Gazette van Gent

517235 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Juillet. Gazette van Gent. Accès à 19 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p55db80321/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

247e JAAR. — Nr 160. — B. 5 OENTIEMEN MAANDAG, 20 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT OSCHRIJTIKGSFRIJS : V00R GENT : Y00R GEHEEL BELGIE : E«nj«*r fr- «g-00 Een jaar fr. 15-00 6 maanden » 6-50 6 maanden » 7-75 8 maanden » 3-50 B maanden » *-00 Voor Hoïland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andcre landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht In 1667 (KEURZEN'COURANT). BaSSTUUR EN redactis VELDSTRAAT, 60, GENT De lurêclcn zijn open van 7 ure 's morgends tôt è we 's avOft TELEFOON nr 710 De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement; nemen ten Postkantoore hunner woonnlaata. BUITEN LAND. NEDERLAND. fluide aan wijlen overste Thomson. — Mevrouw de weduwe Thomson heeft van deai koning van Monténégro voor haar overleden echtgenoot het kl'uis in de orde van Danilo ontvangen, met een begeleidendeo briei van den koning, waarin deze hulde brengt aan de nage-dachtenis van den gesneuvelden overste. De tramstaking in Den Haag— Stilaan hememen de stakende trambedienden van den Den Haag den arbeid. Verscheidene trams moesten evenwel nog door de policie of gendarmen vergezeld worden doch het regelmatig verkeer raakt meer en meer terug in orde. Men voorziet dat de staking niet lang meer zal duren. FRANKRIJK. Op weg naar de Assisen. — Mevr. Cail-laux, de moordenaarster van den heer ■Calmette, heeft het gevang van Saint-Lazare verlaten en werd naar de Conciergerie overgebracht, waar zij thans hare nieuwe cel betrekt. Het overbrengen der gevangene, giste-fen morgend, wekte geen bijzondere nieuwsgierigheid bij het publiek. Weinig volk, door enkele policieagenten weer-houden, stond voor het gevang. Doch het volk kreeg niet veel te zien. Mevr. Cail-laux werd namelijk, in auto-taxi, langs eene poort uitgereden, in jaren niet meer gebezigd. In de Conciergerie betrekt mevr. Cail- I laux e&ie dubbele, ineenloopende, zeer groote cel, waarin twee bedden geplaatst zijn: een voor haar en een voor hare be-' waakster-kamenier. Heden maandag vangt de moordzaak voor de assisen aan. Mevr. Caillaux zal langs de Conciergerie in het Justiciepa-leis, tôt in de gerechtszaal, gebracht worden, zonder dat ze een oogenblik in aan-l'aking komt met het volk. Een dreigbrieî. — De heer Gazier, procureur der Republiek, te Pontoise heeft een brief ontvangen met de ijselijkste be- K. (lrniffingen. lifrni berichtend dat, een de-zer dagen, het Justiciepaleis en het gevang van Pontoise, bij middel van mach-tige bommen, in de lucht zullen vliegen, en dat geholpen door vertrouwbare mak-kera, de anarchisten wel het middel zullen vinden om de terroristen van Beau-mont-aan-Oise, die daar opgesloten zijn, te laten ontsnappen. De brief, te Parijs aan den post be-steld droeg, voor aile handteeken, de af-druk van een in inkt gedopten duim. Heft onderzoek a.angaande de aange-houden Russen wordt ieverig voortge-zet doch men heeft nog niet het geheim kunnen ophelderen, dat de, gevaarlijke banditen omringt. ENGELAND Home Rule. — Er wordt verzekerd dat de heer Asquith heden in het Lagerhuis zal aanbevelen bijna al de wijzigingen te verwerpen, door de Lordskamer aan het wetsontwerp van home rule gebracht. De Iersche Bond van de Vereenigde Staten van Amerika heeft aan het Ulster-fonds eene toelage van 10,000 dollars ge-stuurd.De kunstmatige voeding der stemrecht-vrouwen. — Eene afvaardiging van zes dokters diende zich bij minist-er Mac Kenna aan, om te protesteeren tegen de kunstmatige voeding van gevangen kies-rechtvrouwen. Zij zijn tegen die voeding op zichzelf, omdat zij het eene marteling vinden ; in één geval is het slachtoffer er bijna aan bezweken ; in verscheidene ge-vallen heeft zij haar ernstig in de ge-zondheid geschaad. Zij vinden het vooral onbehoorlijk, dat ze wordt toegepast op vrouwen, die nog in hechtenis en niet veroordeeld zijn. Ook komen zij er tegen op, dat de gevangenisdokters verplicht worden om tegen hun overtuiging die kunstbewerking, die feitelijk eene opera-tie is, uit te voeren op patienten, die er haar toestemming niet toe hebben gege-ven en tôt wier bestwil ze niet is. Het middel, dat de afvaardiging in de plaats van kunstmatige voeding aanbeveelt, is der vrouwen het kiesrecht te geven. De zes dokters hebben hun denkbeel-den echter niet voor den minister kunnen ontvouwen ; want zij wenschten het on-derhoud openbaar te hebben, dit wil zeg-gen in het bijzijn van verslaggevers of althans van den snelschrijver, dien zij zelf hadden medegebracht. De minister daarentegen stond er op, dat het onder-houd vertrouwelijk zou blijven ; een amb-tenaar zou in snelschrift verslag maken. Het bezwaar, dat de minister tegen de openbaarheid had, was, dat namen van gevangen kiesrechtvrouwen met hetgeen haar volgens de dokters wedervaren was, bekend zouden worden. De dokters von-den dat een uitvlucht, aangezien de ge-vallen reeds met naam en toenaam in de dàgbladen hadden gestaan. Zij namen met een onderhoud achter gesloten deu-ren geen genoegen, maar zouden het er niet 'bij laten zitten. De kiesrechtvrouwen. — De twee vrouwen, die Mac Kinnon Wood, minister van Schotland, toen hij te Londen uit zijn huis kwam, met een hondentzweep te lijf gingen, zijn voor den policierechter gebracht. Uit de getuigenissen bleek, dat de minister slechts één klap, voor de borst, heeft gehad. Zijn huisknecht maak-te spoedig de vrouwen onschadelijk. De aanval geschiedde, omdat in Schotland, een gevangen kiesrechtvrouw kunstmatig wordt gevoed. "Gij Schotsch varken!", riepen de vrouwen den minister toe. Voor den rechter verlangden de twee vrouwen, dat ook de minister opgeroepen zou worden. Toen de rechter dat onnoodig vomi, begonnen zij te gillen. De straf werd 20 shillings boete of 14 dagen. Toen het vonnis was uitgesproken, gingen zij weer aan het gillen en wil den niet weg. Schop-pende, slaande en krijtende werden zij weggebracht. Een van de twee vrouwen moest door zes man worden bedwongen. Het gerucht van de worsteling drong nog in de rechtzaal door, toen de deur reeds achter hen was gesloten. DUITSCHLAIMDJ Altijd uitgaven. — De geruchten, dat de Duitsche regeering nieuwe offers van het volk zal vragen voor militaire toe-rustingen, nemen allengs grootere afme-tingen aan. In sommige politieke krin-gen, schrijft een blad, spreekt men van eene legeruitbreiding met 40,000 man en van een nieuw vlootontwerp. Om de kosten te bestrijden, zou de regeering een Staatsmonopolie op sigaretten, waarvan eene opbrengst van 125 millioen mark wordt verwacht, en een brandewijnmono-polie, willen instellen. Veider is sprake van een monopolie op de electriciteits-voorziening.Diefstal van radium. — In de eerste geneeskundige kliniek, van het koninklijk gasthuis, te Berlijn, is voor 20,000 mark aan radium verdwenen. Er is reeds een uitgebreid onderzoek ingesteld. Onder andere zijn de beerputten en afvoerlei- dingen leeggepompt, daar men vermoedt dat een zieke, die de waarde van het preparaat niet kende, het achteloos weg heeft geworpen. In verschillende ziekenhuizen bevestigt men tegenwoordig snoeren met gouden kwastjes aan aile radium-preparaten, om ze niet uit het oog te verliezen. Deze voorzorgsmaatregel schijnt echter in het gasthuis niet genomen te zijn. De uitsluiting in de lakennijverheid. — De pogingen om te onderhandelen tus-schen de werkgevers en de werknemers, in den Lausitz, hebben tôt nog toe geen uitslag gehad. Een deel der wevers in Forst heeft den arbeid moeten neerleg-gen, omdat er geen werk meer is ; deze wevers werken op stuk, zoodra de stuk-ken gereed zijn, krijgen zij hun loon ten nieuw werk. Zaterdag werdep de eerfte wevers weggestuurd, na inlevering hiin-ner stukken, zonder nieuw werk te krijgen.In Forst wonen ongeveer 12,000 textiîl-arbeiders, van wie twee derden wev< rs 'zijn ; het vooruitzicht, dat dezie tegen het einde der week werkeloos zullen zi. n, heeft onder de burgerij groote ontroerihg doen ontstaan. Want van de 12,000 tex-tielarbeiders in Forst, behooren slechts een vierde tôt den bond, doch bij de werkgevers schijnt dat ,er Iniets itoe te doen. Wordt de uitsluiting afgekondigd, dan is dit voor aile werklieden. Er is echter nog mogeliikheid, dat de onderhandelingen worden hervat. De be-sprekingen zijn nergens gevoerd op eene wijze, die tôt verbitterden strijd aanlei-ding moet geven. De uitsluiting schijnt zelfs voor beide partijen onaangenaam te zijn ; de mogelijkheid, dat een vergelijk gevonden wordt, is nog niet uitgesloten. OOSTENRIJK-HONGARIE De aartshertog=troonopvoIger.— Na de audientie van een uur bij keizer Frans-Jozef. is aartshertog Kareï-Erans-Jozef naar Gmiinden vertrokken, om een be-zoek te brengen aan den prins en de prins Alfons van Bourbon. ALBANIE Turkije en de opstand. Men heeft zich afgevraagd waar de. op slandelingen in Albanie het geld van daan haalden, waarover zij blijken te be-schikken.Op deze vraag is nu antwoord uitgie-bracht. De Muz'elmansche opstande-lingen zouden betaald worden uit de kas der fondsen, die in Turkije werden ver-zameld om de krijgsvloot herin te rich-ten. Van de openbare inschrijving wer den ongeveer 100.000 tpond (zoowat 2.300.000 fr.) afgenomen en naar Albanie geizonden om de beweging te steunen. Dank aan de werking uit Constantino pel begint nu ook de Muzelmansche be volking van Scutari in Noord Albanie te roeren. Gewapende groepen rukken uit en de Engelsche bevelhebber Phillips, die al daar de internationale troepen aanvoert is herhaaldelijk genoodzaakt geweesl handelend op te treden. Oude kanonnen en steenen kogels. Een correspondent te Durazzo geeft een verhaal van de verdediging van Be-rat door kapitein Ghillardi ; een mengsel van moderne en heel ouderwetsche krijgs-kunde. Want behalve een veldkanon en vier machiengeweren, gebruikte kapitein Ghillardi, een Kroaat, die een handvol vrijwilligers aanvoert, een dozijn oude Venetiaansche kanonnen, van 1489, die geladen werden met de steenen kogels. waarvan er nog een aantal in de citadel werden gevonden. Zij schoten met zwart kruit en maalkten van lompen proppen en lont voor het ontsteken der kanonnen.Tocli kon kapitein Ghillardi het niet lang uithouden ; de oude wal der citadel werd afgebroken door de verdedigers en de steenen gebruikt, om de aanvallers mede af te weren. Doch ten slotte moest de verdediging worden gestaakt, en de verdedigers trokken met veldkanon en machiengeweren in de richting van Valo-na, dicht gevolgd door de opstandelin-gen.Generaal De Veer is niet voornemens in Valona tegenstand te bieden, doch kapitein Ghillardi wil buiten de stad blijven, om de vluchtelingen te beschermen, die met duizenden voor de opstandelin-gen vluchten. RUSLAND. Teruggeroepen. — Men verneemt uit betrouwbare bron, dat kolonel Bazarof, de militaire gehechte van Rusland te Berlijn, teruggeroepen zal worden, omdat hij zoo onvoorzichtig is geweest, met zekere lieden betrekkingen aan te knoo-pen, om zich geheime stukken te ver-schaffen, niettegenstaande in zijne on-derrichting stond, dat hij zich met zulke dingen niet in moest laten. De zekere lieden, op wien men hier het oog heeft, zijn waarschijnlijk Polyak, de gewezen secretaris van de kabinetskanse-larij van den koning van Bulgarie, inder-tijd wegens schulden ontslagen, en cte gewezen Pruisische officier Grabenstein. Dezen hebben, zooals gemeld is, stukken, die betrekking hadden op het Oos-tenrijksch-Hongaarsche mobilisatieplan, aan den Russischen militairen gehechte te Berlijn geleverd. Zij zitten gevangen. Brand te St-Petersburg. — Op de Newsky-werf zijn drie afdeelingen door brand verwoest. De schade wordt op meer dan 400,000 roebels gescliat. SERVIE De troonafstand. — Er wordt verzekerd dat koning Peter er ernstig zou aan denken binnen kort afstand van den troon te doexi. AMERIKA. Jubel'postzegels. — Ter gelegenheid van de Cartier-feesten in Canada, die 1 juli met grooten luister begonnen zijn, zal eene serie jubileum-postzegels ver-schijnen. De zegels van 1 cent dragen den beeldenaar van den koning en de konin-gin van Engeland, de 2 cent eene afbeel-ding van het gedenkteeken voor Cartier in Montréal ; de 5 cent van het geboorte-huis van Cartier ; de 7 cent den beeldenaar van den prins van Wales ; de 10 cent eene afbeelding van de door -Cartier in-gewijde Victoriabrug (1880) ; de 10 cent eene afbeelding van een trein der Cana-da-Pacific en de 50 cent van het wapen van Cartier met de spreuk : "Franc et sans dol" en het omschrift : " O Canada, mon pays, mon amour". MEXICO Ontvangst. Tijdens de ontvangst van de diploma-ten door den nieuwen président in het nationaal paleis, drukte de Spaansche gezant de hoop uit dat Mexico eindelijk vrede zou genieten en zegde overtuigd te zijn dat zoolang Carbajal président zou. wezen, hij al het mogelijke zou aan-wenden om aan de onlusten een einde te stellen. Carbajal antwoordde daartoe al zijne pogingen te. zullen in het werk stellen. Al de diplomaten ontvingen een tele-gram van Huerta, waarin hij de vreem-de ministers verzoekt hun steun aan de nieuwe Mexicaansche regeering te ver-leenen.Teruggeroepen. Men meldt dat al de leden van het di-plomatisch korps, bij generaal Huerta geaccrediteerd, zullen teruggeroepen worden, van zoodra de voorloopige regeering zal aangesteld zijn. De Russische en Duitsche ministers verklaren dat ze zullen vragen om in verlof te gaan. De generaals Huerta en Blanquo te Puerto=Mexico. De generaals Huerta en Blanquo zijn te Puerto-Mexico toegekomen. Dadelijk stelde de bevelhebber van den "Dresden" hun zijn schip ter beschik-king. Huerta was tevreden over de ontvangst. Hij verklaarde steeds te hebben gewerkt om den vrede in Mexico te doen terugkeuren. Hij gaat naar Europa ver-trekken.JAPAIM. Postverzekering. — Nadat in 1875 in Japan de postspaarbank in het leven was geroepen, bedroeg in 1906 het totaal be-drag der bel.eggingen nog slechts 50 millioen yen. Van 1906 tôt 1913 werd echter eene opmerkelijke stijging waargenomen, namelijk tôt 220 millioen yen. In het na-jaar van 1913 kwam echter de vooruit-gang tôt stilstaan. Zelfs moest achteruit-gang worden vastgesteld tôt 190 millioen yen op het einde van de maand april van dit jaar. Ten deele wordt bedoelde achteruit-gang op rekening gesteld van de opkomst van bijzondere spaarbanken. Nu is men doende eene postverzekering in te stellen voor de uitkeering van kleine bedra-gen bij ziekte of ongevallen. De regeering wil thans deze verzekering tôt een [StaJaJbsmonopolie maken, ten einde me-dedinging van het bijzonder initiatief te voorkomen. Zoodra de postverzekering zal zijn in-gevoerd, zal de regeering overwegen wat moet worden gedaan om een einde te maken. aan den achteruitgang dier be-leggingen bij de postspaarbank. Hiertoe werd reeds het denkbeeld aan de hand gedaan om de rente van 4.2 tôt 5 t. h. te verhoogen en het maximum bedrag voor de beleggingen op denzelfden naam te verhoogen. STADSNIEUWS Nijverheidsschool Gisteren zondag, had in do Aula der Hoogeschool, de uitreiking plaats der prijzen, der diploma's en getuigschriften, aan de leerlingcn van dit belangrijk on-derwijsgesticht. De plechtigheid werd voorgezeten door de heeren schopenen De Weert en Hcynderickx. Waren nog aan-wezig, de heeren Van Rysselberghc, C°P" pieters, J. Casier, De Corte, gemeente-raadsleden ; Delaerc, bestuurder en de heer Bergmans, secretaris-schatbewaar-der van het Besturend Bureel der school. Verscheidene leden van de examen-jutys, nijveraars, alsook het geheele leeraars-korps, vereerden de feestelijkheid met hunne tegenwoordigheid. De heer advocaat L. Variez, leei'aar van handels- en burgerlijk recht, handelt over de keuze van een beroep. Dit is een nieuw vraagstuk dat zich in de XX" eeuw opdringt. Hij drulct er op hoe onlogisch het is dat, daar waar de openbare mach-ten met zooveel zorg het algemeen onder-wijs inrichten, en door allerlei technische scholen volledigen, het ten laatste aan de ouders alleen, gewoonlijk onbevoegd en meestal onwetend, overgelaten wordt hunne kinderen voor een bepaald beroep te bestemmen. De heer Delaere, bestuurder, neemt daarna het woord. Hij brengt hulde aan den heer Schoentjes, die, geroepen tôt het rectoraat der Hoogeschool, verleden jaar, ten gevolge zijner vele en belang-rijke bezigheden, de kostbare lessen van physica en electriciteit, die hij aan de school gaf sedert 36 jaren, heeft moeten. staken. Hij herinnert er aan dat hij in 1883 den eersten leergang van electriciteit in Belgie inrichtte, waarvan de bijvaî van jaar "tôt jaar grooter werd. Hij herinnert aan het afsterven van den heer Gallet, leeraar van snelschrift, en brengt aan zijne nagedaohtenis eene dankbare hulde. Hij kondigt het aanstaande aftreden aan van twee der uitstekendste leeraar# der school : de heeren Deyaert en Pipyn. De heer Deyaert, leeraar van weefkun-de sedert 38 jaren, heeft immer zijn on-derwijs op de hoogte van den modernen vooruitgang weten te houden, terwijl hy echter op het peil zijner toehoorders bleef. Herhaaldelijk werd hij door de openbare machten in den vreemde met zendingen belast, die hij tôt hare geheele bevrediging volbracht. Talrijke jongelin-gen, die zijne lessen hebben gevolgd, bekleeden heden schitterende betrekkingen in de nijverheid. De bestuurder be-dankt dezen uitstekenden medewericer voor al de diensten die hij heeft bewezen en wenscht hem eene wel verdiende rust toe. (Toejuichingen). De heer Pipyn, tôt leeraar benoemd van spinkunde, in J897, bracht aan de school eene grondige kennis van ailes wat deze nijverheid betreft, alsook eene 2Sjarige ondervinding. Door zijne prik-kelende werking breidden de theoretisch» en praktische leergangen zich snel uit. Begaafd met een waar talent, om zijne leerstof uiteen te zetten, wist hij zijne leerlingen, bijna allen werklieden, de werking te doen begrijpen van de mee»t ingewikkelde werktuigen die in deze nijverheid gebruikt worden. Hij heeft in ruime mate medegewerkt aan de uitbrei-ding van de school, die hem al hare èr-kentelijkheid verschuldigd is. (Toejuichingen).De bestuurder besluit zijne toespraak met gelukwenschen aan de leerlingen die prijzen of het bekwaamheidsdiploma be-komen ; hij wenscht in het bijzonder ge-luk den heer Joz. Danneels, die het be-Waamheidsgetuigschrift in de handels-afdeeling (avondeursus), met de grootste onderscheiding heeft behaald. Daarna gaat men over tôt de uitreiking van de belooningen en van de diplôme* en getuigschriften. Hebben het uitgangsdiploma bekomen ! Hoogere Nijverheidsschool (daglessen). Handel. — Met groote onderscheiding : J. Solie en A. De Backer; met onderscheiding: A. Delmotte en F. De Vos; met voldoening : C. Roegiers. Weefkunde. — Met onderscheiding : C. De Smet, F. Laporte en J. De Koker; met voldoening: H. Overfeldt. Spinkunde. — Met voldoening i H. Overfeldt. Teekenen voor geweefsels. — Met groote onderscheiding : R. De Dapper. 4 Feuilleton der Gazette van Gent. Verzegelde Lippen R. ORTMAN. Zij gehoorzaamde zonder vefzet, hoe-wel Herbert al spoedig bemerkte dat zij zijne hulp eigenlijk niet noodig had. Want deze kleine strijd tegen de vijan-dige elementen viel juist in haren smaak. Met rozige wangen en even geopende I lippen, het slanke bovenlijf een Nveinig ' voorover gebogen, stapte zij dapper voort. Herbert voelde de diepe ademha-linjT harer borst, en onwillekeurig verge-leek hij bij deze bloeiende levensvolheid het arme ziekelijke wezen, welke mage-l'e, koortsig heete vingers hij indertijd zoo vaak op zijnien arm had gevoeld, ge-hjk thans de warme, vaste hand van Dag-mar. Nooit, in den langen tijd sedert den dood zijner vrouw, was hij met een meis-3e zoo 8amen geweest,, en als eene. nieu-We ,°penbaring werkte op hem de betoo-veving, die er van eene lieve jonge vrouw Wtftaat. jjjj voelde dan ook niets van de l j v°chtigheid, die na de eerste hon-' schreden reeds hem door zijne lichte '■omerkleeding tôt (op de huis cijong j0ch van het prikkelen der groote regen-roppels, die zijn gezicht en zijne han-en zweepten. Het deerde hem ook niet, het gieren en loeien van den wind ten ®iSenli.)k ^ gesprek onmogelijk maak-n+n -îi genoot hij het onge- u-pIl u--van een* ibewondering, voor vor"S n°^ slechts enkele weken te ï.n,]811 Z1,ine zinnen volslagen gevoelloos nad gewaand. •igmar echter scheen van de aandoe ningen, die hare vertrouwelijke nabij-heid in de borst haars ridderlijken be-schermers wekten, niet het geringste te vermoeden. Zij ging geheel op in dezen kamp tegen wind en weder, van welken zij genoot in 't heerlijk besef harer jeug-dige gezondheid en kracht. iNog vôôr zij de schuilhut hadden be-reikt, was de bui voorbijgedreven, de wind ging liggen, en de hemel klaarde op. Zoodra zij het beschuttend dak bo-ven haar hoofd had trok Dagmar hare hand uit den arm van haren geleider en bleef hijgend staan. — Ach, dat was heerlijk! riep zij... Maar gij, mijnheer Vollmar — wat zijt gij erbarmlijk nat! — Het was waarlijk onvergeeflijk van mij, dat ik uwe regen-jas aannam ! — Beloof mij nu, onmiddel-lijk naar huis te loopen e-n u te verklee-den ! Gij zoudt u anders een doodelijke verkoudheid op den hais kunnen halen. — Gij wilt mij dus niet veroorloven, u tôt de villa, Rothe te begeleiden ? — Neen neen ! Gij zijt hier dicht bij uw hôtel, en op den korten weg door het dorp kan mij niets meer overkomen. Nog maals harteiijken dank voor uwe vrien-delijkheid — en tôt weerziens ! Reeds had zij het druipende kleeding-stuk afgelegd en aan Herbert terugge-ven Toen zij hem daarop de hand reikte, drukte hij die haastig aan zijne lippen. — Ik denk morgen naar Berlijn terug te keeren, zegde hij, merkbaar ontdaan. Wie weet dus, of ik u voor dien tijd nog eens zal mogen zien ! ? — Morgen reeds ? — Dan zoudt gij nog geen acht dagen op het eiland zijn ge-blevenHij stamelde iets van dringendei be-roepsaangelegenheden, daarbij hunkrend naar een woord, dat hem tôt langer ver-toeven overhalen zou. Maar Dagmar zegde enkel : Ik zie u ian nog in elk geval bij het afvaren van iei boot. Dit verheffende schouwspel laat toch geen rechtgeaarde badgast zich soit ontgaan. Nog geen vaarwel dus, mijnheer Vollmar -— maar: tôt morgen! En met een glimlachje en eene nijging wipte zij de loopplank op, terwijl Herbert Vollmar zich naar de houten trap wendde, die over het duin naar zijn hôtel voerde. De villa Rothe stond bekend als het voornaamste hôtel in de veelbezochte badplaats. Er hadden ministers en veld-niaarschalken, ja zelfs vorstelijke tper-soonlijkheden onder haar dak gewoond. Een badgast, die daar kwartier nam, kon uit dien hoofde alleen reeds op bijzondere hoogachting van den kant zijner mede.badgasten staat maken. Minder bevoorrechten mompelden van de fabelachtige pensioenprijzen, die daar in dat nobele huis moeten worden betaald,en maaktetn zich daar naar voorstel lingen van eene weinig minder dan vorstelijke pracht en heerlijkheid. In waar-heid echter onderscheidde zich de in-richting der villa slechts weinig van die van een goed hôtel. Alleen het meuble-ment was er iets beter, en het dienst-p^rsooneel was er beter gedrild, hoewel niet minder gretig naar drinkgeld. Drie der beste vertrekken op de eerste verdieping der Villa Rothe had de heer Ewald Holnstein voor zich en zijn doch-ter gehuurd. Hij had namelijk Dagmar in het vreemdenboek als zijne dochter ingeschreven, en noch onder het huds-personeel noch in de badwereld betwij-felde iemand de juistheid dezer aangifte. De vrijgevigheid en het voornaam optre-den van den heer Holnstein waarborg-den hem en Dagmar een onberispelijke bediening van den kant van het perso-neel. Men zocht den oogenschijnlijk zoo voornamen heer op al zijne wenschen voor te zijn ; en daar de man bij voorbaat te verstaan had gegeven dat niets hem onaangenamer was de steekneuzerij zoo voelde iedereen — van de eigenaars der villa af tôt het kamermeisje toe — zich verplicht tôt de bescheidenste te-rughouding en de behoedzaamste ge-heimhouding . Terwijl nu daar buiten de regen neer-plaste, zat Ewald Holnstein in leven-dig gesprek met een bezoeker, dien het kamermeisje als "consul Lunders" had aangediend, in zijn salon. Er was een verbazend verschil in de, verschijning der beide mannen. Terwijl Holnstein met zijn elegante figuur, zijn puntbaardje en monocle het uiterlijk had van een diplo-maat uit de oude school, maakte de consul ondanks zijne fatterige kleeding den indruk van een plebejer .De zorgvuldige gefatsoeneerde bakkebaarden deden zijn ronde gezicht nog vetter en rooder schij-nen ; en de briljanten, die bij elke beweging aan zijne handen fonkelden, dien den de: ko rte? plompe" vingers niet tôt sierraad Een breede glimlach, die. ver-moedelijk als joviaal bedoeld was, in werklijkheid echter iets zeer te.rugstoo-tends had, lag voortdurend om zijne vleezige lippen. — Ik heb mij behoorlijk ingelicht, beste vriend. Gij kunt u op de juistheid mijner inlichtingen volkomen verlaJten, zegde hij met behoedzaam gedempte stem. De luitenant von Rochow komt voor ons niet in aanmerking. Het is een arme drommel en hij steekt tôt over de ooren in de schulden. Bovendien laat ik mij na het laatste schandaaltje met offi-cieren niet gaarne meer in. Men brandt zich lievet- niet voor een tweede maal de vingers... Evenwel, als decoratief kan het luitenantje ons nog dienst doen.Voor die burgerlijke jonge heertjes krijgt een gezelschap altoos iets geurigs, wanneer er een adellijk stuk van een officier bij is. Holnstein haalde ongeduldig de schou-ders op. — Nu — en dan anders? — Wees niet zoo schrikkelijk breedsprakig ! — Dagmar kan elk oogenblik terugkomen, en gij weet dat gij geen witten voet bij haar hebt. De dikke consul toonde zich door deze openhartigheid volstrekt niet gekrenkt. — Nu dan — om het kort te maken. Dokter Cordes zou niet kwaad zijn, want hij is uit eene rijke 'fa.miJtlei en heeft1 het geld voor te grijpen. Maar de man is geen speler, en boven een matig bedrag laat hij zijn verlies niet oploopen. Op meer dan een paar honderd mark valt bij hem niet te reken — Dat zijn geen schitterende uitzich-ten.Een die niets heeft,en een die niet» riskeert, Hebt gij er nog meer van die kracht1 — Ik heb er nog één, die veel meer waard is dan twee anderen samen, den heer Keilig, dien ik u gisteren aan het strand voorstelde. — Dien bleekejn snuiter met het afge-leefde gezicht en de fletsche vischoogen ? — Ik moet bekennen dat zelden iemand zulk een misselijken indruk op mij heeft gemaakt, als deze verlepte jongeling. De consul lachtei schamper. Het was het vettige, vergenoegde lachen van den zelfvoldanen ploert. — Ja, ja, een beetje verlept, mag hij wel wezen, die, goede jongen. Maar wat raakt ons dat? — In elk geval is hij een dobbelaar van de bovenste planlc, en hij heeft bovendien die goedel eigenscha.p van volslagen de kluts kwijt te raken, zoodra hij aan de groene tafel zit. Zijn» tien duizend mark is hij wel waard. — Zijt gij zeker dat hij over de noodige galden beschikt? — Nu, ik geloof wel niet dat het op het oogenblik er dik bij hem aan zit, want ik tnloet ifjt zekerie gezegden van zfijn vriend Cordes afleiden, dat hij bij de laatste wedrennen te Hamburg heel wat heeft laten zitten. Maar dat is geen bezwaar. Hij heeft een welgestelden vader, een gepensionneerd ambtenaar, die in het uiterste geval voor hem zal insprin-gen — vooral wanneer de zaak behoorlijk wordt aangepakt. Gij ,weet wat ik bedoel. ;— Ik zou mij dus weer met die fatal» wisselgeschiedenis moeten inlaten ? — Eerlijk gezegd, mijn waarde, dat stuit mij regelrecht tegen de borst. — Wel wel, gij zit vandaag verbazend hoog op het paard Natuurlijk moet men in geval van nood zich met een wissel behelpen Maar gij moogt in geen geval met de enkele handteekening van den man genoegen nemen Mocht hij werkelijk niet in staat zijn, met geld op tafel te betalen, dan moet hij u nog een tweede handteekening verschaffen. Bij voor-beeld, die van zijn vriend Cordes. Dan hebben wij hem1 zeker vast. Holnstein liet zijn monocle uit zijn oog vallen en wipte koortsachtig met het eene been over het andere. — Ik herhaal — de zaak staat mij niet aan. Het is een armzalig troepjc, dat gij daar bijeengescharreld hebt. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection