Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1855 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 19 Août. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Accès à 21 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8bk58/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

AANKONDIQ-IMfâEN « '#• îiladxijde pr kleine regel fr. 0,30 ff'inanciëele aankondigitt» f gon, par kleino rogei 0,50 Îîeklamen de regel 1,00 Stadnieuw8 . 2,00 Utogr&feaislDariGht 3.001 KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT JLUg briev&n,a@JQ&on&iging-en en xaededeelingresi znoet&n gozonden wor<Loa anuMsf bur»3l 13, RAVENBERGSTRAAT. 13 1 M en echrïjft ist op hei bures! «an hot blad en op aie postkantorca des lands INSGHfUJVINGISN . Een jaar ù 8,OC 9 maandaa 6,OS 6 maandea ^ -4,0® S mundea 8*0# » De Regeering naar Antwerpen overgebracht Reeds een aantal Oostenrijksche oorlogsschepen buiten gevecht gesteld Nienwe verwikkelingefl in t internationaal confliet ^loaDinoed Romftenval Duitschland was een macht in de wereld. 't Kon die macht aanwenden ten goede van aile volkeren. 't H ad maar recbtzinnig vrede te betrachten om oorlogen te voorkomen. 'fc Heeft zijn zending miskend. - Niet ieder zijn recîit was zijne f^îeuze, maar Deutschland, Deutsch-( land uber ailes ! 1 Duilschland zou de wereld beheer-schen, geen andere macht dulden buiten de zijne. < Uit dieu grenzenloozen, godtergen-; den hoogmoed is de oorlog ontstaan, die geheel Europa in vuur en vlam zet. Maar om dien oorlog een gunstige , w en dm g te zien nemen voor Duitsch-: land, moêsten de keizerlijke legers , 'bliksemsnel te werk gaan, de Frans-schen verrassen voordat zij in staat waroii tegt-nweer te bifiden. Te dien einde kozen zij den gemak-kelijksten weg — naar zij meenden — welke hen leiden moest tôt in 't hart van Frankrijk, om de Franschen op eigen grond te verpletteren voordat zelfs hun de oorlog verklaard was. De forten der Maas en de helden-; moed van 't Belgische leger, dat strijd-veex-dig stond, hebben dit plan verij-f deld. En nu heeffc Duitscnland af te rekenen met de volkeren welke het zoo roekeloos den oorlog verklaarde, en die den tijd hadden zich voor te bereiden tôt den reuzenkamp welke Op handen is. Wij willen niet den profeet spelen ; we zijn niet gewoon de huid van den beer te verkoopen voordat deze r.eer-geveld ligt. Maar tocli, als we den toe-stand overschouwen, dan komt het ons voor dat het moeilijk anders kan of Duitschland komt deerlijk gehavend uit den slag. Zeker, het lot der legers is in Godes hand, zooals kolonel Repington, van wien in de laatste dagen veel spraak was, zich uitdrukte. Maar dacirom vooral h' bben wij zoo'n onwrikbaar vertrouwen in den uitslag : God zal niet gedoogen dat het onrecht zegeviere en de hoogmoed de wet voorsclirijvo met de punt van zijn bezoedelfl zweerd. Daarbij, er zijn vooi'teekens die onze hoop versterken. De grondslag van des Duitschers plan ligt in duigen ; nog geen eukel voordeel behaald« hij tot-nutoe ; bondgenooten op wie hij rekende, laten hem in den steek, ter-wijl te allen kante nieuwe vijanden opdagen. Zijn leger ten lande is machtig, ja, maar de macht der bondgenooten weegt minstens tegen de zijne op, ter-wijl hij ter zee den duim moet leggen voor Engeland. Zijn zaken staan niet goed, en wordt •hij gekastijd, hij zal het niet gestolen hebben. Ôngewenschte carresponclenten Brussel, 17 Au g. — De militaire overhe-den van de verbonden mogendheden zijn overeengekomen om geen oorlogscorres-pondenten van om 't even welk dagblad nog op het front der troepen toe te laten. Zulks om te belette'n dat onbeâcheidenheden ge-'beuren welke de vijand konde nuttig ■worden. Later zullen ze waarschijnlijk in 't gevolg van de troepen te velde kunnen toege-' faten worden. De toestand blijft goed ISemige schermntselingei Hel Gouvernement en de Koninkiijke Familie TE ANTWJSHFBM ' * De verdediging van Brussel &— Uit Brussel, Maandag, om 41/2 ure 's n-amiddags: De toestan<j blijft goed. Een gevecht heeft heden plaats gehad, dat in t voordeel dor Belgen is afgeloo-pen.Scbsrmu'tsel'ingen van mander belang hebben op verschillige punten van ons front plaats gehad. Overal werd de vijand verslagen. Niettemdn wil men zich gedragen vol-gens den regel in oorlogstijd voorge-sehreven, en daarom zal het gouvernement zich heden met de koninkiijke familie naar Antwerpen begeven. Verscheidene ministers zullen te Brus-sel blijven, alsook de familiën van al de ministers. Zeer strenge maatregelen zijn geoomen om de verdediging van Brussel te ver-zékeren en ze voor elke verraesing te vrijwaren. Immers, het zou kunneo ge-beuren dat bij eene ontmoeting, zelfs op nogai verren afstand van de hooidstad, groei>en vijandelijke ruiters zouden te-ruggedreven worden op Brussel en in zekere mate a an de wachten van do plaat-sen ontsnappen. In dit geval zouden de groepea onver-mijdelijlt botsen op de goedb&waakte ver-sperringen, waar zij de burgerwacht.met mausers gewapend, zouden zien, -n die vast besloten zijn hunnen P'licht te kwij-ten.Wij hebben te Brussel 20,000 sterk ge-wa|>ende burgerwachten, voorzien van een voldoende getal kardoezen, en die sedert veertien dagen op oorlogsgebftur-tenissen voorbereid zijn. In deze voorwaarden zal er voor eeno verrassing niet te vreezen zijn; een over- val is overigens onwaarschijnlijk. $ De Burgerwacht^heeft loopgrachten ge-maakt in de omstreken van Brussel, Woluwe, Vorst, Ukkel. Tervueren, enz. Het tranaverkeer tusschen Vorst en Ukkel is afgeschaft. * * * Gevolg gevende aan den wensch van het gouvernement, zullen II. M. de Ko-ningin en de prinsen zich in het paleis van Aiïtwerpen vestigen, terwijl de Ko ning te midden onzer walskere soldaten blijft. De diensten van het palcis zullen voorts te Brussel in werking blijven. * * Op verzoek van het gouvernement, zullen verscheidene Staatsministers zich voor- loopig te Antwerpen vestigen. * ¥ * Hearen de Broqueville, minister van oorlog; Van de Vyvere, minister van finan-ciën, en Davignon, minister van buiten-landsohe zaken, hebben Brussel verlaten voor Antwerpen. Dfe Koningin en hare kinderen hebben ook Brussel verlaten en zijn naar Antwerpen vertrokken. * * * De griffiers en de beambten der tweo Kamers volgen de ministers te Antwer-pen.« * De zetel van het gouvernement zal om 8 ure naar Antwerpen overgebracht worden. Waarsehijnlijk zullen de gezantschap-pen volgen. Wat heer IClobukowski, ge-zant van Frankrijk, betreft, denken wij je weten dat hji te Brussel • blijft, % Voor aile zaken van Kanselarij, afhân--gende van het consul&at, hoeft men zich tijdelijk tôt het consulaat .van Spanje te richten. (Havas.) Brussel, 17 Aug., 9 ure 's avonds De Duitsclie troepen die wilden vooruitdringen in de richting van Waver zijn, zonder vechten, terugge-trokken in de richting van Hannut. De tegenslag door de Duitsche rui te:ij te Haelen opgeloopen, heeft hen ongetwijfeld tôt meer omzichtigheid aangezet, Ze namen Zondag de meeste voor-zichtigheid in acht om vooruit te drin-gen en trokken telkens af zonder het tôt een ernstig treffen te laten komen. Al de Duitsche troepen dezer laatste dagen op het front van ons leger ge-signaieerd, namen een goed merkbaar verdedigende houding aan en verschan-sten zich overal. Op te merken valt dat een deel van devijandelijke troepen naar hetNoorden optrekken in de richting van Leopolds-burg."Vandaag (Maandag) werd niet ge-vochten,* * Een Havas-Reuter telegram, Brussel, 17 Aug. luidt : De toestand wordt voor de Belgische troepen als zeer goed aanschouwd. Een zuidwaarts aftrekken van de Duitsche troepen welk onze linies zou ontzetten, wordt duidelijk. De Belgische troepen hebben van-j daag een belangrijk succès behaald op eene plaats welke wij niet nader mogen bepalen. Gansch een Duitsche beweging is tôt staan gebracht, Een succès voor onze îroepen Uit Brussel wordt gemeld, om 5 u- 20', 's namdddags : Heden hebben onze troepen, denlcen wij, — zoo meld't "De Patriote",— «en groot voordeel behaald. Eene Duitsche legerbe-wôging, welke zich afteekende, werd te-gengehouden.Officieele metieMng Antwerpen, 17 Aug. 11 ure 'sav. Een groep Duitsche ruiters werd dezen avond te Gheel en in de omstreken gesignaleerd. Dat is geen reden omhet hoofd te verliezen. Kieine groepen uhlanen en huzaren werden aldus opgmerkt in verseheidene deelen van het land en trokken er door zonder groot leed voor de inwoners. -sé Kabnle ! Aitiid kahïito i ' \ Rusiand wil vrij door de Cardanelien Parijs 17. — Men seint uit Londen aan « Petit Parisien » : Ruslàflâ. zou te Constantinopel vrijen doortocht door de Dardanellen hebben gevraagd ,voor de vloot van de Zwarte Zee. BULGARIE IN STAAT VAN BELEG i Men meldt uit Londen aan ® Petit Journal * dat de staat van beïegi officieel in Bulgarie is uitgeroepen. Zooals uit officieele depechen op te maken valt is de toestand veeleer gunstig voor onze troepen. — - - - ■ - „. ,, Oood van een aide-de-camp des keizers Een Holiandrsch blad verklaa.rt.uit - goede bron te kunnen verzekeren dat een broeder van prins v-on Bulow,oud-rijke-kanseliar, ges.neavold is in een der ge-vechten "rond Luik. Er is. kwestie van den gen-eraal-majoor Karl Ulrich von Bulow. Hij werd gebo-ren in 1862 te Hamburg en was de vïjf-de zoon van graaf Bernhard von Bulow, die Staat&minister was in Pruisen. Generaal von Bulow is krij gsattaché geweest te Weenen en daarna bavelheb-ber van het tweede regiment Uhlanen van de garde, en eindelijk bevelhebber van de derde brigade rui ter ij. In den laatsten tijd was hij aide-de-cainp van den kei-zer.De keizer naar het Duitsche front Londen, 17 . 1— Een bericht uit Ber-lîjn meldt dat den 16 Augustus de Keizer in den rnorgen vertrok naar Maainz, suet een groot hoofdkwartier. De stoutmoedigheid der Belgische viiegers Men haalt dit aan vanwege onze viiegers .- ÏSvee van hen, teruffkeerende naar hun karnp, moesten landen, tengevolge eener panne, in de buurt van uhlanen. On-mogelijk te herstellen. De viiegers ontsnappen. Het tuig wordt als verloren beschouwd. Twee dagen later verneemt men, dat het nog altijd ter plaatse staat, onder de waak van uhlanen. Men laadt eene mitrailleuze, eene auto van 80 paarden trekt ze voort. 1 Men rijdt in voile vaart tôt bij het toestel, men verrast ,do uhlanen, die op de vluoht slaan en die men op afstand houdt met de mitrailleuze. Inmiddels wordt het vliegtuig uïteen-genomen, op den auto geladen en voor den neus der Duitschers, deklutskwijt door zoo veel sioutruoedighoid, weggè-reden.Een brugsche soldaat speelt heelmeester Het tooneel deed zich voor in de fransch'belgisehe ambulaaice van Brussel. Een gekwetste soldaat, een Brugge-ling, De Co'etie genaamd, had een ko-gel in het besn gekregen en was op een bed gelegd. Terwijl de geneesheeren zijne gezellen verzorgden, besloot hij maar zelf aan zijn eigen te beginnen.Men zag de dekens altijd op en afgaan alsof hij zich aan hot krabben was. Opeens wierp hij de dekens af en riep : " Ik heb hem, zulle ! Ik heh hem ! " En inderdaad, hij had hem. De dok-ters snelden toe en vonden den Bruggo-ling overeind zitten en bezig met een hoek van het beddelaken een kogvjl af te wassen. De Coene had zijn pennomea Kenome11 en fcet zoolang in de wende geetofcèn an -"tôt ;da -'kûîjal -maelï De hoelmcester poogde zijn " conlrater" te beris-pen, doch hij had er den moe£ niet toe. De wonde werd goed gewas-sch8n om aile besmetting ta voorkomeiv waarna zij goed verbonden werd. De soldaat vond dit ailes wel wat overbo* dig, maar op aandrSngen van den dok-ter stcmdo hij er toch in toe. Oiinoodig te zeggen dat dit tooneel-d^ gansche ambclancio in opschudding had gebracht en elkeen den mosdigen, koel* bloedigen soldaat heelmeester kwam be. wonderen. Ds Sisrtog van Orléans schenkt ons 2 mitrailleuses De hertog van Orléans heeft twee mitraik leusen en 40,000 kadoezen, welke tôt zijne wapenverzameling behoorden ter beschik» king van de Belgische regeering gesteld. Wat het onderzoek uitgewezen heeft. Oruweldaden tier DuitschersHetcomiteil tôt onderzoek vandenale-ving der oorlogswetten wij s top devolgenrle feiten, gepl-eegd door de Duitsche troepen die in Belgie zijn. 1. Zekere Duitsche soldaten hebben in den loop van versheidene scliermutselingen of na deze botsingen gekwetste Belgische soldaten, ontwapend en onbekwaam zich te verdedigen, mishandeld of gedood. Dergelijke feiten zijn talrijk en vastge-steld door bepaalde getuigenissen van vele ooggetuigen. 2. Duitsche soldaten hebben een Belgisch. . soldaat, behoorende aan het bataljon carabiniers wielïtjders, opgehangen en'den buik opengereten, hebben een ander Belgiscb soldaat, die zijn makker verzorgde, vooi den kop gesclioten. , 3. Duitsche soldaten hadden een ouder-> ling van Neerhespen opgebangen en levend verbrand ; andera hebben " te Orsmael jonge meisjes en kinderen ergerlijk mishandeld. Verseheidene bewoners van Orsmaei werden verschrikkeljjk mishancield. 4. De Duitsche troepen hebben te Haelen geschoten op de ziekenverplegers, die ge-kwetsten opnamen. Zij liebben geschoten op ambulancierijtuigen, die het teeken va* het Kood Kruis droegen. (Havas-Reuter) Het vaandel verbrand Een regiment lanciers, gelast de terugk trekking onzer troepen te beschermei vôér Luik, vreesde op zeker oogenbiik den weg door den vijand te worden af gesneden. De toestand was critiek. L\ colonel besloot het vaandel te verbran' den. Men begrijpt hoe diep iniïrukms kend dit oogenblik was. Pansek in eenen lijkstoet Zaterdag werd een inwoner van L Sarte, bij Hoei, begraven. De lijkdiensi had plaats in de parochiekerk en de be grafenis op het kerkhof van Tihange. Dit was voor 't minste eene onvoor zichtigheid, gezien de omstandigheden waarin de streek verkeerde. Overigensj men wist dat aile s amenaahol mgen ver» boden zijn, en dat des morgens in du. xichting een hevig geweervuur had ge-klonkon.Toch trok de stoet op weg. Maar men was geen hometerd metert verre of meaa hoordie kanoagebulder en eon sckrapnell smoorde in d« steile heh lisng van d«n w&g. Men ziet van hier de v<jca'iai toen goweerkôgois, i:>ntaarn-r«iî vue den lij&vtag&a v^rbriia^tàb. ftodakfeig bîooi het bij ean : £&■ 10®Jaargang Ur fS5^ Woensdag 19 togustus 1914 2 «ente men de 4 bladzijden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1896 au 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes