Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

1101 1
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Fevrier. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ms3jw87d0v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 6. Februari 1917. HEREnZHALS UJorcX uenspreit) en uprzooûen a&n ôJ c)<? 5ô(ô&ten u&n Bef talion IROtEJISPifïiLS i!ne^Pj^9I?lS^ueAr^oor EJHLMM1S filmoezenier Ihualiedente S'^Oreôse en EJH. E¥£61lf^»lniS Hfmoezenier 6e Lime-Régi noent, IVe 15°" , l5erQlscfy Le^er . Ter gelegenheid van Nieuwjaar stuurden wij aan zijne Excelenlie Baron de Broqueville Minister van oorlog, en volksvertegenwoor-diger van Turnhout, het volgend adres : De 1200 soldaten van het kanton Herenthals, trouwe lezers vcin hun maandblad « Herenthals » maken van Nieuwjaar gebruik oni hun volks-vertegenwoordiger, Baron de Broqueville, minister van oorlog, hunne beste wenschen van lieil en zegen toe te sturen. Zij hernieuwen den eed van getrouwheid aan hunnen roemrijken Koning Albrecht 1° ; aan hun duurbaar vaderland, en aan hunne lieve Kempen ! Mogen wij allen, weldra het duurbaar Kem-penland wederzien ! Met de hoogste achting en den diepsten eerbied. Aan zijn Excellentie Baron de Broqueville, Minister van oorlog. Wij ontvingen van Minister de Broqueville liel volgend antwoord welk wij met vreugde en dank overdrukken : Le Havre den 31 Januari 1917 Aan mijne beste vrienden van Herenthals. Innig getroff'en door wve welgemeende wenschen en uwe blijken van innige verknoclit-heid aan Koning, Vaderland en Kempen, houd ik er aan, u mijnen warinsten dank toe te sturen. Ik ook, dapper jongelingsschap van Herenthals, ben fier over u, over uwe mannen moed en burgerdeugd, over uw groot gelai : in heb de stellige overtuiging dat het Vaderland u steeds onder zijne beste verdedigers zal vinden. Geve God dat wij elkander dit jaar in onze duurbare Kempen mogen wederzien ! Aanvaardt met mijnen innigsten dank de verzekering mijner beste gevoelens. de Broqueville. Een praatje Wie kent er dikken Vocht met ? t Is een aardige vraag, niet waar, doch terwijl ik ons «Herenthals» las, dacht ik op hem, ik zou er een weinig over klappen willen. Ik ben nog al een babbelkous, maar geen enkel man van Herenthals mag me dat verwijten. Welnu, jongens diegenen onder u welke hij den «Dikken» op school gingen, weten Voorzeker dat hij zoo goed verlellen kon, en dat hij, ge-durende zijne vertelling, er nooit eenen onder zijnen lessenaar steken moest. Zij luisterden aïlemaal zonder. roeren. — WeeL ge nog, hoe hi j spreken kon over den Boerenkrijg ? Over onze Herenthalsenaren die den vijand te lijve gingen in de Nederij, die de straten versperden met stoelen en kassen en lafels, die vochten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes