Gazette van Gent

616396 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 18 Juillet. Gazette van Gent. Accès à 22 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/st7dr2sq0c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

[ 2479 JAAR, — N' 165. — B. § 01NTIEMEM ZATERDAG, 18 JULI 1914 GAZETTE VAN GENT IX8CHRIJYIXGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE s I Een fr- IS'09 Een jaar fr. 15-00 I 6 waamlen » 8-SO 6 maanden » 7-73 I S maamien » S-5Î3 3 maanden » ««00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Yoor de andere landen : fr, 7-50 per 3 maanden., _ - ■ »fT-c,wrr^n>j,r-^r^,-Yrr"''i ■?nininrTiir wrnrfgi^^ ,-i m» N1EUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht In 166? IBEURZEN-CODRANTï. BïSSTUIIR El BEDACTI1 VELDSTRAAT, 60, GENT Ve lurêélen sijn open van 7 ure 's morgends tôt Ô wt 'ê avonâs. TELEFOON nr 710 De mschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nêmen ten Postkantoore hunner woonplaats. BUITENLAND. FRAÎN5KRIJK. /Vloorddadiye ontploffing S I)rie dooden, een zwaar gewonde. I Gisteren aamiddag, in een soldeer-fSjverkiiuis van et ne dynamietfabriek, Sta Fontainebleau, t-prong er eene buis. ■Daardoor werden drie werklieden ge-Bdood e.n een zwaar gewond. — [ Brand. — De danssohool van Isadora ■Duncan, te Bellevue, bij Parijs, is gedeel-■telijk door brand vernield. Allo leerlin-Hgen zijn. gered ; alleen een onderwijzeres Blieeft brandwonden opgeloopen. De ■brand is ontstaan door kortsluiting. Nog de ïerechtstelling. — Maurice ■ Doucet, de aartsschelm die te Tours te- ■ rechtgesteld werd en pas 25 jaar oud ■ was, stierfj zooals wij gisteren reeds Kneldden, op buitengewoon koelbloedige Bivijze. Om 2 u. 50 's mo'rgends, toen de heer I Marcorobe, procureur der repu'bliek, hem l in zijne cel wekken kwam om hem ce I nielden dat zijne voorziening verbroken I was, zegde de veroordeelde : " Maar ik ■ liad ze niet gevraagd." Hij kleedd-e zich ■ alleen aan, dronk een glas rhum en ver I eocht zijne minnares te mogen omhelzen, ■ fl'at hem geweigerd werd. Ter griffie, toen de beul naar hem toe-Itrad, zegde hij : Oh, gij zijt het, Deibler, ■ ik ben gelukkig uwe kennis te malien:" ■ Tôt den beulsknecht, die hem het haar luit den nek knigte, sprak hij: "Mijn ■ vriend, gij hebt een kop die mij aan- ■ staat." Op den koer van het gevang, op bet | oogenblik van buiten te gaan, nam hij [ afscheid van zijne bewakers en, het volk I fcemerkend, riep hij: " Goeden dag!" Met vasten tred liep hij op de guillotien toe. Toen hij op de wipplank geworpen werd, telde hij : "Een !" ; terwijl het mes viel hoorde men hem "twee" zeggen en het " drie" werd gesmoord door het snij-rîend mes. Zonderling drama. — Eene jonge kunstzangeres van Bobino, te Parijs, me-juffer Suzanne Darby, werd door een revolverkogel aan den hais verwond, gisteren in. een gasthuis verzorgd. Tôt hiertoe weet men niët in welke omstandigheden de kimstenares verwond werd, daar ze, tôt op het huidig oogenblik, nog niet spreken kon. Doch men heeft het vermoeden dat de persoon, die het schot loste, een jonge-ling is, die veel in gezelschap der zange-res was. Geweldige brand. — Op de baan van Mjeucon naar Grandchamps, is het ge-I hucht Cadual, samengesteld uit vier J groote hoeven en acht schuren, die Istampvol staken met den gedanen oogst, I de prooi der vlammen geworden. [ De schade is zeer aanzienlijk. i Het bezoek van den czaar var. Rusland. I— Men. verzekert dat de reis naar Frank-lîijk, van den czaar |van Rusland, die ■ vastgesteld was op 2 october aanstaan- ■ de, onbepaald uitgesteld is. I Bazen opgesloten. — Laatst had er te ■ Marseille eene staking van schrijnwer- ■ kei'3 plaats. Thans is er door twee bazen ■ klacht neergelegd dat ze, tijdens de sta- ■ king, door de werklieden in de Arbeids-I beurs andierhalven dag ©pg'esloten en ■ met den dood bedreigd werden, zoo zij i geene verbintenis onderteekenden, nim- mer nog een niet gesyndikeerd arbeider te werk te zullep stellen. Tôt hiertoe dierven de bazen niet spreken, uit angst voor wraak. Reeds zijn er twee werklieden aange-houden.Ernstig ongelult. — Op de baan van La Sauve naar Bordeaux, kantelde een auto, waarin acht personen, waaron-der twtee kinderen gezeten waren, in een gracht. De heer Destephen, apotheker, werd op den slag gedood. Mevr. Mormand werd levensgevaarlijk verwond. Al de andere iazittenden liepen zware verwon-dingen op. Schoone familie. — In de kleine ge-meente Bollène leeft eene familie, waar-van al de leden in ouderdom wedijveren. Zij bestaat uit vijf zusters en een. broe-der, die gezamenlijk 508 jaar tellen. De familiestam bevat wel tachtig kinderen en kleinkinderen. De oudste der familie is 90 en de jongste 80 jaar. De oudste zuster leest nog zonder bril haar dagblad ! Onweder. — Donderdag brak in het département van de Haute-Garonne een verschrikkelijt onweder los. Te Bessiè-ras was de pachter van het kasteel van Casteelrives, Etienne Bouiysset, 47 jaar oud,met zijne dochter Marie en zijn 19-ja rigen zoon Adrien en een werkman, Oy-prien Pélissier genaamd, bezig koren in opper te zetten.Plots viel de bliksem tus-schen de groep. Vader Bouysset werd op den slag gedood ; zijn zoon werd even-eens doodgebliksemd, doch bleef op z;jne beenen staan. Zijne dochter bleef onge-deerd. De werkman kwam ervan af met eesnige lichte brandwonden aan b?t <~'e-laat.E^GELAND De kiesrechtvrouwen. — Eene kies-rechtvrouw heeft gisteren morgend in het Portrettenmuseum te Londen, met een slagershakmes emstige schade toe-gelbracht aan John Millais' portret van Carlyle. In Ulster. — Een parlementaire correspondent beweert dat de Engelsche re-geering van plan is het amendeerings-ontwerp op de home-rule wet in- en aile troepen uit Ulster terug te trekken. "De voorloopige regeering zou dan maar met behulp van haar vrijwilligers moeten zor-gen voor de handhaving van rust en orde. 1 In verband met de plannén om door eeh conferencie tussehen de betrokken partijen tôt eene schikking te komen, lijkt de mededeeling van den correspondent hoogst onwaarschijnlijk en doet in dat opzicht niet onder voor een telegram aan een Parijzer blad, dat Sir Arthur Paget, opperbevelhebber in Ierland, met voorbijgaan van zijn onmiddellijken over-ste, den minister van oorlog Asquith, zijn ontslag bij den lconing heeft ingediend. De draadlooze telegraaf. — De klacht, dat er in Engeland te veel bijzondere draadloos telegrafische toestellen zijn, die door het uitzenden van berichten soms veel verwarring veroorzaken, heeft den postmeester-generaal aanleiding ge-geven te overwegen, de vergunnîngen voor die toestellen of geheel in te trekken, of de vergoeding, die thans 25 fr. per jaar bedraagt, aanmerkelijk te ver-hoogen.DUITSCHLAND; Zelfmoord. — Gisteren sprong de vrouw van den kunstschilder von der ILaydt, van Munchen, in het mee-r van Starnberg (Beieren). Haar lijk werd een uur later opge-haald.Men denkt dat de ongelukkige • dije, vooraleer in het water te sprîngen, ver-gift ingenomen had, in eene vlaag van krankzinnigheid handelde. Door den bliksem gedood. — Tijdens een hevig onweder, in den Eifel, zijn twee jonge mannen en een jong meisjq door den bliksem gedood. POSTEES RI JK-HONGARS E Het drama van Serajevo. — In zeer goed ingelichte krïngen van Weenen wordt verzekerd dat het onderzoek ovt i den aanslag van Serajevo toekomende week zal gesloten worden. Het verslag Kal aan den keizer medegedeeld worden, waarna eein diplomatiek verzoek te iïe1-grado zal gedaan worden. Men is Jvi-r-tuigd dat Servie vôldoening zal geven. De Oostenrijksche troonopvolger. — Aartshertog Karel Frans Jozef kwam te Bad Ischl aan, door het publiek levendig begroet. Hij werd gisteren morgend door den keizer in audientie ontvangen. GRIEKENLAND. Erg geval. — Een erg geval heeft zich voorgedaan te Makroninsi, een eilandje gelegen in de golf van Smyrna e,n toebe-hoorend aan een Engelschman. Eene af-deeling troepen, ondtir Jde bevelen van een Turkschen officier, ontscheepte op het efland, waar een zeker getal Grie-ken verblijven, die van den landbouw en vischvangst leven. De soldaten namen bezit van het eiland en vermoordden vijftien inwoners, allen Grieksche onder-danen, zonder dat deze iets misdaan had-den. Deze nieuwe zaak heeft in de diplo-matieke kringen eene groote verontwaar-diging verwekt. Twee duizend Grieken, die verbannen werden uit Thracie, kwamen te Salonika aan, in een echten staat van uitputting. V66r hun vertrek, werden zij door de Bulgaarsche overheden genoodzaakt de rechten van hun paspoorten tô betalen. BULGARIE. De leening. — De koning heeft een besluit onderteekend, waarbij de leening werd goedgekeurd, door de Kamers ge-sterod»ALBANIE Een oproep tôt de bevolking. .Ismael bey heeft de bevolking van Va-lona bijeengeroepen en haar opgewekt, zich den naam der Skipetaren waardig te betoonen, de wapenen ter hand te ne-men en de stad tegen den aanrukkenden vijand te verdedigen. De bevolking riep geestdriftig : Leve Albanie ! Leve onze koning Willem ! Er is eene commissie gevormd met op-dracht de middelen bij een te brengen om de vluchtelingen uit het door de opstan-delingen bezette gebied te lielpen en voor de gezinnen van de verdedigers der stad te zorgen. Uit Koritsa, Tepelen, Berat en Fieri, zijn groote scharen vluchtelingen te Valons, aang&komen, die vertellen van schrikkelijke gruwelen der opstandelin-gen, die branden en moorden. Ook de Albaneesche troepen uit ge-noemde steden zijn in wanorde en gede-moraliseerd naar Valona gevlucht. In den afgeloopen dag kwamen te Du-ra^zo geen tusschengevallen voor. Om 3 ure 's morgends ging een vuurpijl op, maar de bedoeling hiervan is nog niet duidelijk. Uit Valona werden het door kapitein Guillardi daarheen gebracht kanon en vele mitrailleurs naar Durazzo overge-bracht. Besloten is Durazzo in geval van een aanval tôt het uiterste te verdedigen. Vele gendarmerieofficieren uit de ge-vallen steden zijn te Durazzo aangeko-men.Opmarsch der Epiroten. Naar verluidt zijn de Epiroten, die door 4000 man geregelde Grieksche sol-' daten met 4 kanonnen versterkt waren, door Logara gerukt. De Albaneesche majoor Hoesni, wien kapitein Guillardi, overste van den staf, ter zijde staat, heeft het bevel over de ptad aanvaard. Arvet-effendi heeft het bevel over de regeeringstroepen op zich genomen. In de stad is het kalm. De houding van Italie. Italie brengt troepen op oorlogsvoet in het vooruitzicht van eene tusschen-komst in den Albaneeschen warboel. Ge-zaghebbetnde lltaliaansche dagbladen doen evenwel opmerken dat de bezetting van Valona door de Epiroten slechts voorloopig kan zijn en dat, daarom juisfc Italie geene troepen naar Albanie mag zenden. Generaal Deveer. Generaal Deveer, de Hollandsche be-velhebber dè'r Albaneesche gendarmerie is uit Valona terugekeerd, met het in-zicht zijn ontslag te geven. RUSLA5MD. Monster=staking. _ Te St-Petersburg staakten er thans 55.000 fabriekarbeiders om verzet aan te teekenen tegen de. wijze waarop de overheden van Bakoe tegen-over de werklieden handelden. Botsingen h ad den plaats. De policfe maakte gebruik van hare wapens en twee werklieden werden zwaar, twee andere lichter verwond. Choiera en pest. — Volgens een offi-cieele mededeeling zijn den 15 juli in drie districten van het gouvernement: Podolie 29 gevallen van choiera vastgesteld.In het gouvernement Astrakan zijn tussehen den 25 mei en den 15 juli 46 gevallen van pest voorgekomen, waarvan 42 den dood ten gevolge hebben gehad. SERVIE " Ooflogsvoorradeu. — flja Bulgaarsche regeering zou in Oostenï^k 80.000 Mann-lichergeweren en eene groote hoeveei-hedd kardoezen ,besteld hebberi. Deze bestelling werd op eene boot geladen, die de Donau opvaarde. Doch de lading werd te Belgrado tegengehouden, waar de Servische toldienst de wapens en de kardoezen in beslag nam. De Bulgaarsche regeering heeft krachtdadig tegen deze in beslagneming geprotesteerd. Het Servisch gouvernement heeft geantwoord dat er een onderzoek geopend is, en dat de wapens maar alleen na het einde van dit onderzoek kunnen afgeleverd worden. AMERIKA, In San Domingo. — Commandant Carter, van den Amerikaanschen kruiser ''Tennessee", meldde de inneming van Sancristobal en Nana, voorsteden van de stad San Domingo. De vreemdelingen in de hoofdstad ge-vestigd, vreezen een aanval op de stad. MEXICO De warboe! duurt voort Generaal Huerta. Men seint uit Puerto-Mexico dat het gezin van generaal Huerta aldaar aan-gekomen is, en nog enkel naar den generaal wacht, om zich aan boord van een der vreemde oorlogschepen te begeven en te vertrekken. Ontslag? Er wordt bericht dat Carbajal de regeering der Vereenigde Staten half-ambtelijk zou bericht hebben, dat hij het inzicht heeft ten voordeele van Carranza af te treden. De bondstroepen wijken terug. De bondstroepen hebben Guadalajara ontruimd, alsmede Agnas-Celiantes en trokken zich te Celaya samen. Cuermo-raca werd ook verlaten, wat aan de troepen van generaal Zapata toeliet van tôt op 20 kilometers der hoofdstad te nade-ren.De toestand. De opstandelingen zeggen dat de toestand voor lien niet veranderd is. Zij eischen de onvoorwaardelijke overgaaf van al de troepen van den nieuwen président.Président Carbajal heeft al de politie-ke gevangenen terug in vrijheid doen stellen. Hij zou de regeering der Veree-nigde_ Staten verwittigd hebben dat hij van zin is af te treden ten voordeele van generaal Carranza. Het ontslag van Huerta. De verandering in de regeering wordt door de bevolking kalm opgenomen. De poiieie ondierdlrukte enkele weinige be-toogingen.Voor zijn vertrek bracht Huerta nog een bezoek aan het presidentieele paleis, om Carbajal geluk te wenschen. Men verwacht dat het nieuwe ministe-rie heden zal worden gevormd. -Carbajal confereerde met de onder-staatssecretarissen der departementen. Het diplomatiek korps besloot heden een officieel bezoek aan Carbajal te brengen.Président Wilson komt tussehen. Wilson heeft verklaard dat hij de regeering van Carbajal niet zal erkennen. Hij heeft den Amerikaanschen consul te Saltillo opgedragen, Carranza mede te deelen, dat, voor het geval deze het met Carbajal eens wordt omtrent een over-dracht van het bewind aan hem (Carranza), de Vereenigde Staten de regeering, welke na die ove.rdrru'ï-'"- '.al worden. in gesteld, zal erkennen; De cÉnsmir.' De regeering onderweirpt al 'de tele.-grammen aan eene strenge censuur. CHINA Logenstraffing. — Het Chineesche ge-zantschap in Den Haag, die te Peking inlichtingen heeft gevraagd betreffende het bericht der vorming in Hankau van een troepenmacht van 50,000 man, ohder den naam van "Derde Chineesche Revo-lutie" met het plan spoedig tôt daden over te gaan, meldt dat het van de Chineesche regeering een mededeeling heeft ontvangen, mhoudende dat de geruchten, die in de Europeesche pers over genoem-de révolutionnaire beweging zijn ver-spreid, van allen grond ontbloot zijn en dat de meest volmaakte orde in de vallei van de Jangtse heerscht. STADSNIEUWS. DAGKLAPPER voor Zondag, 19 Julî. Inlichtingsbureel voor Vreemdelingen, La-Itenhalle. — Open van 8 1/2 tôt 12 1/2 en rtn l tôt 6 ure. 's-Gravensteen. — Van 10 tôt 8 ure (gprii-«eptember); van 10 tôt 4 ure (october-maart) : fr. 0-50 per persoon, 2 fr. voor 5 tôt 10 perao* n&n. Bouwvallen van St-Baalsabdij en Muséum van Steenen Voorwerpen. — In de week zooala in s'-Gravensteen, den zondag vi'ij van 10 tôt 1 ure en van 2 tôt 4 ure (maart-nov.); van 10 tôt 1 ure en van 2 tôt 4 ure : (dec.febr.). Muséum van Oudheden. — Als liierboreu. De toegang is vrij den zondag, van 10 tôt 1 ea van 2 tôt 4 u.; den donderdag, van 2 tôt 4 ur«. Muséum van Schoone Kunsten. — Oj>eu 10 tôt 5 ure. Hooldkerk van St-Baats. — De zon- en feeat* dagen, van 10 1/2 tôt 11 en van 12 1/4 tôt 1 ure. liouter. — Bloemenmarkt en Tentoonstel-ling. Oni 9 ure, prijsuitreiking. Nijverheidsschool; — Om 10 ure, prijsuitreiking in de Iloogeschool (Voldersstraat). Nederlandschen Schouwburg. — Om 10 ure, congres. C-asino. — Om 11 ure, Rozententoonsteiliiig. Zie verder Vermakeliiklieden, Feestproyru-ma en Sport. HERINNERINGEN VAN OVE* 50 JAAR. van den 12 tôt 19 juli 1864. Bij koninklijk besluit van den 16 juli 1864, wordt de Kamer der Voiksverte-genwoordigers ôntbonden. Te Gent is het zoo warm dat een wa-p-enschouwing van de Burgerwacht, die den zondag 17 juli moest plaats hebben, tegenbevolen wordt. De broeder van koning Christiaan van Denemarken stelt pogingen in het werk om den vrede te bewerken. In afwachting vraagt Denemarken eene wapenschorging. Hoogeschool van Gent Uitslagen der examens van 1914. Wettelijken graad van kandidaat ingénieur (eerste proef). — Met groote onder-scheiding : de heeren Navez, Pirenne en Storrer. — Met onderscheiding : de heeren Blockmans, De Bonduwé, Delaere, Devreux, Grobet, en Verpaele. — Op voldoende wijze: de heeren Collin, Crou-telle, d'Hooghe, Ilaeck, Kyritsis, Nouille, Vermeiren, Willemot en Wieken. Kandidaat in natuur- en wi&kundige wetenschappen {^erste proof). Op Col doende wijze: de heer Matthys. Kandidaat-Ingenieur (eerste proef). — Met groote onderscheiding: de heeren Clément, Janssen en Naudts. — Met onderscheiding : de heeren De Knock en Van Remoortel. — Op voldoende wijze: de heeren Bouckaert, Heymans, La Roche, Van Werveke en Vuylsteke. Genie Civiel I. — Met groote onderscheiding : de heeren Cerulus en Mitel-man. — Met onderscheiding: de heeren Cornet, Demoulin, Kanolopoulos, Ne-dewski, Pavourdjieff, L. Pockelé, Radeff, Rombaut, Silbermann, Somers, en Van Laere. — Op voldoende wijze : de heeren Alaime, Reel, Bracke, Briquet, Cherefed-dine, Eustatziu, Fouad, François, Gian-nakinas, Goffaux, Kouyoumdjieff, D. Lupu,_ G. Lupu, D. Michitch, M. Michitch' Palacios, G. Pockelé, Reyns, Simon, Stu-ditis, Todoroff, Van de Velde, Van Nieu-wenhove en Zoppi. Bouwkundigen I. — Met onderscheiding: de heeren Cansse, Chneeroff, Ko-sak, — Op voldoende wijze : de heeren Famelaer, Larrosa, Szperling en Van Leirberghe. Genie Civiel II. — Met onderscheiding, de heeren Bal, Demoulin, Hou-Yen-Ki, Jourdanoff, Lauwers, Cl. Leclerc, Lhoest Swartenbroekx en Vassileff. — Op voldoende wijze : de heeren Ballat, Briquet, Dasnoy, De Brouwer, François, Gee-rincix, Karandjouloff, Merkine, Radou-loff, Samuël, Thill. I 3 Feuilleton der Gazette van Gent. [ Verzegelde Lippen Roman van R. ORTMAN. I Ik weet niet hoe het kwam — maai ■ dat portret heeft mij bij den earsten aan- ■ bHk reeds wonderbaar geboeid. Het is ■ bijua nog een kindergezicht, maar met ■ zulke groote, droevigd en verlangdte( ■ ?ogen. En dan vond ik er ook iets in — ■ 'k weet niet hoe ik het zeggen zal — iets ■ zoo loekends, alsof ik haar vroeger al ■ eens ergens moest ontmoet hebben — of ■ sçhoon ik tocli zeer zeker wist dat dit ■ niet het geval was geweest. ■ 7" Gij hebt dus niet opgemerkt dat gij ■ Ze [ «p haar gelijkt — en zeer treffend | ®aKraar kleurde en schudde haar hoofd Ik î _ JSfeen ! Dat was het niet. En I jpt is ook stellig eene vei'gissing van I , "7 Het kan zijn, dat ik mij vergis, en ■ flat de gelijkenis, die ik meen te zien, | ®k«l ;n eene ze]jere uitdrukking gele-I Sen 's. In elle geval ben ik van liet I ®®S&nblik onz.er eerste ontmoetîng I tW°n^ei' deïl grooten indriik geweest I „a .?'[ waarlijk op haar gelijkt, hoewel I Li' - c"tblond haar had en wel een hoofd I was dan gij. ■ on i? een zwak'ten kreet greep Dagmar I ]?pn 1 00genblik naar Vollmar zijn arm. ■ ste 6 mac^iger dan hare voorgang-K Wa« tegen de spits van de,n steen I 1,1 g 'broken en had zulk een plasregen I •'en opspatten, dat het meisje geheel en al er door was overstelpt. Ook hare voe-ten, in de lvsht-gjele strandschoenen, moesten doornat geworden zijn. Herbert voelde de vochtigheid zelfs door zijn eigen stevige schoe.isel dringen. Hij wilde zich ieerst verontschulidgen, dat hij niet tijdig gewaarschuwd had.Maar Dagmar had den kleinen schrik reeds over-wonnen en schudde lachend de droppels van haar kleed. — Ik vrees dat wij deze<n voorpost ont-ruimen moeten, als wij niet heelemaal willen worden weggespoeld, zegde zij, terwijl zij den terugtocht aanvaardde. De hand, die Herbert haar tôt steun over de glibberige steenen aanbood, wees zij vriendelijk af. Met een *bekoorlijke beweging hare rokken bijeenvattendei schreed zij vlug van steen tôt steen, en de advocaat, die onmiddellijk achter haar den (îi'ogen strandzoom bereikte, had niet eens bemerkt dat zij toch uitge-Kleden was. Eerst 'toen zij bleef staan en hij een pijnlijken trek om haar mona bespeurde, viel zijne aandacht er op. — Hebt gij u bezeerd,juffer Holnstein? vroeg hij bezorgd. — Och, het heeft niets te beteekenen, antwoordde Dagmar.Eene kleine verstui-king — anders niet. Dat overkomt mij zoo vaak, sedert ik eens mijn rechter-t voet gebroken heb. Maar het gaat al-toos binnen enkele minuten weer over, en als gij een klein beetje geduld hebben wilt Ondanks hare geruststellende, verzeke-ring, moest de pijn tamelijk hevig zijn. Herbert zag het aan haar bleeker worden. Hoewel zij in het eerst <er niet van weten wilde, moest zij toch zijn arm aan nemen en zich door hem naar den duin-wand taten geleiden, waar zij konden fçaan zitten. —- Hier moet gij uitrusten, tôt de pijn voorbij is, zegde hij. Het is toch niet iets ernstigers, dan gij wel zegt? — O neen, werkelijk niet. Binnen een half uur zou ik weer kunn&n dansen. Hij keek medelijdend naar het fijne voetje in den natten schoen, zonder haar met verdere vragen lastig te valien. Hij bleef stom aan hare zijde staan, tôt zij na een poosje uit eigen beweging het ge-sprek van vroeger hervatte. — Ik meen u te hebben hooren zeggen dat gij uwe vrouw in Italie hadt leeren kennen, Was zij dan geen Duitsche ? — O ja. Zij was op bevel van een dok-ter naar dei Italiaansche meren getrok-ken, om daar genezing van haar borst-kwaal te zoeken. En dezelfde aanleiding had ook mij daarheen gevoerd. Verbaasd gleed Dagmar haar blik langs de hooge en krachtigei gesialte. — Wat ? Ook gij 1 — Ja. Ik had bij eene militaire oefening door een val van het paard eene ernsti-ge kneuzing opgeloopen, en de artsen waren destijds van meening, dat het zoo goed als hopeloos met mij stond.Krachte loos en gebroken moest ik mij in een roi-stoel uit mijn© kamer naar buiten laten ri.jden,_en op het terras van de villa, die wij beiden bewoonden, maakte ik kennis met mijne aanstaande vrouw. Zij was in die eerste weken de gezondste van ons beiden. Niemand kon er dus iets in vin-det), dat zij mij wat voorlas en met vriendelijk gesprek een weinig den tijd zocht te verdrijven. Op zekeren dag ver-ergerde zich plotseling mijn toestand, en een geneesheer verzekerde Elfriede op hare dringende vraag, dat ik niet ,twee-maal meer de zon zou zien verrijzen. -- En toen beleed zij u, dat zij —- — Verrast keek de advocaat het meisje in het blozende gelaat. — Ja — iets der-gelijks was het wel, zegde hij aarzelend, alsof hij vreesde de nagedachtenis der overledene door zulk eene bekentenis te ontwijden. — Gij begrijpt wel hoe toen het al verdere zijn beloop nemen moest. Dagmar knikte. — Ik begrijp het heel goed, en ik vind dat gij voortreffelijk ge-handeld hebt. Maar gij zegt dat uwe vrouw toen reeds lijdend was aan eene ongeneesbare kwaal. En hebben niette-min haar familieleden tôt een huwelijk hunne toestemming gegeven? — Zij had niemand iets te vragen, want hare ouders waren dood, en, behalve een oom<, die een zwervend leven leidde, had zij geen verwanten meer. Ook was zij reeds meerderjarig, toen wij ons ver-loofden.— En hoe lang is het geleden, dat gij uw vrouw verloort t — In het voorjaar werd het vier jaar. Zij gezicht was zeer ernstig geworden. Met een verloren blik tuurde hij over de zee, welker diepgroene kleur een zwarte tint begon aan te nemen. En toen begon hij te vertellen van al het hartzeer dezer korte echtvereeniging, die in waarheid niets was geweest dan een lang afscheid-men van het aardsche geluk. Hij had er niet aan kunnen denken, eene praktijk als advocaat te aanvaarden, want de toestand zijner vrouw maakte haar het verblijf in een Noordelijk klimaat onmo-gelijk, en zij zou van opwinding gestor-ven zijn, indien hij haar ook slechts één enkelen dag alleen had gelaten. Steeds verder naar het Zuiden waren zij getrok-ken. Maar het arme jonge vrouwtje, dat zich met aile macht aan het leven vast-klampte, had vergeefs getracht haar nood loot te ontvluchten. Noch het milde. klimaat van Sicilie, noch de droge en zui-vere woestijnlucht van Heloean had het wonder der genezing tôt stand kunnen brengen ; en aan het zonnige strand van Madeira was eindelijk op een morgend stil en schier onmeirkbaar het vlammetje uitgegaan, dat sinds weken nog slechts angstig onzeker flikkerend had gebrand. Aandachtig en zonder een woord er tussehen te brengen, had Dagmar toege-luisterd. Daar bruiste plots een heftige windvlaag over het strand, en groote, koude regendroppels sloegen hun beiden in het gelaat. Eerst nu bespeurde Herbert de donkergrouwe wolkenbank, die snel kwam aangedreven en hare schaduw vooruitschoof langs de kunst. Hij maakte zich een verwijt er van, dat hij het na-deren der bui niet vroeger had opgemerkt ; maar ook ditmaal liet Dagmar hem geen tijd om zich te verontschuldi-gen.— Ik allééo, met mijn linkschen mis-stap, draag er schuld aan dat gij nat wordt, schertste zij. Iemand, door wien men in zijne vrijheid van beweging be-lemmerd wordit, moest ' men eïgenlijk' maar aan zijn lot overlaten. — O foei ! Dat is een leer, die gij zelf zeker het allerlaatst in toepassing zoudt brengen, juffer Holnstein. — Nu, dat staat nog te betwijfelen. Pas op, mijnheer Vollmar, dat gij mij niet voor beter houdt dan ik ben ; want dat zou u wel eens eene zeer onaange-name teleurstelling kunnen bereiden. Eene nieuwe windvlaag, nog onstuimi-ger dan de vorige en van een heftigen plasregen vergezeld, maakte hem een ant-woord onmogelijk. Dagmar was opge-staan en kon zich, hoewel blijkbaar nog I pijnlijk, toch weder langzaam voortbewe-gen. Maar de toestand bleef hoogst on-aangenaam. De wind, die uit het Noord-Westen aanschoot, dreef hun den regen in het gezicht; en het stond vast, dat zij onder idleée omstandigheden minstens een half uur zouden noodig hebben om het naaste onderkomen, de schuilhut- bij het dames-bad, te bereiken. Een regen-scherm hadden zij geen van beiden mede-genomen, en zulk een voorwerp zou ook bij de heftigheid van den storm onbruik-baar zijn geweest, Dagmar haar langea ma,ntel van lichte stof echter was onge-twijfeld een wel élégant, maar uiterst onpraktisch kleedingstuk, dat haar niet langer dan een paar minuten voor klets-nat worden behoeden kon. — Wij zullen in een lieflijken toestand thuiskomen, zegde zij lachend, terwijl zij met beide handen naar de strandmuts greep, die de wind haar van het hoofd trachtte te rukken. Het is haast niet mo-gelijk, de oogen open te houden. Fluks had Herbert zijne lange, water-dichtei overjas uitgetrokken, en nog voor Dagmar kon tegenstribbelen, had hij haar die over de schouders gelegd. Zij protesteerde nog wel, maar ten slotta liet zij het zich welgevallen en een dank-bare blik uit hare donkere oogen was voor den ridderlijken advocaat het loon. — Zoo ! En nu moet gij mij den arm geven, zegdei hij — want wij zullen hard werk hebben om tegen den wind op voor uit te komen, en ik geloof het eenvoudig met, dat uw voet u geen pijn meer doet. (Wordt voortgezet.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes