Het nieuws van den dag

912 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 27 Janvrier. Het nieuws van den dag. Accès à 15 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w08w95200c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertigste jaargang Nr 23 2 centiemen per nummer Dinsdag 27 Januari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen i LauileD 4 terni * Pibjaa* 8 franl. jKir Balisai * • 11 — rtir da andere landen rua het posUerbond » .80 — BESTUUR EN OPSTEL s Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door «Tan HXTYQ-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7648 aankondigingen : GevraagdB en aangebodan plaatsen. 4e bladz., per kleine regel .. 35 c. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. 's Zondags . » » .... 40 c. voor 2 groote regels. ' Itderen regel meer : 30 c. in de week ; bladz., per regel 2 fr. en 3 fr. Ifl n '« 7.nnf?arra Rpr>htp**lïîk*» hnrctoll r\rr/»fw»1 0 fr Het vlaamsch ! in het onderwijs I "Wafc heeft de Kamer nu eigenlijk gestemd ? Het is jiet gemakkelijk er wijs uit te worden. Et is een grondbeginsel, dat wij uit al onze krach-ta voorgestaan hebben, en waarover allen het ein-[delijk éans geworden zijn : in de lagere scholen moet namelijk de moedertaal dienen om aan de kinderen [têt onderwijs in ai zijne graden voor te houden. Hoe [msn to klare waarhaid ooit heeft kunnen misken-Inen, besetfen wij nu nog niet: er moest daar eiene ■xotte hooveerdij of een even zotte franschdolheid op lift spel staan; en ongelukkiglijk de leerlingen, wier Ijonge geest al mceite genoeg heeft om vlaamsche I lessen te vatten, werden meermaals in eiene vreem-[de taal ongenadig afgebsuld. Laat ons nu hopen Idat zulk onverdragelijk misbruik uit aile scholen, Izoo wel voor meisjes als voor jaugeais, verdwijnen [al. Een vlaamsch kind moet in de school vlaamsch [hooren, en wel van het begin tôt op het einde zijner [leerjaren. Het blauw-rcod stadsbestuur van Leuven, dit den vierden schoolgraad reeds teenemaal op jiijn fransch ingericht had, heeft hier een welver-idiende les gekregen, waar andere gemeembebèstu-ren ook hua profijt mogen uit trekken. ! Het erkennen van de rechten der moedertaal was emgoede stap vooruit : als de Kamer echter de prak-[tische gevolgen er moest uit trekken, heeft zij beur-Itclings a] de voorstellen die haar gedaan werden Ivan tant gewezen. Er blijft volstrekt niets meer «ver, ten zij het algemeen princiep dat in de lucht jiangt, en nochtans ten allen prijze verderen uitleg boodig heeft om eenigszins in de werkelijkheid te knmen toegepast worden. De oorzaak van dien warboel is gemakkelijk om te radeu. Zonder te spreken van zekere verstokte ITalen dis altijd schreeuwen als men de Vlamingen pclit laat geworden, zijn er in de Kamer een aan-tal volksvertegenwoordigers, die verstaan dat wij |g(I|k hebben, maaj* die toch, omdat zij zelf in het lîransoh opgebracht zijn, min of meer benauwd zijn |nn de diepe verandering, die het praktisch erkennen onzer taalreohten in geheel het schoolwezen [ion medeslepen. Zij beelden zich in dat het fransch [Tcortaan in de vlaamsohe streek niet meer zou aan-NPleerd worden, en bijgevolg dat eeta Vlaming in zijn i ûein land zal opgesloten leven zonder met de wijdie ia betrekking te komen. Bovendien blijft er dikwijls een soort van achterdocht alsof wij de een-i neid van het vaderland en de goede verstandhouding met wue waalsche broeders wilden verbreken: de leenheid des lands groaiden op de eenheid der taal - die het fransch zijn moest, is lang de droom ge-k r ™ ze'£6re politieke mannen. Nu dat dit on-flp stelsel teenemaal bankroet gegaan is, strib-Itaen sommigen nog altijd tegen, en het is met een joibewusten tegenzin dat zij hunne toegevingen doien, [tn nog zoo weinig mogelijk. we vooroordeelen zijn al honderd maal weerlegd ^esst, en wij zullen er nu niet op wederkseeren. r. ' vroeger. zal een Vlaming die buiten Pn^eek gaan wil, het fransch aanleeren: al-•®njk hij zal het gemakkelijker en beter leemen, paat Z\jn geest niet vroegtgdig zal afgemat zijn C eeû tweetalig onderwijs, dat door al de op-L*Trs d.er jeugd in aile landen streng veroordeeld 1 at. Hij zal ook zijne moedertaal grondiger kennen, F geen verbaeterd vlaamsch of « fransch met haar moeten spreken : in de vorige tijden werden wij C00?1 dikwiils genœg uitgelachen ! Voor wat dé pomiie eenheid van het land betreft, het is genoeg Ln de tesp^telijke \rraag naar eene ba-kri h ,s.°lleidillg niet door de Vlamingen gedaan kh i en soc,ialisten van het walenland de m a( die ezelarij uitgelcraamd ; en er ons Lf ^woOTdelijkJWld van oprlringen, ware op-» , ® verkeerde wereld. Ovg-ligens, als men ieder-ibeste ^ heeft niemand te klagen; en de fcstaaf u^' 66118 vo^e eendracht bewerkt, L.ÏT altlj« in niemands rechten te krenken. Wij L. vurig dat al de Kamerheeren deze waar-ler ' aieP m hun verstand prenten: van zelfs zul-nue moeilijkheden dan in rook vergaan. at staat er nu echter te doen? misverstand te vetrmijden, zijn wij de eer-Us Em i ze2gen dat tweetalige gemeenten, zoo-Maii V0l0rst,eden, of eenige waalsche toeven" K-?ar j6r vee^ vlaamsche huisgezinnen ver-tofflajid + °i re maa-tregels vereischen: wij willen F uit-rmSt, • 1 doen' ei1 w.^' VBrstaan allerbest dat %i Fi îin»en m°eien zijn aan den algemaenen kw v' -,e algemeene regel moet in voile tee n' f opgfevat zijn en mag naar de uitzon-Cin j'§eplot)id worden. Tusschen de eerste biomen°'i * W8^ ^ grondbeginsel aan- NdàlU °P praktisch gebied op nie- (ie igt U1tgedraaid jS; en twe6(je gtemming, ^ Dlaato 'aa'" bespreken der overige artikels Wden » maet er kost wat kost ïèts ge- felfdg. a. dafc ons vol doen !ng schenkt, en ter Per o-fhl ,re- inS houdt van hetgeen in de Ka-^ Êidfi i- 1S" een k^etje inschikkelijkheid Iploasirin, taateilî mogen wij nog eene betamelijke p verwachten. heJ\^S tusschen het voorstel van belSj ^ Cauwelaert, en dit van den heer No-p ons'r minister zelf zich aangesloten had: F'1 ef2in^IIlerufrsîag zullejrl onze lezers ten ande-01' de toi. i. dat het bitter weinig schelelde ptfheid t va'1 Nobels had de vereischte meer-fe '• u?s°hen beide voorstellen bestaat het ver-i^e duide'Ht^ ^ gedacl1tsn die ze bezielen, dan in N Jl v der praktische toepassingen. Ter- Nde be^ auwelaert het getal der lesuren streng Bttt, frai"a j®?' e.n llet aanleeren der twieede taal stipt op het beginnen van den der- den schoolgraad, het is te zeggen als het kind e jaar oud is, wilde verschuiven, vraagt M. Nobei zulke strenge bepalingen niet. Voorzeker is hij oc van gedacht dat het grondig aanleeren der moi dertaal niet mag in gevaar gebracht worden do< het voorbaxig onderwijs eener tweede taal ; mai in plaats van een scherp règlement door de Kami zelf te doen uitveerdigen, verkiest hij het schoo toezicht en de opzieners, die het onderwijs moett bewaken, met geheel de zaak te belast'en. Even a de minister denkt hij ongetwijfeld dat zulks eer kwestie van opvoedkunde is, die door de opvoedeo der jeugd in elk bijzonder geval moet opgelost wo: den. Ware er geen middel om met een be,etje toegi vendheid van beide kanten, de twee voorstellen same te smelten? Stellig is de heer Van Cauwelaert c opvoeders der jeugd te rade gegaan, vooraleer zijr wgziging in te dienen ; en hij weet dat het begi van den derden schoolgraad, in 't algemeen gesprc ken, als het voordeeligste oogenblik geldt om C studie van het fransch aan te vangen. Van zijne kant zal M. Nobels voorzeker ook die waarbeid e: kennen : alleenlijk hij wil op voorhand de school opzieners aan geen bepaalde oplossing verbindei en hij oordeelt dat aile misbruiken kunnen te kefc gegaan worden met een jaarlijksch verslag, dat ovc het toepassen der wet aan den minister zou gezoï den worden door de schoolopzieners zelf. Ons dunl dat het verscbil tusschen beide zienswijzen zoo gro< niet is, als men denken zou: ware er geen midd» om het voorstel Nobels iet of wat scherper te makej bij voorbeeld met te zeggen wat er door eten «voo: barig» onderwijs eener tweede taal moet vierstaa worden? Het woord schijnt immers te onbepaalc en dit zal wel de reden zijn waarom versoheidein vlaamschgezinde leden der rechterzijde met de wi ziging van M. Nobels geen vrede hadden. In deze kwestie, die ons nauw ter herte ligt, gelij in ailes wat ons vlaamsche volk opbeuren moet, ma niemand verget-en dat « eendracht macht geeft Tweedracht leidt tôt niets, en zou de huidige mil bruiken dieper laten inwortelen. Daarom vragen w dat onze vrienden malkaar zoo haast mogelijk zoi den verstaan, om onze wettige taal- en volksrechte meer en meer te doen erkennen. Indien de parlementaire warboel, die door de ee: ste onbezonnene st.emmingen geschapen is, niet me« toelaat den toestand in de tweede lezing der w « te verhelpan, dan moet men zoo haast mogelij een bijzonder wetsontwerp voorstellen, dat aan iede: een voldoening schenken zou. Bij hoogdringendhei kan het besproken an gestemd worden ! 1 HIER EN DAAR De gezondheid van den Pans. — In Italie e cok in den vreômde doen er weer geruchten de rondi als zou de gezondheidstoestaud van den H. Vader t wenschen la,ten. Dat nieuw-s is volkomen valsch. D Çezondheidstoestand van Paus Pius X is allerbast. 5 H. verrioht elken dag zgne gewone fcalrijke bezigheden aile dagen verlcent hij gehooren, wat wèl het bewij is dat hij eene goede gezondhedd geniet. Zaterdag no ontving de H. Vader versoheidene personen, met wi hij een lang onderhoud had. Zondag heeft de Paus ilgr Chatelus, bisschop va Nevers, in gehoor ontvangen. Zending in Congo. — De kaart van Congo moe gansch herzien worden. De koning heeft op eigeu kcs ten eene zending uitgerust, die den 31 januari ui Antwerpen naiar Cmgo zal vertrekken. Maken er dee van: kcmmandant Stiughlomber der artillerie, oud-oi donnancieofficier van Leopold II; kommandant Selig men van het voetvolk, die zich in Congo bezig gc houden heeft met de draadlooze telegraa.f; luibenan Stroobant, van de genie; de luitenanten Peeters, Mo] haut, Beeh en Fisette, van de artillerie. Al die ol ficiers waren zaterdag avond, in het paleis van Brus sel, aan de koninklijkc tafsl ganoodigd. De prinsen e: de prinses woonden het diner bij. Waren eveneens uit genoodigd : luitenant generaal Jungbiuth, overst© va. het militaire huis ; kommandanten Preudhomme en Gai let, ordonnancieofficiers ; kapitein ridder de Neve d Eoden, orûonnancieoffioier der jonge prinsen, en baror nés de la Paille, eeredame. De nalatenschap van Leopold H. — Tengevolg der definitieve regeling tusschen den Staat en de prir sessen, zaï men eindelijk ook eene bestemming kunne: geven aan de talrijke kunstvoorwerpen, behoorenl to de jialatensehap ran wijlen Leopold II. Baartussche is er eene prachtige schilderij van Rubans, voorstellen> de t Mirakels van den H. Benedictus » en die ove 25 jaar te Rijssel gekocht werd voor 200.000 fr. E zijn nog vele andere sohilderijen, doch van minder weerde. Verder zijn er schoone egyptische oudheder gesohenken van den Khedive. Diaze zullen heel waai schijnlijk naar het Muséum van het Jubelpark gaai terwijl de schilderij van Rubens in het Muséum va Brussel zal geplaatst worden. ■■ C. Het Gulden Vlies. — De koning van Spanje "neef het Gulden Vlies verleend aan den hertog van Vendômï sohoonbroeder van koning Albert van België. Het Gulden Vlies is de hoogste onderscheiding ai dcor den koning van Spanje en door den keizer va Oostenrijk kunnen verleend worden. Beiden hebben het zelfde recht in de opvolging der hertogen van Biu gondië. In den Boerenbond. — De Hoofdraad van den Be gischeci Boerenbond heeft een brief geschreven aan de heer Voorzitter der Kamer van Volksvertegenwoord gers, waarin gevraagd wordt dat de Kamer zich zot liaast mogelijk bezig houde met de wetsontwerpen waarb de sclîikkingen vaji het Burgerlijk Wetboek, betreffend den duurtijd en den opzeg der niet geschreven pacl ten van landelijke goederen, veranderd worden. De ontwerpen van M. Van Onnelingfân en M. Mecuf lynck werden sinds lajig reeds neergelegd; zij wachte geduldig bunne beurt ai. De landbouwers wachten col maar mieschien een beetje minder geduldig. Dat men om de liefde Gods wat minder prat-e in te beÎKisch parlement en wat meer handele. , o [Wat M. Poullet zegt. — Ite achtbars minister van wctenschappen en kunsten heeft maandag aan een op-st'eller van een franschgezind dagblad van Brussel ver-k klaard: dat d© regeering geene wijziging zal voorstellen 3- aan de bepaling nopens het g^ebruik der talen in het >r lager onderwijs, door de Kamer in eerste lezing aan-ir gonomen. Volgens M. Poullet is de bespreking daarover j,r gesloten ! D© minister voegde erbij : « In meest al de vlaamsche gemeenten zal het vlaamsch de voertaal van het onder-11 wijs zijn, en in meest al de waalsche provincies, het 'a fransch. Indien er genoegzame waalsche ouders in eene e vlaamsche gemeente zijn, en een genoegzaam getal vlaam-•s sche ouders in eene waalsche gemeente, dan zullen er f. bijzondere klassen voor hunne kinderen kunnen ingericht worden. Voor aen brusselschen omtrek zijllen kinderen die thuis vlaamsch spreken, door den wil der ouders de n fransche leergangen kunnen volgen. De gemeenten blij-e ven vrij te beslissen wanneer de tweede taal zal aan-p geleerd worden. > n Tusschen dit en de « vlaamsche wijzigingen » is er een groot verschill... e Prinselijk huwelijk. — Kroonprins Rupprecht van n Beieren zal binnen kort een nieuw huwelijk aangaan. > De prias, die 44 jaar oud is, huwde eerst prinses Maria-[- Gabriella, dochter van hertog Karl-Theodoor, zuster van koningin Elisabeth van België. Mon weet dat die prin-;r ses overleden is. De toekomende koningin van Beieren ir is prinses Maria del Pilar, geboren in 1S91, derde dochter van prins Louis-Ferdinand van Beieren en van prin-L" ses Maria de La. Paz, infante van Spanje en tante vau ■t koning Alphonso XIII. >b ■■ — >1 De kieskwestie. — Op verzoek van den voorzitter der kommissie der XXXI, heeft de minister van bin-nenlandsche zoken M. 0. Jacquart-, bestuurder van den _ dienst der statistieken in zijn département, gelast met eene studiereis in Saiksen. M. Jacquart zal te Dresden ■ > en te Chemnifez het gemeentelijk kiessbelsel, aldaar in je voege, gaan ondei-zoekën. Hij zai er verslag moeten over j- uitbrengen, welk zal overhandigd worden aan de leden der hioogergezegde kommissie. k Onze kolonie. — De kommissie, gelast met het op-g maken van een ontwerp tôt herinrichting van het kolo-». niaal bestuur, heeft hare werkzaamheden geëindigd. Het j. verslag is overhandigd aan den minister van koloniën. ij _ j_ Op den spoorweg. — De trekdienst van den spoor-weg heeft beslcten, als proefneming, treinan in te rich-ten gesleept door twee lokomotieven. Die proeftreinen zullen 244 waggons kunnen trekken, terwijl er thans •- ten hoogste 138 kunnen gesleept worden. sr ... ^ Vuiligheid. ■— In antwoord op ons hoofdartikel van j_ zaterdag, getiteld: « Strrjd tegen de ontucht », koc-digt * Vecruit » vaa maaudj6 eene echte verkenspro-' za af. 't Is, buiten de gewone gTofheden en gemeene d scheldwoorden, de platte verdediging der ontucht. Ke-rels van zulk allooi, die de pen in den inkt doopen om dergelijke vuiligheden neer te schrijven, hebben het recht niet zich te mengen in zaken die voor doel hebben ons volk zedelijk op te beuren. Wat « Vooruiti s schrijft-, ,is eene beleediging voor de werkende klas, want hij wriji't haar inzichten toe die het overgroot a deel der werklieden niet koesteren. Hij stelt onze ar-:, beiders op gelijken voet met de redeloo'ze dieren; tegen e die beschuldiging protesteeren wij krachtd'adig, in naam e van al de deftige werklieden. < Vooruit » heeft ge-1. tcond dat de socialisten nooit of nooit volksopvoeders : kunnen zijn- hij heeft klaar en duidelijk bewezen dat s ze apostels der ontucht zijn. Voor zulke kerels kan men g zèlfs geen medelqden meer voelen, omdat men er van e walgt. Ze zullen vallen onder de verachting van al de eerlijkei lieden, van al dezen die menschen zrjn en j blijven en tôt den rang van redeloos dier niet willen afdalen. In het leger. — Luitenant-generaal Lemax is bevel-t hebber benoemd van de 3e legerafdeeling te Luik, in ' vervanging van wglen luitenant-generaal graaf t' Ser-t olaes. Zijn opvolger in de krijgsschool is kolohel Cuve-1 lier, thans studiemeester. De militaire studsnten. — Niettegenstaande de - genomen maatregelen, is er in do kazenien plaats te-t kort om de soldaten van de hoogeschoolkompanies be- ■ hoorlijk onderkomen te geven. De minister van oorlog - heeft dan ook de studenten toelating gegeven lang- ■ durig verlof te vragen. Evenwel moeten zij den dienst-3 tijd, door de wet voorgeschreven, voleindigen. i Socialistische aedaloer. — Twee jaar geleden zegde - een lid van den duitschen Rijksdiag tôt de socialisten: e « Voor u is de zedeleer iets veranderlijks, zooals Bebel .- het verklaart in zijn boek over de vrouw. Voor ons, katholieken, is zedelijker wijze goed wat bea-ntwoordt aan Gods wil, is zedelijker wijze slecht Wat er niet , aan beantwoordt. Hij die, gelijk gij, socialisten, God, den ° Oppersten Wetgever, loochenb^ ontrukt den grondslag , aan ieder gebod. Nooit zal uw gedroomde toekomststaat j. werkelijkheid worden. Moest hij, echter, tôt stand ko-a men, dan zoudt gij het woord van een heidenschen i sehrijver zien verwezenlijken: dat het gemakkelijker is r eene stad te bouwen zonder grondvesten, dan een Staat zcnder godsdienst ». 0 Ja, 't is wel zoro ; wie God en de zedeleer verwerpt, bouwt op zand en zijne ondernemingen kunnen nooit ' gedijen. Wij, katholieken, hebben dan ook tôt plicht te ieveren voor het kath&liek onderwijs, waar men de ? ieugd God leert kennen en haar de christelijke zedeleer inprent. Alzoo zullen wij de zedelijke en stoffelijke wel-vaart van ons dierbaar vaderland behartigen. t Het weder. — Gedurende 't laatste kwaxtier vroos :, het dat het kraakte. Dan 25 en 26n is 't weder wat veranderd en op dooi gekomen, zoodat de twee laatste dagen e van 't volgende kwartier, dus in de volgende maan ook ! eenige dagen dooi en slepend^ weder zullen geven. Zoo zullen wij dus vorst hebben in de volgende maan, op een zestal dagen na, die zacht en slepend zullen zijn. Het vorig manegeschijn heeft nogmaals beantwoord aan de voorspellingen, 't is te zeggen eenige dagen regen, eenige hevige vorst en de andere zacht en slepend weder. a Huzie in 't huishouden. — Door de liberale poli-tieke mannen worden bovenmenschelijke pogingen aan-gewend om de eendracht in de partij, te Luik, te her-0 stellen. Men weet dat de doctrinaire overhoop liggen e met de radilcalen, en dat er eea tijd spraak was dut ■" iedere groep afzonderlijk zou opkomen hij de aanstaande kiezingen. De doctrinairs hebben nu reeds toegevingen gedaan ; denkelijk zullen de radikalen daarmede oogen-a scliijnlijk tevTeden zijn, en zal er slechts eene ii.isl zijn met de kiezingen. Toch blijft de twistappel voort-bestaan en vroeg of laat komt het tusschen de twee t groepen te Luik tôt eene hotsing, die eene blijvende scheuring zal verwekken. in de KathoSieke Vereeoiging te Brussel Zondag namiddag, ten 2 1/2^ ure, heeft de Katholieka Vereeniging van het arrondissement Brussel, hare algemeene vergadering gehouden in « Patria ». Deze was voorgezeten door M. Nerincx volksvertegenwooidigeB en onder-voorzitter der Kamer; aan het bureel had< den ook MM. De Bontridder en Honoré De Winide, sekre-taris der Vereeniging plaats genomen. In de zaal be-merkte men tusschen het honderdtal aanwezigen de volksvertegenwoordigers MM. Wauwermans, De B.ue, Ley-niers en 't Kint en M. de senateur Dupreb. M. NERINCX opende de vergadering met hulde ta brengen aan M. Van Yperseele de Stiihou, die zijn ont-slag neemt van ondervoorzitber der Vereeniging. Hij; stelt voor het ondervoorzittersohap aan te bieden aan M. Rènson, voorstel dat door al de leden hijgetreden en tœgejuicht werd. M. H. DB WINDE, sekretaris, nam vervolgens hefc woord om verslag uit te brengen over de werkzaamheden der Vereeniging sedert de laatste kiezingen tôt nu toe. De katholieken zijn niet werkeloos gebleven, en! M. Die Winde bewijst het met de opsomming der wer-ken , die tôt stand gebracht werden, en voornamelijk: de stichting van een propagandakomiteit, van een Druk-pierskomiteit, van den Bond der Kafeholieke Gemeen-teraadsleden, enz. Het bureel der Ka.tholieke Vereeniging heeft zich ook ieverig bezig gehouden met de herziening der kiezers-lgsten. Onze tegenstrevers verwijtien ons dat wij de kiezei-slijsten vervalschon. Wij zullen eens eventjes ziea in hoever wij dit verwijt verdienen. In hefc arrondissement tellen wij op onze lijsten 230,000 kiezers. De liberalen hebben met handen en voeten gewerkt om er ons daarvan zooveel mogelijk af te nemen. Welnu, slechts 426 reklamatiën hebben zij kunnen indienen; daarvan zijn er misschien ten hoogste 150 gegronda klachten. Ziedaar dus in hoeverre onze kiezerslijsbem vervalscht zijn. M. De Winde kloeg vervolgens dat er geen levemj genoeg in de Vereeniging zit; er moet nog meer gewerkt worden. Onze Vereeniging moet nog meer "in voeling komen en bdijven met de katholieke kiezers. De plaatselijke komiteiten moeten de kantonale bestiureni inlichten over de wenschen en de verlangens der kiezers. In de gemeenten zou er moeten gezorgd worden. dat de katholieken er niet gescheiden worden in twee kampen. De verdeeldheid is ons altijd nadeelig, en is soms het gevolg van misverstanden, die zoo gemakkelijk uit den weg kunnen geruimd worden. De ouderen zullen zioh nog herinneren hoe flink de katholieken werkten in de jaren 1882 tôt 1884. Waarom zou onze iever tegenwoordig verflauwen? Dat mag niet; er moet onophoudend in aile middens enl door aile middelen, propaganda gemaakt woiden. Moes-ten wij in de Kamer de minderheid zijn, dan zou er wel gewerkt worden. Maar, ons plicht is het te zorgen, dat wij nooit de minderheid worden, en daarom mogen wij op onze lauweren niet slapen. (Toejuichingen.) M. DE SUE doet opmerken dat de boesband in de landelijke vereenigingen niet zoo slecht is als men wel denkt, integendeel, daar zit leven, zelfs veel lè-ven in en dat hlijkt uit de werken der kringen van vermaak; de mannen sluiten zich veel liever aan hij zulke kringen, dan bij vereenigingen, die zich alleenlijk en uitsluitend met politieke werking bezig houden. M. VAN HEEMEREN, in 't vlaamsch, wenscht dati onze gakozenen meer in voeling zouden komen met hunne kiezers. Men krijgt de gekczenen slechts te zien op een feestje of een banket. De kiezers kennen hen niet. Het is volstrekt noodig dat de gekozenen zelf dikwijls in de kringen conferencies komen geven. Het voorbeeld moet van hooger komen. (Toejuichingen.) M. Emmanuel DE WINDE, katholiek gemeenteraadslid te Elsene, handelde vervolgens over den politieken boë-stand in het arrondissement. Uit de laatste kiezingen is gebleken datl de katholieken 21,000 stemmen bijgewonnen hebben, terwijl onze tegenstrevers slechts 14,000 stemmen meer telden. Van wiaar is die groote aanwinst ons gekomen? Grootemdeels van de vlottende kiezers, van de onverschilligen, die in 1912 gew^eigerd hebben voor het kartel te kiezen, aldus hunnen afkeer voor de socialisten betoogende. Aan ons dus te zorgen dat die 21,000 kiezers ons in' 1916 bijblijven. Hoe zullen wij dien uitslag bekomenî Merkt wel op dat dit soorb kiezers niet oangesloben! zijn en dus niets te winnen hebben nooh bq syndikaten, noch bij landbouwvereenigingen, enz. Er moet dus bij die menschen op eene andere manier gewerkt worden. Daarom stel ik voor eene kommissigl samen te stellen, die de middelen zal opzoeken; die dienen aangewend te worden om die vlottende kiezerç in ons kamp te houden. (Algemeene instefnming.) Spreker kloeg vervolgens over het gebirek aan iever van onze gekozenen voor de verdediging van de een-making der kieswetten. Wij willen niet meer wetien van! gemeentekiezingen, die met het tegenwoerdig kiesstel-sel moeten geschieden. Indien de eenmaking der kieswetten niet voôr 1915 doorgedreven is, dan zullen de katholieken ove.ral de nederlaag lijden. Tegen het Kartel op gebied van gemeentekiezingen met het meerderheidsi stelsel kunnen wij niet opkomen. Wij willen de eveni rédigé vertegenwoordiging. (Toejuichingen.) Na eenige opmerkingen van M. Leyniers, vroeg M. De Bue om het vervolg der dagorde (landelijke policie en kleine burgerij) uit te stellen tôt eene volgende zit-ting, waarover iedereen het eens was. De vergadering werd ten 5 ure geheven. S UIT DEN VREEMDE IN FŒIA.JS! KT11JK. Eene redevoering. — M. Barthou, gewezen eerste minister, heeft zondag te Bordeaux een politiek ontbijt bijgewoond en te dezer gelegenhsid eene redevoering uitgesproken waarin hij zich een onverbiddelijke tegenstrever verklaard heeft van het monopool van het onderwijs in handen van den Staat. Hij heeft ook de financieele politiek van het tegenwoordig ministerie bestreden, en gesproken ten voordeele van het behoud van den driejarigen dienstplicht. Hij voegde erbij dat de internationale politieke boestand geen onmiddellijk gevaar oplovert, doch evenwel emstige reden tôt na^-denken geeft. « Nooit is het voor Prankrijk noodiger ge-weest van waakzaam, eendrachtig, gewapend en sterk te zijn. s De aanslag tegen Cheriî pacha. — Het onder-zoek over den aanslag, te Parijs, tegen Oherif pacha gepleegd, wordt ieverig voortgezet.. Zaberdag werd Oherif pacha door den onderzoeksrechter onderhoord. Hij gaf de redens op die hem doen gelooven dat er eene samenzweering tegen liK3m bestaa.t. Cherif pacha heeft verklaard dat hij onla-ngs uit Constantinopel btrieven ontrangen heeft, die hem aahkondigden dat er lieden uit de" turksche hoofdstad veitrokkea waren, geia<s,ti

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes