Hemixem-Reeth

1752 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Mars. Hemixem-Reeth. Accès à 27 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c24qj78f81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 4. Maart 1917. HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK YOLK GROOT VOLK Hemixem-Reeth t E. H. DE WIT, Krijgsaaemoezexier, A. G. A. Sainte-Adresse. Opstellers : I I)1' Gh. Yan Nuffel, Krijgsdokter, C 275, 3e R. Brieven van 't Front. Dit artikel is de warë tegenhanger van «Rriéven van huis» niL N° 3. 't 1s samengestëïd uit brieven, die ik van onze soldateïi ontvangen hcb. 'k Geef enkel eën trouw afschrifL '1 Mag sommigen wat lang schijnen; ik heb echter niet willen inkorten, omdat ik niets (e veel oordeelde. Ik betrouw er op, dat ieder deze woorden ernstig overwegen zal, en wien 't schoentje past, het aantrekken zal Eerste brief, 7 Fcbruari 1917. 't Artikel, «Rrieven van huis» zal zeker vele jonge.ns deugd gedaan hebben, want ge kunl niet gelooven, hoe dikwijls ik deze zaken lioor bespreken tusschen onze soldaten. 't Is niet dageliiks, maar meermaals per dag, dat sommigen hunne vrees uitdrukken, over 't geen ze in hunnen huiskring zouden vinden, wanneer ze thuis komen. En ongelukkiglijk, 't moet gezegd worden, die vrees wordt al te dikwijls teweeg gebracht door een of ander slecht nieuws door een soldaat uit Relgië ontvangen, en dat lijk een vuurtje tusschen lien rondloopt. Ge verstaat van zelf, den invloed, die zulke dingen maken op onze jongens, die meesten-deels zoo bitter weinig nieuws of zelfs niets van huis ontvangen. Yoeg daar dan nog de val se lie nieuwsjes bij, die rondloopen. Daarom, ik denk zelfs dat de censuur gerust zulke brieven in de scheurmand zou mogen werpen. A. L. c 136. Tiveede brief: 8 Februari 1917. Ik heb de eer u nogmaals te danken voor ons gazetje, dat U mij gezonden hebt, waarin ik zoo gaarne uwe gewettigde grieven las. Moest U hier bij mij zijn in U zoudt nog meer kunnen schrijveri, maar ik zie naar de-genen niet, die zoo hun leven bederven. Mis-schien zijn er nog wel bij, die met U in onder- handeling zijn, 't is te zeggen, in briefwisseling. Enfin, ik trek mij die zaken weinig aan, maar het is te betreuren, dat m'en zulks moet l>esta-tigen. Ik, persoonlijk, ben niet degené die mij kristen noem, maar niettegenstaande moet men toch begrijpen dat men gehuwd is. 't Is te hopen dat zij zullen beteren. x N. B. 1) Ik teeken den naam niet, om schrijver dezes niet te verraden, zooals bij liefst zal hebben, denk ik. 2) Schrijver spreekt slechts van gehuwden : i is natuurlijk eveumin geoorloofd aan onge-huwden.Derde brief, 10 Februari 1917. Alweer deed uw artikel «brieven van huis» aan mijn zoo geliefde moederdorpken denken. Alweer had ik aïs in een aanwakkerenden droom, de reine straten, velden, weiden en fabrieken voor mijneil gëest. *In mijne verbeelding herwandelde ik den weg dien ik vroeger zoo dikwijls heb gevolgd, wijl een lustig schuifelend deuntje mij uit den moud over de lippen gleed. Ik ontmoette me-nige makkers, die mij aile een goeden dag toestuurden, en mij soms staande hielen, om het een of 't ander nieuws mede te deelen. Toen eeusklaps ontmoette ik u, die mij 't artikel deed lezen, waar ik volledig wiide van overtuigd vvezen. Oplettend vervolgde ik dan mijnen weg. Thuis ge komen overdacht ik, wat ik gezien en gehoord had, en was verzckerd, dat inderdaad, zij enkel de schuldigen zijn, waar ik vroeger nog meermalen had van hoo-ren spreken, en die allen o]) den zwarten boek, van overlang, gebr; idmerkt stonden. Seffens had ik mijii oordeel gevormd : Zeker kunnen wi j ze nie t ongesjraft laten, wanneer we het geluk ztilJt hebben naar huis te kee-ren.Hen, zooals luidop mag laten klinken, die hun ouden g \ oortgaan en zich prijs geven aan de M denaars hunner eigene fa-milie — zij, inr rs, met wie zij de korte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Hemixem-Reeth appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes