Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1404 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 13 Août. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/np1wd3r79f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

_ <r«T n T-I«v n fi TXTP nTTO T TtrTM AT? KT jlankondigingen > 4'bladzijde pr kleino rage! fï. 0,30 jfinanciëel* Eankondigiu» gan, per kleino rogal 0,50 fSeklamon de rogel 1,00 5tadnieu*r8 • 2,00 B«graf«ai8iitricb» S.00 .>^îî^ea,ja*tit3,3SHicy'4^i$3*siHS3HatBm',/u3ae Een jaar , 6. 8.0(1 9 maandeo 6,00 € maandca > 4,04 3 nuandta 1,09 KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT AJJs brioven, HAiikondiffincren en mededeelinffen moeten srczondon worden eau het tMft&l -1 3, RAVEN BERGSTRAAT. 4 3 63en •chryîl in op hei buresl «an liot blad en op aile pasUunlopeii des lands irawiiiiyivvfenHa>«MHW««»aB^M»iiiHBMBBKaMMnMwaw».iiiiii«wi iMwawMawinBMMBWBi■ iiiBWBittMMfcu^'iiiiiBiiiBiHWgwwwKWiBgaKaigaïai i IIIW——maîsagggacaHWMBBMBHBMBBiMWWtMMi ^fmaticutsaix^rrT^ss^^cuxisr^f^maiÊtsaBmxBas^aÊaïamfrsEsmaœmmmÊÊiBaBaemaÊmKBmmÊiiÊmmiKmmaKM^fjmmi,IIMWMII■■h'wiwiCTUJiwiiMm^iiminiiinmi Eac^.MKreamwaBWWM«»aMran Zware ToorposlengEvechlEL in Easpengouw 'TOT G0OI In "oogenblikken van gevaarherin-itiert het volk zich dat er een God is, ! machtiger dan al de keizers en konin-gen der aarde, in staat de trotschen te ;vernederen en de nederigen te ver-heffen.j Hij heeft het lot der volkeren ki zijne [handen, en wat Hij bewaart is wel i>ewaard. Tôt dien God richten wij ons hart en onze smeekingen, en vragen Hem, met onwrikbaar vertrouwen, dat Hij ons geliefd Vaderland redde te midden der beproevingen.en onze wai enon zegene, welke wij opnamen niet om ander-mans erf te vernielen* of te veroveren, maar om onze vrijheid le verdedigen, , ons goed en ons bloed. al wat de Heer }ons in zijne goedheid sehonk. Daarom zijn iederen morgen eu liederen avoiul onze kerken opgepropt jsiet vurig biddende menigten ; daarom hrengen dagelijks ontelbare scharen hulde-en smeekotTers op de co.umu-niebank ; daarom heeft morgen, Don-derdag, in al de kerken een algemeene communie voor kinderen plaats. î Ouders, zen<ft er uwe kleinen heen, en geeft zelf het goede voorbeeld i Terwijl uw zonen,uw echtgenooten, juw broeders ginder, op t slagveld, Jiuiinen plicht doen, kwijt den uwen ! Zij verdedigen, met do wapens in do jvuist, al wat hun lief en duurbaar is ; vraagt gij den God der Heirscharen dat I Hij hen zegene, stei ke en belioede. en de Rechtveerdigheid de zege schenke ! Yergeet het nooit : Iboven den Keizer i s Ëod 1 m-—, 1 rr^ - "s Keizers Woord '"We teekenden : 18 Oclobor 1911. "fîeizer Willielra II bezocht de stad Aken, ter gelegenheid van 't onthullen eens monuments, opgericht ter eere Tan Frederik III, Koning Albert had naar Aken een aîveerdiging gezonden, om in zijnon naam den Keizer van Duitschland te begroeten. Dat is zoo t gebruik wan-jneer een bevriendo vorst een grens-plaats plechtig bezoekt, i 's Konings afveerdiging bestond uit luitenant-generaal Ileimburger, bevel-jhebber der Luiksche krijgsomîchrij-iving, uit heer Delvaux de Fenffe, gouverneur der provineie Luik, en commandant Wielemans. stafofficier. Nadat generaal Heimburger don Keizer namens onzen Koning verwol-komd had, voerde Willielm lleenge-sprek met den generaal en den heer Delvaux. Tôt dien laatste zei de Keizer ; « G] iijt gouverneur eener provineie met welke wij immer in goede geouur-schap ïeefden. In den laatslen tijd, meen ik, hébt (jij in uw land ang-stige oogenblikken belce/d — 't was kort na het geval van Agadir — Ge-loofmij, voegdo do Keizer er bij, die 'angst had g een reden... » j Toen het feestmaal op het Rathaus râfgeloopen was, wenddo de Keizer zich tôt generaal Heimburger : ; — België heeft zich in de laatste tijden'straf gewapend, sprak hij. i j — Ja, ^ire, antwoordde generaal Heimburger, maar wij hebben nict-ieniin xer ironie en. — Gij hebt icel gedaan in ons vertrotneen te hebben... klonk het ikoizerlijk woord. Dit geval mag op dit oogenblik wel «ens herinnerd. Een ovorziciit m dsn militairen toestand voigens : de "TIMES" e De roobilisatie van het Engelsche leger heeft groote vorderiDgen gemaakt. Hot moet op dit oogenblik 500.000 à 600.000 roan tellen, zorider de reserven te reke-3 nen, ea de troepen welke men beslissen 1 kon naar het vasteland te zenden. De vloot is gomobilieecrd, en tO't een q treffen bereid. Zoer talrij l.e recraten ko-t men voor het leger binnen en Lord Kit-chener stelt voor het expeditiekorps te s verdubleien, terwijl een leger van d-e-r zelfde forinatie in Engeland zelf het ver-, \ angen za!. — De tijdingen uit Eusland zijn goed. De rechtervleugel is Oostelijk Pruisen binneagerukt te Eydtkuhnen en drong ' door t-ot Soiduponen. De linl^ervleTigel p rukte door Stevr, in Galicië en schi]nt naar LenVoerg te marscheeren. 1 Hunnarzijds rukten de Duitschere en de t Oostenrjjkers Tolen binnen. Ze zullen er •j gernalckelijke triomten behalen tôt zi] de TVeichsel bereike" en daar. op de gecon-ceritreerdo Ruseische troepen zullen val-len ! De vijandeîijke légers zullen voor hen 2 een eensgezind en goed voorbereid Rus-lartj vinden, gereed tôt aile opofferingen- De bewegingen, welke ge3ignalcerd vor-' den op het ontzaglijke Ruesische front, zijn waarschijnlijk eenvoudige voorpos-i tenbewegingen, doch doen verondôTSte'len , dat de legers in de aohterhoede bijna ge-! reed zijn om in actie te treden. 3 Yoot ' het einde van de mannd zullen . wij vreten wat d0 legers die tegenover \ elkander staan, weerd zijn. 1 — Men zegt dat OostenTijk twèe leger-1 korpeen naar den Rijn gezonden heeft en ! in 't bezit moeten zijn van den oever > des Rijns. De twea legerkorpsen inkwes-tie zijn het lie van Inspriick en het 3e van Groz. Oostenrijk vervuli de roi, wetke Italie was toegedaeht. « — Binnen eenige dagen zullen de Fran-seben Lotharingen binnendringen en wij [zullen dan weten of de Duitschers sterk zijn op de linie Metz-Sabern, ohyel of het gros van hun troepen reeer in het Noorden staat. De Fransclie vlLegers moeten den staf desaangaande reeds inge-lioht hebben. Men bedenke wel dat al de bewegmgen • van het Fransche leger en van do bond-1 genooten uitgevoerd woi'den volge'as een > algenseen plan en een dat aan de fracties ' van het lagor eene afzonderlijke taalc is opgedragen. Geen onbesuisde operaties meer gelijk in 1870. 1 Hoogst waarschijnlijk, om niet te zeg- > gen zeker, is 't dat de groote massa î van het Duitsche leger zich in het noor-- den bevindt. Ilet 3e leger opereert in . België, waarschijnlijk staan 9 legerkorpsen, in twee legers verdeeld, tis-schen Luik en Tliionville, 't zij geza- ' menlijk 12 legerkorpsen, met de ruile-' rij inbegrepcn, een 600.000 man. De overige troepen moetén zich in Lot-■ haringen bevinden en de reserve nitma- • ken. Het is zoker dat Daitschland con grooten slag beoogt ge^icht togen het Noorden van Frankrijk. Zoo deze slag geweerd wordt, ligt het aanvallend plan der Duitschers in duigen. » Eene mededeeling van den Aiaemsenen Staf «j Brussel, den 11. —i De Groote Algemeene Staf zegt dat geen enkel oorlogs-feit, waardig van vermcld te wOTden, vandaag heeft plaats gehad. Kleine schermutsclingen kwajnen voor. zooals de vorige dagen, aan het hoofd der troepen. Wij hadden eenige gekwet-sten. Df? Duitsche verliezen waren aan-zienlijkor, zonder dat het mogelijlc zij ze nauwkcurig te sebatten. Het is onnauw-keurig dat de statie van Landen is in l brand gestoken geworden. Do D;iit3cho troepen gaan niet vooruit. » Zij zetten hnn verschansingen voort. I Alleen de ruiterij waagt zich vooruit. I doet talrijke verkenningen, maar wei-gert het gevecht aan te gaan. Zij vluch-ten ons veldleger, zoodra dit gebaart vooruit te marscheeren. Op het front van het Belgisch leger Heden morgen, om 4 ure, ontvingen wij volgettd officioel sne-lbericht : De toestand blijft goed voor ons leger ontv dat Dinsdag niets heeft geleden. Eenige wap schermutsclingen hadden plaats aan de Al voorposten, waarin naar allen schijn,de Luil< Duitschers achteruit werden geslagen.Ze- even kere punten, gisteren avond en in den 't morgen door hen bezet, zijn thans ont- Duit ruimd, namelijk Landen dat opnieuw in Wac] ons bezit is. De gemeenschap met de- te c ze stad is hersteld. Di Do Belgen hebben een zeker getal brug- voor gen op het front vari het leger doen sprin- van gen, wat gelooven deed aan een geschuta- Naai gevccht. Tôt heden is geen enkele tijding ééne toegekomen, toelatend te veronderstellen, basi; dat een soortgelijke werking had plaats 0per gehad. Vo Waarschijnlijk blijkt het. dat Fransche ken, ruiicrij is opgctredwi iu de streek van 0ms( ons veldleger. macl Do verbondenen gaan voort zorgvuldig gisc] hun bowegingen en hun sebikkingen te de î verbergen. meei Het wordt beve9tigd dat de Duitschers teru; do gebeurlijkheid voorzien dat zij zelf ten zullen worden aangevallen, want op vele gtaiu plaatsen werken zij de aarde om. _ Het vooruitrukken van eenige man- De schappen tegen ons, schijnt andermaal • eene poging daar te stellen van schrik- aanjaging, voor doel hebbend den volts- ,. geest te treffen en de Regeering ertoe te son(J brengen toe te geven. Jofrel De mondvoorraad van het leger keer De Betreffende de bevôorradidg van het zij di voedsel, verklaart het burgerlijk cabinet bied: van den minister van Oorlog, dat Bel- won gië geenszins het gebrok aan levensmid- sold; delea heeft te vreejien. Er zullen brood, .# • a&fdappelen en vleesch in overvloed fj .zijn. . Heer Van de Vyvere heeft verzekerd dat er op het brood een afslag-ging ko- îj|*| men van 2 centiem. " » De Regeering heeft vole stocks en Sii vlottend graan opgekocht, het oorlogs- dely risico voor eigen rekening nemende. lanci De krijgsoverheid staat de koopwaren aan?. af aan do handelaars, aan den kostsn- trok den prijs. ^1' Aile dagen slaat men 100.000 munt- stukken van 1 frank en 100.000 van 50 -j-e centiem. ^ metr Rond Luik | Oe vsagi Luik rich- weei ten aSfâJsi gs*s©t© îicht verwoestingen scan on» Si der «de HMÈtsche troe- veiee merl P©n« j<;e Maandag middag werd uit Maastricht aan het Nederlandsoh blad "De Telo-graaf" gesoind : Ik keer weder van het Duitsche front. miss Do Duitsche aanvalskrachten, verzameld ons 1 nabij Ilerstal, zijn op dit oogenblik niet die r zeer talrijk. men De ovorweldigers hobben hun handsn zelï 1 vol met troepen voorwaarts te zendou. B'.i Ik heb een sterke divisie geschut ge- krijg zien, die oprukte in de riohting van Na-men.Do strijd om het bezit der forten van ]a.;;n Luik duurt voort. Hij geeft aanleiJing sv0^ tôt bloedige heldenfeiten. Zondag beseba- je digde het 'Belgisch geschut ernstig eene eene pontonbrug te Heirstal. spro: Onmiddollijk daarop rukton do Duit- niet scho troepen voorwaarts, om do brug te Op herstellen, en zij hiolden het uit ondan'.-:s tigta het woedond vuur hunner tegonstanders. den Dit werk duurdo een uur, tijdens welk wler de Duitschers aanzienlijke verliezon le- vloe den ; dooden on gekwetsten lagen ron-dom gezaaid. Die brug is onmisbaar voor het over- jje zetten van het Duiischo belegeringsge- heeft schut. Sint- De Duitschers ontwikkelen grooto mael krachtinspanning om de meest naburi- Be; go forten tôt zwijgen te brengen. Doch ruito de Belgen houden stand, niettegenstaan- den de het aanhcmdend bombardeeren. die i * * * hebb De algemeene Belgische staf doet op- len, inorken dat, zoolang die forten onaango- b?go: tast blijven, hun kanonnen do drij bij- geert zondersto wegon beheerschen langs wel- hunn ke de Duitschers kunnen voorwaarts op- Te< rukken. nutte Om die reden valt het de overweldi- len, gers zoo moeilijk hunne voorraden te krael angen, hunne muaitic en hunne be-jning.de gemeenschapslij non tusschen : en Duitsche grens zijn verniold, als al de bruggen en al de tunnels. Is thans een erkend feit dat het sche leger er zich nooit aan ver-ît heeft ernstigen tegenstand te Luik ntmoeten. 1 ; leger viel hier binnen met mond-raad voor ôénen dag, en voor den batrokkolijk wein^ schietvoorraad. ■ het Duitsche plan moest Luik met n slag ingewonnen en ingericht tôt i voor do verdore Duitsche krijg3-aties. Dit plan mislukto. or zooverre de inlichtingen strek-staan er 120.000 Duitschers in de reken van Luik. Ze zijn niet hij lté do forten te veroveren. Het Bel-î léger, van Leiîven dichter komen-iaar Luik toe, komt van uur tôt uur nader tôt den vijand. Wordt deze jgedrongen onder het bereik der for-van Luik, dan wordt 's vijands toe-1 zeer erg. Luiksche Gijzeiaars in vrijheid gesteld tandagzijn de tien hooggeplaatsto péril van Luik, die door het Duitsche • als gijzeiaars werden gehouden, in eid gelaten. Zij zijn in Luik weerge-J.gijzeiaars hebben moeten zweren dat ; Duitsche troepen zouden doen eer-gen door de Luiksche bevolking. De ingen worden bewaakt door Duitsche iten. jgsverriclitingen in Has-;oBw en benoorden Luik îds Maandag blijven de bereden vijan-ie troepen schermutsolen met onze ers. Door ïongeren t'rokken een deel ienlyke Duitschers, die Oostwaarts op-cen. Zij zouden wel met een (iOOO zyn jest. hiertoe bepaalt de werking des vijands bij verkennen, lïannut kwamen 300 ruiters aan, van ailleusen voorzien. Te Stockem, Ors-en Gussenhoven gaven zij teeken van i. Overai Werden zij met verlies achter-■ediongen.t ailes bevestigt de deskundigen moer leer in huDno meening dat wij deze i nos; eenen grooten veldslag zullen ■en. De rangen der Duitsche voor-ars werden door onze soldaten, achter îen en hagen schuilend, uog al aan-ijk gedood. Wij maakten zelt's nog al vijanden krijgsgevangen. dag van Maandag leverde enkele Lwaardige voorvallen op. n onzer soldaten maakto twee uhlanen sgevangen. Om ze zeker te kunnen rengen, liield liij hun hoofd onder zijne m, neier Bogaert, van het 3de lanciers, is chien de verdienstelijkste soldaat van eger. Als hij uhlanen ziet chargeert hy let gevelde speer. Tôt hier toe, zegt maakte hij 14 krijgsgevangen. Hij iep nog geene schram op. Thienen maakte een gendarm drij sgevangenen. die van hun paarden ge-■n waren. Wanze, bij Landen, werden drij Duit-offieiers die aan tafel zouden gaan sgevangen gemaakt, door vier linie-tten.Wanze kwamen 200 uhlanen voor wegbelemmering. Twoe offleieren igen er over, maar de soldaten dorsien te volgeri. dat oogenblik kwamen daar een twin-1 onzer niannen en begonnen t lin k in liood te schieten. De twee offleieren pen hunne wapens weg en een hunner ï te eten. Zy werden medegenomen. Gevechlen rond Thienen t eerste geveoht van zeker belang plaats gehad tuseclien Thienen en Truiden, in de omstreken van Ors-•Gussenhoven.angrijke troepenmachten Duitsche rij, geraamd op verscheidene duizen-man en voorzien van mitrail'.eusen. ip dea rug van de paarden lagen, :n het regiment lansiers aangeval. dat toegesneld was. Het gevecht i met de karabijn, vervolgens char-len de lansiers en sloegen een deel cr tegenstrevers op de vlucht-jenover het getal en het bevel niet loos hunne kraehten bloot te stel-week hnt regiment lansiers. la een 'td'adiiren wcftrstand. Wij hebben twee officiers verloren.waar-tusschen een commandant, en een luite-nant, alsook een zeer klein getal man-sohappen, zoo dooden als gekwetsten. Heden morgen zijn de geveehten her-begonnen, op het front Sint-Truiden-Gel denaeken, waar de Duitsche ruiterij ove rigens is kunnen doordringen. Onze voor uitstaande troepen blijven stand houden. Men verwacht zioh aan talrijke gevecb' ten. De Duitschers hebben zich wild gedra-gen. Zij -beweerden dat onze soldâtes zich in huizen verscholen en van daa» vuurschoten losten. De Duitschers staken huizen in brand en vermoordden de be woners. 'i | ■ Uit Landen: Maunuag middag werden de reizigars van een trsin, komende van Brussel, in de statie van Landen, gevan-gen genomen door een korps van ongei veer 6000 Duitsche soldaten, met kanong en miirailleusen. Na de telegiraaf en seintoestellon ver-nietigd te hebben, hebben zij de spoor-riggels doen springen. Zij hebben de Duitsche vlag geheschen, daarna joeger de soldaten van den keizer het personeel weg, ze met den revolver bedreigende< Later stelden zij hunne gevangenen in vrijheid.Onze landgenooten moesten te voet der weg afleggen van Landen naar Thienen, waar zij plaats namen in den trein die terug naar Brussel reed. De Duitschers hebben geschoten op een trein, komende vart Ramillais. Een sio-ker 'werd gekwet&t. Troepen van dit Duitsche korps hab-ban zich gericht naar Sint Truiden, Ton-■geren en lloei, v/aar zij gevochten hebben met de Belgische troepen, die hek voordeel behaalden. Te Orsmael heeft een gevecht plaats gehad, insgelijks in 't voordeel der Belges afgeloopen. Dappere houding van den Burgemeester van Tongerer» Het scliepencolle,!?e van Tongeren had dec 9a Augustus een onderlioud met l)uitsch« offleieren. Wij geven daarvan hiernavol-gend olïiciéel verslag : Zondag, 9 Augustus, om hall tien \au den morgen, is de Duitsche ruiterij in de stad getreden. Een oflicicr van het 9° batal-jon jagers van Lauenburg. die woigerde te zeggen wie hij was, bood zich aan met der revolver in de hand, op het stadhuis. Hij vroeg dat men hot Belgische vaandel zoudo wegnemen van het stadhuis en van den toren der O. L. Vrouwekerk. Het schepencollege antwoordde dat het onder de bevelen stond van Zijne Majesteit den Koning der Belgen en dat het protesteerdo tegen de bezetting dor stad door de troepen van Zijne Maj. den Keizer van Duitschland. De officier antwoordde dat de troepen de stad niet zouden bezetten, maar dat hij het protest van het schepencollege zou over-maken en dat men de vlaggen moest intrek-ken, zooniet dat de stad zou beschoten worden. Hij voegde erby dat hy niet eischte dat het Duitsche vaandel werde uitgestoken. Het schepencollege merkte op dat de bevelen der Belgische overlieid hem maar toelieten te buigen vodt hot geweld en dat door do Duitsche militaire overheid het vaandel wiide doon intrekken, zij zulks moest doen verrichten door de Duitschc soldaten. De Duitsche soldaten hebben daarop het Belgisch vaandel weggenomen van het stadhuis en van de O. L. Vr. kerk. kwaart na elf ure. Een andere Duitsche officier bood zich aan en eisciite de overhandiging van de gemeentekas. Het schepencollege antwoordde maar toe te kunnen geven aàn het geweld. De over. handiging van de gemeentekas geschieddp toen tegen kwytschrift. De kas bevatte 7620 fr. Voor gelijkvormig afscliriit, Got. Georges MEYERS. Tongeren, den 10" Augustus 1914. TeTongeren.— Gasprek met Uhîanen Nieuwe bijzonderheden over den door-tocht der uhlanen te Tongeren : Omtrent don middag worden de keukens opgericht op de Groutn Markt ; de nian-schappen rusten uit en versterken zich. Stilaan naderen de jnwoners en binden een gesprek aan met" de soldaten, die niet? beters vragen dan wat te praten. — Van waar komt l*et 35e uhlanen ? — Van Oostelijk Pnuisen. Ik. ik ben uit Dantzig. Mèn stak ons in bijzondere treinen zonder ons te zeggen waarheen het g:Dg. Mijne kamoraden zijn uit Lubeck, uit Schleswig-IIolstein... — Gij moest in Belgjé ? — Neen, wij wareffl te Visé waar wy veel officiers verloren. Wii veriiozen uit,. 2 centiemen i8e 4 bfadzïj3ën< Gonderdag 13 Augustus 1914 19®Jaargang Nr 190 geaBWHUkwaMLrii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1896 au 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes