Het morgenblad: volksdagblad

681587 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 06 Octobre. Het morgenblad: volksdagblad. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f47gq6s72b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

7eJaargang N° 237 0 Dinsdag 6 Octoher {9! 4 2 centiemen fret nummer HET MORGENBLAD ^3 .j! mu ■■uni i 14= b!aéz;jde. — fxs WeifflS# rtgfl* fe. 6.30 $ | Financiëele, » » » » 1.001 S Stadsnienws, pet grooten regel » 2.00 S g Reclamen, » » » » 1.001 g Bëgrafenisbericht, » 5.00 g VOLKSDAGBLAD auo amcedeeîingeû te zenden aan M," J. BAMPS, Bestuurder, Nationalestraat, 54, Antw.çv^--, Men schrijft in op het bureel van het Wad en op aile Postkantoreo, rexefoon : OPSTELRAAD : 9G7. — AAMKONDIGINGEN : il imiihi. !.!■ ■■■■!■ .■■III.HIHBMMIII !■ ■■ i »■ ■ ill H M.ll 'y II II I ■. t. i I ' TrTTTTTT^WrT" I III I II II I i 11 l'IUlitiTTÎT JT TlT""* ■ T'i f '*WrTaffJftV.nMll;i A^OEiinenietiien ; I Een jaar, 8 fr. — 9 maanden, 6 fr. I 6 maanden, 4 fr. — 3 maanden, S fr. s BUITENLAND, het port te buiten. 2 Aankondigingen worden ook ontvangen door M. J. LE BEGUE et C°. "OMce de Pi*> blicxte, 35, Niemotraat, te Brussek r —- — — Belgische Oicieele leÉdesliny GEWELOIG ARTILLERIEDUEL OP HEEL DE UNIE-DE TOESTAND ONVERAMDERD Antwerpen, o October, 10 ure 's avonds Ëeea zeer sgewelsiâgj artiBîepieeiâseS Stseeff op gansch de fiâreie fslaats ggehad. S© toestaradl is pnverartdefd. Militair Bevelhebbersc&ap van Antwerpec Oproep tôt de jsoge lieden varblijvsnde in de ïsrsterkte Stelling Antwerpen jiet belang van de nationale ver-Sediging eischt dwingend dat one régulier leger versterkt worde. Ik doe in deze omstandigheden be-roep op het patriotisme der weer-bare mannen van 18 tôt 30 jaar (op âl December 1914), om dienst te neineii bij onze reguliere troepen en zich als vrijwiHiger aan te bioden Toor den duùr van den oorlog. Jonge iiedso, uw land heefî u uoodig Eeantwoordt zijnen oproep. Loopt het gevaar niet den indrin-ger u willekeurig en onwettig, te zijnen voordeele, een dienst op te dringen dien gij uw land verschul-fligd zijt. Blijft niet werkloos binst lange maanden ! De belanghebbenden, van een be-wijs van zedelijkheid voorZien, kun-nen zich in de hieronder genoemde înrichtingen aanbieden, waar zij aan een vluchtig geneeskundig onderzoek zullen onderworpen woraea. De jongeiingen, als gesehikt tôt den dienst geacht, zullen zonder ver-wijl en gevaar naar het niet over-woldigd gedeelte van het land gezon-den worden, en zullen snel het noo-dige onderricht ontvangen. De jongeiingen die m de onmoge-lijkheid verkesren hun zedelijkhekls-bëwijâ af' te levereu, zullen gebeur-lijk aangenomen worden, op monde-linge verklaring, welke zal nagegaan worden zoodra de omstandigheden het toelaten. De bevelhebber van de Versterkte Stelling Antwerpen. DE GUISE. De dienstnemingen zullen ontvangen worden in"1 de volgende inrichtingen: Marialei (Militair gàsthuis). Bijgevoegd gasthuis : I. Boogstraat, 2. 11. Meirplaats, 36. III. Louise-Marialei (O. L. Vrouw College) . IV. Groote Hondstr., 50-52. Rond ÂRlwerp n Maandag morjen waren de Duitschers nog op geen enkel pont de Nethe overgetrokken. Ze dcden hou-witsers neevkomen op de stad Lier en dp de baan van Lier naar Oude-God. Die aanval op Lier lukte niet en werd selfs met vrecselijke verliezen afgosla-çen. De vijand schoot met zijn zwaar geschut, de houwitsers waren uit de lucht niet. 't Is c|an ook een bloedigc slag goweest. Het opperste gedeelte ran den kerktoren is om strategische pedenen neergeh iald. Van op den Ziideroever der Neth9 jpenden de Duitschers ook het vuur op. Conticli, waa:' de kazerno vernield word. Cnxk r de' burgenj moeten eeni-je slachtoffers zijn. Eenige houwiftsers troffen Edegem sn Mortiei In de laatsto gemeente geraakte eene brouwerij in brand en het viiur deelde zich aan eenige aan-palende huizen mede. Langs weerskanten verkenden yliegmachienen de posities en wérden îe nataurlijk met schrapnells bescho-ten.Aile pogingen van den vijand om Anîworpens verbjndingen met de Vlaanderen en naar de Zeekust af te sn'jden, faalden. Onze artillerie bestrijkt de gansche streok op den linkeroever der Schelde, ti n Noorden van Dondermonde. L'it zekere bron luinnen wij melden àat Maandag namiddag de toestand rond Antwerpen weer eene gunstiger vending aan t neinen was. Denen en Duitschers Do Duitsche schrijver Hans Land, schreef dezer dagen, dat hot intellectuoete Denemarken op Duitsche hand was, en | dat de "Deensche" dichters als één man stonden waar de Duitsche vlag wappert. -Daar komt de Deensche schrijver Helge Rode tegen op. Men erkent nu algemeen in Donemar-ken — zoo ongeveer Helge Rode — welk beiang het hoeit met zijn grooten nabuùr in de best mogelijke verhouding te staan. Het is ook -»-aar, dat de De nsn zich in voie cpzichtefn In hun sym-pathieën met Duitschland verbônden ge-vcelen. Maar zij denken en gevoelen niet als Duitschers. En het is niet waar,dat de Deensche dichters overal staan waar de DuiUche vlag waait. De Duitsche vlag waait ook in België. Zonden wij ons verheitgen over den tocht van De Duitsche troepen door Luik en Leuven ? Wij moeten hier vrijheid hebben om onze meening te zeggen. Het ware zelfmoord voor het kleine Denemarken, te vergeten dat Belsië niet alieen voor zich zelî strijdt, maar voor het recht van aile kleine Staten. De kleine landen zijn door dien strijd meer waard geworden, en de onzijdisrhcid heeft eene beteekenis gekre-gen die met bloed is onderschreven. Dat de heele onzijdige wereld België's zaak tôt de hare heeft gemaakt, is het eenige verheuger.de in dezen zwarten tijd. Zou dan Denemarkens stem haar onthou-den worden ? En zou er gezegd mogen v/orden, dat onze harten zich verblijden over de Duitsche vlag en de Duitsche taal, waarin de goeverneur-generaal van Brussel beveelt ? Aller hoop, aller eisch moet zijn : een vrij België ! Dat alieen zou iets goeds beloven voor Europa's toe-komst. Wij verlangen van onze Duitsche vriendein niet, dat zij het nu inzien,maar wrj vertrouwen dat zij het zullen inzien; anders zullen zij schado lijden aan hiln ziel. Tiee maanden oorlog 't Is twee maanden dat wij in oorlog zijn Volgens de berekeningen en vooruit zichten van den grooten Duitschen leger staf, moest dat tijdstip door vierbijzon dere feiten gekemsierkt zijn : vooreers de soliending en de vorovering van Bel gié; dan den inval en de veroi'ering vai Franscli-Noorden ; vervolgeiss de verove ring van Pajijs, aa eindelijk de verpiet tering der liussen door hetuit Frankrijt geko-ïTien leger des Keizers. Wat is er van dat program der Duit sehe hoovaardij verwezenlijkt ? De Duiischers zijn in België gedron-gen, ten koste van ontzaglijke verliezer aan manschappen, aan materiaal en voor al aan tijd. Zij hebben dit dapper lanc niet gewonne-n ; het blijft siceds weer staan en zijn voor Antwerpen verschans 'leger houdt aanzieuiijke vijandelijkt krachten machteloos. De ,:wandeling" d»orheen het kleine koninkrijk is waara-clitig een zeer lastisc en zeer kesielijj^e veldtocht gewee t. Dai eersto deel van 't plan ts dus mislukt. De inval in Fra-sch-Noorden kon nie; vermeden woi'den. Men zal denkelijk 3a ter weten waaroms als het oogenblik za' gekomen zijn om de verantwoordelijkh-ei vast te stellen. De troepen van von Kluck en van der kroonprina hebben gedurende eenige dagen, na sehrikkeiijke geveehten, bijna a! de dopartementen longs dezen lcant vai Parijs bezot, en de hoofde-ad zelve is bedreigd geweest. Maar de istrategis®e terugplooiing' de:. Boadgenooten werd in, 't begin van Oe:. Septeinbcr be'vroond met de groote zege praal der Marne en den aftccht der Duit sclie légers. T.ians, na drie weken onophoudendeïi strijd, welke de vijai^i zeer verzwa.J heeit zonder hem peviig vocrdoel te go-ven, is "de to&itahJ ofîsblijkbaa-r gariétlg, We mogen met vertrouwen den uitslag van den grooten veldslag ah\'achten. Dus, tôt hiertoe is het Duitsche pian geheel mislukt. Wilhehn 11 heeft zij ne in trede te Parijs niet gedaan den 30en Au gustus, zooals hij gedroomd had, en bel is thans zeiior dat de Duitschers de Fran sche hoofdstad niet zullen zien.' ,IIet laatste deel van 'tjplan eindel'ij-k : de verpiettering der Russen, heeft zelîs nog geen hcgin van uitvoering gekre-gen. Onze Bondgenooten hebben integen-deel de Oostenrijkers piat geslagen, en zij bereiden het oogenblik voor, waarop ze met den Duitscher lietzelfde zullen deen. Zooals men ziet hebben de Bondgenooten hunnen tijd niet verloren sinds heï hegin van den oorlog. De twee verloopen maanden hebben hun toegelaten' den ondraag-lijken Duitschen hoogmoed te vernederen en het geweldig oorlogsmachien van hel keizerrijk te ontredderen. Van Parijs nasr Bordeaux De Belgische joùrnalist Roland de Mares, eerst met "Le Temps" naar Bordeaux gegaan, en vandaar naar Parijs weergekeerd, behaïidelt in eene corres-pondentie, in dato 21 Sept.,het v-erplaat-sen der Fransche r€^eering naar Bordeaux en geelt daarover een paar nog ontbrekende fteiten. Reeds op 2*3 Aug., werd in officieele kringen het vrertrek der regeering naar Bordeaux besproken en in begiasel vast gesteld. De regeering toeh had tôt plicht zich naar Bordeaux terug te trekken, wilde zij niet op een gegeven oogenblik Frankrijk van het centraal bcstuur verstoken zien en het land verpliçht, vrede te sluiben op voorwaarden door den vijand voorgesehreven. Het publiek vvist dat de Duitschers met geforoeerde mareclién op Parijs aanruk-ten, dat Compiègne bezet was en er te Oreil gévochten werd ; maar wat het publiek toen niet wist en wat men nu wel mag zeggeu, omefat de geheele recht-vaardiging van het gedrag der regeering daarin besloten ligt, was dat do Duitschers tôt op 10 km., Parijs waren genaderd. De Durschers wilden namelijk niet beginnen aan het beleg der hoofdstad, maar de verdedigingslinie overwel-digen met een millioen man.op twee gegeven puntea ten Koorden en ten Ocsten van de stad, Parijs bliksemsnel bezetten en dan als pand ffesthouden. Het iwas het militaire bestuur dat er op aandrong, dat de regeering zich niet bloot zou stellen in Parijs overrompeld te worden en daarom beteekende het ver-trek der regeering, dat Parijs besloten was zich, zooals gfeneraal Gallierri het oolv zeide, tôt het uiterste te verdedigen, het beteekende ook dat zelfs na de inne-ming van Parijs de oorlog voort zou duren. De regeering verrvulde dus in die omstandigheden eene plicht door zich naar Bordeaux terug te trekken. Rusiand hewontiert EeigiS Een lossisÉ adres aan het Belgisch Parlement De voorzitter der Kamer van | Volksvertegenwoordigers heeft vol-' genden brief ontvangen : Aan den Heer Voorzitter der Kamer van Volksvertegen-woordigers,Gansch Rusland vo!g,t met onbe-grensde bewondering den heldhafti-gen strijd van het dappere Belgische leger tegen een wreeden vijand. Met de iunigste sympathie onbvan-gen wij de tijdingen over de onge-looflijke zelfverloochening van het ; wakkere Belgische volk. Uwe daden doen ons de heldhaf-tigste gebeurtenissen vaai uwe voor-ouders herinneren, deze voorvallen geboekt in onuitwischbare letteren in de oorkonden. Wij vatten met u de diepe veront-waardiging jegens de wilde 'bar-baarschheid der Duitsche wandalen, die noch vrouwen, nooh kinderen sparen, noch zelfs de kunstgebouwen van het verieden eerbiedigen. Deze benden, gelijkende aan de Hunnen, overwegen zelfs geen oogenblik hoe pijnlijk voor hen de ver-nieîiging \ an JJresden, van Munich, van Beriijn zou wezen of de weg-neming van de Sixtijnsche Madonna, die men hun ontnemen zou om ze aan Italie- terug te geveti Iti gansch de beschaafde wereld heeft de vernietiging van Leuven, dit midden van Oûderv/i.ia en welda-digheid, een rechtvaardig gev-oel van verontwaardiging en van opsland verwelct. Van den anderen kant, het vrijwillig onder water Zetten van bloeiënde provinciën, gedaan met het deel het Vaderland te verdedigen, heeît aile harten, die de waar de van het werk kunnen sohatten, innig be<> droefd. Weest overtuigd,, Belgische vrien-den, dat uwe opofferingen niet verloren zijn en dat het uur nadert, waarop wij de algemeene vrijmaking beleven zullen tegenover een hevigst hoovaaidigen en laifen vijand. Welhaast zullen zelîs de bondge» nooten der Pruiteen, de Beieren, Sakeari en anderen, gansch den aîschuw hun-ner verblinding begrijpen. Hunne oogen zullen opengaan en zij zullen den afgrond bemerkeu, waarin zij gesleept zijn door de Hohenzoïierns' de Habsburg's de Knrpp's en anderen.Alsdan zullen zij het juk der Prui-sen afwerpen en zich haasien met osâ den vrede te sluiten, om op de pui-nen van Oostenrijk en van Duitschland Vrije Staten te maken. In dit edelmoedig werk der vrij-making van Europa en zelfs van j geheel de wereld, tegenover het militarisme van Duitschland, dat eene voortdurende naehtmerrie is, za.i uwe heldhaftige houding het eerste en het grootste offer van veriossing wezen, dat den aanva! van razernij on van Duitsche waanztn breekt. • Hulde aan de helden ! l eve de o-d-tembare BeJgische lleeuw ! Moga uwe sr-hoono nationale spreuk ; "Eendracht màal;t macht" z^errte-ren. Alsdan zullen wij op de pui-nen van den onzinnigen bouw welke een algemeen Duitschland moet wezen, de groote beginselen zien staan van Vrijheid, GelijkheM en Tiroederliikheid. De voorzitter van het 134e Slavisch banket. te Petrogrado. GL1NSKY, opsteller van de "IILstorische Bode". ramnaatacii*.—«, m 083!) sGldaten maar roovers Een rOOtal Duitschers, die te Aalst geble-ven waren, hebben aan de statie, al de hôtels en de huizen, door de b ewoners ver-laten, opengebroken. De Pruisen .hebben in die huizen al gesto-, len wat niet te heet of te zwaar was en hebben daar zoo gedronken, dat velen na weiniffen tijd in dronken toestand langs de straten liepon en overal waar zij voorbij-kwamen, met de kolven hunner geweren de ruiten der huizen stuksloegen. Aan de statie werd in de hôtels ailes vernield. Geen stoel of spiegel dat niet bescha-digd werd. In de huizen der geneesheeren. De Naeyei en Blauwens werd ailes verwoest. Kostelijke tafereelen werden in het huis van doktei Bauwens van den muur genomen en midden de vloergelegd, waarop dan de ellen-delingen met hunne voeten trappelden. Later in den morgen hebben de Duitschers in'de hôtels, op het Statieplein, en in verscheidene woningen, al de matrassen weggenomen en op eenen wagen geladen. In de Leopoldstraat, uit het magazijn Mon-tens, wera al het goed dat in huis was, op wagens geladen. De dieven waren voorzien van eene bijl, omde deuren en menbelen open te breken. Te Lede ook kwamen de Duitschers terug niet om te vechten maar wel om te rooven. Eenigen der bandieten waren bezig het kasteel van den heer burgeineester Moens van onder tôt boven te orfderzoeken. Ze dwongen de meid hen overal te volgen. Twee Duitschers gingen voor en drie achter haar. Den heer burgemeester niet vindende, gingen de Duitschers naar hetgemeente-huis.Daar bevond zich de Duitsche officier Laexter, die als hij hoorde dat de burgemeester niet te vinden was, eenen dreig-brief schreef aan den burgemeester, hem meldende dat indien de Duitsche patrouilj les,.welke door Lede kwamen, nog eenmaa-door Belgische soldaten worden aangevall len,de gemeente in asch zougelegd worden bij œiddel van de zware artillerie. Do heer burgemeester gaf kennis van dezen brief aan den heer krijgsgouverneur, generaal Clooten. De gemeente-secretarisS. G. De Corte, oud 80 jaar, en twee burgers, welke om een vry-geieide kwamen, werden krijgsgevangen genomen en moesten medegaan te Impe, waar echter de Duitschers door eene Belgische mitrailleuze werden aangevallen en op de vlucht werden geareven. BP HET SERVISM MT Os Çostaiîî»ijksns op de Osrina LONDEN, 5 Oct. — De correspondent van den «Mornicg Post» te Misch, telegralieert dat de slag aan de oevers van de Drina met' hevigheid wordt voortgezet. De Oostenrijk ers fcrachttea Chabatz te bombardeeren en tastten Drenovatchka aan, maar ztj werden met veel geweld teruggeslagèn. Een Ouitsch mialukken in de Baliische Zee Men vernam te Petrogrado den 2™ Octobei de bijzonderheden der Duitsche actie ter zee aan het strand van Windau. Het vijan-deliik smaldeel, ongeveer veertig bodéma sterk, groote en kleine, verscheenin 't zïcht van de haven en waagde eene ontscheping per boot, maar deze mislukte tengevolg'ê net hevige vuur der kustwachters. De Duitschers verloren een officier, drij matrozen, werden gëdood en drij verdronken. Ontevreden over deze mislukking bom-bardeerdejhet smaldeel de K.ust, doodde eea grenswachteren een inwooner en verdween. Des anderendaags herbegonnen twee krui-sers het bombardement en vernielden den vuurtoren. Den 26 september verdwenen de Duitschei's. na verscheidene malen de zee gepeild en de visschers ondervraagd te hèbbeD. Bij û-d Zuid-Afrikaarrscfis Bosrew Johannesburg, 2 October. — Vanavond was hier een merkwaardig tafereel te zien. Er w as een groote vergadering belegd ta verband met den oorlog en Botha's oproep. Duizenden burgers waren opeengepakt in Wanderers Hall. Velen konden geen plaats vinden en er moesten bijvergadeiin-gen worden belegd. Het verloop van de vergadering was hoogst geestdriftlg. Leiders, van aile politieke panijen, inzonderheid van de boerenpartijen, namen het woord en veroordeelden scherp aile pogingen tôt illoyaliteit tegenover het Britsche rijk. Er werden te midden van groote geestdrift moties aangenomen, waarin wordt verklaard. dat deze oorlog een rechtveerdige oorlog is en waarin Botha's besluit om het commando tegen Duitsch Zuidvvest-Afcika or> zich te nemen, v/erd toegejuicht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het morgenblad: volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1908 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection