cpslagplaatçen in groote 'itilte achtertvit gebracht, om aan den vijand in het rceds ver;>voeste Somme-gebied niets te inocten achterlaten, wat bem voor het «orlogvoeren zou kunnen dienen. Wij geven fies landstrook op, weike voor den zomer, niet-tegenstaande' al de verwoestinigen tijdens de vroegere Somme-gevecihten door nieuw aan.ge-letrde spoorwegen, door kleine spoorwegen, door het aaaleggen van inagazijnen, munitie-opslagplaatsen, ,ge«chutwerkplaatsen, auto-gar- ken, water- en elektriciteitsondernemingen, door rustelooze moeite eh 'jzeren vlijt m een operatiegebied veranckrd geworden is, waarin onae troepen tijdens den zomer konden door-vechten. Sedert dagen is men met het afbre-ken dezer îniicbtingen begonnen. De vijand rai voor deu winter een volkomen verlaien, verwœste landstreek vinden, waarin h') zich zal moeten mrichten. Een hoofdrol in dit ver-woest gebied speelde de voorziening met water. XTit de groote deoi ons aanigeleigde water- en pompwerken bij Bapaume, Croiselles, Morly, Chavreuil, Saprigny, Ervilles cnz. werden de lofcomobielen weggenomen. De groote ge-vechtsbronnen werden verniekl. Ook de elek-trickeitswerktuigeu en motoren uit de elektri-citeitsfabrieken, welke de troepen op een af-stand van zes tôt acht kilometer met lidht voorzagen, zijn teruggenomen en meer achter-uit op;resteld. Sedert 14 dagen zijn verder d« groote munitie-opslagplaatsen en het materieeî der afladmgspoorwegen teruggenomen. Zoo zijn b.v. de opslagplaatsen in Lebusquiers, Fremicourt, Courcelette enz. leeg gcmaakts eveneens de benzme-voorraden eft de waar dévoilé imhond werd naar achter ovetgebracht. De wielgevuîde vcrple)gdngstapelj>iaa,l<en zi.m leeg, de lazaretten weggevoerd en de barakkea afgebroken. Bapaume en Croisilles, welke in de jongste dagen onder hevigsto gcschutvuur ta-gen, be'staan niog slechits als pniinfn, waarin de vijand bijna ,geen dekldng vindt. Heden l\g-gen deze plaatsen in 't bereik van on.s zwaar ireschut. Het opgeven van het doorwoelde gevechts-terrem, dat in zijn grootste diepte vijr kilometer bedraagt, vormt voor ons een rechte linie, en dwingt daardoor den vijand, indien hij van plan is ons aan te vallen, ziin aanvallen horizontaal te doen. Neveus het sparen van troepen door deze verkorling van het front. Us-gen onze aohterwaartsche stellingen thans in «en voor het onderbremgen de.r troepen voorai dn den komendén winter gunstiger terrein. Te-vergeefs vraagt men zich af waarmede de Brit zijn oneindig groote bloedoffers zal recfttvaar digen. De met bloed doorz.ijpelde grond van een wnalle, volkomen vernielde landstrook waarin geen steen op den anderen is gebleven is zijn eenige en nog daarbij uit vrijen wil hen overigelaten winst. BERLIJN, 1 September. (Wolff.) — Tijdens de groote gevechten der jongste acht dagen zijn vôôr het leger Otto v. Below immer wederom groote tanks door de Engelschen gc-Druikt geworden. Vofeens de tôt nog toe ont-vangen Perichten der korpsen zijn er van 21 tôt 23 Augustus alieen hier niet mirider dan 253 tanks kapo{ geschoten. Het leeuwenaandeel had het ten zuiden der Scarpe vechtende lcorps met 131 tanks. De beide anderen meiden 70 en 52 tanks. Hoofdzakclijk vverden zij door het geschut, velen eçhter ook door de hulpwapens van het voetvolk vermeld. LONDEN, 31 Augustus. — Reuter's bijzondere berichtgever bij het Fransche lager m Frankrijk meldt d.d. Donderdagnamiddag hé-vdge teigenaanvallcn der Dudtschers op de Ka-nadeesche troepen. Bijzondîer bij Boiry zou er 's avonds rond 7 uur een hevige tegenaanvat plaats gehad hebben, welke slechts met grocte moeite afgeslagen wetd. TER ZEE. Een nïeuw/e Guïtsohs iiulpîiruiser, LONDEN, 1 September. — De Nieuw-Yo.rk-sche bladcn geven, volgens Beslijnsche dag-Wadbenchten uit J.onden, dagelijks berichttn over draadlooze gevaarsignalen van immer ver van elkander liggeii.de kustgedeelten. Uit Boston wordt gemeld, dat er aan de kusten van Nîeuw-Engeland herhaaldelijk dudkbooten igi---vien werden, waarvan de lengîe door de Zt:e-lieden als reusachtig geschilderd wordt. Hoc-ver de zeinuwachtigEeid g^komèn :is bewijst een bericht uit Washington, volgens het welk een Amerikaansdh troepentransportstoomschap meenende cen Duitsche dudkboot te zien, o<j> een Amerikansche onderzeeboot vuiurde. De strijd had aan de kust van Nieuw-Engeland plaats. De duikboot werd getroffen, maar kon toch in de haven gesleept worden, daax het schot niet ontplofte. Het geva] ,-erwekt groot misnoegen, dat nog vcrgrooi wordt door het teit, dat er herhaaldelijk een Duitsche hulp-lcruiser gezien werd. Dit schip is voorzien van twee buitemgewoon hooge masten voor draadlooze telegrafie. Het schip treedt op in den Transatlantischen Ocea.an en heeft reeds vele schepen in den grond geboord. De Nasleep oan de zaak Maloy Tweedfi*aeM era verdee!dh®icJ ên Fr®5îkrîjk. *** De onlangs uitgesproken veroordeeiinjî van den Franschen minister Malvy tôt vijf ja-ren ballingschap op grond van de door hem ge-huldigde ïiberale politiek tegenover de l' ran-sche paçifisten en internationalisten, dreigt het ■uitgangspunt te zullen worden van een gevaar lijke scheuring in de Fransche politieke partijen. Men herdnnert zich nog levendig de altge-meene verslagenheid die in heel Frankrijk te-, weôg werd gebracht door de klmkende beschui-diging van hoogverraad welke enkele maanden geleden de journalist Daudet, het haantje-vooruit der Fransche komn^sgezinden, tegea den minister van binnenlandsche zaken lan-ceerde. De regeering van Clemenceau, die mets meer schijnt te vieezen c'.an gematigde po!i-tiek en bréeddenkend libéralisme, aarzelds g'cen oogenblik, en deed Malvy arresteeren. Edoch, bleek aldra dat de beschuldiging van hoogverraad geen steek kon houden. Ondertus-schen wag echter de militaire toestand der Entente al slechîer en slechter geworden en don-, kere wolken hoopten zich op aan Frarkrijks po-litiek horizont. Clemenceau zocht een bliksem-afleider en vond hem in Malvy, die als zonde-bok overgeleverd werd aan den Senaat, zêta lend als Hooge rechtbank. Vy'aar van hoogverraad zelf niet de minste schijn kon worden ont-dekt, werd den beschuldigden zijne gematigd» politiek als misdaad aangerekend. Het werd hem ten laste gelegd dat hij, m mister zijnde, niet streng genoeg elke vredeswensch had on-derdrukt, elke uiung van internationalisme be-kampt. En het mocht hem niet baten dat tal-rijke politici en hooge ambtenaren voor d* rechtbank kwamen verklaren zijne politiek al» de verstandigste en zeker als de voorzichtigst» te bescliouwen. Rechts tegen links vveid Malvv schuldig verklaard en tôt vijf jaren balling; schap veroordeeld. *• * * De linksche partijen, vooral de so„ciaUsten. voelden oniniddellijk dat de slag tegen hun ge-richt was. En er ontstond, in enkele uren tijds, door heel Frankrijk, een geweldige reaktie tegen Clemenceau's niets ontziende oorlogspoli-tiek.De Fransciie SooialistiaGho Partij stuurde een 1 strenge afkcuring van Malvy's veroordeeling de en rrîaaïîirijK, wereld in ; de machtige ÛonïédéiaUoti Céné?at« du Travail publicêerde insgelijks onmiddellij» een kramg protest. De Ligue des Droits isa l'Homme bleef met ten achter en verklaarde m een heftigë proklamatie « qu'elle refu;e de s'in~ cliner devant un pareil jugement, qui viole le# lois et outrage le droit, s De Coalition Républicaine is het îievigst van al en verklaarde < * Le devoir des républicains est de se dresser contre ce coup de torce inouï qui ouvre la voie à toutes les illégalités et supprime toutes les» garanties de justice que symbolise la République. » De mijnwerkers van Saint-Etienno verklaarden zich « solidaires de l'ancien minia* tre et lui envoient toute leur sympathie » ; up.. telbare dernokratische organisaties voegden hun stem bij de hierboven genoemde, en ten slotte teekende nog de linkerzijde van den Senaai bevig verzet aan en dienden 210 leden der mer van volksvertegenwoordigers een dringena* interpelatie in bij_ de regeenng naar aanieidin* van de veroordeeling van Malvy. * * Malvy zelf is ondertusschen vertrokken naar St. Sébastian, in Spanje, waar hij zijn ballmia. schap wil doorbrengen. Zijn vertrek gat aao-leidiug tôt talrijke sympaùhàebetoogmgen van vr'enden en geloofsgenooten, bn niet zoodra had hij zijn vaderland verlaten of de onrust, in stede zich te. bedaren, grotdde aan met geweldige snelheid, zoodat reeds thans de socia-listische organisaties dreigen met algemeene werkstaMng. Zoo ernstig is ds toestand gewoir. den dat Kamiel Huysmans in zijn j». Socialiste Belge » van Zaterdag j.l. tereçht mocht schrij-ven : <i Door de schuld van^audet en van zijne handiangers (de Royalisten) is Frankrijk, evenzoo als ter tijde van de Dreyfus-zaak, door binnenlandsche poldtiefce twisten ver-scheiurd... » en Albert Thomas, de gewezen so-cialistische minister voegt er vol onrust aan toe : « Les mois d'hiver pourront être féconds en péripéties. » Zal Fochs offensief voldoende besh/^end blijken om het dreigend onweier van Frankrifk af te wenden? De tijd alleen kan het ons leÇ; ren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes