Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1614 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Août. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sf2m61d12d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

T<msPwi m mm wsmm® a AANKONDIGINGBN : | 4'bladïijde pr klcine regol fr« 0,30 ! financiiiele aankondigia» gen, per kleinc ro^el 0,50 | J Reklamcn da regel 1,00 | Sadnieuws - ^•°^| BejjrafaaiaJàsncM 3,00 § gHBMflswŒ^^^îz&ii^^ 22aaK - ïr*mizrim*mv&i *e***** u&*a W&MÏ tes*s3 *ÎÎ2* afc&*a ikes mem w&3œté&&&L \ KÂTH0L1EK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT i A22© brieveiii &&nMoniligingen en xnedcd&elingen moet&n Q@zond.oa fvordou u&a h&f bure&J | -13, RAVEN BERGSTRAAT. -1 3 | Iflen schr^fl in op heS bureol van het bSad en ©p aile posikantoran des lands INSCHRIJVINGEN • Een jaar ù. 8,066 ! 9 maandec ê.Ofl 6 maandes 4,00 S Uikauuea 8,0® r Oeneraal J_j@:ocLe&,:o. , de he/dhaftige verdediger aer vestingan ror,d Luik Db tosstand laancteg avond De groote staf, gezien de onbeduidend-heid van de gebeurtemssen, vond hct niet noodig mededéelingen aan de pers t© dœn. De Duitsche troepen hlijv-en aarzelen fen wachten. Enkel eenige beredou escadrons kwa-taen eenigezins vooruit en kwamen in voeling i»et den vjjand. Hier en daar grepen schermutselingen plaate. 11-et is gansch onmogolijk er eenig besluit uit te trekken. Eene zaak is zekcx : er zal eenen groo-ten veld&îag plaate gaan gnjpeti. Hot is éditer moeilijk te zeggen wanneer Iiij• zich zal voordoen. Geen enkele inlichting word sinds de-zen morgen ontvangen, nopens den al-gemeenen toosland der logers die legen-©ver elkaar staan. Hulde aan België Onze Koning heeft liarteUike telegram-taen vol gelukwenschen ontvangen van-•wege HH. MM. Koning Joris van Lngeland en Czaar Nicolaas van Rusland. In even harteiijke taal heeft Koning Albert geantwoord. De Regeering der Fransche Republiek, willende eene glansrijko huhle brengen aan de heldhaftigheicl van liet Belgische loger en aan de scliitterende militaire hoedanig-lieden van den Vorst die het aanvoert — 't zijn de eigen woorden van den Franscnen minister van Oorlog — heeft den Koning der Belgen vereerd met de Krijgsmeilalie. de hoogste onderscheiding welke op 't oor-logsvelcl verleend wordt. De Fransche en Engelsche bladen staan dageUjks vol lofartikols ter eere der dappere Belgen. Zich wendende tôt de Fransche soldaten dieoprukken tegen den vjjand, zegt-heer Clemenceau in «L'Homme Libre» : «Kleine pioupiou^ van Frankri.jk, die ons verlaten hebt met u\v hart overloopende van dapperheid, om op te rukken tegen de Duitscliers gelijlc onze Belgische vrieuden, aanschouwt die mannen : zij behoefden slechts drij dagen om voor eouwig een pjaats te veroveren in do gesehiedenis.» In al de bladen klinkt hoog dezjlfde toon. Onze Koning , Sinds het begin der vijandelijklieden hcoft do Koning een aanlioudendo veT-Uleefdbeid vericond. IJij bezoekt al do troepen alom in vorvoering toegejnicbt. Noclitaans do Koning wil niet dat reen hem toejuicht, zelîs niet dat men liem groet. Hij wil tôt zijn mannen spreken als "ksjraerapd", bot woord komt van hem. — Wij zijn kamevaden, zei de Koning, wij rnocten ors allcn hclpen en ons de hawlcn toesieken. En aan €fn soldant die eon brieî in de h and lieeu, zegt liij : "Ci.i bebt aan ' uwo ouders g-eschre'-. en ? Gceî den bi ief ■JifiBgrrTOEwe—— 11 bior, ik zal hem op zijn beskjmming - brengen." En ateoo Iwengt de Koning heele pakken l^ievcn naar het algemoon [ kwartier. Docb, ge moet onze aoldaten van hem h-ooren klapçen ! Nauwelijbs is de Koning torug in zijn ' auto gostegen, oMn al de .rangen breekt een onv,'wrptaanbaa,T gejubel los. — Het g'hem gezien? Hij komt flink J voor, nietwaar, onze "Albert". — Ik geloof het wel, of hij flink voor-' komt... en door al de soldnton wordt hij aanbedon, want voor allen is hij oen verkleefde kanieraatl, eçn zaer geëerbie-\ digde overste en oen generaal gehoor-zaaind totterdood. Eeredegen aan generâaS Léman ' Te Parijs is een comiteit gevormd, op initiatief van de "Digue Jeanne d'Arc", met het doel bij insehrijving een eeredegen aan te bieden aan generaal Léman-Die dogen zal overhandigd worden aan den roemrijken veTdediger van Luik, , door eene afvaardigiïig van kamerleden en gomeenteraadsleden van Parijs. Het koninklijk paleis i in gasiliyis herscSiapen | In October 1910 vlotte boven den j reichtervleugel van het koninklijk paleis ] te Brussel, do fiere vlag van koizer Willem van Duilschland, alsdan op be- | zoek bij don Koning en de Koningin ( der Belgen. ( 'l'iiains wapport aan denzelfden vlagge- ( stok het vaandel van het Roode Kruis, , on het patois is in hospitaal berscha- | pen ; op de goslotone vensters, gansch den voorgevel langs, bemerkt men het j Koode Kruis op witfcen groud, alsook op , do venstors u'itgsvendo op de groote binnenkoeren. Het is onze edelmoedige Koningin dio er aan gohoudens heeft het koninklijk verblijf te herschapen in ean toevlucbts-oord voor de elaohtoffers van den oorlog, om het even dcwelke, want be.t is een internationaal hospitaal. Wanneer men de praohtige zalen door-loopt waar weleer de luisterrijke ont-vangsten ter eere van Wilbm 11 plaats hadden, krimpt het onverschilligste hart ineen, en wordt bevangen mit eon di p-gevoeld en eindeloos wee. 1 Hare Majesteit de Koningin heelt zelf \ de inrichtingswerken bestuurd. Terwijl de Koning, ginder verre met zij ne generaals de zego voorberoiddo, boreidde Haro Majesteit de teederste zor- | gen voor aan dezen die gekwetst van de ' ijselijke slag'volden, zoudon terugkeeren. 1 En dit hospitaal is mimschoots van j alie benoodigdhsden voorzien. Is koiiin-gin Elisabeth immers niet de doebter van osnon genoesheor ?... : Gansch het eerste vei'diop en een groot < I deel van het tweede werd-en benuttigd. Het koninklijk hospitaal zal drie hon-derd gekwetsten kunnon ontvangen. De beddens werden geplaatst in de groot 3 balzaal, in de groote galerij, in de wachtkamor, in de keizerlijke zaal, in de witte salons, ailes op het eerste ver-diep.Uit deze salons werden de meubelen, de draperijen, de tapijten weggenomen. De lusters werden van 'hunne kristallen ontbloot, de prachtige verlichtingstoe-itel-len werden vervangen door klare, oloc-trieke lampen ; waterkranen en lavabos werden bijgeplaatst, enz... De serre, waar, bij de hofbals, het klein buffet wordt opgesteld, bevat thaiis een™ dubbelo operatieaaal. A! de versieringen worden weg^no-mon, en operatietafels vervaugen ûjans de marberen luxetafeltjes. ' Da Koningin heeft niet geaarzeld de muren te doen kalkwitten. Eene zaal is ingericht voor de radiographie.(En op het eerste verdiep, in de ka-mors dostijds door den Koning van Prui-sen betrokkon, staan thans veertion beddens, de ongelukkige gekwetsten op ta wachten. Gansch het tweede verdiep is verder voorbehouden aan de ziekodienst'Ts, en daar vindt men ook do gezondheidsin-stollingen, namelijk badkamers, stortba-den, masseerzalen, enz... Men ziet dat onze goede koningin Elisabeth ailes heeft voorzien, opdat dezo die in het paleis verzoïgd worcVn, do gozondheid en het leven zouden weer-krijgen...In de keldaringon zijn bijzondere keu-kens ingericht voor de gekwetsten. Melden wij nog deze bijzo.iderboid : do Koningin heeft besloten dat de zieken in het paleis zullen binnengebracht worden langs de groote poort van den rech-tervleugel, on den eeretrap. Dokter Lepage werd als opperbeel-mefsstor twœgosteld ; xijn helper is dok-1 ter Hannécart ; de diensten .staan ondor ; het beheer van dokter Lebœuf, geness-; heer des Konings. i Heer Hauchamps werd gelast met de radiographie. i Het pers ' fcel Lmvat nog andere ge neesheeren, helpers, ziekedieners en zie. i kediensters, alsook een bestuurpersone 1. t De bloedvorwanten der gekwetsten zul ]en deze laatsten mogen bezoeken. i Aile schikkingen werden genomen. Hare Majestait de Konir.gin, deze ain - bulancie van het Rood Kruis in haar i paleis inrichtonde, heeft gehoor gogeven i aan hare diepgevoelde mensoliliovondheid - wa«rvan zij reods zoo men'-^ Wijken j • gaf. , 1 ^ De Diiiîschers en hunne 5 gijzelaars îe Luik Eene proclamafie op de muren van Luik » \ Yoîgende proclamatie is te Luik aan-geplakt : Het gemaentebestuur herinnert de in-woners en allen dio zich op Luiksoh ■ grondgebied komen vestigen, dat het door de oorlogswetten atrong verboden is dat eon burger wel sianige vijandélijke daad | bega tegon de Duitsclie soldaten die liet ' land bezetten. Aile aanranding tegen do D-uits 'he tro-epen begaan door anderen dan nrili-1 tairen in uniform, stelt niet alleen den dader bloot aan eone onmidd^llijke dood door den kogel, maar zal ook do he-' vigste weerwraak voor gevolg hebbon tegen de bovoiking en vooral tegen da ' Luikenaars, dio als gijzelaars op de ci-' tadel weorhouden worden dcor don XbO-' velhebber der Duitsche troepen. I 1 Die gijzelaars zijn : , 1. Mgr Rutten, bisschop van Luik; 2. Heer Kleyer, burgemeester van Luik ; 3. Heer Grégoire, best. afgevaardigde ; 4. Heer Arm. Elechet, se.iator; , 5. Heer Van Zuylen, seuator; 0 IIe:r Ed. Peltzer. senator; 7. Heer Colleaux, senator; 8. Heer De Ponthière, volksvert. ; . 9. Heer Van Hoegaerden, volksvert. ; t 10. Heer Falloiso, schepen. Mgr Rutten en heer Kleyer zijn ge-machtigd geworden voorloopig de cïta-t del te verlaten, doch blijven als gijzelaars ter besebikking van den Duitsehen , bevelheblier. Wij bazweron dan ook allen, die op ons grondgrbied zijn, in 't opperste b> , Jang van al de inwoners en van hon die do gijzelaars zijn van het Duitsche loger, geen aanranding te plegen op de Duitsche soldaten. De bijzonderen, die wapens oytardoe-zen liezilten, mocten ze, op bovel van ; den Duitschon legerslaf, onmiddellijk in- WViH MeM—BMWttMUIMmUtg—M——■—B—I— Ieveren, onder straf vaii voor den kop - geschoten te worden. ; De d. d. Burgemeester, ; V. HENAULT. i Luik, 8 Augustus 1914. ! Een Duitsche regeerende prins en zijn zoon werden getiood i te Seraing " Bij ean treffen te Seraing, eindo der ' veHeden week, sneuvelden prins Wii-' helm van Lippe, regeerende prins van , Lippe, en zijn zoon. Hunne lijken wer-dan opgeëischt door de Duitsche overhe-' d?n en voorloopig begraven op het kerk-hof van Seraing. De brilianten, welke do prins aan de vingers droeg en zijn de. ; gen met gouden gevest werden door een boy-scout op het policie-commissariaat ge-' bracht. Te PJainevaux dooàden de Duitscbers 7 personen, waaronder vrouwen en ouder-lingen.Te Seraing drongen zij binnen bij Kal-■ busch, bij Linotte en Dovillers en deden • er zich eten en drinken opdienen. In > het laatste verbrijzelden zij ailes tôt in do kamer, waar een onde man ziek te • bed lag. Luik is onmneembaar Oe Tuiîschers fjsan zwaarder liouwitsers yebruiken i ^ Al de forten houden stand, ondanks de hetigbeid der beschieting, welke zonder verpoozon, -18 uren hobben geduurd. De lange Duitsche kanonnen van 13 en 15 cantimetor, en de zwa-re homvit-( sers van 15 cm., hebbon ni:t hot min-stc uitwerksel gehad op de ko'pels dar ^ forten. De DuitsChers zullen onvermijdelijk verplicht worden houwitsers van 28 cm. te gebruilton, want al hun gcaehut op ' de forton i, tothlertde nutteîoos geweast. Bovendieh, zolïs Indien de koapels ge immobiliscerd waren, zouden de forien nog woerstaan, dank de uitmuntende sebikkin^; der grachten en der tegen-wallen.Sedert twee dagen zijn hinderpalen op. gerieht buiten do forlen, door hct t'e-doen van 53.000 aangeworven w:rkli> den. Do piaats, aldus vollcd'gil, is bui-tengewoon stork. De B -lgische officieren verklaron stoutweg : Wat er ook geb?u-ro, onze Luiksche forten zijn onïnr.ecm-baar.De Duitscliers beioeren 1 het fort van Hoei Het Fransche ministerio deelde te Parijs het volgende officieeie bericht mede : De stilstaad der Duitscbers véor Luik | wordt natuurlijk bonutùgd om verster-king te verkrijgen, waardoor zij hopen de piaats te kunnen omsingelen langs den kant van Hoei. Hoei is verdedigd door een fort gele-gen op den roohterocver der Mnas, aan 't uiteinde van een rotsâchtig gedeelte van don Berg Picard, en dat vooruit-schiet tôt aan den samenloop van de Maas en van de Hoyoux. Het fort be-beerscht de sta<l. Het geschut draagt op gansch den vloed voor en nch'.er de star], Hot bescliikt ovor de brug die de stad verbindt met do, voorstad Saint-Hi-laire, de baan van Namen en deze van Luik. Het fort is gehouwd in vorm van onregelmatigen vierhoek. Het fort is zcor sterk bewapecd. Do pogingen der belogeraars om de verde-digingswerken rond Iviiik te vernietigen diiidon klaarblijkend aan dat er bij de Duilsehors eene greofe zeclelijke ontred-dering hestaat. De Duitscbors wachten thans op versterkiug, buiten het lroreik van de nijdige on gevaarlijke forten van Luik. Het zedelijk gohalfe der Belgieche troepen blijft voortreffelijk. Streng oordeel van een Duitsch De briefwisselaar van de Deutsche Woe-tenzeitung fin- die Niederlando und Belgiën schreef tôt zijn hlad op 4 Augusti, dus don dag dat het Duitsche ultimatum België be-reikte. eenon brief die toont welke gevoe-lens talrijke Duitscbers die Belgie bewoon-den,. iegens ons vaderîand koesterden. De Duitscbers, zegt hij, waren fler van de hoogachting welke de Belgen lien betuig-den. Indien dat gevoel nu en dan met oen weinig vrees. ja, met antipathie was ge-mengd voor de «barbaren», toeb bewonde-ren z;j den Duitsehen geest, de werkkracht der Duitscbers, maar vooral de Duitsche eeriykheid. Dat ailes komt met een enkelen slag radicaal te veranderen in België. De dui-stere inzichten van de Duitscho diplomatie hebben plotseling do goede betrekkingen vo broken die steeds tusschen de Belgische en Duitsche-regeeringen bestonden. Wij staan nu aan den vooravond van eenen ocrlcg, waartoe Duitscliland kwam door defouten zijner diplomatie en die zoo onbeheudig doorgedreven werd, dat er het drijvorbond bij stuk schokte. Indien Duitschland de Bismark politiek hadde gevolgden zichhaddevergenoegdmet hetgeen het bezat, indieu de keizer voort-, gestreeft had naar den titel van «Keizer van 1 den vrede» wat zouden wij voort gelukkig zijn geweest. Terwijl nu, zelfs, al hield Duitschland de bovonhand bfj dezen schrikkelyken kryg, het toch nooit de hoogachting kan terug winnen die het genoot en dat het nu zoo brutaal komt te verspillen. Tusschen de Duitscliers van Belgie, mijn hart bloedt als ik het moet vaststellen, bts-staat een geest die Duitschland eervijan-dig is, Duitschland zou België oorlog hebben verklaard. Het feit is zoo ongelioord dat men het niet gelooven zou, stond hec daar niet als een feit voor ons. Iloe, een land dat sinds zijn bestaan steeds de breociste herbergzaamheid tegeiîover de Duitscliers heeft betuigd, een land welks onzijdigheid door den Koning van Pruisen is gewaarborgd. alsmede door de andere mogendheden, wordt door den koning uit-genoodigd zijn woord te breken tegenover eenen medewaarborgenden staat. Kn omdat het de àangegane verbintenis-sen met de voeten niet treden wil, wordt dat land aangepakt door eene natie die het aanzette eene laagbeid te be'jaan... !n Luxemfauri> J • xV Enkele lioisisfie:! Uit Marche, S dezcf. iieden rond den noen is een escadron Fransche dragonders in de stad gekomen met 6 govangen genomen uiilanen.' De gevangenen werden na ontwapening, verder in 't iand gebracht. Hetzelfde escadron had het te Hatton tegen de uhlanen. Een dezer laatst .n werd gedood. De Duitsche patrouille, die in H begin der week overal te zien waren, verdwijnen stilaan. Heden nanoen vlogen drie vlieguiigen over de stad. Onmogelijk te zeggen tôt welke naùonalneit zi,] benoorden. Eene hardnekk gc scheimutseiing te S-ockem Uit Aarlen \ernemeu wij door don "Avenir du Luxembourg" nog volgende bij-r.onderheden over hct govechtdai £a-toril&g piaats had tusschen Duitscbers en Fransehcn : Hond hajf twee kwain een escadron Duitsclie uhlanen, naar borokening 150 man sterk, en cen aulomobiel omrin-gende, op de baan van Stockem. ICene Fransche afdeeling, vorstoken in do bos-schen, bereorkte van op de hoogte île komst der Duitscbers, en op het gepaste oogenblik beukten de F'ranecben op den Diiitschen zijvteugel. Dit was een onbe-schrij'oiijk oogenbldc. De uhlanen ge-Ijcriiikten hun revolvers, insteê van hun lansen, en gaven vuur. Maar bliksem-snel vielen do Frarscbe jagers te paa.rd op hon, doodden don Pruieiscben be\ ol-bebber en joegen al de anderen op de vlucht. De g-eneraal, die in een auto zat, kon ontsnappen met op een paard te springen. De Fransche gckwets'en meeuen dat bij gevangen is genomen. Acht Duitsch ers werden krijgsgevangen gemaakt, vijf sneuvelden, en acht iig-gen gewond in het gastbuis. Van Frar.-sclio zijde waren er goon gesnouveldon. Twee werden zwaar gckv.ctst, waarvan oen aan de keel. Dozo laatste is over-moedig. Gekwetst zijnde, richtto bij zich opnieuw op en sclioot zijn 6 overblij-vende kogels nog af op de Pruisen. Deze slcegen hem noetr met den kolf van hun gcweor. De moedige Franschman bleef twee voile uren in bezwijming lig-gen.De Fransche» hebben drie gedood9 paarden gebad, doch deze worden vervangen door 5 Duitsche paarden, prach-tig toegerust. Het overige der Duitscbers is gevlucht in de velden. De Fransche mannelijkheid is bewonderenswaardig.Dezen morgen, als wanneer de Duitsche troepen overal rondoni ons zijn, verge noegde zich ean Fransoh escadron zijn in-t-ok to nemen op de koer eener boeve, te Birel. En hoewel men de aankomsi meldde van Duitsche troepen, blevon ei tooli de dappere soldaten. De Fransche verdedigers, die te Aarlen toekwamen, werden onthaald op gejubel en overladen met lekkern-ijen en îijnge-bak.Zaterdag voorroiddag, om 11 ure, zijn de Franschen, verblijvend op eene hoeve van Birel, op de Duitsche dragonders ge-vallen en hebben ze verjaagd naar da bo&schen van Hirtzenberig. De Franschen zaten lien op de hielen, doch da uitslag der achtervolging is nog niet go-kend.Ho!!and en België Uit de liandelingen der Nedc'rlanders en uit al wat de Nederlandsche pers =chrijît, spreekt epn wenseh tôt het beboud eener neutralitcit in bot ccratliet, dat on^emo- S9e Jaargang Nr 189 Woensdag 12 Augustus 1914 2 centiemen de 4 bîadzijden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1896 au 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes