Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht

1734 0
01 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 October. Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht. Seen on 13 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/5717m04h3v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 2 MET TOELATING DEH MILITAIRE OYEKHEI1 October 1917 't Kanton Hâacht ondcr de Wapens Kosteloos Frontblcid uoor de Soldaten van het Kanton Haacht. Beheer : Jos. CASTEELS, Aalmoezenier, U 21, M 75. STA VUIST EN YOET DE YANE OMTRENT! In ons Kanton. Zoo dikwijls, deze laatste tijden, toen de namcn en adresse» met hei niejiiws me toekwamen, is onze streek mijne verbeelding komen streelen en betooveren met al het heerlijke waar ze vol van ligt. De geweldige wereldramp heeft er ons wreed moeten aan ontrukken om ze naar waarde te leeren schat-ten. t Was er zoo g'oed, zoo oprecht dengde-lijk; het roerde en bewoog er ailes zoo vrij en blij. Er zat aandurvende jacbt in de bevolking; er Werd gewerkt en gewroei. 't WBfS een eeht bedrijvig en drukke nest in 't hartje van Brabant. De natuurspreidter bescheiden schoon hare weelde nit en loont er mild het werk vandenlandman. Diehte spoornetten verbonden onsmetdegrootehandel-enn ijverheidcentrums. Brussel, Leuven, Antwerpen, Meehelen liggen er, om zeggens, bij de deur. Er heerschte weelde en welstand. Doch daar gaat almeteens het alarm op ni t onze torens.'t Land is in nood, en honderde jongens nit ons kanton grijpen naar de wapens. De streek bleef eerst nog rustig. 't Scheen wel of we maar weinig aan onzen kant zouden te vreezen hebben; we lagen er toch beschpt door het Antwerpseh vestingstelsel. De jongens die toen onze streek doorgetrokken zijn, zal het nog geheugen hoe gulhartig zij door onze geestdriftige bevolking bejegend werden. Na weinige dagen eehter kwaïn er onrust in de gemoederen.Te Haelen was er den'12 Augu-stus schrikkelijk gevochten geweest. Men sprak van aandravende Uhlanen alhier en alginder. Nochtans men was niet bekommerd om groote gevechten. Alleen aan de andere zijde van Leuven zou er wellicht iets gebeuren.... Doch wanneer binst den nacht van den 18 toi den 19" de groote aftocht langsheen onze dorpen naar Antwerpen toe had aangevangen, toen beving algemeene moedeloosheid de harten. Op den morgend buldert het kanon te Aerscliot en de storm komt gediirig dichter aanrollen. De aantocht der beangstigde vluehtelingen heeft weldra de ontreddering over de streek verspreid. Nn gaat de lijdensweg onzer arme bevolking aanvangen. De wilde horden zullen ailes te vnur en te wapen verwôesten, en de roode haan laten victorie kraaien over onze i| weelderige dorpen. 't Onschuldige bloed onzer stille en rustige burgers moest zieh mengen | met dat onzer strijdende jongens. \\rat al i verschrikkelijke verhalen kregen wij er nit den mond der seliuwe getuigen niet te hooren ! Arme dorpjes! Hoe deerlijk laagt ge daar toen wij il den laatsteu feeer. met genepen hart doortrokken. Over n hadden zegedronken bloedhonden victorie gehuild. Doch de dag der gerechtigheid komt weldra. (ïe znlt uit uwe puinen opstaan. De nakome-lingschap zal n roemen omdat in uwen boezem rusten, naast schuldelooze martelaren de hel-denkinderen van het dankende vaderland. (ie waart ons dierbaar voorheen, ge zi j t ons heilig thans. * M * Soldaten, vrienden, van velen uwer is ons een warm dankwoord voor ons werk toege-komen. Het doet u zoo'n deugd toch wat uit ons kanton le vernemen. Ongedwongen hun-kert ons hart naar dat.plekje ginds, waar heel ons verleden ligt bij de beminde wezens wier geliefd beeld wi j zoo dikwijls in onze mijme-ringen opioepen. Zalige droomen zijn 't, die ons opwekken tôt edele gevoelens, tôt het hoogheilige onzer ehristenè plichten die een trouwe gade zoozeer op prijs stelde, of tôt wier nakomen vader en moeder ons zoo zorgzaam aanmaanden. Mochtet gij hunne stem weer eens hooren, ge weet wat ze u zeggen zouden. Laten wij niet denken, besle jongens, dat met ons khakiuniform aan te trekken, wij tegelijk ons beter mensch-zijn mogen afleggen. Aan genen kant spreekt men dagelijks van u, van uwe triompheerende we-derkomst. Met liefde en bewondering zullen ze naar u opkijken, maar zorgt toch dat wan-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht belonging to the category Frontbladen, published in Le Havre from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods