Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

212 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 26 Août. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 04 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/901zc7sj1w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gazet vani Brussel Beheer en Redaktie : 3, Ruysdaelstraat, 9, Anderleclit. Publiciteit : 75, 'Anspachlaan (Beurs). 0QRL0GSBER1CH f EN. DUITSCHE LEGERBERICHTEN BERLIJN, 24 Augustus. — Ambtelijk ua-<icht van hedenmiiddag : Westelijk krijgsveld. Legergroep van kroonrpms Rupprecht van Beieren : De Engelschen liebben hun aanvallen naar het noorden uit tôt ten zuidwesten van Atrectit, naar het zuiden ovei de Somme uit tôt Chaul-nes uitgebreid. De legers van van generaai von Below en von der Marwitz braken den aanioop van den in aantal sterkeren vijand. Sterke ge-gchutgevechten van Atrecht tôt Chaulnes leid-den met het aanbreken van den dag den siag in. De aan beide kanten van Boyeiles opruk-kende tegenstander werd door onze troepen op bcvel ail stnjdend ontweken op Croisiies-Saint-Léger. Ten noordwesten van Bapaume namen \ve den strijd aan in de lime St-Léger-Achiet-je-Grand-Miraumont. Door hen zakten de vroe-gere aanvallen van den vijand inefen. De m den namiddag herhaalde s.ormaanval won terrem m de richting van Mory. Pruisische regimen-ten, uit zuidoostelijke richting ten aanval op-zukkende, wierpen den over Mory opgerukten •vijand terug. De in de richting van Bapaume uitgevoerde vijaadeidjke aanvallen drongen onze Unie op Béhagmes - Piis brachten ptaatacèi7ifav*<i>«r u&Vg .sloegen 's avonds i:og drtwijis herhkaldi; t.cr-ke aanvallen af. Aan beide kanten van Mirau-■jrfijtit' mislulcte éên viermaal herhaalde storm-;OQp vôôr onze linies. Vice-wachtmeester Bauer-meister, der tweede batterij van het reserve-iveldartillerie-regiment nr. 21 vernielde hier «îet e&n kanon aileen zes pantserautos des vij-ands. Ten oosten van Hamel vatte de vijand op den oostelijken over der Ancre voet. Zijn aanvallen van Albert uit zakten ten oosten der otj^l ineen. Ten einde de aansluitmg bij lJijs te bewerkstelligen, trokken wi jonze lames van Miraumont tôt ten oosten van Albert van de Ancre weg. Ten zuiden der Somme sloegen Pruisische troepen, welke rèeds op 2 Augustus tle Engelsche doorbraak verhmderd hadden, ook gisteren de tegen Coppy-Feucancourt-Verman-dovillers gerichtte Engelsche aanvallen ten westen dezer lime af. Aan beide kanten der Avre, aan de Oise en Ailette, kieinere voet-volkgevechten. Tusschen Ailette en Aisne zette de Franschman zijn aanvallen voort. 's Voor-.niddags werden kleinere aanvallen afgeslagen. 's Avonds rukte de vijand na hevigste trommel-vuur voor eén grooten samenwerkenden aanval op; hij is volkomen mislukt. in tegen-itanval wierpen wij de voorloopig naar Crecy-uu-Mont bij Juvigny en Chaulgny opgerukten vijand in, zijn uitgangstelhngen terug. Ge-reedstaande troepen en kolonnen des vijands werden in de holle wegt-n van Vezapomn met bijzonder sukses door onze jachteskaders aan-gevallen.Luitenant Udet behaalde zijn 59° en 60° over-winmng in de lucht. In de jongste dagen be-liaalden luitenant Laumann zijn 25e en 20°, vice-feldwebel Doerr zijn 22e en 23e, opper-luitenant Auffarth zijn 22", opperluitenant Grem en luitenant Buchner zijn 20" overwmning in de lucht. BERLIJN, 24 Augustus. — Ambtelijk be-richt.Aan de oosteijke kust van Engeland boorden onze duikbooten, afgezien van verschillende kleàne vaartuigen, vier stoomschepen, gedeel-telijk tusschen konvooien, in den grond. bamen 15,000 bruto-registerton. BERLIJN, 24 Augustus. —, Ambtelijk be-richt van hedenavond : Gevecht tusschen de Scarpe en de Somme. Engelsche aanvalle nmislukten ten zuidoosten van Atrecht tegen Bapaume. De vijand won terrein ten zuidwesten van Bapaume, en ten oosten van Thiepval. Talrijke Engelsche aanvalle» van uit het oosten van Albert tôt aan de Somme, faalden onder zware verhezen. Fransche aanvallen werden afgewezen tusschen Ailette en Aisne. QOSTENRIJKSCM. WEENEN, 24 Augustus. — Ambtelijk be-richt : Bozen en Gries werden gedurende den nacht van 23 Augustus door Italiaansche vliegers op-gezocht. De vijand wierp dertig bommen, doodde talrijke inwoners en beschadigde een ziekenhuis. An het front geen andere gevechtshande-lingen.In Albanie K De strijdkrachten van kolonel-generaal . . - | Pflanzer-Baltin hebben den 22 Augustus tusschen Berat en Teri de vijandelijke lime door-gebroken en hun aanvallen overgebracht tôt aan de hoogte ten zuiden van Koeman. ± erzeltder-tijd braken we ten zuidwesten van Berat in de Italiaansche stellingen. De uitslagen van gis-teren te Berat werden uitgebreid en iievige aanvallen afgeslagen. Ook in de bergstréek van Silowes wonnen onze dappere troepen terrein. Met gevolg werden de werken langs den stroom te Valona door onze troepen besenoten. TURKSCH. KONSTANT1NOBEE, 23 Augustus Amb- telijk bencht : Geringe gevechtsbedrijvlgheid aan het faies-tina-tront. Niets nieuws van de andere fronten. FRANSCHE. PARIJS, 23 Augustus. — Ambtel-jk bericût van 3 uur 's namiddags : in den nacht nevige ueschietmg tusschen het gebied van tfeuvraignes en de bomrne, in *^et Dijzonder in dat van Biemont-iViasseï en Cliiry-Ourscamp. YVij houden den zuideiijken oever van de Oise en de Ailette van Sempigny op-waarts naar de spoorlijn van Loucny-ie-ciiateau bezet. Ten oosten van Veiar heboen wij onze lmie uitgebreid tôt de bunenwijken van Cuny en l'ont-àaint-Mard. De nacht was op het ovenge van het front rustig. i iT.i.viJS, 23 Augustus. — Ambtelijk bencui ■ van 11 uur s avonds : t usschen de lUatz en de Oise in den loop i van den dag hevjgc bedrijvigJieid van i ge^ schut Onze troeyeu hebbeu de Uivette over ac.Urèd«fi'-m iiti ^cui««i~vaa<li,vncour.t. lusschen de Aiiette en été Aisne is de voôr-oitgang voortgezet ten oosten van Bagneux eu te,n westen van V^recy-au-Mont . Op het overige van het front is de dag kalm > gewee&t. ITALIAANSCH. ROME, 23 Augustus. — n.mbtelijk bencht . ïn het Brenta-dal liebben onze înlantene-afdee.ingen m de morgensciiemering met ©en gesiaagoen overval zich bij verrassmg meestei gemaaKt van bet gebied van kivalta. Vervol-geas iiebben andere afaeelmgen, kracbtig ge-steund door het geschut iiet gebucht van den btpiani-pas bezet, nadat wij in éen vinnig ge-vecht den hardnekivigen tegenstand van den vijand gebroken hadden. Wij namen 38 gevan-genen, waaronder 1 officier. in het gebied ten noorden van den Col del Rosso zijn vijandeiijke verkenmngsaanvailen dadehjk door ons vuur tôt staan gebracht. in oen afgeloopen nacht was de Dedrijvigheid in de lucht groot. Vijandelijke vhegkampen zijn met 7,000 kuogram bommen bestookt en spoor-wegmnchtingen werden met goede uitweiK.ing beschoten. vijandelijke vhegtuigen wierpen bommen op ireviso, kwetsten een metsje en veroorzaakten geringe schade aan de gebou-wen. Een vijandelijtoestei, door ons getroi-fen, is m zee gestort ten oosten van Venetie en werd buitgemaakt. Overdag zijn acnt vijandelijke toestelien in luchtgevechten geveld. in Albanie : Gisteren, bij het krieken van den dag, hebben de Oostenrijkers onze vooruitgeschoven limes aan den Semem-pas bij de heuvels van den Moli-Tomorices aangevailen. Op den linker oever, an de beneden-Semeni, zijn zij terstond teruggeslagen. in het centrum, ten zuiden van Jagodma, zijn zij er aanvankeiijk in gesiaagd eemgszins vooruit te komen, doch zij zijn er spoeoig tôt staan gebracht. Op den rechtervleu-gel, ten westen van heuvel 1150, is een pnzer voorposten gedwongen terug te trekken. De aanva.len, welke in den loop van den dag herhaaldenjk zijn gedaan, zijn overal afgeslagen. Eenige tientalien gevangenen zijn in onze handen gebleven. I engelsch. 1 LONDEN, 23 Augustus. — Ambtelijk be- nchc : 1 Gedurende den dag hebben wij onze aanvallen krachtig en met groot sukses voortgezet over een Iront van meer dan 30 mijlen, vaa Lihons tôt Mercatel. Engelsche, Schotsche en Austraiische troepen vielen ten zuiden van de Somme aan, le -t uur 45 's morgens en namen lleieville, Ghui-gnes, Chuignolles, alsmede de ossche.n tus schen'die dorpen en tusschen Chuignolles en 1 de rivier. Gedurende den opmarsch over twee mijlen hebben wij een groot aantal vijanden • gedood en velen gevangen genomen. 1 Tien minuten later vielen Engelsche, Schotsche on garde-bataljons aan den linkervieugel van het gevechtsfront aan en namen stormen-derhand Gomiecourt, Ervillers, llamelincourt, Bovelles en Boiry-Becquerelle, daarbij vele ge-1 vangenea makend, en gedurende de rest van 5- den dag zetten wij onzen opmarsch ten oosten van deze dorpen voort. n Tegelijkertijd vielen op den rechtervleugei r- en in het rentrum Engelsche en Weische divi-ie sies de stellingen op den oostelijken Ancre-oevei n =' aan van ten zuidoosten van Albert tôt m de s e buurt van Grandcourt, waarbij zij na zware c n gevechten terrein wonnen. Wij sloegen eôn te- a ï- genaanval ten zuiden van Grandcourt af. u n Ten 11 uur vielen de Engelschen op den lin- £ kervleugei en in het centrum van het slagfront v — langs de spoorlijn ten noorden van Grandcourt a aan en namen Achiet-le Grand, Bihucourt en } den heuvel, welke Irle beheersiht. c In den middag zetten wij onze aanvallen o voort. Verscheidene duizenden gevangenen zijn gemaakt en zware verhezen aan den vijand toegebracht. h « ^ieuajstijdmgeù ait bet Baitenland l il —— -l Ds rijstonlusten in Japan. [ jj" LONDEN, ïij Augustus (Keuter). — De { ^ « Times » verneemt uat Tokio, dat de ongere- 5 u geldheden ten gevolge van de njstschaarschte ;t. m de provincie biijven vt-ortduren. Men acht i lV de aftrediag van het Kabinet waarschijnlijk. s Ean Franssh vredesprogramma. ^ it ( in een uitvoerig artikel iri de « Humanité » ] I bespreekt René Nicod de punten, waarop een £ bpoeu-ge vr.ee mogehjk sou wezen. ilij , ,p i. dan tut het opstellen van het vredesprogram r L-- ma: cntTuiming van aile door vijandeJijke j r troepen bezene ianden, teruggave van de ko- , , Ionien, aaii Duitschland, înstefling van eeyi r- werkSajRc "vrijfiei'd op zee. ' \ :1' Het iaatsto «i! René Nicod bereiken door } het neuitraliseeren, of het internationaliseeren , 21 ' van aile zee.-,tratcn, wanrdoor ieder vclk de ; moirelijkheid heeft vrijen toegang toi de we. — reldzeeën te verkrtjgen. Ieder volk zal dan overal m de wereld aandel kunnen ûrijw-i, j «>nder gevaar te loopen, dat te eeniger tijd, [ eJ door het gemakkelijk afsluiten van een be j !n paalde zeestraait, aan dat volk verder handel , 2l dnjven zal zijn ontzegd , ,i- Over Elzas-Lotharingen en over het Ita- , e- Ijaansch sprekeede deel van Oostenrijk-Hon :n garije is Nicod van meening, dat deze vraag- , e- stukken op de algemeene vredesconferentiè , •a die n en te worden behandeld. Noch bet eene, , u- noch het andere" vraagstuik is waard, aldus ] besluit Nicod zijn betoog, dat men den oorlog , el er nog één minuut om verlengt. , în " 1 De « affaires in Frankn'Jk. i id Volgens de « Figaro » zou het mogelijk zijn ln dat de zaak Humbert en andeire aan het geval r' Caillr.ux toegevoegd werden en dat de beeren Cailaux, Humbert, Lenoir, Desoucbes enz. te-;n gelijkertijd voor bet Staatsgerechtbof verschij-u_ nen. De « Gaul is » zegt zijnerzijds dat de twee ' it_ zaken « meerdere punten van overeenstemminig i ie zouden hebben » en dat het Hooger Hof « een , groot verraadsproces in bloc zou oordeelen ». , in 0 pde, jaarinarkt van Leipzig. Volgens eene mededeeimg van het bureel ;n dei iaarmarkt te Leipzig, hebben zich reeds es 5,000 firma's laten opscbrijven als c-xposanten în Dit aantal oyertreft met 800 het aantal tenir toonstellende fiin.ar gedurende de laatste id markt welke gedurende vredestiijd plaatageihaci in lveeft. en met 1,300 het ci j fer der exposaniten ;d der laatste oorlogsjaarmarkt. Men rekent od er onceveer 70,000 bezoekers. ej Nog rond de zaak Malvy. In den generalen raad van het Rhône-depar-en temcnl, bijeengekomen te Lyon, is senator Ver-e- morel, oudervoorzitter van den raad, niet her-1D verko7.cn peworden, aangezien de radikalen ert de ^ocialisten van den generalcn raad h m ver-™" wijten in het Hooger Hof de veroordeeling van den heer Malvy sestemd te hebben. Toazic'i cp de vrsarndellr.san in Nedarland. ■il- Krachtens m het Nederiandsch St at-blau :et verschenen voors'chriften, zijn aile vreemcehii la gen die daar te lande komen, verplicht suit binnen 2i uur daajna in persoon aan te me* >e* den hetzij bij het hoofd deï. politiit aan de gien-ie zen of ter plaatse van cerste aankomst, hetzj'. bij het hioofd vai politie ter plaatse van eerst*-gbn nr.chtverblijf. Hun wordt alsda^ een idenu-ee teitskaart : itge.ceikt welke zij verplicht zui> eu ste?ds bij zich le dragen en op eerste aan vraag te vertoonen aan den bevo 'gdea ambtenaar zoe-ot- mede aau _den :.ene die hu a huisve9ting ver-;el îeent. Een kontrolepas, welke zijn houders vérin- schillende bijgevoegde formaliteiten oplo.qt, rt, Ican vvorden uit ereikt aar den vreemdeling, re- ten wiens < pzichie bijzoïidtre maatregelen van an toeziebt noodzakelijk vvorden geacht. KO RTS TELEGRASWiiWEM. — BAZEL, 24 Augustus. — Volgens e>en melding van « Agencia Americana » is de t&e-stand te Montevideo zeer kritisch ten gevolge der algemeene werkstaking en der politieke agitatie.De regeering heeft den staat van beleg uitgeroepen. Tusschen politietroepen en betoo. gers is het tôt bloedige botsingen gekoroen, waarbij vele personen gedood en een groot, aantal gewond werden. — BERN, 24 Augustus. — Voortaan zal de officierssabel m het Zwitsersche leger vervan, gen vvorden door een doiK. — Men meldt uit Flensburg, dat aldaar d« aankomst van het eerste schip onder Finsch* vlag verwacbt wordt. Deze vlag beeft een blauvv kruis op witten grond. Men weet dat de Finsche schepen vroeger de Russische handels-vlag voerden. — « Manchester Guardian » deelt mede dat de Fransche sociaUste'n de uitnoodiginig aan-vaard hebben om deel te ruemen aan de inter-geallieerde sociali.tische konferentie welke 17 September te Londen begint. — De Zwitsersche Telegrafiscbe Pars verneemt uit Nieuw-York, dat de Amerikaansche schatkist aan Frankrijk een nieuw voorschot van 2 milliard dollar tôêgestaan heeft, waar-door de Amerikaansche schuldvordefing op Frankrijk 2 milliard 65 millioen dollar be-draagt. De schijnbare tegenstrijdigheid tusschen deze cijfers en de onlangs gepubliceerde moet toeigeschreven worden aan bet fedt dat de Fransche schuld tegenover de Vercenigde-Sta-ten aanmerkelijk afgenomen heeft, ten gevolga der aaniziçnlyke aankoopen door Amerika in Frankrijk gedaan ten beihoeyé van het Amerikaansche (xpeditieleger. Ht' totaal der voor-schotten tôt dusver door Amerika aan die geal-lieefden gedaan, bedraagt 6,693,950,000 dollar. PARIJS, 24 Augustus. (Havas.) — Vol- aens het « Petit Joumal » ziijn de onderhande-lingen met het oog op het overbrengen der Russische keizçrlijke familie naar Spanje onder-broken. De Maximalisten hebben als conditio sine qua non de terugeave der door de Roma-nofs i" Fransche en Engelsche banken onder-gebrachte geldsommen verlangd. — DEN HAAG, 24 August s. — De Lan-densche korresnondent van « British News » deelt mede dat naar aanleiding der ,srebeurte-nissen aan het westfront. het Lagerhuis eer-lang een besluit zal nemen met betrekking tôt de verkiezingen, daar toch de soldaten g-een tijd hebben om aan deze verkieaingen deel te nemen Gemengd Mieuws. Beîangrijka diefstai. — Vrijdagmorgen werd de politie verwittigd, dat de womng van rente-nier E..., Belliardstraat, die tijdelijk op dea buiten verblijft, 's nachts werd geplunderd. De woning werd van onder tôt boven doorsnufteld en aile meubelen opengebroken. Er werden ge-stolen : 24 zilveren koeverten, 24 dessertkoe-verten, 24 groote zilveren messen, 24 kleme, 12 îjsroomlepels, 2 suikertangen, 1 taartschep-per, 2 theeziftjes, 2 suikerpotten, 2 slastellen, 4 slapotten, 4 mostaardpotten, 2 oiieffesschen, 2 smjstelien, 4 dienschalen, ailes m massieî zilver stijl Louis XV, 12 paar hjne lakens, handdoeken, servietten, tafellakens, kleederen, linnen, zeven witte wollen dekens, gordijnen en behangsels, salontapijten, talrijke pelzen, moffen en ôen pelzen damesfrak en een groot hoeveelheid andere voorwerpen. Afîruggeiaar. '— Eug. L..., Hennmstraat, had m een herberg op de Beursplem een band-zak met voor 437 trank juweelen in, m bewa-ring gegeven tôt zijn terugkomst. iNauwenjks was hij weg, of een zekere kerei kwam binnen in naam van den heer D... om den zak te halen, die hem zonder argwaan werd overhandigd. Later werd vastgesteld, dat men met e«o schurk had te doen. Te vaei varirouwen. — Mevr. W..., rente-nierster, Haachtsche steenweg, gelaste een ge-buur een juweei van 7,000 frank te verkoopen. De gcbuur aanvaardde de boodschap, voibtacht echter zijn taak maar hait, want hij verdweea met het geld. Hij werd nochtans door de politie aangehouden en verlclaarde het juweei voor 3,500 frank verkocht en het geld verbrast te hebben. Op de tram. — Op het balkoAr van de tram tusschen de Beurs en de Zwarte Vijversstraat, werd ten nadeele van den heer H. K..., van Hekelgem, zijn portefeuille met 400 frank, twee bons voor 1,000 kilo kolen en waardepapieren gestolen. , Op de tram tusschen het Zuidstation en , Vorst, stool men van zuster Marie, uit het kloos-î ter der Franciskanen te Manage, ôen bneven-tasch met 150 frank. Prijs : 6 Centîem Maanâag 20 Augustus 1918 -— ; : 1 5de Jaargan; " "■■■' ■ ■ ■ — iv. àsô.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes