Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

569547 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 17 Août. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4m9183562x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

AANKONDIGINGEN « 4» bladzijde pr kleine régal fr. 0,30 financieele aankondigia* gen, par kleine regsj 0,50 fieklanien de reg«l 1,00 gladnieuws - 2,00 Bo^rafeaisbaricht 3,00 KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT JLUe brieven, &uxûzoxi<liging-en en mededeelingon moet&n g-ezonden xvord&u aaza h&t bUT00l •13, RAVENBERGSTRAAT. -13 > pen eohrfift in sp het bureel van hst biad en «p alla posSIsantopcn des fonds | INSCHIUJVINGEN • Een jaar fie. 8,09 9 maandea 6,00 6 maandea 4,09 S maaadaa t,0t De Dyjtsche overweldiger komt niet vooruit ; 1 wordt op lieel de linie îeruggeslagen, hier en in den Elzas. DE CENSUUR Dagbladen van Brussel en Antwer-pen hadden met veel lawaai oorlogs-tijdingen afgekondigd welke onnauw-keurig of eenvoudig uit de lucht ge-grepen waren. Dientengevolge heeft het Ministerie van Oorlog een algemeenen maatregel genomen : geen dagblad mag nog ver-schijnen, tenzij zijn inlioud nagezien is door censors, te dien einde aangesteld door den krijgsgouverneur. Wij onderwerpen ons met aile ge-noegen aan dien maatregel, daar hij genomen word met het oog op het algemeen welzijn. En daar de censuur twee keeren per etmaal geschiedt, om 3 ure 's morgens en om 3 uro s namiddags, zal te be-ginnen van morgen iiet gewone num-mer ®s morgens wroeg aan onze lezers van binnen en buiten de stad be-steld worden. Do Gazet van Aniioerpen wordt dus tijdelijk een morgenuitgave. 's Kamiddags verschijnt dagelijks een bijzondere uitgave, welke niet hesteld wordt aan de abonnenten en vaste lezers.maar vrij verkocht wordt. Die feijxGiîsistr'e auîtga^e zal de laatste berichteil nopens den oorlog iehelzen. ■■ ■ • — Bïficiiele mededeeling Het Ministerie van Krijgswezen vei'zoekt ons het publiek te verwitti-gen, dat liet niemand verwonderen moet, indien de briolbestellingen in de eerstvolgenJe dagen eenige vertraging ondergaan. De diensten zijn teenemasl in beslag genomen door een zwaar werk, dat de vereischten in de nationale verde diging noodzakelijk maken. Daaruit zullen mogelijk vertragingen voort-sprniten welke iedereen inzien moet met kalmte en vcrtrouwen. Ailes wat gebeurt, wordt door 's lands belangen Êeheerscht. m .... » De toestand SchermiîseHngen De officieelo mededeeling van Zondag :avond luidt : De algemeene toestand veranderde riet Binds de laatste mededeeling. Geen aanzienlijke Duitsehe troepen-•Kiacht -wordt tegenover ons ^eaignaleerd. ' Ons leger is op geen enkel nunt van ons front rechtstreéks in voeling met den vijand. De algemeene indruk is veleer dat er !feen tijdelijk opontlioud in de krijgsver-•riehtingen is ingetreden. Een Duitsehe eendekker, die tamelijk Iaag vloog, werd te Leuven onder. vuui genomen, en verplieht zich weg te maken.* * sfc Op de vraag wat er overDiest kon ge-meld worden, werd het korte maar gerust-stellend antwoord gegeven : Er valt vol-strekt niets ongunstigs te melden. Statu quo. Ailes is kalm. In het gasthuis van Diest vertoeven een veertigtal gek-.vetsten, de helft Belgen en de helft Duitschers. Onder de Belgische gefcwetsten, gelukkig geen enkel erg. Zondag morgen worden zes Duitsehe gevangenen naar Diest gebracht, ze zullen er dienst verriehten de eene als doctor,de anderen als verplegers voor hunne ge-kwetsten.y. De Duitsehe vliegers leggen zeer veel fetô'utmoedigheid aan den dag. Te Diest vloog een vlieger bijna scheerlings langs de daken. De soldaten, gehoorzaam aan een gegeven consigne, schoten er niet op. Ook een Belgisch vliegmachien kwam in de streek op verkenning. Namen wordt bewaakt als het Aardsch Paradijs. Geen middel om in of uit te geraken zonder papieren die tôt de punt-jes in regel zijn. Zooals wij reeds gemeld hebben, zijn uit een Duitsch vliegmachien boimmen ge-worpen op de statie, welker glazen koe-pel veel te lijden had. De reizigers moe-ten op een laag verbrijzeld glas trappen. Te Salzinnes, zooals wij in een bijzondere uitgaaf reeds mededeelden, werd een rnwoner gedood en een ander zwaar ge-kwetst. Eene juffer liep ook erge ver-wondingen op. Namen beleeft aldus een tragisch uur. Mochte weldra het uur der verlossing slaan. Een aantal Duitsohe soldaten zwerven-de • in de provincie aangetroffen, zijn per auto naar Namen overgebraeht. Aanvai van Duitsehe ruiterij aîge&lagen Brussel, 16 Aug., 11 ure 's avonds. — De Duitsehe suiterij troepen, welke wij reeds verslagen hadden, hebben na eene werkeloosheid van twee dagen een nieuw aanvallend optreden beproefd op een ander punt van hst front onier troepen. De massa's vijandelijke ruiterij, welke eerst Zondag morgen versterkt waren, trokken op in de richting van Waver. B»ij hun oprukken werden zij door onze voorposten onder vuur genomen. Na schermutselingen zonder belang,werd het Duitsch aanvallend optreden heel en al tegengehouden. De grootste kalmte heerschte verder op het front van het Belgische leger. De îorten van Luik Uit Brussel, den 14n, aan de "Exchange Telegraph Company" : De Duitschers hebben het bombardement van de Luiker forten op den reehteroever ; der Maas gestaakt. Zij trekken al hun : krachten samen om zich meester te ma- : ken van do forten op den linkeroever. Vooral het fort van Pontisse werd duchtig 1 bestormd, omdat het zoo doelmatig het 1 overtrekken van den stroom verhindert. ; De vijand tracht dat fort stormenderhand ; te veroveren. Het vestinggeschut alleen werkt toch niets uit. De aanvai begon zachtjes, doch werd in den nacht met het uiterste geweld voortgezet. Op het glacis van het fort werd de positie van de Duitschers onhoudbaar, ze werden er door het vuur van de verde-digers- weggemaaid. Het fort van Liers hielp mede aan de verdediging van het aangevallen fort. Zeggen wij ten slotte dat, volgens do geijkte uitdrukking, de Luiker forten nog altijd zeer goed stand houden. Wij kunnen hier nog bijvoegen dat het zware belegeringsgeschut, door de Duit-schcre opgesteld tegen de forten van den rechtecoever, door ons gsschut onbruik-baar werd gemaakt. Gevecht bij Binant Zaterdag morgen reeds hadden wij be-richt ontvangen van eene poging der Duitschers, om bij Dinant de Maas over te trekken. Vruchteloos, echter. De Fransche legatie te Brussel heeft bevestiging gekregen van de overwinning door de Fransehen behaald. De Duitschers waren in massa afgezakt met een groot aantal mitrailleuzen, Het gevecht was bij zonder hevig. De Fran-scho artillerie deed de beslissing uitval-len in 't voordeel van de Fransche troepen.Onze bondgenooten bezetten nu de twee oevers van den stroom. De Duitschers zijn om 6 ure 's avonds naar Rochefort afgetrokken. De Duitsehe mitrailleuzen brachten den Fransehen eenige verliezen toe. —j Bij hoogdringendheid, zegt " Le Patriote ", is bevel gegeven het ruime krankzinnigengesticht van Dave te doen ontruimen. Het gebouw is nog maar tien jaren oud. Een 150 krankzinnigen zijn naar Gent overgebraeht en 250 naar Selzaete ; de gevaarlïjke krankzinnigen naar Doornijk, anderen eindelijk naar Brugge. Het gesticht is ontruimd omdat het de geschutslinie in den weg staat en in geval van nood zal moeten vernietigd worden. Na hunne overwinning te Dînant ireden de Fransche troepen aanvaiiend op. DINANT, 16 Aug. —Nadat de Duitsehe troepen tevergeefs gepoogd hadden de Maas bij Dinant over te steken, zijn de Fransehen zelf gedeeltelijk op den anderen oever overgegaan en ver-drijven de Duitschers in do richting van Assesse en Ciney. Het optreden der Duitschers in de buurt van Ornant Volksvertegemvoordiger Hambursin ver-telt in een Brusselsch blad over een vinnig gevecht aan de brug van Anseremme. De Duitschers schoten ook op een reizi-gerstrein komendo van Givet. lk stond Zaterdag morgen, om half zes op toen hetkaïun geweldig begon te don-deren. Een houwitser schuiiëlde 10, 20 meter akelig boven mijn hoofd en sprong tusschen de statie en oene villa uiteen. Terwijl ik met heer Outer ontbijt, vallen de houwitsers. een 20 meter van het , hôtel, in de statie, zoo'dat het geraadzaam werd een onderkomen te zoeken in de kelde-ringen,Maar juist bijtyds, een granaat valt op het notel zelf en richt er groote schade aan. Een twintigtal houwitsers kwamen in don omtrek terecht, waarna de kanonnen zwegen. Heeren Hambursin en Outer verlieten daarop het hôtel in de richting van Bou-vignes. Van tijd tôt tijd floten nog kogels rond hun ooren. De Fransehen in Opper-Eizas Mededeeling van het Fransch Ministerie van Oorloff : In de streek Blamont-Cirey-Avricourt kwam het tôt een ernstig treffen : de Fransehen hebben te strijden gehad tegen een Uuitsch legerkorps. De dorpen Blamont en Cirey en de hoogte voorby die dorpen werden schitterend veroverd. De Duitsehe colonnen zijn thans in aftocht, dooden, ge-kwetsten en talrijke krijgsgévangenen achterlatend. De Fransehen dringen immer vooruit in de Hooge Vogeezen. In den Opper-Elzas hebben de Fransche troepenThann heroverd. (ïhann is eene stad van den ingelijfden Elzas. 20 kilometer ten Noord-Oosten van Mulhouse, aan den voet der Vogeezen). Krijgsgevangenen bevosti-gen dat generaal von Demling, bevelhebbor vanhet 15elegerkorps, te St Biaise gekwetst werd. Een Duitsch vaandel werd veroverd. Twee- Fransche vliegtuigen. uit Verdun vertrokken, gingen boven Metz zweven en wierpen twee bommen op den hangaar der Zeppelins. 200 kanonsehoten werden op de vliegers gelost die evenv/el heelhuids te Verdun weerkeerden. Een nieuwe Duitsehe aeroplane is te Bouillon buitgemaakt. De twee vliegers blevon in handen der Fransehen. Deloods van het vliegtuig werd gekwetst. Parijs, 16 Aug. — Een detacliement Duitsch voetvolk heeft zich in de streek van Bricy aan pluiwlering en gewel-daden overgeieverd, ten ' nadeele van de Fransehen en Italianen aldaar verblij vende. Woningen werden geplunderd en voe-dingsmiddelen weggehaald. Ook hét zilver-werk werd gretig rneegenomen. De meier van Jamy is met verseheidene Italianen meegevoerd. Van deze laatsten werd er een doodelyk gekwetst. * * * Belfort, 15 Aug. — Een eonvooi gekwet-sten, meest Duitschers, is gisteren aan-gekomen.De laatste gevechten in den Opper-Elzas, hebben opnieuw de minderwaaraigheid van het Duitsehe geschut bewezen. Talrijke houwitsers ontplolten niet. Het Fransche geschut daarentegen richtte vreeselijke slachtingen aan in de Duitsehe gelederen. Pien enkele houwitser doodde 75 Duitschers in eene loopgracht. Schermutselingen te Gembloers en te Grandleen Uit Brussel kwamen ans heden morgen volgende telegrammen toe : Dte nacht is kailm geweest. In de om-streken van-Thienen is de-vijand torug- getrokken op Herck-de-Stad, om zij m krachten te herstellen. In den namiddag, rond 3 ure, nad"rd< eene patrouille van 20 uhlanen Gembloers. Het kwam echter in aanraking met een troep Belgische ruiterij. Dezc doodde twee uhlanen en dresl' de ove-rige op de vlucht. Rond hetzelfde uur werd er door onze soldaten op eene patrouille uhlanen ge-vuurd te Granleez-bij-Gembloers. Nieuwe schermutselingen Zondag avond, om 10 ure, werd tj Bruseel volgende officieele mededeeling gegeven: De Duitsehe ruiterij troepen die door ons verslagen en achtoruitgedron-gen werden, hebben nieuwe iianvallen op het andor front onzer troepen bep-roefd. Die aanvallen weTden kort en goed afge-slagen.De Fransehen te Blamont en Girey De strijd tussohen Fransehen en Duitschers te Blamont en Cirey is bijzon-derlijk schitterend geweest voor de Fransehen. Eene legerdivisie dezer laatsten begon Vrijdag avond een verwoeden aanvai op een Duitsch legerkorps, dat go-dwongen word zieh terug te treklicn in de richting van Sarrebourg. De Duitschers ondergingen ernstige verliezen. De Fransc'ae troepen zijn er Vrijdag even-eeriô ic geîulct oeaa belangrijke stelling op het gebergte Douen te bezetten. Meer dan 500 Duitsehe soldaten werden krijgs-gevangen genomen. 1er den grooten slag De bilan van 14 dagen oorlog. De voorwaarden, waarin beide kgers tôt een treffen zullen geraken De verwachte slag gaat beginnen, — als hij niet reeds begonnen is. Vôôr den monsteraclitigen schok, tusschen millioenen lieden, heeft het Fransche ministerie eraan gehouden het publiek in kennis te stellen met de reeds verworven uitslagen, en het diets te maken wat dit treffen, zonder voorgaande in de geschiede-nis. zal zijn. Opdat de openbare meening, zegt de mededeeling, een klaren blik op den toestand zou kunnen werpen, en niet op een dwaal-spoor geraakt door de bijzondere onderge-schikte nieuwsjes. welke slechts tothiertoe werden afgekondigd, is het noodig de groote ljjnen af te teokenen dergebeurte-nissen, zonder er de gevolgen van te schat-ten, en er de uitslagen van te boekstaven. I. Verworven uitslagen 9° Nlislakkingvandeii plolsenaanvai Men weet door de verklaringen der Duitschers dat hun plan in de eerste plaats be-stond in een piotsen aanvai op de Fransche dekkin'g van Nancy. Men weet eveneens op niet twijfelachtige wijze dat een piotsen aanvai diende uitge-voerd iangs België met onmiddellijk oprukken naar de Fransche grens. Nu, deze dubbele plotse aanvai leed schipbreuk. Deze, op Nancy gericht, werd nauwelijks afgeteekend. Wat betreft den aanvai langs België, men weet dat hem geen beter lot was beschoren. De weerstand der i'orten van Luik, do dapperheid van het Belgische leger en de tusschenkomst der Fransche ruiters gaven voor uitslag dat de Duitsehe legers 8 dagen vôôr de ljjn der Maas bleven hangen ; Dus. mislukking van 't oorspronkelijke Duitsehe plan : dat is het eerste verworven voordeel. 2. Begelmatigheid der* Fransche motoiâîsatie en samentrek&ing Dank deze mislukking konden de Fransche mobilisatie en sànientrekking onge-hinderd van stapel loopen. 3° SamcBïïEF'iting der Fransche fôewegîng me5 deze sSe!° ver-bondsnen De Fransehen konden. ten andere, hunne bewegingen op denzeifden voet stellen als deze der verbondene legers. Het Belgische leger vervulde met klank zijne roi. Het En-gelsche leger kon zijn expeditieleger ont-schepen. Eindelijk. zal het Russische leger, met z;jne mobilisatie te bespoedigen, ter zelfdertijd als de Fransche, Engelsche er Belgische legers optreden. Het Servische leger, vannuaf meester ir Herzegowina, zal Ôostenrijk beletten nof voort troepen te zenden naar Opper-Elzas 4° Meestepschap op zee De laatste uitslag,en wel niet de minstbe-teekenende, is het meesterschap op zee. De Fransche en Engelsche smaldeelen hebben de overbrenging van. troepen verzekerd. De twee Duitsehe kruisers in de Middel-landsche zee zijn buiten spel. Het bevoor-raden der oorlogvoerenden is zelcer en ge-makkeli.jk.Dat zijn de op het huidige uur verworven voordeelen. If Wat zal de schok der twee legers zijn? Na de opsomming der verworven voordeelen, duidt het ministerie van oorlog de voorwaarden aan van den « legerslag » van morgen, dit groote geveent, dat door zijn terrein en zijne ontwikkeling zeer zal vér-schillen van de veldslagen van eertijds. De samentrekking geschiedde met alge-heele regelmatigheid en het totaal van 't Franscne leger zal staan tegenover het totaal van 't Duitsehe leger,rrrin de korpsen aan de Russische grens. De schending van België's onzîjdigheid, de praentige weerstand van de Luiker forten, hebben de Belgische en Fransche linies tôt aan de Hollandsche grenzen verlengd. Het front van den aanstaanden veldslag zal zich dus uitstrekken van Maastricht tôt Bâle, verseheidene millioen lieden langs beide kanten tegenover elkaar stellende. 't Is de groote verspreiding dër efl'ectie-ven en van 't front, welke den slag zal, kenmerken en die hem totaai zal doen ver-schillen met de veldslagen van eertijds. Wanneer twee kampèrs in voeling geraken op een front van 30 of 40 kilometer, had de slag twee bijzondere kenmerken : hij was spoedig en beslissend uitgevochten. Met een front van 400 kilometer is dat hetzelfde niet. Het is onmogelijk dat een der twee kampèrs zich een bepaald voordeel toesclirijit op de heele lengte van dat front ;. de be-werkingen zullen op heel deze lijn niet denzeifden bij val hebben. Wij zullen voordeel behalen op dit en geen piint, de Duitschers op andere. Er zal, na den eersten schok. eene kronke-ling van de vechtlijn uitvioeien welke daâgs nadien en volgende dagen immer zal worden gewijzigd totdat een der strijders erin slaagt, door de gelijkmatigheid zijner bewegingen, door de massa, op een punt de overhand te krijgen en het vijandeli.ik front te verbreken. Het publiek,besluit de ministerieele nota, moet zich eerst verwachten aan ongelijke tijdingen, de eene zeer goed, de andere middelmatig, derde misschien slecht : dit voor en tegen is onvermijdelijk. gezien de uitgestrektheid van het front en het cijfer der effectieven. Het publiek moet zich in de tweede plaats verwachten, slechts bepaald nieuws te ontvangen na een betr^kkelyk lang tijd-verloop, dat acht dagen kan duren, misschien wel meer. Dàt spruit nog uit de natuur der zaken en is maar heel logisch. Eindigende drukt de mededeeling de hoop uit dat het publiek met klaarziend oog en koelbloedig « de fazen van den grooten op handen zijnden schok zal volgen ». TE WÂTER Belangrijke ooriocjsbuit 53 miilioen Het goud dat zieh aan boord bevood van de gekaapto Duitsehe stoomboot "Kronprinzessin Cecilie", hetzij 53 millioen, dat voor Duitscbland bestemd was, is te New-York teruggekomen. Van daar zal het gezonden worden naar Qttowa, ter beschikking van de Bank van Enge-land.* « Volgens berieîit uit New-York, zijn de schepen " New York " Oedric ", "Min-netonka " en " Kroonland naar Lon-den vertrokken. De " Kroonland " was voor Antwer-pen bestemd. De tnaildienst Cosfenàe-Folkestone Deze dienst is regelmatig hernomen door twee vertrekken daags in elke richting. De maalboot "Princesse Clémentine" is uit Oostende met 114 passagiers vertrokken. De maalboot "Marie-Henriette" kwam uit Engeland toe, mot 23 passagiers. Aan boord bevond zieh M. Van der Ileyde, algemeen Belgisch consul te Hamburg,die over Engeland terugkeerde. Al de passagiers, zoowel bij het ver-trefc- als bij de aankomst. moesten -himne 19e Jaargang W 194 Maandag 17 en Dinsdag 18 Âugustus 1914 2 centiemen de 4 biadzifden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1896 au 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes