Het nieuws van den dag

400100 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 05 Août. Het nieuws van den dag. Accès à 30 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8k74t6g86j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Derîîgste faargang NrfSS 2 côntiemen per nummëf Brusse!s Woensdag S Augustes 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEN I Zes maaedeù • 4 franlc. 0 Peu ji.tR. 8 frank. Voor Helland ». 11 — ïoor de andero landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandsiraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBCAD Gesticht door Jan HUYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brussel TELEFOON A 7948 AANKONDIGINGEN S Givraagde an Êangabodan plaatsen. Gewone, per kleine regel... 39 « In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 e. y 's Zondags 40 et voor 2 groote regels. . . , . . .. Iederen regel meer : 30 c. in de wéek ; bladz., per regel. . 2 fr. en 3 tf« 40 c.'s Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. ' BELGIE INOORLOG MET DUITSCHLAND m csûri^gs¥ericiarin@D --- (aescniedkundi§e zitting yan net Parlement. — Grootsche vaderlanelscfie betooging te Brussel. le duitsehers Isi Belgfe gedrongen. ►e oorlof Is verklaaFd 2 Etosdag 4 augusti, ten 9 ure 's moi--ads, was te Brussel îiet nieuws offi-el dat ïJMtsckland den oorlog ver-lard had aan België en aan Frank- 3e teerling is dus gewarpen'! Door de liuld van Duitschland, dat zich aan-ste-ld heeft lais een eedverbreker, als î schender .Van de heiligste belr.ftcn, België gedwongen de ftapens o-p te mon en tôt bloedvergieten over te slaan. Ctenken dat de oorlogsverklaring hier België neerslachtigkeid zou verwekt bben, ware een bewijs leveren dat men s belgisch v-olk niet in het minst kent. roen de oorlogsverklaring te Brussel be-nd pas, steeg de gcestdrift van het [je; dat voiorbereid was op de ergste beurtenissen, ten top. In den omfcrek n het Paleis der Natie stond eanç ont-jlijke menigt^. ZSTiet zoodra Jiad men restiging gekregen van het nieuws, of î reusachtigë, evermachtige kreet steeg ?unend uit duizenden borsten : « Leve koning ! Leve België ! Leve het leger ! » «Brabançonne» werd gespeeld door fc muziekkcrps van de burgerwacht,; het Serlandsch lied werd krachtig raeege-îgen do-or het volk. Men wuifde met pden, met zakdoeken, men omhelsdo :aar, kortom, 't wa.s een geestdrift zon-r weerga in de gesohiedenis van ons »rbaar vaderland. Het belgisch volk staat, als- een man, schaard rond zijnen koning, rond zijne çeering. Het belgisch volk wil en 'zal a plicht doen, en hem doordrijven tôt t uiterste. Wat Juiius César vroeger n de Belgen zegde : «De Belgen zijn dappersten der Galliërs », blijft nog mer waarheid. Lte g-eschiedenis zal non het na,geslaohb ren dat de Belg'en van 1911 weerdig waren aner dappere vo-orvaderen. De wereld aal "Bemen dat België niet ongestraft zijn ondgebied laat sehenden, dat het den îrbaren vadorlandschen grond zal vve-p. te verdedigen tôt den laatsten drup-1 bloed. De vijand is in het land. lîr op s! aïoet de kreet zijn die ieder Belg zield. Ûnder Gods hoede, met het goede 3ht aan onze zijde, rukken wij op ten rijde voor het behoud onzer onaflxan-lijkheid, en voor de vrijheden die door t bloed van ons voorgeslacht gedrenkt n. Alleu in 't geweer ! Het Vaderland is in Vaar! Met moed vooruit en de zege 1 aan ons zijn ! Leve de koning! Leve België! Leve het jjeri DE GEBEURTENSSSEN Voor het gemak onzer lezers hebben wij k nienwstydingcn gerangschikt in de volg-de vaarin de feiten zioh voordeden. 2en ministarraac! Jtaaadag avond werd in het ministerie ■a oorlog een kabinetsraad gehoud&n on-r het voorzit.terschap van M. de BroqueL. Ile. Zulks had voor doel deai toestamd t© ■derzoeken. De zitting liep orn 10 ure ten sde, Geen enkele mededeeling werd aan de *8 gedaaa. Wat ù.9 duitsche gezant zeg't De duitsehe gezant te Brussel, M. von ugw, heeft aan de drukpers eenige oplielde-îgen willen geven over het ultimatum, zulks a een eind,e te gtellen aian al de valsehe :,ruÇhten, d.ie er over in omloop zijn, zegde ]■ Bij de Sifgiite zijner notît aan hot bsl-sch gouvernement 'had hij gevraagd dat en Dfnitgohland in geval het verplicht was >or België te komen, eenig gemak 2ou geven. M de doorgang langs België noodig, dan u men er eonvoudiglijk een maatregel in nclen van. oorlog,skuns!. Etaitschland heeft 't inzieht. niet gehad België eenig ongelijk te doen. Integendeel. D'e gevoelens van lutschland ten opcichte van België zullen 'en verkleefd en hartelijk zijn als vroeger. ■ e^ken de duitsohers door België, dan zal :t heel eenvoudig zijn dat. zij er toe ge-"ongen worden door de houding van den fenstrever. Wij hebben gevraagd zonder de .h 'u ilin(ierPaal de wegen te mogen ■ ra;k maken. omdat wij zeker zijn dat de ]ana longs den anderen kanlt der grens -sotaard ia, op de lijn Givet-Namen. Wij -ûben juiste inliohtingen, die ons toelaten te verklaren. Onlangs nog werd onze ® 6? v«n verwittigd en het is tegen eene înk j '?3w'e?ing, die onzen rechter vleugel oedrejgen en die heel gevaarlijk zou zim ^ onze mobilisatie, da,t wij gedwongen ! geweest zijn onze 6anvraag te doen. Wij hebben geenszins het inzioht de belgisûhe onzij-digheid te sebenden. Zekere dagbladen, voegde de gezant erbij, hebben verklaard dat ik de sohikMngen gevraagd had van de forten van Narnen. Zulks moet ten stelligste gelogenstxalt worden. Er is niet eens spraak geweest van Na.men. De gezant eindigde met te verklaren dat zijne genegenheidsgevoelens voor België altijjl dezeifde waren en dat hij het grootelijks zou betreuren moesten de omsta,ndigheden Duitschland er toe brengen over de grens te gaan. Het zou niet onze schuld zijn, wanfc wij zouden er toe gedwongen geweest zijn door de omstaindigheden, zegde hij. Men zal verder zien wat geloof men aan die verklaringen rnag hechten. Koning Albert 021 de lieizcr van Euitrctlsnd hebben talegiams ge-wisseldTen gevolgei van het ultimatum door Duitschland aan België gericht, hebben maan-, dag avond de vorstem van beide landen teie-gr&mmen gewisseld. In een der telegrams, schijnt het, heoft Wilhelm II aan koning Albert lateû weten dat de lotsbestemmiugen en de toekomst van Duitschlanà hem niet toelaten nijne in-zichten te wijzigen. De keizer zou erbij gevoegd hebben: « Het is tijd nog dat ik voor België de vriend-schîip bewai-e, welke ik niet opgehcuden heb het te betoonen. Wij zijn gereed! i\raandag avond, ten 9 urei 45, werd in het ministerie, van oorlog de volgende mee-deeling g-edaan aan de drukpers : '< Do.' COestand in het buitenland wordt duidelijker. Wij zijn gereed om op te tre-den tegen aile gebettrlijkheid. » Verbocl van den nitvoer van verschillenda producten Een kobinklijk besluit- va,n 3 augusti zegt: De uitvoer van aile stoffen gebruikt tôt het vervaardigen van ontploffingsmiddelen, alsmede tôt het vervaardigen van oorlogsmu-nitie (koper, messin.?, s(3fer, salpeter, sal-peterzuur, lood, mailleehord, zink en tin) is voorloopig verboden langs aile grenzen, zoewel ter zee als te lande.? Geldtemgr.emingen Het Staatsblad van dinsiag kondigt het volgenda koninklijk besluit af: « Tôt 15 Augusti 1914 zijn de geldterug-nemingen van de bewaargevingen in bank be-perlct als volgt: De bewaargevingen waarvan het saldo 1,000 frank nieit overtreft kunnen geheel terugge» nomen worden. \ oor de bewaargevingen waarvan het saldo gemeld cijfer overtreft. moeten de aanvra-gen om uickeering sleehts ingewilligd worden tôt beloop eener som van 1,000 frank verhoogd met 10 t. h. van het meerder lîredietbedrag der rekening. Dit besluit treedt met den dag zijner be-kendreaking in werking. » Een ministerieele brief aan de gouverneurs De minister van binneulandsche zaken heeft de volgende nota naar* de provincie-gouver-neurs gestuurd: « Om de betalïng eener vergoeding aan de îamilies der soldaten, die zich onder de wa-pens bevinden, te verzekeren, heb ik de eer u te^ verzoeken de gemeentebestnren uweij provincie te willen gelasten onmiddûllijk, zonder onderscheid van begoeden of onbe-goaden staat, eene lijsb op te maken a an de families, waarvan een of meer leden zich (onder do wapens bevinden. Deze lijst zal de namen der genieters moeten vermelden, door de gemeenteoverheid aangeduid, het ge-tal kinders, als het een gehuwde saldaa.t is, weduwenaar of van zijne echtgenoote gesehei-den, en eene kolom bevatten voor de affeee-keningen.In afwachfcing dat heti gouvernement de betajing der verg'oedingen zal kunnen .verzekeren is het de plicht van de weldadig-heidsbureelen en van de plaatselijke over-heden al de maatregclen te nemen, welke de toestand vereischt, en om de middelen van bestaan te verzekeren van de families, die zich in nood zouden bevinden. Gij zult wel'op eene bijzondere wijze bij deze overheden willen aandringen opdat zg zouden waken dat het lot, der families van soldaten verzekerd zij. De minister (Geteekend) Paul Berryer. In het belang der landsverdediging In het hooger belang der landsverdediging heeft de krijgsoverheid . besloten dat al de posten van draadlooze telegrafie, in huizen van biizonderen opgerioht, onmiddell^k bui-ten gebruik moeten g'esteld worden. De aandaoht der belan^hebbenden wordt gevestigd op de strenghend der strafmaat-regelen waaraan zij zich biootstellen indien z^ dit bevel niet nakomen. Ten einde het bestuur beliulpzaain te we-zen bij de uitvoering van dezen veiligheids-miaatregel, werdt het publiek dringend ver-zocht aile posten van draadlooze telegmfie. waarvan het bestaan ter zijner kennia zou zijn, te willen aanduiden aan de plaatselijke pclicie, ofwel rechtstreeks aan het midden beheer van Telegrafen en Telefcnnen, Munt-plaats, te Brussel. Tegen de bandieten De ge,ndarmeriebriga«ten deelen aan al de veldwaehters en aan al de jachtwachters geweren en kardoraen uit, opdat zij zouden gewa.pend zijn tegen de bandieten, die van den toesta.nd zouden willen genieten om hier en daar een kwaden slag te slaan. Gean sport meer: Het is nu de tijd niet meer om de krachten Onzer mannen te verspillen aan sport! Het land is in gevaar en al de krachten moeten ter beschikking staan van het bedreigde vaderland. Dit hebben de inrichters vàn koer-sen begrepen en zij-hebben al de koersen uitge-steld. De Bonde van België is verschoven op 'Gnbepaalden datum. Eerst- en vooral moet het vaderland verdedigd worden. Opi jonge mannen, doet uwen plicht en weest moedig 1 Volgt het voorbeeld na van uwe voorgan-gers in de sportloopbaan Jan (01ieslagers, Tyck, Cyriel Van Houwaert I Ja, Oyriel Van Hou-waert heeft zich als vrijwilliger ten dienste gesteld van het leger. Volgt dat voorbeeld 1 Eens geschiedkundlge zitting van het Belgisch Parlement Van Iiet Paleis naar bat Paleis cler Natie _ Dinsdag mergend van af 9 tire verdrong zich in «ten omtrek der Paleizenplaa.te, in de Koningstraat en in den omtrek van het Paleis der Natia eene opeengepakte menigte, achter de Nadarbarreeilen en de dubbele rljen buigerwachten in groot uniform. Geen ge-drang, geen de minste wanorde was tusschen bot publiek te bespeuren. Mannen, vronwen en ki rider en, allen droegen op het gelait,t de uitdrukking van statigen esrnst, de vertolking van het innigste hartsgevoel. Bij allen is het vaderlandsche vuur ontst.ken. Het land is in gevaao-, en nu zwijgt alla gev®el dat de natie verdeeld, arn plaats te maken voor een eenig govocl : ds» vei-dediging van den gefesortegroBa. Relchtcl<yea• het koninklijk paleis stonden de boys-scouts in gelid, en het sohadr»n der bur-gea-wacht te peerd, gelast met den eeredienst. m het Park ,achter de gesloten hekkens lcrioelde het ook van volk. Ten 9 ura 50 wearklonken kerte bevelen; de trommels roffelden, de klaroenen bliezen de veldmarcb en de muzieken der burgerwacht speelden de «Brabançonne?. Het fealgisch na-tionaai lied maakt-e een diepen indruk en ont-rukta bij duizenden lieden sen traan aan de oogern. De koets der koningin, vooi'afgereden door deze^ van den gr&ot-maarsckalk, verliet het paleis. Een g'ejuich zonder einde steeg op. Het volk wuifdo met hoeden en zakdoeken. De burgerwacht bacdt de wapens, de regimen-vaandôla bogen. Eenvoudig in wit toilet ,met langen blauwen manted ,en een witten hoea met aigrette van de zelfde kleur, kwam de bleekheid van 't gelaat onzer vorstin nog meer uit. Hara Majesteit was zichtbaar ontroerd en bedroetd. 2\aa.st liaar zaten de koninklijke kindere;]. Zij 00k werden toegejuicht zoo hard, zoo geestdiiftig het maar kon. Benige ininuten later verscheen de koning, te poerd. Zijne Majesteit droeg het klein uniform van oppergcri eraal zonder groot lint, zonder dekoraties. Hij was omringd van zijne stal'officiers, en werd begeleid door het scha-dron Maria-Heodrika,. Wat er toen gebeurde gaat aile gedacht, aile besckfijving te boven. iVooifc of nooit werd de vorst zoo g^estdrifti^ toegejuicht als op dat oogenblik. Het klaroem geschal en trcungerot'fel, de t-oonen der muzieken die de « Brabançonne » speelden, da-t ailes werd overheerscht dcor een machtig ge-juich van « Deve1 de koning ! Leve hoir leger ! Leva België!». De vorst groette diep ontroerd. Qp gansch den door toc ht, ble;ef de ovatie on-verpoosd en steeds luider klinkend, aanhou-den. De « Brabançonne » werd door de menigte «aangeheven. Duizenden hoeden en zakdoeken wuifden. Onveigeetlijk,^ schoon, grootscb oogenblik. -Un zoo bereikte te vorstelijke stoet het Paleis der Natie1. Aan den eeretrap werden eerst Haro Majesteit en Hunne Koninklijke Hoogheden ontvangen door eene afveerdigint' senaceurs en volksvertegenwoordigers, en avei-volgens Zijne Majesteit. In het paleis der Natie Binnen het paleis der natie is de groote wandelgiaanderij en de eere-trappen die naar de zalen van Kamer en Semât leiden door eene talrijko eerewacht burgerwachfc, in g'-oot uniform bezet. In Ao saal _ Op het verhoog van het bureel is de koninklijke zetel geplaatstl en daarachter, onder het standbeeld van Leopiold 1, het wa-pen van Belgie met de belglsohe en con-goleesche vlag. Bezijden het verhoog prij-ken eveneens de belgisch® vlaggen, also&k aan de diplomatieke en sénatoriale t.ribuiïn. Links van het bureel staan de zetels voor de koninklijke familie en het gevolg. De sénateurs en volksvertegenwoordigers zijn talrijk opgekoipen. De Senaat zebelt links en de lia,mer in het centrum en rechbs. De nuncius van Z. H. den Paus en het diplo- UJII tJCli. VVUilt-'Ii U.t? /ALUl/lJJ-g, W4.J. van Duitschlaad alleen is afwezig. De open baro tribunen zijn volzet. In de koninklijkt tril»uun lxebbea hooge burgerlijke weerdig' heidsbekleeders, in graot uniform, plaats ge-nomen.Al de ministers zijn aanwezig. Ten 9 1/2 ure gaat het bureel, voorge «eten door den ouderdomsdeken M. Delvaus over tôt de samensfcelling van de parlementaire afveerdiging, senators en volksVertpgen woordigers, gelast met de koninklijke familie te ontvangen. In afwachting van de opening der zittin« worden luide gesprekken gevoerd. De tijding dat Duitschland den oorlog aan België ver-klaard heeft, of zou verklaard hebben, verwekt eene groote ontiroering en eene niet minder groote verontweerdiging. Ten 9 3/4 ure kwam de hertog d'Drsel 11 unifsrm van eenvoudig soldaat der gidsen, 'in de zaal. De edelman neemt plaats te midden van de socialistische groep. Talrijke handen worden hem met zichtbare ontroe-ring toegestoken. Ten 9 ure 55 wordt de komst des ko-nings en van de koninklijke familie aange-kondigd. Eene plechtige stilte volgt. Al de Parlomentsleden, zonder onderscheid van ge-zindheid, staan recht; de leden van het diplo,-matiek korps en de hovelingen eveneens. Ieâer-een wacht in spanning. ^ Eene onbeschrijflijke ovatie Ten 10 ure 05 verschijnt de koningin met de pTinsen Leo.pold en Ktirel en prinsesje Marie-José in de zaal. De vorstin is verge-zeld van verscheidene eeredanaen en goneraa Goffinet, bevelhebber der burgerwacht. Eene geestdriftige ovatie breekt los : « Leve de koningin 1 » weerklinkt als een donder. Ebnige oogenblikken later verschijnt de koning, in klein uniform van oppergeneraal. in de zaal, vergezeld vàn graaf Jan de Me-rode, generaial Jungbluth, en zijne stafoffi-ciers.Eene nt^ luidere ovatie breekt los. Al de aanwezigen. zonder onderscheid wuiven met de zakdoeken en minuten lang juiohen zij den koning toe. Nooit of nooit beleefde mon zulk een aangrijpend oogenblik, en men zag, op aile banken, tranen va,a ontroering v^oeien, Wanneer het gejuich, het handgeklap en he <",Leve de koning! » uitgewoed is, neemt de koning, voor zijn ti'oon rechtstaande het woord. Al de aanwezigen staan recht en eene plechtige stilte volgt. Met kalme en vaste stem, spo-oekt de vorsl tôt de vertegenwoordigers der natie. REDEVÛERSMQ DES KONl^OS « Nooit, sedert 1830, is er voor Bielgie een gewichtiger en erger uur geslagen! Ons vaderland is in gevaar! De kraclit zelf vaa: ons recht, de genegenheid welke Bclgie, fiel ovor zijne vrije instellingen en zijne zede-lijke overwinningen, Wj al de naties onaf-gebroken gsneten heeft ; «le nosazalcelijkheid voor het evenwicht van Buropa, en voai ons onafhankelijk bestaan, d»en ons nog hop&i: dat de gevreesde gebeurtenissen zioh niet zullen voordoen. Ma-ar, indien wij in onze hos>p teleurgesteld worden, indien wijl ons mos-ten verzetten tegen de'ovei-rompeling vax ans grondgebied en onze bedreigde heerd-steden moeten verdedigen, dan zal deze pliaht hoo hard hg 00k moge wezen, ons gewapenc vinden en vast besloten tôt de grootst-e op> offeringen. (Geestdriftige t»ejui.hingen). « Van nu af, en in het raoruitzioht var aile gebettrlijkheid, is ©nze moedige jeugd te been, bereid en vast besloten 01a ons be-dreigd vaderland te verdedigen met der taaiein moed an de traditioneele koelbloe-digheid weke de belgeii kenmerken. « In naam der Natio stuur ik onze jeugti een broederlijken groeb toe. Overal, .zoo ir Vlaanderen als in Wallonie, in de steden en o-p den buitsn, prangt slechte een ge-voel aller liarten: de vaderlandsliefde ! ifet enkel visioen houdt al de geesten bezig onze bedreigde onafliankelijklieid ! Een enkele plicht dringt zich op aan onzen wil de hardnekkige tegenstand! (Langdurige er geestdriftige ovatie, -en geroep : ' Leve Bel-gie! s) « In deze gewichtige omsfcandigheden, zijr twee deugden onontbeerlijk: de kalme maai vastberaden moed en de nauwe vereeniging en eenheid van aile belgen. « Beide deugden zijn reeds op schitterende wijze vçrwezentlijkt onder de oogen van ons va.n geesbdrift vervulde volk! » « De ©nbei-ispelijke mobilisatie van ons leger, de menigvuldige dienstnemingen var vrijwilligers, de opoffering van de burgerlijke bevolking, de zelfverloochening der families hebben op onloochenbare -\\ijze bewe-zen dat een hartverstsrkehde moed ons bel g'isch volk vervoert. De tijd is nu geko-men om te liandelen! (Hevige toejuiohingen) « Ik heb u bijeengeroepen, Mijne Heeren om de Wetgevende Kamers toe te laten zicl aan te sluiten bij de vaderlaneîsche uitboeze, ming van on3 volk, in een zelfde gevoel var zelfof offering1 ! Bij hoogdringendh>jid, mijne Heeren, zult gij, én voor den oor-log én vooj de openbare crde, aile noodige maatregeler wet&n te nemen, welke de toestand vereischt Wanneer ik deze vergadering overschouw, op gehevon van geestdiiît, waarin er maar êént Ij-artij meer bestaat, deze van het Vaderland waar allô harten kloppen in 'een zelfde ge voel van vaderlandsliefde, dan keeren onze herinneringen terug riaor 1S30 en ik vraag u mijnei Heeren: Zijt gq vast besloten, onwrik baar besloten, den geheiiigden erfgrond onze: voorvaderen ongeschonden t© bewarenî Nie mand zal in ons land aan zijnen plicht t< kert komen! (Geroep: Néon! N'eenl Gejuicl en gewttif met zalidoeken). «Ons sterk en tuchtvol leger is op df lioogta \an, zijne taak. Mijne regeoring en il zolf liebben voile vertrouwen in onze overs-ten en in onze> soldaten. Innig gehecht aar onze bevolking, door haar oi^lorsteuncl, heefi de regpering het voile bewustzijn harer verant woordelijkheid en zal deze tôt het uitersti weten te dragen, met de beredeneerde over tuigfng, dat- de pog'ingen van allen, vereenige Q ; m ae vurigste1 en de sdelmoedigsto vaaeri ■ landsliefde het opperste goed van ons lanct 1 zullen vrijwarein. J- Indien de vreemdeling, spijts onze om ■ zijdigneid, waarvan wi] steeds nauw.gezet da eisohen vervuld hebben, onzen vadergronôl schendt, dan zal hij al de belgen' vereenigdi - vinden rond zijnen Vorst, die zijnten grondi wet-telijkeh eed nooit gebroken heeft- en nooitj zal breken, en 00k rond de regeering, wslke het voile vertrouwen van gansch de bsv.olking[ ■ geniet. (Geestdriftige ovaitie). Ii bon vol hoop en betro-nwen in onze lots-i ; bestemming: een land, dat zich verde/lig^ dringt zich op aan den eerbfed van aliéna Da.t la-nd verg^at niebi (Luidxuchtige toe-( juichingen).' « God zal met ons zijn in deze reehfcf veeidige zaak ! ' 1 « Leve het onafhankelijk België! » Wanneer de koning vertrok en eveneesa eenige stonden later de koningin, de prinsenl 1 en de prinses, dan beleefde het Parlement! eene nieuwe uitbaxsting van geestdrift. Als( een man juichte het Parlement, het pttbliei! en de Drukpers Hunne Majesteiten toe. Geenj woorden kunn&n de geestdrift uttdrukken die( al de aanwezigen bezielde. Vcrklaringcn v^h M. de Broquevilie Na het vert-rek der koninklijke familie, , geeft M. de Broqueville aan het Parlemenl kennis van de officieelo briefwisseling tusschen de helgische en duitsehe regeeringen( 1 gewisseld. Wij zullen deze gewichtige verklaringeS 1 zoo kortbondig: en klaar mogelijk saiménn vatten : | « De plicht gebiedt mij, zegt M. de Bro-i qneville», minister van oorlog' en voorzittea van den ministerraad, lezing te geven vain de dokumenten die de houding wetuigen wolkel doeîr da regeering; in de erge omstandighei den, die wij belevén, aangenome'n is. i Den zondag 2 augustus, ten 7 ure de^ avonds overliandigde de gezant van Duitschland laan den minister van buitenla-ndschol zakeil do volgende duitsehe nota, die zorg-vuldig in 't fransch vertaald werd en dta ; luidt als volgt: De drxitsche nota « HetJ duitsch gouvernement, heeft zeke.ra beri'chten ontvangen volgens dewelke de fran-sche legermachten zouden vo'ornemens zijiï ' langs de- ïîaas-oi'; van Orivet naar- Samm Sa trekkSn. Deze beriohtea laten geen den mins-»t,en twijfel over het inzieht van FrankrijlsS langs belgisch grondgebied naar DuitscblajiïJ » op ts rukken. Het duitsch keizeilijk gouvernement kan niet nalaten te veronderste'-len diàt België, ondanks zijn besten wil, niefl in staati is eene fransche vooruitrukking op) oene zoo groote legerontwikkeling te belet-ten. In dit feit vindt men de v»ldoende zeker-heid vani eene bedreig'ing tegen Duitsehlandl gericht. Het is een dringende plicht vaa zelfbehoud voor Duitschland dezen aanval vanl den vijand te voarkemen. Het duitsch gouvernement zou grootelijks betreuren dat België het feit dat de œaatregelen der vijan-. ien van jSuitschLand het dwingen van zijnen kanfc het belgisch grandgebied te sehenden, als eeno vijaondelijke daad zou base ho uwen: Ten einde aile, itâisvtrâtaa.d te doen be« letten, verklaart het duitsch gouvemeii^en$ het valgende: lo Duitschland heeft geene enkele vijen-dtelijke daad in 't zichfe tegen België. StemiJ België erin toe in den oorlog, die beginnea gaat eene welwillende onzijdige houding aan| to nemen, tegenover Duitschlaad^ dan ver-bindt zioh het duitsch gouvernement op het) Oogenblik van den vrede het) koningdom en zijne bezittingen, in gansch hunne uitgëstrekt-heid te waarberg'en. 2o Mits de aangehaalde voorwaarde ver« bindb zich Duitscihland, zoodra de vrede gesloten is, het belgisch grondgebied te ver« laten. 3o Neemt Bêigië eene vriendschappelijke houding aan, dan zal Duiîsohland, t'akkoonî met de overheden van heti belgisch gouvernement met gereed! geld al koopen wat vootl zijne troepen noodig! is en de door BelgiJI geleden se lia,de vergoeden. lo Zoo België zich op eene vijandelijka wijze gedxaiagt tegen de duifcsohe troepen eq bijzonder moeilijkheden maakt voor hunne vooruitrukking door eene verdedîging van1 da forten der Maae of door de vernieling des wegen, spoorwegen, tunnels of andere wer-ken, dan zal Duitschland gedwoirgen zijn (Bal-gië als vijand te besohouwen. In dit geval zal Duitschland geene eHi kele verbindtepis aangaan tegenover heti ko< (ningdom1, maar, het zal do latere regelingj van do betrekkingen der twee Stater» tegenover elkander aan de beslissing der wapenal overlaten. Het duitsch gouvernement heeftj de verrechtveerdigde hoop dat deze gebeur-lijkheid zich niet zal voordoen en dat hefl belgisch gouvernement de gepaste maatregelen zal nemen om te beletten dat zij zich zouden voordoen. In zulk geval zullen de be-ferekkingen, die beide na.burige Steiten ver-eeniglen, nog iiiniger en dunrzamer worden, Deze lezing werd herhaaldelijîï door ge« mor onderbroken. ' Slet fier antwoord van België « : Maandag anfcwoordde de belgisohe regee-* ring het volgende op de duitsehe notai: «.Deze nota, heeft bij het belgisch gouvernement eene diepe en pijnlijke verbazing! veronrzaakt. Do ïnziohten dia Duitschland aan [ Prankrijk toe.scnrijft zijn in tegonstrijd metl do uitdrukkelijke verklaringen ons den I! , augusti na-mehs de regeering der fransche ; Bepubliek gedaan. DaarbiJ, 2ïiâleia, in te-gesîsirîid nicî ohec verwachiinfea t eene seïsenâtng vsa âe Mgisebe ©n-; zîidiîgîicïd «îoor Fsrœiiîîrijît zou Seegjaan wordcïî, dan zi>œ Beïgië ai 2ï|ssc in-. ternatïonale pïï.ehtsn vèr.vuMeii en zou Bijin léger de» evmveWigcr den [ krachtdadigsten wecrsîamd bïede».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes