Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht

626248 0
01 août 1917
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Août. Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/901zc7s87j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 1 MET TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Auguslus 1917. HET Kanton Haacht onder de Wapens Kosteloos Frontblad voor de Soldaten van het Kanton Haacht. Beheer: »s. CASTEELS, Aalmoezeniei* D 21, M 7.'). STA VUI8T EN VOET DE YANE OM I RENT ! Ons Blaadje. Zonder grooten opschik,oiigekunsteld, zooals lel een oorlogsman past, trekt ons schachtje front op. Waarheen en waarloe? Het wil naar de loop-raven, kantonnementen en werkplaatsen, er aan kennis maken met de keurhende uit ons aiiton, ten einde meer toenadering en innige j erbroedering" onder lien te brengén. Het /al j ien spreken van de geliefden die, in 't aanbe-en hoekje, ergens tusschen Leuven en Meche-sn, lion en tronw, zonder den nek voor den ■ reemdeling te buigen, met gedçmpten toorn n gel a te n liefde tevens, bel zware juk blijven ragen, tôt eenmaal de groote dag der eindver-^ssing komen zal. Het wil lien moed inspre-en in de uren der vertwijfelende moedeloos-eid, die soins ook de kloekste liarten bekrnipt, i h un lief en le'èd dezer beroerde tijden de.e-;n, een ware vriend zijn, die le reebter tijd en gepasle wenk zal inbrengen, waarvoor loeder zou gezorgd hebben, waakte de ver-,renschte mot niet zoo ongenadig bij zijn pin-ekensdraad. Het wil, met èen woord, uweigen laadje zijn, waarin eenieder uwer mag mede-preken. Het zal een blijvend bewijs daarstel-m van den band der warme vriendschap ,'elke de jongens nit het Haachtsche, hier in etlandvan «liaehten de knpè» samengesnoerd ield. Het groeie en bloeie, sterk en kloek,... îaar de Heer geve dat het nooit zijne front-reepjes verdienen moge. *- M * We hadden niet dnrvén verhopen dat onze oproep zoo spoedig en algemeen zou beant-wooixl geworden zijn. Talrijke brieven zijn ons dag'èlijks komen zeggen met welke vreugde ons werk begroet werd. Wij hebben menig inir voor onze oorlogsschrijftafel gezeten om al de vrienden, al was 'l maar eenigé regels aiitwoord toe te zenden. Later hebben we daaivaii lot ons groot spijt moeten afzien, want we konden onmogelijk met het werk bij-blijven. Zoo gelieven de jongens, wier brievën onbeantwoord bleven, het ons niet ten kwade te duiden. Hoe dikwijl-s zullen we uitkomèn? De vraag werd ons meermalen gesteld. Mînstens om de twee maanden, en Jiefst aile maanden. Het zal àfhangen van nieiiws, tijd en omstandigheden en vooral nog van uwe medewerking. Er zijn onder onze vrienden mannen met een'flinke pen ; dat zij niet vergeten ze op tijd eens te seherpen ons blaadje ten baie. De abonne-mentsprijs is zoo laag mogelijk gesteld : 'l is gratis voor niet ; want 'l ware zondç van de magere solde der jongens iels af le pitsen. Nochlans durven wij een lieroep doen oj) de vrijgevigheid der beter bedeelde beurzen. Yoortaan laten wij een lijst onzer sleunende leden versehijnen. Civielen nil ons kanton, mogen ook inschrijven en zullen geregeld het bladje toekrijgen. En nu, vrienden, houdl u kloek, en God be-ware U zoo naar ziel als naar lichaam. J. (jASTEELS.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection