Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

998 0
01 septembre 1916
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Septembre. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/057cr5nv6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 1. Septemher 191G. Herenthals Wordt verspreid en verzonden aan al de Herenlhalsenaren die han adres opgeven, door de EE. HH. DU BOIS, Aalmoezenier, Invalieden, te Sainte-Adresse, en EYCKMANS, Aalmoezenier, 6de Linie Regimenl, IVe Bataljon, Belgisch Leger. Onze Vrienden van Herenthals. Hoe dikwijls ontvingen \vy uwe klachten: «Wij krijgen geen nieuws meer van huis; sedert een jaar, sedert 18 maanden weten \ve van niets meer». Er zijn van onze vrienden die zonder nieuws l)leven, sedert het begin van den oorlog! Daarom moet een broeder-band ons vastsnoeren. We zijn hier een klein Herenlhals, en zoo we van het Groot niets of bijna niets weten, het Kkin mceten we kennen. Ziehier een bladje, dat door andere zal gevolgd wordcn zoo ge ons helpt. Van tijd tôt tijd zal het 11 een groet brengen van de vrienden en makkers die op het front den vadergrond ver- dedigen, of wel in de fabrieken werk- zaam zijn voor 'tYaderland. — Zoo zullen we toch weten waar onze stads- genooten verblijven. We zouden echter meer willen bekomen. Sommige onzer vrienden — de bevcorrechten ont- vansen/Anog brieven van huis, met lr nieuwafover Herenthals. WaaTom zouden die dat nieuws niet mededeelen aan de anderen? Daarom openen wij in 't volgend blad eene rubriek: «Nieuws uit Herenthals» Wie helpt er mee? Aile inlichlingen zijn welkom. De lijst van Herenthalsenaren iszeker onvolledig; misschien zijn er vele adressen veranderd. We rekenen op de hulp van elkeen om eene volledige lijst met jniste adressen op te stellen. \\ e hebben ook eene lijst van onze vrienden die vielen op 't eereveld. Met dank ontvangen wij bijzonderheden over hunné laatste oogenblikken, over hun heldendood. Ondertusschen be-velen wij de ziel onzer gesneuvelde makkers aan de vurige gebeden van onze stadsgenooten. Wie helpt ons ook eene lijst op-maken van degenen die eene decoratie of het Oorlogkruis ontvingen? Die laten wij verschijnen in het volgend nummer. Aile inlichtingen sture men naar: E. H. Du Bois aalmoezenier bij de Invalieden Ste Adresse (Seine Inférieure) °f E. H. Eijckmans aalmoezenier 6de linie IVe B. 2. D. A. T^ïisuws uit Herenthals. Ailes is rustig in onze geliefde stad. Volgens de laatste berichten kan men aile eetwaren bekomen, maar ailes is duur. Notaris Caymaeckx is ov,r-leden. Er had een plechtigen dienst plaats voor de zielerust van Augnst Verellen. Ganseh Herenthals stroomde naar de • Kerk ; vele aanwczigen moesten op het Kerkhof blijven. Overtijd kwam een Duitsch regiment Herenthals binnen,muziek voorop. Het volk kwam natuurlijk buiten. De Duitschers dachten dat het uit vriend-sûhap was, en liet muziek klom op den kiosk op de groote markt om die brave inwoners op een Concert le vergasten. Dochzie, oogenblikkelijk verdsVijlien al de nieuwsgierigen; de dëuren ; aan toc,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes