Het nieuws van den dag

2783 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 28 Juin. Het nieuws van den dag. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8w3804zq71/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dertsgste jaargang Nr 153 ill' ■■■■IIPiBBHMHMWE è centiemen per nummer Brussel, Zondag 23 Junl 1014 NET NIEUWS VAN DEN DAG e<SB ABONNEMENTEN S 4 8 Irank, ;d Ta° hgt BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16, Brassel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gestieht door Jan HITYG-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, Brnssel TELEFOON A 7948 AANKOIHDIGINGEN ! Qevpaasde en ungaboden plaatsen. Gewone, per kieine regel.., SSc, In de week. .Me. 's Zondags.. 75 c. w >s ZûBdags 40c. voor 2 groote regels. Iederen regel meer : 30 c. in de week; 2"bladz> »erregel. . 2 fr. en 3 fr. 40 c. 's Zondags. Rechteriijke hersleH., prregel 2 fr. «s, Jubeîfeest M van Mgr Stillemans t^Bye lezers weten dat het bisdom van 5>^B< sedert verscheidene dagen volop in HL; is ter eere van Mgr Stillemans, den ^^Bî-en-tachtigjarigen herder, dia nu al ^■i-en-twintig voile jaren den bisschoppe-BL Stosl van Gent bekleedt. Vandaag Ht :: er in de Hcsofdkerk van St-Baafs ' ■ bijzondere plochtigheid gevierd : te Bare zal Zijne Doorluchtige Hoogweer-Bjitid zelf het schoon Rerkelijk Dank-H'.d « Te Deum » ten heijied laten stij-B^ om God te bedanken voor al het Hèle, dat hij met de hulp van hierbaven, j^Hjort 25 jaax in zijn bisdom gestieht Met een algemaen kloklcengelui zal « Te Deum » aangekondigd worden ; d^Bal de katholieke maatschappijen der >g^B zullen bij die grootsche betooging Bjeewoordig zijn. Met al de rechtgeaarde :^S^Biolieken des lands, biedt « Het Nieuws den Dag » ook zijne eerbiedige hulde P^Bden Doorluchtigen Kerkvoogd; en wij -^R.ettigen onze gebeden met deze der gent-_H.< katholieken, opdat Mgr. Stillemans H: lange jaren aan het hoofd van zijn ^B osn zou bewaard blijven. t ^BCver 8 jaar, in 1906, vierde hij — en L^Bhcl het bisclom met hem — het jubel-M^Bl v?n zijn vijftigjâcjg priesterschap : |^B îicbron c!a:i"'ge.zegd hoe wij dien god-l^Bj-liti^en en schranderen Herder in het I^B'nir zijner kudde bewonderen. Nu dat jj^B bij die eerste kroon nog de luister-kroen van een vijf-en-twintigjarig bis-■i-pschap voeiçen mag, is het" recht en ■i dat wij zijne schitterende ver-S^Bîsifcn met eene dankbare ontroering nog herdenken. Mgr. Stillemans is, van ;jj^Beersten dag af', de man geweest naar p^Bistus'hert ; en daarin ligt voor hem >ppiTste lof besloten. «il^BïSer zijn wapenschild, dat met het a^Bis des Heersn gemerkt is, prijken als , ^B de twee woorden : « Vivat Jésus! ^'7B" Jésus! » Jezus doen leven in ieder-Bslœrt. en Jezus'rijk herstellen in al de siunenleving, is -de groote taak, B |>î bisschop geduronde de 25 laat-jaren heeft willen vervullen. Met voile ^^■r-.en.h?eft hij het goede zaad rcxndge-23^^BWd; en Goddank, hij ziet het zelf weel-opsclneten en blijde vruchten dra- Stillemans wordt als de « bisschop H? TCrkliecfeîi » door de dankbare ar-begroet : die titel is meer dîin ver-■m ffant over 25 jaar, toen de eerste naar het verbéteren van de min-staaden overal bekommernis en on-l^B„T1^kfen' w"'st met eene wondere ■s.asid het billijke van het onbillijka ^^■swiden. En met eene onbuigzame wils-■jt'it. voorzichtig maar onwankelbaar, H1''ï r8^a'ig te houden ran ijdele vrees, steunend op God en op het ,loH; "J,aî;r gelool van het vlaamsche volk, », a;j 2ijne beminde werklieden op B3 rechten weg van vooraitgang en ^Wi-.eae verheffing. Indien de hedfiooze der roode volksbedriegers nu te Gent Vemllen is, dan is het eerst en Bv 8311 den omzi'chtigen maar koenen te danken: nooit week deze een a^BS", s- va9 hetgeen hem als waar gebleken sVas. '^^Bl .te eerste jaren van zijn bisscliOppe-î «Ltetonr, in juli 1892, wijdde hij eens -^polakerk van St-Baafs, waar hij ■ 1 j^clfsest vieren zal, het ^ancWl ,f-^°kcken Werkliedenbond : als kenspreuk las hij er de dîne ^^B.r'i ,ro<w^cn °P> die hèt programma iten vaa aile katholieke volksvrien-« -iBdsdienst. Eigendom, H'aisgezin » ; B f u.e gloeiende aansriraak spoorde hij » ro-loorders aan, om op dit drie^ ^Bcrl«i?€ Jezus Christus in hun pvoelea en in hunne uiterlijke B,° ^ doen herleven. Zijne eigenei ^Ble h ^ Jesus' Leve Jezus! » be-^Sl:p!-)ler utt® °'rr'-stene streving der ka-» ^T.1P-ers: het is in den groind ■ niet elders, dat de vrede tus- maatsehappelijke standen te K ?lïïS ^ sPra'i) handelde hij. Ontel-K. . .bonden, vereenigingen, mutna- ■ voor ^"tingen van allen aard, die ■'W 4^ tydelijk en zedelijk welzqn B:ùj f^gesticht, gesteund en aange-^B'ikri <i î'- ®ntelbaar zijn voor-al de ^Bf: die p. ?r 6n door katholieke scho-K; j ^ lu'.l den grand, als 't war©, H w Gprijzen; en dank aan hem ^B®iielp1Zeii-611 el1 duizenden schoonei B foin»11' hunne onschuld, hun ge-^■ds'!eTte €?r ^&waard hebben, en ze W aJe vijanden verd; digen zul- ■ hi;^„Q-,antroe'd hert brengon wij hier. r'61,0 aan den eerbied- Hh ,00&d: is immers de bis- ^B?°ddeliil-! r kinderen. die Christus, atpm mee?ter, zoo innig lief had. hprt-meiî, clie vandaag het zoetst® ■ 2uiver. _z.1:l c w&erklinken, zijn wel V(w ^erstemmen, die hem be-■o^ riP Lzfne vaderlijke goedheid. «Mats en v^oç de katholieke volksscholen, waar zij in eer en deugd op gebracht worden, wist hij. door Gods toe doen, de sohatten der liefdadigheid te' vei menigvuldigen : vandaar het inrichten va: soholen en van schoolkoloniën voor d werkmanskinderen ; vandaar het stichte: van vak-, ambacht-, kunst-, en huishoud scholen; vandaar de volksbibliotheken, d studiekrinapen en hoogere godsdienstlesser Zoo verre is hij erekomen, dat de meerdei heid der gentsche kinderen nu, onder d hoede van het geloof, in katholieke s choie; hunne opvoeding genieten, en ons een luisterlijke toekomst la,ten verhopen. Ee en da,nk aan dien « Bisschop der vodka kinderen ! » De werklieden en de jengd hebben he voile recht te roemen op Mgr- Stilleman als op « hunnen » bisschop ; zij staan ech ter niet alleen. Ook de burgerij spreek van « haren » bisschop, die zoo welwil lend en mildelijk hare belangen behertigt en ze onverpoosd opbeurt om ze da-n voo de voeten van het Kruis, den goddelijke; Schenker van aile goed te doen eere] en aanbidden. De landbouwexs spreken oo' van « hunnen » beminden bisschop, di hunnen machtigen Bond beschermt, en om zeggelijk veel goeds voor onze buitenlie den gestieht heeft. Aile standen der maat schappij zijn overtuigd dat « hunne » b:s schop iets over heeft voor hen; en het i de loutere wiaarheid, want als een goed Herder, omvat hij geheel zijne kudde in d vaderlijke lief de die zijn hart bezielt. Ilet is dan ook niet te verwonderen da allen, grooten en kleinen, armen en rijker priesters en leeken, kloosterlingen en we reldlijken, uit ganscher herte mededoei in het heuglijk jubeîfeest da,t overal d vreugde brengt. Onder de bisschoppen va België is de twee-en-tachtigjarige Kerk voogd dien zij vandaag toejuichen, de de ken door zijnen ouderdom: met een bl: gemoed en eene weittige fierheid mag h. wijz-en op al hetgeen hij tôt stand gebrach heeft in zijne 58 priesterjaren qn in d 25 jaren van zijn bisschopschap. Dit i zijn eer en zijne kroon, gelijk de aposfce Paulus eens van zijn eigene werkan ge tuigd heeft ; en op den schoonen jubeldaj vaaï hedtn, herlialen wij ui't gtmscher liert het gebed dat de H. Kerk zelf op onze lip pen legt : « Moge God hem nog lang be waren en zijn geluk op aarde verzekeren ! « Ad multos annosl » HIER EN DAAR E'st bissohoppelijk jiihelîsest t® Gent — Ter gelegeniieid vaji zijn ziiveren jubel feest heeft Z. D. H. Mgr Stillemans, bis schop van Gent talrijke telegrammen van ge Iutsvensching ontvangen onder axtdere van Z Majesûeit koning Albert, Z. Eminencie kar Jiinaal Mercier, Mgr Ladeuze, rector de; Hoogeschool van Leuven, Mgr Tacci, a.p<isto lisçhe nuncius, MM. de Broqueville, voor zitter van den ministerraad, Davignon, mi nister van buitenlandsche zaken, Carton di Wisrt, minister van justieie, Helleputte, mi nister va,n landbouw en openbare werken Wij la ten hier de teksten volgen van di telegrams van koning Albert en Z. Em. kai-dinaal Mercier : Ik ben gelukkig u mijne harfcelijkste heil wenschen aan te bieden en wensch van gan scher harte dat ïïwe Hoogweerdigheid noj laing moge aan het hoofd blijven van he belangrijk bisdoan, waaraan gij ganscli u\ leven van klaarziende opoffering hebt ge schonken. Albert. Met al livre getrouwe diocesanen bedan] ik God voor al het goede dat Uwe Hgog weerdigheid gedurende zijn vijf en twintig jarig loisschopschap hebt teweeggebracht. Il wensch a van ganscher harte eene goede ge zondheid en hertiieiiW de u,birukking mijne broederlijke genegenheid. Kardinaal Mercier. Zijne Eminencie kardinaal Mercier, aarts bisschop va.n Mechelen en de -andere bis schoppen van België hebben besloten aai Zijne Hoogweerdigheid Mgr Stillemans per soonlijk hunne gelukwenschen te gaan aan bied.en den zaterdag 4 juli. De groote legoroeîening'en. — Ziehie eenige inlichtingen over den aard der groot. legeroefeningen. Het zuiderleger, met twee af deelingen (5e^ en 6e), samengetrokken op d Semois, zal in de veronderstelling daa lin kervleugel vormen van een leger, komend' uit het Groot-Hertogdom Luxemburg en ui Duitschland. Het- noorderleger, samengetrok ken te Ciney en bestaande uit eene volledig afdeeling, zal daarenboven, in de veronder stelling, drie a.fdeelingen tellen, vertegenwoor digd door den staf van de 2e, 3e en l< legeraldeelingen, waarvan de troepen even wel geen deel nemen aan de leger<»feningen De noorderpartij zsal den rechtervleugel ver beelden van een leger d^.t de Maas over gestoken is en door Luxemburg tegen de] overweldiger oprukt. Heel waarschijnlijk za luitenant-generaal Guiette, algemeene opzie ner van het voetvolk, het scheidsgerecht be sturen. Heel het opperbevelhebberschap vaj het leger zal aan de oefeningen deel nemen De vierde graad in het vrij oaderwijs — Met het oog op de inrichting van de) vierdein graad, overeenkomstig de nieuw Schoolwet, zijn er door de kerkelijke over heden onderrichtingen gestuurd naar de op zieners. Zulks opdat er, tegen de openinj van het volgend schcoljaar, in de hooger kla^sen schikkingen worden genomen om on mid-ctellijk ds eeiste begrippea van verschillig ha«àw«rlsen aan te l»eren. : Staatkundlg Overzicht FRANKRÎJK ^ De lecning van 800 miljoen is reeds vijftien s maa,l iugeschreven. Aangezien iedere inschrij- l ver bij de uitgifte 10 o/o der weerde zijner - inschrijving moet storten, is het een miljard s dab feitelijk gaat ingeiast worden. OCSTENMIJK-H0NGARIE ' Zaterdag voormiddag is keizer Frans-Jozef 3 uit Weenen naar Ischl vertroklien. Op den l doortoeht van het paleis naar de statie v»as 3 de bevoiking tls been en bracht den eerbeid-r weeitligen vorst eene geestdriftige ovatie. GRIEKENLAN0 Te Salonika zijn vier honderd vluchtelingen t uit Klein-Azië aangefcomen; deze ongeluk-s kigen bevinden zich in een beklagensweer-. digen toestand, ten gevolge van de mishan-j. delingen welbe zij van de turken te verduren hadden. 't SEEVEE r Men denM dat de toesta.nd van kbning ^ Peter van Senàë veel erger is dan men het 1 te Belgrado wel wil bekennen. Ten ware er eene spoedige herstelling volgde, zou het wel kunnen gebenren ûait de koning troonafstand 3 zon doen. Men zegt dat de koning van - Monténégro zijn voorbeeld zal volgen. De - twee landen zouden dan onder eene regeering v^reenigd worden. Hat gerucht is reeds in omloop dlatl deze s vereeniging reeds een besloten ïeit ïs. Die B twee staben zouden gcmeenschappelijke legers, financies en toldiensten hebben. TURKÎJE , Men verzekert te Constantinopel dat den 19 juni laa,tstledein een oorlog moest uitbreken '■> eerst tnssohen Turkije, Griekenland en Servie, " en vetrvolgens tnsschen al de balkansche Sta-l ten. Doch Frankrijk en de Vereenigde Staten si zouden het belet hebben. De eerste mogend-i heid met te weigeren het tweede deel der . grieksche leening in te schrijven, en de'tweede _ met den verkoop van de kruisers « Idano » • en Mississipi » volstrekt te weigeren. j MEXICO t Eindelij.k is te "Niagara Falls, door de bemid-3 delaars (Argentina, Brazïilië en Chili) en door g de afgovf-e, dipden van de Vereenigde Staten 1 en Mexico, de overeenkomst geteekend die een einde stelt aan het geschil tusschen de r twee laatst genoemde Bepub.ioken. Wat de ^ 1 inlandsche r ""«Iw hsH van Mexico be-J treft, die zullen' oo£, hoopb men, niet door de " tusschenkomst der bemiddelaars, doch door - de mexikanen zelf spoedig kunnen geregeld » worden. « De Toestand sn Albanie Verscl»IlïcEid nlenws i< Vrijdag was nog ailes rushig te Durazzo. - De aanvulling van de moerasgronden en het - opwerpen van verschansingen werden ieverig - voortgezet. De wapens^ilstand îs ten einde . geloopen. De nieuwstdjdingen uit het Zui- - den blijven ongunstig. doch dienen over het r algemeen slechts onder voorbehoud meege- - deeld tie worden. Inderdaad wat g'steren be- - vestigd werd, wordt heden tegengespa-oken. - Het bewijs ervan is : De inname van Berat î is nog niet bevestigd, doch deze stad alsook - Fieri verkeei-en in gevaar. Valona is nog . niet bedreigd. In deze stad, alsook in het s 'zuidelijk grondgebied van Albanie zou Is-• maëi-Khemal dapper ieveien om een vrijwil- ligerslcorps saâm te stellen dat den weg aan - de muitende musulmannen zou afsluit n. Het nieuws, in 't bu'tenland verspreid, vol-j gens hetwelk prins Bib-Doda ki'ijgsgevajigen i genomen en op zijn woord terug in viijheid r gesteld werd, is zaivere uitvindng! De toe-■ stand, in aile geval, is zeer duister. De broeder van de prinses, prins von f Schoenburg-Waldenburg, is te Durazzo aan. . gekomen. Er wordt eene bestorming van de vijan-: delijke stellingen ge-reed geniaakt. Terwijl de . batterijen van Durazzo de stellingen van Ros-r bust zouden bombardeeren, zou de « Herze-gowina » al de stillingen in de richtïng van Kavoja, nabij Saxovianco, beschieten. Bib-Doda op weg Bibi-Doda en zijne troepen, verre van ver-î slagen of onderworpen, mkken naar Durozzo - op. De prins der Mirdietan heeft eene sterke - stelling, door 500 oproerlingen bezet, inge-nomen, en maaktl zich fchans gereed om de be-langrijke strategische stelling Preza ta bele- r geren, om verder naar Ohiak en eindelijk naar 3 Durazzo op te rukken. VredesvoorsSeSlen 3 Vrqdag avond is een onderhandelaar van ^ de opstandelingen te Durazzo aangekomen. j; Hij bevestigde brieven in zijn bezit te hebben met bepaalde vredesvoorstellen. De regeering heeit evenwel zulke brieven niet ont-3 vangen. Er wordt gemeld dat een aanzienlijk ' getial opstandelingen naar Ismi oprukken. I De minister van financies is naar Ismi ge-3 zonden om fce zien hoe het daar met den toestand gesteld is. 1 Een raoodkreet i De prins von Wied heeft aan de groote l ïnogendheden laten weten dat het verblijf i in het. land hem onmogelijk zal worden, in- - dien men hem geene internationale troepen - bezorgd om de orde te herstellen. Doch de i groote mogendheden, volgens een bsricht za-. terdag uit Londen toegekomen, zijn er niet in gelukt t'akkoord te geraken op dit punt, . en van dit oogenblik af zal de prins, moge- 1 lijk binneti eenige uren reeds, gedwongen wor- 3 den Albanie te verlaten. Ailes hangt af van - de houding der oproerlingen, nu de wapen- - stilstand ten einde geloopen is. Zelfs in ge-j val van troonaftreding van d&n prins, zal î heb albaneesch gouvernement aan 't bewind - blijven, en loopt de onafhankôlijkheid van s heb land geen gevaar. Heb zou de internationale toezichtkommis- sie zijn die het uitvoercnl bewind in handen zou nemen, en men zegt dat hare volmacht uitgebreid genoeg zal zijn om tôt de bevre-diging van Albanie te werken en heb land van een degelijk besfcuur te voorzien. Oostenrifksclie tusscîscsskomsî De oastenrijk-hongaarsche torpedobooten die te Durazzo aangekomen zijn, zouden bevel ontvangen hebben op de oproerlingen te schie-tan, indien zij de stad aanvallen* Schijnt de oostenrijksche regeering tôt tusschenkomst genegen, dan slaan de oostenrijk-scha dagbladen een heel anderen toon aan: zij laten den prins von Wied eenvoudig aan zijn lot over ! Een hunner, de « Reichpost », meldt reeds dab de mogendheden aan 't onderhandelen zijn over de maatregelen die dienen genomen te wordetn na den rai van den prins. OosîeisrijkseSie vrijvvïlMgciPS Man weet dab te Weenen een korps vrij-willigers voor Albanie ingericht wordt. De aanwerver is M. Gustaaf Gurschuer, een schat-rijk man. Men vroeg 1600 vrijwilligers, en vrijdag avond had men er reeds 1800. Tusschen de ingeschxevenen bevinden zich een japansch officier, 15 gewezen oostenrijksche officiers en een groot getal duitschers, die te Weenen veablijven; 150 studenten, vergezeld van een Jxoogleeraar ; 6 gsneesheeren en 15 ziekendien-sters. Zaterdag duurde de aanwerving voort. Heden, zondag, heeft eene « troepenschou-wing » plaats, in eene weide nabij Weenen. Men -zal daar een keais doen. Maandag zullen de vrijwilligers naar Durazzo vertrekken; zij zullen in burgerkleeding blijven. Te Durazzo zullein zij wapens en kardeezen ontvangen. M. Gurscbuer heeft eene depeche uit Durazzo ontvangen, waarbij hij verzocht wordt de inrichting van zijn korps ta bespoedigen. Da oostenrijksche wet verbiedt uitdrukke-lijk de militaire aanwerving voor een vreem.-den staat. Verboden Zaterdag namiddag ten 2 ure heeft dfe wee-ner policie de aanwerving van vrijwilligers voor Albanie verboden. Dati is een groote tegenslag voor den prins. Turkscbe vîsscbers in troebel water Het geTUcht is in omloop dat het Jong-turksch komiteit ,te Constantinopel, aange-moedigd door de ottomansche nationalistische beweging in Albanie, talrijke opraiers naar Zuid-Albanië gezonden heeft om de Epi-roten te doen aanvallen, ten einde eene wrij-ving te verweltlcen tusschen Rumenië en Griekenland, aaugaande de Koritza-Valakken. Twee turksche afgeveerdigden zouden, met dit doel, naar Koritza vertrokken zijn. Men heeft te Durazzo een turkschen propagandist, Guleyman genaamd, aangehouden. * BmnenSandscîi Nieuws JBraband Brtissel. — Mad. Nathalie Verspeyen, 56 jaar oud, wonende Gentschen steenweg,werd vrijdag op de Slachtliuislaan omvergeworpen door een auto-taxi. Zij werd nogai erg ge-wond opgenomen en naar 't gasthuis overge-hracht.Denzelfden dag werd een handelaar der Keizersstraat, Jules Saupert, op den Grooten Zavel omvergeworpen door eenen wielrijder uit de Hosdenmakersstraat. M. Saupert werd gewond aan het hoofd. Na in eene naburige apotheek de eerste zorgen ont\'angen te hebben, kon hij huiswaarts keeren. Een derde ongelnk deed zich vrijdag in de Bisschopsstraat voor. Een genaamde De-zutter, uit de Viaducstraat, werd omveige-woipen door een bestellingsauto waarVan de "wielen hem over het lichaam liepen. Het slachtioffer werd nogal erg gewond opgenomen en de woning van eenen doktoor bin-nengedragen. Na er de noodige zorgen ontvangen be hebben, werd hij, op zijne aanvraag naar zijne woning overgefc-acht. Hij verkoos den strengon winter. Ofschoon de stxengheid van den winter niet van aard is cms behagen in te boezemen, zijn er tooh menschen die deze verkiezen beven de zachtheid van het zomerweder — hoe vreemd dit ook moge schijnen. Dit komt doordat de warmte het zweeten, bij deze personen huiduitslag doen ontstaan waaraan zij onverdragelijk lijden. Alsdan nemen zij hunne toevlucht tôt allerlei watgrtjes en zalven, die gewoonlijk niets geven, en die bevendien zeer onaangenaam en kostelijk zijn in het gebruik. Dit was het geval bg M. Peyrillier, 98, rue Claude Deoaeu, te Parijs, die zich niet kon ontmaken van puistjes, door de warmte teweeggebracht. Eindelijk be-sloot hq de. Cadumpommade te gebruiken, en door de werking dezer wonderbare reme-die, nimmer overtroffen in de behandeiing vaji alie huidziekten, verdwenen deze puistjes als bij tooverslag, tôt groote vreugde van M. Peyrillier. Aile apotheken, 50 cent. Een genaamde D..., 40 jaar oud, af- Jcomsbig van Thuin, werd vrijdag door de rechtbanlc voor erge feiten tôt. een jaar ge-vang verwezen mel; onmiddellijke aanhou-ding. Toen de gendarmen hem wegleidden, haalde hij opeens een revolver te voorschijn en loste zich een schot in den buik. Men heeft hem in uiterst bedenkelijken toestand naar 'c gastbuis overgebracht. Een sierlqk gekleede kerel, die zioh uitgaf als docter in de rechten, woonach-tig te Bucharest, was afgestapt in een hôtel der de Brouckereplaats en wist er door zijne sierlijbe manieren heb jertrouwen van het personeel te winnen. Donderdag namiddag kroeg hij het bezoek van den bestuurder eener verzekeringsmaats.cha.ppij met wien hij uit-ging. Men zag hem sinds niet meer weer. Zaterdag morgend kwam de bestuurder een nieUw bezoek brengen aan den doeter, wien hij eene som verschoten had. Evenals de botelhouder kon hij dan bestatigen dat bij zich door een benendigien aîtruggeteaf had laten bee.tnemen. Etene dame van rond de 30 jaar staptef vrijdag namiddag af in een hôtel der Braband-^braat. Zij verklaardo r i Luik 'Èe komen. Te» gen den avond onfcVing zij eenen jongeling^ met wien z" een kort enderhoad had. Dtaaxna) sloot zij zich ki hare kaiser Q]S. Dlaax de hobelhouder de dame vr^idag morgend nie't zag beneden komen, ging hij op}, hare deur kleppon. îfij kreeg cchtsr geen'' anfewoord. Ben ongsluk vermoedend deed hij een slotmaker halen, die de deur opende< Elene hevige oniaadetabare gazlucht drongi de .bdnnentredenden te gsmosfc. TX.en de kaœeii wa.t verluuht was drong men Isiacen en voiaî de vrouw bewastoloos in haar bcd. De kunst'-» jnatige aidemha>iag wsrd toegepust en na eena' h,alve uur werkeas gelukte men erin haar terug tôt bezianing be britngen. Men heeft haar ver-i volgens naar *t St. Jansgastlsuis overgebrachk Tob nu toe is zij nog ni&t kunnen o:»aervraagdi werde-a. Men aenkt dat er eene poging tofi zelfmoard in 'tl spel is, daar al de gazbeklien openstondeo.. AU TISSXKAND, 95, Anspaahlaan, 95y Brussel. — Groote bekoopstelliEg vaoi Eindà Seizoen. Bezichtig de uiisfeaiiiagen. — Totj 20 september 's zondags 's middags gesloten< Een zesba.1 kna.pen waren vrijdag namiddag aan de Slachfchuielaan in de vaarti van Charleroi gaan zweaamen. Op zekeç loiogenblik zag men een hunner de kleinô Heymond, de armen opstekea en naar de! diepla zinken. De andere kinderen sprongea! verschrikt uit het wafcer, kleedden zich aan en vluchfcben weg met de Heederen vani hunnen gezel. Zij droogjîn ze naar de woning van dezes ouders in de Joseph Claes-straat en verteldoa 'diat de joisgea verdronken was. De ouders snelden tae en ts>en zq aan do vaart kwamen haalde men jui3t heb lijk) op van het jonge slachtoffer. IAEKEN. CrsaSîaaa : NcrBftaaïseïîoo! en v®©ïbereïâeisade aî^saâssg. Een (ooncelspeler Hené M..., maaktej over eenigen bqd kennis met eene jonge vrouw van Brussel, Jeanne P..., wonende Cel-lefcmoedsrssbraat en stelde hiaar voor met heni op be treden in een sensatieauisœer dat hql had uitgedacht. Jeanne P... aam aan, doch over eenige dogen verlist zij M...., met wienj zij op zijn bebals lesMe en weigerde dan oold in het sensabienummer op ta teeden. Zij ging| zich in de Plaiibenstraat vestifen. Vrijidjag avond ontmoette de toeneelap-îler zijne gewezen bgloopster op de Noorsilaan en ver-weeb haar haar gediag. Hij vroeg haar ooM 5Û0 fr., die hij zoogazogd voor hare kostu-men had uil.gegeven. Ecra tv.'ist voigde. Opeens haalde 51.... »en scheeraies be voorschijla! en bracht er Jeanne P... versoheidene sne-den mede fcoe aan de armen en aan den) hais. De ongelalckige slortbe badend in haar bloed ten gronde, fcanvijl de dader weg» vluchite en een cinéma bjonentrok. Hij w«rd er ontwapend en aajigehoadea. Naar 't poli-ciebureel geleid, werd hij lajîgdurig onder-Vraagd en vervolgeas ter beschikklng van 't gereoht opgeslotan. Het slaeliboffer werdl intusschen naar 't gasthuis galeid, waar haaç boesfcand niet levensgevaaiiijk geoordeeldl weid. Eem genaacide Jan Vaaderbaeren, 33 jaar oud, wonende steenweg van Haeren te Vilvoerde, was zaterdag- op de Anspaeiilaan! aan de herstellinw van den macadam aan 't wtsrkon, toen h il door esnen tj-am verrast werd. Hij werd erg gewond ao.n het hoofd en de been en. Men heeft hem naar 't gasthuis ovsrgebra/iht. M. Joseph Steenaoker, 24 jaar oud^ wonende Helmetsohen steenwe^ werd zaterdag morgend op dan Warmoèsberg omvergeworpen door eenen tram. Hij werd zo<S erg gewond aan het hoofd en de beenen dat men hem naar 't gasthuis mœst oveu-breegen.-—- Een genaainde Louis G..., wonende Lange Wagenstraat had over drie dagen eeiï vriend opgenomen, Frans W..., geboren ta Luik 1874 en die zioh tijdelijk zouder be-staanmiddelen bevond. Hij zocht hem daarenboven eene plaats. Vrijdag gel un te hij erin en keerde huiswearts om W... het goeda nieuws te brengen. Toen hij thuis kwam be-staitigde hij dat zijn vriend er van onden was getrokken met zijne spaarpenningen en zijne beete kleedoren. Een dronken kerel van rond de 2Q jaar en met een mes in de hand, bevondl zâoh vrijdag maoht te midden der Gretry-straat en 'oodreigde er de voorbijgangers mee4 Verscheidensn dszer hadden zioh reeds met! hunne wandelstokken tnoeben verdedigen. De policie snelde toe en moest den sabel trek-ken om den beschonkene te onfcwapeneu. Hefl is een fransohman. Hij weigerde echtier zijnei eenzelvigheid op ta garen. Elssne. — Een policisagent van diensC op de Morlièrelei, bemerkt<e vrijdag morgend; een kerel, die onder een zwaren lasb ge-buktl ging. Vermoedend met een dief te doen te hebben, naderde hij den kerel. Deze (schudde zijne vrachb af en vluchtbe weg^ Hij werd achternagezet, ingehaald en aangehouden. Het is een oudveroordeelde Louis V..., wonende te Boendael. In den achterge-laben zak vond men allerlei lood en kopeïl in een in opbou,w zijnde huis van UkkoJJ g&sbolen. i Schaarbeek. —■ Een duivenliefhebber S...., zond over eenige dagen versoheidena jonge duiven naar Bergen om ze daar op bel laten. Allen, behalve een, keerden terug naai; hun kot. M .S.... was oatroostbaar over dit] achterblijvea, te meer daar hij de grootstei hoop had in de vermiste. Doeh donderdag! namiddag ontviag hij eene postkaart waarbij men hem meldde dat zijne duif zich tè Andregnies bevond. Zij had ongetwijfeld eeneni fellen dorst gehad, want zij was esne herbei'gl binnengebrokken. Zij vloog op eene tafel eaj z»nder « permissie s dronk zij aan het- glas van eenen varbruiker. I5eze nara haar op en vond er de ste-uapels op van M. S...., dien hij verwibtigde. Als die duif de gewoontel gaab la'ijgen op « staminés a te g^ian, dan zal er niet veel mee uib te richten zija, Stoutmoedige flieven zijn vrijdag "avioxifit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het nieuws van den dag appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1885 au 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes