Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht

2114 0
01 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 December. Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1g0ht2gr02/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 3. Toegelaten door de censuur. —- B Nr 12. — 4 Januari ïçi8. Kerstmis içi] ■ML JL buEIK KANTON HAAGHT onder de Wap@its Kosteloos Frontblad voor de Soldaten van het Kanton Haacht. Beheer : Jos, Casteels, A.alm. D 31, M *75, STA VUIST EN VOET DE VAINE OMTREINT ! A an al onze yrienden een zalige Kerstdag ! Moge de herinnering aan 't Goddelijk Werkmans-kindje, rustend op stroo in 't stalleken te Bethlehem, onze jmgens van den Yzer hun stroozakken wat zach-ter maken. Mogen onze bannelingen,- bij 't herdenken der vluchtende H. Famille, van niemand aangetrokken, zich wat meer in hun lot getroosten. Tk hen 7,<*t-er Hpt velen ons «Kanton Haacht1-al dood en b".graven dachten. Weest maargerust, beste jongens ; we zijn nog springlevend en staan nog sterk op onze beenen. Maar 't heeft er deze keer wat gestormd aan den Yzer, en dan hoeft men niet zoozeeraanblaadjes drukken te denken. Dan komt er nog de verandering van drukkerij bij. We hebben vaarwel gezegd aan den «arriè-îe», en komen nu op 't front zelf uit. Nu m jogt gezekerzijn dat ge in 't vervolg wat spoediger zult bediend worden, want er is nieuws bij de vleet. Dit nummer zouden we 't Holsbeeksch nummer moeten heeten. Meester Léon Vanhille, brankardier, beeft uit den mond van eenen moe-.]' f f j ngen, onlangs uit Holsbeek overgeko-m ,a, een zeer belangrijk verslag van den toe-stand in zijn dorp, en heel onze streek ten ar.de-re, mogen opnemen. We brengen hem dus da-delijk aan 't woord. Nieuws uit Holsbeek Ik geef u eenige staaltjes van den handel en wandel in Belgie, en inzor.derlijk van het leven en wezen in ons geliefd dorp Holsbeek. Het isueenvoudig verteld door een Belgisch soldaat welke gedurende den oorlog 23 maanden in Holsbeek verbleven heeft en het bijgevolg wel zal weten, en gelooft geene las-terlijke praatjes rondgestrooid door personen, welke 3 jaren uit Holsbeek weg zijn en bijgevolg niets ge-grond weten. Buiten die 23 maandeti tel ik g maanden dienst als ziekenverpleger in een duitsch hospitaal en '2 maanden gevangzitting in een moffenkampin West-faliën.Op x5 Juni 19Ï7, dagvan mijnvertrek uit Holsbeek ■ w^ren nog geene inwoners uitgevoerd naar Duitsch-land.De menschen kven zooals vroeger dochmetover hun een gevoel van benauwdhcid en angst. De Bel-gen en vooral de boerea staan aan aile tyraniën en vervolgingen bloot. Zij worden gedurig gestraft om niet op tijd geleverd te hebben, 't zij patatten, 't zij graan, 't zij boter, 't zijom met gekloven viervoeters (koe, kalf, vaars, zwijn, geit, schaap) over de straat te komen. Hunne paarden worden hun afgeaomen en met spotpryzen betaald. Ziet eens na Jules Claes en JefMeir, welke schoone, prachtige, sterke paarden die hadden, welnudeduitschershebbenze opgeeischt tegen 1200 fr. tôt 1800 fr. ; reklameeren zij, dan krij-gen zij 400 fr minderen ailes is zoo schrikkelijk duur. Ook hebben de paarden, in tegenstelling met de eet-waren, bijna geen waarde. Door de zeldzaamheid der paarden hebben de landbouwers veel werk, en som* migen zijn verplicht, een paardaanzeer hooge prijzen te huren om hun werk gedaan te krijgen. Ook werken de mens"hen met zodveel genoegen niet meer als vroeger, daar zij het grootsie deel der landbouw-vruchten aan den gehaten duitsch moeten afgeven. Doet gij het niet gewillig of verdenken zij u iets ver-borgen te hebben, dan komen de duitschers, doorzoe-ken uw huis, graven den grond om, rond en achter uw huis, doorstekendebedden,hethooien het strooi, maken de beetputten ledig ; in een woord zoeken tôt dat ze het verborgene vinden. Voorbeeld : de Dikke Kelver weigerde, op last der duitschers, patatten te leveren aan 't Belgisch komiteit. De duitschers komen ten zijnen huize, doorzoeken ailes en vinden de patatten, ze scheppen ze in manden om het getal te beramen, doch den Dikken goot telkenxnaal de manden ledig, en hij leverde de mofïen zoo veel spel, dat zij hem naar 't prison te Leuven gedaan hebben, al-waar hij, tegen wil en dank, gedurend 3 tôt 4 weken heeft leeren op grammen leven. Als hij tehuis kwam, waren ds duitschers met 65 zakken patatten weg. Debceren moetîn aangeven hoeveel land zij met aardappelen bepla iten. Voorbeeld L. G. geeft juist zooveel aan als hij verkelijk bebouwd had. De oogst in 1916 maar slecht gelukt zijnde en de duitsclurs de opbrengst per aar op i3o kilogr. rekende, alhoewel verschillende plekken grond in hunne tegenwoordig-heid uitgedaanslechts65 Kgr. opbrachten, toch moes-ten de boeren i3o Xgr.per aar aflevtren. L.G.moest dus patatten bijkospen, ie voor aan den duitsch te leveren, ae voor zijn eigen gebruik, 3e voor plant-goed en... gij trekt van den duitschgemiddeld 8fr. de zak en koopt gij er bij, gij betaald ze 100 fr. den zak en zoo zijn er velen gevaren. Dezen winter hadden verschillige menschen,uit levensnood, patatten in den grond weggestopt. Daar de wint«r zeer streng was, zijn zij bijna allen verTro-zen : men durfde de patatten niet dekken om de plaats niet te verraden. Ç.V. had 7 zakken patatten weg ge-stopt op den berg, doch nachtelijke bezoekers hebben ze uitgehaald en C. kon aan zijn duimen lekken. Nu moeten de duitschers de wollen matrassen hebben, men mag er maar één houden voor 2 personen (afwezigen tellen niet). Ook wordt al het koperwerk van stoven, ketels, vensters, deuren, potten en pan-nen, van tram, trein, lusters, horlogien, bierpompen, muziekinstrumenten enz. opgeeischt. Aan de Central te Blauwput vergaderen, de oud-werkliedenommet elkander wat te praten.Een dezer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten van het kanton Haacht belonging to the category Frontbladen, published in Le Havre from 1917 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods