Het nieuws van den dag

1921 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Novembre. Het nieuws van den dag. Accès à 18 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wm13n21z09/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vier-en-dertigste jaargang. — Nummer 4 10 centiemen per nummer Brussel, Donderdag 21 November 1918 HET NIEUWS VAN DEN DAG AANKONDIGINGEN Per Irieine regel 1 fr. Tusschen de Nieuwstijdingen, per regel 3 en 4 fr. Sterfgevallen per regel 3 fr. BESTUUR EN OPSTEL i Zaadstraat, 16 TELBFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTX5TGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 ABONNEMENTEN: De prijzen zullen later vastgesteld worden. OORLOGSWINSTEN Een onvermijdelijk gevolg vaa elken oorlog ïSj dat er eeae belastiag geheven wordt oj de oorlogswinsten. De eerste regeering welke na don vierjaringen krijg diea we nu, God Uank 1 achter den rug hebbea, er aaa gedach Jieefb eeaea taks te heffea op de oorlogs iwinstèà, is de regeeriag vaa Deaemark. Zi rechtveerdigde het princiep van die buitea gewone bêlas ting in de volgende bewoordin gen, Welke meedeeling verdienen : «In een tijd waarop het groot deel gebuk gaat onder eene harde en klimmenxle eko nomische ellende, is het rëchtveerdig dat di bevobrcleeligden, zij -wier inkomsten op on Verwachte of toevallige wijze vermeerderd zijn grootere lasten dragen om dien Staat te hel peu de Zware verjplichtiagea te vervullea dii hc;:n door ]iet; algemeen belang opgelegd zijn.: Wat waar is voor Denemark en voor elders. is 't nog meer voor wat ons Vaderland aangtat 'Hetl i» zeer begrijpelijk dat onze bevolkins voor het grootste deel verarmd, niet duldei zal dat eenigen, die zich op schandalige wijzi yerrijkt hebben ten haren nadeele, in vrede d( vrucht gënieten vaa hunne al te winatge vende nijverheden. Het is aiet meer dan re delijk dat zij aan de algemeenheid een deei teruggeven van de winsten die zij op harei rug verwezenlijkten. In het 'meeren-deel der vïeemde landen : Zwe,-den, Noorwegen, Nederlaad, Engeland, Frank-rijk, Italie, is men van oordeel dat de ni ou wo lijken moeten belast' wordea. Waarom dar zou zulks hier in België aiet gebeurea, al; heb vaa algcmeene bokeadheid is dafc dei 'bloei hunner zaken te wijten is aan huan< inscliikkelijklieid en hunne kxuipeadé lioudinj tegenover den vijaad. Wie zullen de persoaea zija die San de be Iasting zullen onderworpen worden? Al do belgische onderdàaen, al de perso nen in België verblijvead, al de maatschapi pijen met winstbejagdoel die in België eei zetSl hetbcn, die zich gewoonlijk, gedurendi het eene of liet andere jaar van den oorlog o-vergele^ crd hebben aan nijverheids-, land bO'Uw-, haadels- of fiaaacieele Ondernemin gen. Be Staat, door tusschenkomst- der ont vangers van de belastingen, zal aa,n elkeeï der tetrckkenen eene verklaring vaa goedi t-rouw vragen, gesteund op de noedige be wijs&t ukken en waarin de gemiddelde op brengst van zijne ni] ver lie id voor en na 191-opgegeven wordt. Die verklaringan zullen na tuurlijk nagezien worden ; deze welke logea achtig' bevcndea wordea, zullen aanleiding ge von tôt zware boetea o'f gevangenisstraf. On de juistheid der verklaringen te oaderzoeken zal er voor geen eakel middel, lioe strenj het ook weze, teruggedeinsd worden ; op da punfc is men t'akkoord in al de landen waa: de maatregel ingevoerd Wordt. Zal als oorlogswinst beschouwd worden, he bedrag waarvan do zuivere winst, verwezen liikt geduxende elk corlog-sjaar, de zuiveri winst der vorige jaren overtreft. Laadbou wers, zeepbarons. verkensbeenhouwers ea aa derea mc-gen er .zioh dus aaa verwaohtei dat ze zullen mogea doorleggea. Nàtuurlijk is de bttsis vaa de belastinj niog nieb vastgesteld. Men weet nog nie jtistl iioe de wettea, in den vreemde gestemd dnarover sprelcen. Men mag eehter verza kerd zijn «at mon in België, Voor wat. d' Jjelasting op de oorlogswinst, aangaat, zicl :-ail steunen op de wettea die in andere lan den in vcege zullen komen. Te veronderstel len valt dat het bedrag van den taks niet al gemeen zal zijn, 't is te zeggen, dat de groot mtk&ters (uitbuiters ware beter) aaazienlijl zwaarder zullen getxoffea worden daa dezei Uie maar op kleiao schaal werkfcea. Waar schijnlijk zullen de winsten oader de 10,00! fraak verschooad blijvea van elken taks. Vai 10,000 lot 25,000 fr. zal er 10 p. h. geëisch wcivîen, welke zal aangroeien met 5 p. h >oor elke vermeerdering vaa 25,000 fr. O] die wijze zou eea aijveraar, handelaar of an flere, die eene wiast van 500,000 fr. verwezen lijkt heeft, 45 p. h. yan die soja moetei storten. Voor eeae winst vaa eea miljoen jiou hij 55 p. h. moeten ^.fleggen. Men moet au aiet gaaa deakea dat he werk der takseering vaa de oorlogswiast eei reuzenwerk zal zijn. Als er geene stokken il het wiel gestoken wordea, iets waaj-aaa ove xigens, niet te denken valt, dan zal ailes integendeel, op rollekens loopen. Djaarenbovea elders werct het met den besten uitslag ge fiaan; waai'cm dan zou men hetl hier niei kunnenï Er valt niet te ontkenaen da-t de be Iasting op het iakomen door de opeaban nieeii.ing .verlaagQ wordb. Tea andere, mea za xncetea cekeunea dat er hier kwestie is een> feiak te regelen die, in het belang der recht veerdigheid, dient opgelost te wordea. 't I: beter dat de nienwe rijken, die hunne for tuin zoo gem&kkelijk wonnea, moetea afspee' ken, dan dat er zwaardere taksen zoudea op gelegd werclen aan de deftige belastingheta-lers, die dcior den oorlog met reuzensohreder achteruit gegaan zijn. , , — ♦ Het nieuw Ministerie M. Léo Delacroix, door den Koning gelast me de samenstelling van het nieuw ministerie, i; dinsdag naar Brugge vertrokken om den Vors den uitslag ziiner onderhandelingen kenbaar t( ffiaken. Het nieuw gouvernement zal waarschijnlij k sa-ttengesteld zijn als volgt; MM. Delacroix, voorzitter van den Raad en mlnisler van Financiën; de Brogueville, Binnenlandscbe Zaken ; Van de Vyvere, Landbouw ; Harmtgnies, Ekonomlscbe Zaken ; Kenkin, Spoorwegen ; Jaspar, Kunsten en Wetenscbappen ; fiymans, Buitenlandscbe Zaken; Franck, Kolonieën ; Janson, Oorlog ; Anseele, Openbare Werken; Vandervelde, Justfcle; Waufers, Nijverbeid en Arbeid. ■ Het is mogelijk datniet M. Janson maar we. |f. Masson, volksvertegenwoordiger, gevankelijl j'naar Duitschland gevoerd, het ambt van Ministej -yan Oorlog zal waarnemen, i De Regeering zal aan de Wetgevende Kameri jhet zuiver en eenvoudig algemeen stemrecht, oj ■ 2]jarigen onderdom, voorstellen. i Het vrouwenstemrecht wordt voorbehouden, j Het is M. de Broqueville, in zijne hoedanigheic iTan Minister van Binnenlandsche Zaken, die d( (lieswethervorming aan de wetgeving zal onder-•Werpen._ Het nieuw gouvernement is ook van zin de herin-Tichting van den Senaat voor te stellcn; de Hoog- Vergadering zou gegrondvest worden op de ver-tegenwoordiging van de belangen. Nog niets is vastgesteld betieffende de wijzi waarop het algeniei»» sreinreeht zal ingericht wor-' den. Waarschij niijk zal men het middel vinden on ' deze hervorming <toor te drijven zonder dat met ' tôt eene gewone herziening van de Grondwet za ' moeten overgaan, wat derhalve veel tijd zou vra-j gen. 1 Het is te hopen dat het nieuw gouvernemen ook, eens voor goed, de Ylaamsche kwestie ii voile rechtveerdigheid zal oplossen. Er wordt verzekerd dat de nieuwe Voorzitter var ' den Ministerraad van zin is bij elk ministerie eei soort van Staatsraad te voegen, samengesteld ui * zes ondervindingrijke en verstandige personalitei-ten, die door de ministers zou geraadpleegd wordei telkens zij een wetsontwerp aan de bespreking dei Kamers voorleggen. ' Bij het ministerie van Nijverheid en Arbeid zoi ook een Kollege van nijveraars en werklieden ge-voegd worden; bij het ministerie van Justicie, eei Kollege van advokaten en magistraten; bij het ministerie van Spoorwegen, een Kollege van personei '■ die veel gereisd en in het buitenland verblevei ; hebben; bij het ministerie van Buitenlandsche Zaken, een Kollege vangroot-handelaars, die goedop de hoogte zijn van ons uitvoeringstelsel en de be-kwaf.mheid bezitten om doelmatigtot de herinrich-ting onzer konsulaten mede te werken, en bij he 1 ministerie van Landbouw een Kollege waarvai groote landbouwers deel uit zullen maken. Zooals men ziet heeft M. Delacroix nieuwe ge-dachten en volgt nienwe wegen die geheel afbrekei met den ouden administratieven slenter, en die d< beste v ru dite il zullen opleveren voor den herop-bloei van ons, door den wereldkrijg, zoo erg geteis- 1 terd Vaderland. * . Vlaamsch adres aan de Regeering L De Vlaamsche Studiekring die, tegen het verbot ! der Duitschers in, tijdens de bezetting te Brusse werd gesticht en geregeld bijeen is gekomen om d' politiek der aktivisten te bestrijden en te verijde len, heeft hetvolgende adres gezonden aan denheei Minister-President der Belgische regeering : L « Op het uur dat voor het verloste Vader , land, een nieuwe tyd icordt injeluid geven wy [ Vlamingen van Brussel, nog eens uiting aat ~ ons aller wensch en mil, om, op den voet vat [ gelyk recht en gelijkî vryheid van ontwïkke ting volgens eigen aard en taal, de eendrach ' onder de Vlamingen en Walen in stand ti houden en te versterken, tet grooter macht vat ' het ééne en ondeelbare België. " Wy doen aldus niet anders dan toen ive, il ' moeilyke omstandigheden, door de vreemde be zetting geschapen, den kamp aangingen tegei ; de aktivistische politiek. We verwyzen ondei meer naar den brief aangouverneur-generaa von Bissing tegen de oprichting der nieuwe hoogeschool te Gent, den brief aan rijlcskanse , lier Bethmann-Holliveg tegen de bestuurschei ding, den brief aan rijkskanselier von Hertlint " tegen den zoogenaamden Baad van Vlaande [ ren en de politieke scheiding, het hiermeever wante adres der Vlaamsche maatschappyei T van Brussel aan het gemeentebestuur, alsmedt l. de zoo duidelyke betoogingen, waarvan menig< b Vlaamsche stad het tooneel was. « Nu de Vlamingen in den heldhaftigei " stryd voor eer en vryheid, zulk een roemry) [ aandeel hebben gehad, nu de rustige ivederop bouw van België en onze waardigheid zelvi dnngend gebieden, het talenvraagsiuk op eer lyke en afdoende ivyze op te lossen, herinnerei j wy aan de plechtige verklaring van de i egee [ ring, in 1915 den koning ged 'aan, dat zij « di J volledige gelijkheid van het V aamsch en het Waalsch . volk naar recht en in werkelijkheid verzekeren wil. » j « Wy verwacliten van haar, dat ze hare taal t zal aanvangen door de vieest spoedeischendi l vraagstukken in dien zin te regelen; en we door stipte nakoming van aile bestaande taal j weiten, — door begiftiging van het Vlaamsch volk met een volledig onderwys in eigen taal in de eerste plaats vervlaamsching van di t Gentsche hoogeschool op grond van het wêts voorstel Franck, Van Cauivelaert, Anseele, ii ' 1911 neergelegd, — door uitbreiding van he . gebruik der Vlaamsche taal tôt het gansche be stuur van het Vlaamsche land, — door volko men gelykstelling van Vlaamschsprekenden ei Franschspreken'den in het Belgische leger. » Dit adres werd o. m. onderteekend door MM prof. Dr. Vernieylen, voorzitter van de Vereenigin| van Letterkunde; F. Toussaint-Van Boelare,letter-k undige,sekretaris van d e Vereeniging van Letter kundigen; K. Van de Woestijne, letterkundige; H • Teirlinck, id.; E. H. Van Tichelen, onderpastoor hoofdopsteller van Ons Geloof ; Dr. Terlinck, ge neesheer, ondervoorzitter van het Willenisfonds adv. Jolly,mijnraadsheer;Dr. A. Van Roey, leeraar sekretaris van de kath. Vlaamsche Hoogeschool uitbreiding; Dr. C. De Baere, leeraar, atheneum Elsene; Dr. St. Van Passel, id., id., Dr. R. Verbo ven,id., id.; Dr. R. Foncke, id., id.; Dr. V. Celen id., atheneum, Brussel; J. Mennekens, letterkundige, voorzitter van den Bond van Tooneelmaat schappijen; E. H. Lemmens, onderpastoor; E. H Van den Broeck, id.; Mennes, ingénieur; E. D< ' Veen-Hie), beambte ; Dr. Fr. Van Kalken, leeraa: aan de Vrije Hoogeschool; L. Polfliet, bibliotheka ris van het Davidsfonds; T. Jonkheere, leeraar; A i De Cort. sekretaris van het Willemsfonds; Cuve | lier, rijksarchivaris; Dr. De Wolf, leeraar aan he ï atheneum; Alfred Hegenscheidt, docent aan d-hoogeschool te Brussel; Julius Lagae, beeldhouwer Julius Hoste, voorzitter van het Willemsfonds, -a In de Magistratuur De dood heefti sedert den 4 augusti 191 , erjgr gemaaia tusschen de ledea der magistratuur ea balie ,vaa Brussel. Hefc hoogge-rechtshof betreurtl het verlies vaa M. Pho-lien, ladvokaat-geiieraal ; Mesdaoh de ïei Kiele, cere-prr kurenr-geaeraal ; MM. Van Die-; voeti en Coosemans, advokaten bij hetjj Ver-brekingshof.Bij heti beroepshof zijn verdwenenî MM, l'aider, eerste voorzitter; Beaufort, de Bas-sohere en Oluydta, kameivcorzitters ; de Prell( de la Nieppe, prokureur-generaal ; Roissart, hoofdgriffier ; Jouveneau en Sbinghlamber, eerste-vo-orzittex; en eere-voorzitter yan hel l hof. : Rg roeht-bank vaa eerstea ïtaaleg yerlaor; ' MM. 'Oo-ppens d'Eeckerbrugga, Clasens en Olivier, reohfcers. De handelsreohtbank heeft ! in hetizelfde tijdverloopen verloren de voor-i zitter, M. Delbrassine, de ondervoorzitter, M, Oharlet, de reohter Luppeas en tweo hulp-reierendarissen M. Lantens, gesneuveld vooi [ hefe Vaderland en M. Mulkoy. i Do balie is bijzonder erg getxoffen: 'dooi het verlies niet alleen van vele hooggeplaatstc personen, zcSSals M. De Lanlsheere. ptaats-- minister en gouverneur der Nationale (Baak Î M., Douis ijuy_s.maAs;i st^tsminisierj SIM, - Rcyer en Loraad, volksvertegeawoordigers ; MM. Jules Janson en Charles Janssens, be- i stendige afgeveerdigden ; M. Nerinçkx, onder- - voorzitter der Ramer; maar ook door 'ti roem-i rijk sneuvelen voor het Vaderland van MM. i Emilo Laude, Pierre Nauss, Georges jVander-l rest, Etienne .Verlinden, Gaston Koekelbergh, Paul Renkin, Jeaa Devolder, Eugeen Ster-pia, Eobert Calmeya, Emile Kirsoheae, Ray-t moad Deisser, Henri Cooremaa en Jules De i Boucke. Hierbij' moet mea voegea; MM. Joseph Hoycis, volksvertegeawoordiger, en René Pail-lot, gesto-rven in duitsche ballingschap. i Talrijke leden der balie werden op het : slagyeld gekwetst ea zija aog ia behaadeling; . vele anderen zuchten ia gevangensclïap ea i verscheideaea werdea ia Duitschland opge- • slotea omdat zij geweigerd hebben mede te werkea tôt de veraietigiag vaa 's laads po- i litieke eenheid. Men weet dat de stokhouder • der balie, M. Théodore, het voorbeeld vaa i verzet tegea den vijand gegeven heeft. ; Président Wilson aan Koning Albert De Président der Vereenigde Staten, Woodron Wilson, heeft het volgend cablogram gestuurd aan t onzen Koning, ter gelegenheid der roemrijke over-( winning onzer troepen en.de vrijmaking van België : " Het roemrijk België, dat bedreigd i was met vernieling, beelt door zijne i zelfopoffering zich zelt gekroomd met - eenea krans van onvergankelijken ■ roem, zells al ware al het overige verloren gegaan. De gevaren zijn verdre-ven, het uur der zegepraal is aange-broken en met deze gloort de hoop-volle toekomst van een nieuw, schoo-ner en grooter leven. Het bloed der t heldhaitige zonen van België is niet te vergeefs vergoten geweest. " l ^ i HuMe aan de dooden Bij het bezoek, dinsdag namiddag door den brus-, selschen gemeenteraad gebracht aan de graven onzer soldaten, gesneuveld voor het Vaderland en bijgezet op het kerkhof van Evere, werd door bur- - gemeester Max de volgende redevoering uitgespro-, ken : f « Op het oogenblik dat de vyand, bukkend > onder de vernedering der neerlaag, Brussel ■ komt te verlaten, op het uur dat overal de ' nationale vlag fier ivappert, nu dat, in de ' hoofdstad de aankomst van voorivachttroepen 1 ons voor de eerste madl sedert vier jaar in aanralting brengt met ons dapper leger, richten 1 onze gedachten zich eerbiedig naar dezen onzer ■ soldaten die op 't Veld van Eer vielen. '■ » Zj icaren naar de grens getrokken, vol ' geestdrift over de glorie hunner taak, onbe-' zorgd voor het gevaar. Inieder van hen klopte ' het vaderlandscà hartj en, opdat in hunne ziel • de genster zou ontvlammen welke helden baart luas het hun voldoende de eerste vjandelijke' ' houwitsers te hooren fiuiten. « Ah ! het onvergetelyk heldentjdstip, waar elke zegepraal een wonder, elken aftocht zelfs '■ eene zegepraal was ! Langsheen denpjnljken ! Kalvarieberg, die hen van de Maas naar den ' Yzer leidde, vielen zij, de eene na den andere, met hunne lijken de groeven en grachten vul-1 lend, de doode blaren bedekkend der bosschen '■ die door het kruit en het lood geliavend iver- ■ den. '' « En Belgie werd overdekt met grafheu- ■ veltjes, waaronder jonge helden hun laatsten 1 slaaj) sliepen op de borst van het Moeder- ■ land. Eenigen kwamen te Brnssel sterven in î onze ambulancies, na ook gehoopt te hebben : het gloren van den zegedag te zullen zien. Zij hoorden het vrjivordingsunr niet slaanMaar ' zonder hen, zou het nooit voor ons geslagen ' hebben. I » O beminde dooden, gj wier voorbeeld ons ■ heldhaftig leger aanvuurcle, gij die de verdedi-! gers ivaart onzer vrjheden, onzer rechten, ik • groet in u de eerste werkers onzer zegepraal, ' de glorievolle slachtoffers gevallen voor onze - bevrjding en wier vruchtbaar bloed den geheî-1 ligden bodem zal voedeu, waarin reeds de oogst '■> der toekomst ontkiemt. » Bij het verlaten van het kerkhof werd burgemees-( ter Max begroet door M. B. Stein, advokaat van het Algemeen Syndikaat der fransche pers. Hij bracht hulde aan het fransch-belgisch verbond, voor ' eeuwig bezegeld door de gemeene smarten en door den eerbied voor onze helden, gevallen op het Veld van Eer. * , * $ In de Nationale Schietbaan, op de graven van de gefusiljeerde Belgen. werd door M. Max de volgende redevoering uitgesproken : « Over erikele stondenbrachten ive hulde aan onze soldaten, gevallen op het Veld van Eer. Er zijn andere dooden, die niet omringd waren van den glorieryken luister,ivaarmede de _slag-velden verheerljkt worden, maar die misschlen nog treffender zijn. « Mannen en vrouiven zijn hier ongekend, om zoo te zeggen naamloos gevallen onder de de kogelsvan het strafpeleton.Hunne misdaad is hiin latul te hebben willen dienen; 't is ge-poogd te hebben aan toekomende strijders den jzeren barreel te openen die door den overwel-diger opgericht was. Zy wèrkten in 't duister, ten pryze van ongehoorde moeiljkheden, te. midden van immer dreigender ivordend gevaar. Zy verwachtten geene belooning, tenzj deze welke de vervulde plicht geeft. Zij wisten dat ze blootgesteld waren aan de straf, voorbehouden aan de misdadigers' en toch hebben ze niet geaarzeld. Zy stierven met de verheveti ge-latenheid der martelaars, die zich opofferen ^ voor hun Geloof. « Buigen wy diep het hoofd voor dergeljke zielegrootheid. En begroeten wy den echten en \ toch zoo eenvoudigen heldenmoed van mannen en vrouwen die hun Vaderland bemind hebben ' tôt in de dood en die niet terugdeinzden voor den beul. » « ait VKLU^tUl^ïËKLNUL ! De onderhandelingen over de voorafgaandelijke vredes-bepalingen zullen plaats hebben te Versailles rond het-zelfde tijdstip waarop de voorwaarden van den wapen-stilstand door Duitschland zullen nitgevoerd zijn, 't is te zeggen binnen eene maand ongeveer. Tegen dan zullen de verbondene regeeringen het programma hunner wederzijdsche eischen opgesteld hebben. Het is vastgesteld dat het Vredescongres in dezelfde stad zal gehouden worden, en zulks in 't begin van toekomend jaar. De engelsche afveerdiging op dit congres zal zeer sterk in getal zijn, ruim 200 man. Het congres zal geopend worden in het Spiegelpaleis, juist daar waar het duitsche keizerrijk gesticht werd. 0p diezelfde plaats zal dit eens zoo machtige rijk ver-nietigd worden. Hen spreekt van de mogelijkheid dat het Vredescon-, gtes zou voortgezet worden te Brussel. Staatkundig Overzicht FRANKR1JK Drie kla isen vrij. De fransche îegeering heefti beslist datJ de klassen van 1887, 1888 ea 1889 voor goed zullea vrijgesteld wordea1 vaa dea militairea dieasfc ea oamiddellijk maar huis jzullea gestuurd wordea. In Elzas-Lotharingen Eea der schoonste dagea uit de geschie-deais vaa, Eraakrijk is de dag geweest waarop de fraasche legers, vergezeld door hunne ame-rikaaasche bondgenooten, voor de grens ston-den, welke ia 18T1 door Bismarck getrokkea werd. la vollea geestdrift trokkea de troe-pea Elzas binnen. De frainschen b&zettea reeds Mulhouse, Altkircli ea Dornaoh, drie der voornaamste steden vaa Elzas. Zij zittea druk de duitschers op de hielen, die ia waaorde aftrekkea, veel artilleriematerieel ea vlieg-tuigea aciiterlaten, oader aadere eea der zware ka.aoas, waarmede destijds. Parijs beschotea werd. Te Parijs hebben grootsche feestelijkhedea plaats gehad om de vrijmaking dezer land-streek te vieren. Ruim 150,000 afgeveerdigde Elzassers, met de burgemeesters dezer streek, tegea ia stoetj door de stad, die ia een feest-tooi prijkte zooals aooit is te ziea geweest. De geestdrift der meaigte was oabeschrijf-lijk. ,Voor het gedenkmaal vaa Straatsburg werd door M. Poiacarré, prèsideat der repu-bliek, eene gloedvolie redevoering gehouden. In verschillen.de kerken van Parijs werden Te Deums gezongen. la Notre-Dame was het de aartsbisschop Mgr Amette zelf die offi-cieerde.ENGELAND Vaderlandsche betoogingen De feestvreugde en de geestdrift' t-e Lon-dea, ter gelegenheid der overwinning van de geallieerde legers, is aile gedacht te bo-ven gegaan. la aile richtingen hebben ver-sclieidene stoetea de stad doorkruist. De in-drukwekkendste was deze van 100,000 vete-ranen, die voorafgegaaa was door eene groote bannier, dragende het opschrift: Wij willen geen bolchèvistiscli gouvernement ! De betoogers begaven zich naar het ko-niaklijk paleis, waar de koning en de konin-gia eeae onbeschrijfelijke ovatie gebracht werd. De straten in de West-End-wijk waren zoo opgepropt met volk, dat aile verkeer er on-mogelijk was. 's Avonds was de hemel in ver-scheidene richtingen hel verlicht door talrijke vuurwerken. De scheepstonmaat Tijdens de bezetting hebben de duitsche bladen ons op aile tonen gezongen dat zij de zeeën gingen veroveren door hunne duik-booten. Dag voor dag beweerden zij tieadui-zeaden, ja tôt vijftigduizend ton in den grond geboord te- beb-ben. 't Was sclirikbarend ! als het zoo-àog-wat yoort giag was lieel de we-reïd zonder scliepen en zouden aile lariden door den hongersnood geworgd worden. Duitschland zou zegevieren door zijae duikboo-ten ! En zijn er measchea geweest die dat ge-loofd hebbea? Wel, waaaeer de duitschers ééa schip in den grond boorden, dan bouw-den He geallieerden er twee bij. Als wij de duitschers geloofd hadden, dan zouden ze wel honderd miljoen ton gekelderd hebben. Het engelscli ministerie van zeewezen geeft nu het verlies Ûer geallieerden aan tonmaat : Engeland verloor $ miljoen ton; de geallieerde en onzij-dige landen samen G miljoen, dat maakt een totaal van 15 miljoen ton, welk verlies op dezen oogenblik reeds bijna hersteld is. De Iduitschers wistea immers zelf dat zij van hunne duikbooten niet konden bekomen wat zij ervan verwacht hadden. .Van over lange maanden hadden duitsche staatslie-den, in scherpe kritiekea op de regeering, verklaard dat de duikbootoorlog faljiet gele-dea had, ea tusschen de~regels door kon men lezen dat de blokkade der geallieerden, Duitschland prijs gaf aan den hongersnood. Dat zulks waar was blijkt nu zonaeklaar, nu dat de duitschers zelf bekenaen dat zij vieri jaren lang honger geleden hebben, zooals men in ons blad heeft kunnen lezen. De vrouwen in het parlement De lordska-mer heeft het wetsvoorstel be-paald goedgekeurd, waarbïj aaa de vrouwen het recht verleend wordt ia het Parlement te zetelea. Eea aader voorstel, strekkende tôt de toelating der pairsdamea in de lords-kaaier werd .verworpen met. 33 stemmea .tegen 14. i ITALIE Triomfantelijke intrede Koniag .Victor-Emmaauel die, sinds het uit-breken yan dea oorlog, tusschea zijne troepeil verbleef, heeft zijne triomfantelijke intrede te Rome gedaan. De Eeuwige Stad heeft liem een onbeschrijflijk onthaal voorbehouden. Zijne koets verdween letterlijk onder een bloemen-regea.De nieuwe bisschop van Triest. Mgr Bartolomasi, de hoofdaalmoezeaier yan hetl italiaansch leger otnder dea oorlog, is door Z. H. dea Paus beaoemd tôt bisschop van Triiest, de hoofdstad van hetl gebied door de italianen op de ootstenrijkers heroverd'. Oanoodig te zeggen dat de keuze vaa dezen vaderlandslievenden prelaat de algemeene ia-stemmingi ia Italië wegdraiagtJ. ( ( DUISCHLAND Duitsche kruiser gezonken. De duitsche kruiser «iWiesb&dea*»', meten-0e 13.000 tom, weigerde zich aan de révolutionnaire over te geven, en poogde weg te geraken ,ooi in oazijdig wlater te vluchtea. Dit .oorlogschip werd echter achteraagezefc doion eea aaderea kruiser, 'bemaad met oproer-lingen, ea werd in den grond geboord. De « .WiesL&den _» had eene bemanning van 330 koppen, ,Heel de bemanaing is yerdronkea< Vervallen grootheid De pruisische regeering heeft kraohtens eene besliêsing van dea raad der yolks-kommis1-sarissea het volgead dekreet afgekoadigd « De Rijksdag is ontboadea; de Heereakamer is afgeschaft. » GROOTHERTOGDOM-LUXEMBURG D3 regeeringsvorm Ook over het Groot-Hertogdom L'uxemburg is er een bolchevistischo wiad gewaaid. Zal het Idaan *>ok republiek .worden of zal de bevallige groothertogin Adelheid haren troon behoudea î De Kamer heeft aan de regieeriag gevraagd dat gaasch het luxsm-tourgsch yolki d,oor een refereadum aou beslis-sen welke regeeringsvorm het land zal aanne-men, en heeft ook de groot-hertogia verzocht iatusschentijd geen regeeringsaktea uit te voe-rea. Eea voorstel der socialisten en- libe-ralen, behelzeado den eisch tôt troonafstand der groot-hertogin ea do uitroeping der repu,-fcliek yan Luxeinburg, jverd, yerworpen,; HIER EN DAAR Waar Parijs. — De Président der Fïaa-sche Republiek had aaa oazen Koaing een telegram gezonden, aandringend op een offi-i oie® bezoek onzer Viorsten aan de stad Parijs. Koning Albert heeft onmiddellijk , geant-woord dat het vîoor de Ko-ningin en voor hem een groot_ genoegen zal zijn de vriende-liike uitnoodiging te beantwooKlen. Minister Berryer. — Burgemeester Max heeft, ten Stadhuize van Brussel, het bezoek ontvangen van M| Berryer, den tegemvoordigea minister vaa Binnenlandsche Zaken, die hem zijne hulde is komen betuigen, , Het ûiplomatiek korps. — Het diplo-matiek kcjrps vaa de geallieerde aaties had, in augustus 1914, naarmate er nieuwe oorlogs-Verklaringen aan de Centrale mogendheden, werden gedaan, de hoofdstad verlatea. He-dea, denderdag. keeren zij naar Brussel terug. Een bijzo-hderen fcrein zal vaa den Haver naar Gent vertrokken, vanwaar de diplomaten df reis per auto, naar de hoofdstad zullen voort-zetten..Hefc is zoo goed als zeker dat de lega-ties van de geallieerde mogendheden tôt gezant-scliappen zullen verheven worden. De fransche en engelsche dagbladen hebben, tijdens den oorlog; herhaaldelijk erop gëwe-zen dat België « in de î-ei der groote mogendheden*»' plaats geno-men heeft ea zulks dank aaa zijne moedige houding. Onze Parlementsleden. — Bij 't uit-breken van den oorlog' hadden MM. d'Ursel en Carpentiër, senators, vrijwillig dienst ge-nomen ia het leg'er. D'e eerste is thaas kapi-tein bij de gidsen, en maakt deel uit van het officierskorps van den dienst der taal-manaen bij het engelsch loger ; de tweedo tôt-kapiteia beaoemei, is onderrichter voor de oefeningen met de bajonnet en het werpen: van de grena-ten. Van de Kamerleden, zijn M. Dsvèze luite-nanfc bij de artillerie, en M. Brifaut, luitënant-vlieger; MM. Pastur en Peclior bekleeden het ambt, van krijgsauditor. In 't Vaderland terug. — M. Leq Théo-dor, stokhouder der balie, gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger van Brassel, en M. Alcxander Halo-t, sehator, eveneens yan Brussel, hogi twee slachtoffers van de duitsche dwingelandij, zijn in het Vaderland te-ruggekeerd.M. Halcfc heeft in de galei van Rembach en 'later m deze vaa Gassel verblevea. Over eenige maanden was hij eria gelukt uit het iateraeer-kamp te oatsna,ppen, waar hij opgesloten was na zijne tuehthuisstraf uitgedaan te hebben, en had in Zwitserland eene schuilplaats ge-zoeirt.."De brusselsche dagbladschrijvers hebben heb groot genoegen gehad do hand te drukken, aan hunnen goeden konfi-ater José, van den « Avenir du Luxembourg », door de Barbaren ter dood verooràoclel, begeaadigd ea tôt dea cnmenschelijkstcn dwangarbeid verwezen. Zijn verblijf in Duitschland was eene oaophoudende maj-teling ! Wij g-roetea met diepe oatroeriag deze hel-dea van den plicht, deze voorbeeldige vadea-landers ! In het Parlement. — M. Léo Theodor zal tôt voorzitter der Kamer van .Volksver-tegenwoordigers gekozen worden. M. L. Bertrand is aangeduid voor een der plaatsen van oadervoorzitter. Baron de Favereau, tôt voorzitter van dea Senaat herbenoemd, zal tusschen zijae onder-voorzitters een anderen senator van Luxem-burg tellen, aamelijk M. Colleaux, wiens ge-drag, tijdens deze vier bezettingsjaren, zoo buitengewoon heldhaftig was. De Burgerwaclit. — De burgerwacht, eeae instelling die met de nieuwe inrichting van heti leger geene reden van bestaaa meer heeft, is bestemd om te verdwijnen. De « gar^ de-civiekf» behoort tôt de versleten instel-lingen die aangeteekend zija om niet langer voortl te bestaan. Onze staties. — Daar de gemeenteraad Van Brussel de eenige regelmatige overheid w.is, welke teg'eaover de duitschers stond bij do ontraiming van België, is het aaa dezen raad dafc de vijand al do staties van België en de verschillende gebouwen vaa dea telefoondieast der Stooi- ea Leociardoi Da Vincisfcraten, te Brussel, overhaadigd heeft, (alsook do reservedepots der Zuidstatie ea al de ziekenhuizea van dea brusselschea omtrek. Voor de inbezitaemiagi der staties verwit-tigdo M. Lemoaaier MM. Gérard, algemeea sekretaris ; Toadelier, bteheender, en Wolf, be^ stuurder vaa het département der spoorwegen. In de ziekenhuizen bevonden aich 595 ge-kwetsten, 200 leden van het persoaneel, 85 ziekeazusters, 8 geaeesheerea ea 7 bedieaden. De belgische gendarmen. — Ons gen-. darmeriekorps heeft in den oorlog 20 p. h. zegd dafc onze gendarmea zich uitersfc kraaig en heldhaftiigi gedi*agea hebbea ea dat zij dea vijand, diea zij overal bestookten, vervaar-. lijk veel spel geleverd hebben. Wij sturen een o-ntroerden groet aan de aagedachteais der gesaeuveldea. De overlevenden, heeten wij har-telijk welkom ia oas middea. Ontlast u v|a,n u,we miarken aan den yoillea pfrij& ^aa 1 f!r. 25 en doetl ze mjins'tens 5 pi. h. intresfc op(blre!Qgen ia de UNION ET PREVOYANCE DE LIG NES T RAAT, 39, BRUSSEL', Iwfelarblolrg 19. miljoen frank.; Huiszoekingen te Brussel. — Op bevel Van hetl ixu-ket werden er dinsdagi huiszoe-kingeu gediaàn in de woning van den aktivisti Meerfc,. te^en wie een aanhoudingsmaadaat af^ geleverd is, doch die met zijne vrienden hefc hazenpad gekozen heeft. Er werden verschillende papieren ia beslag geaomen. Ook in den iaetel van den Raad yan .Vlaajaderen, in de Belliardstraat, en van de Groeningerwacht,, Bo-ndstiî^t, werden huiszoekingen gedaïaa. De vogels warea gaaa vliegea en hebben nieti het] minste papier achtergelaten. Voor de vluchtelingen. — Daar de %ve-gea thans vrij zija, kunaen de vluchteliii-gen, g'ekornea uit plaatsen die niet geheel verwoest zijn, naar hunae heerdstedea .terug-kcercnZij ioioeten zich ter brusselsche Universi-teit laten inschrijven, waar zij bons vooit brood zullen. onfevangen, alsook eeno verkla-. ring, idie ,hen, iot peispoort) zal, dienen»- , jj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes