Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

1482 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Juin. Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sb3ws8jb6g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 3. Juni 1917. HET Soete Waesland Kosteloos Oorlogsblad voor de Soldaten van het " Land van Waes ,, OPSTEL : Mededeelingen en steun te zenden aan : Hëndrik HEYMAN, onder-officier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre (France). Belangrijke mededeelingen. Adresser». Wij hebben tegenslag geliad met het opzen-den van onze nummërs 1 en 2. De « pakken » met gazetjes naar het front gestuurd hebben een beetje de reis gedaan van Pontius naar Pilâtus. 't Is de rede waarom sommige onzer makkers nog die nummers niet ontvinsen. o « Onze jongens trappelen van ongeduld », schreefmij, mijn goede medewerker Fr. Rom-baut. Ik geloof het goed ! Wij, in Le Havre, wij weenden bijna van spijt, omdat wij zagen dat wij een deel onzer makkers onvoldaan moesten lalen. De çrisis is nu over, en zoo gaat nogmaals de spreiik in vervulling : «Aile begin is moeilijk !» Voortaan zullen al de gazetjes verzonden worden uît Le Havre. Wie n1' 1 of 2 nog niet ontving, mag'die nummers vragen. Wij zullen opzenden tôt die nummers uitgeput zijn !... 1400 Waassche makkers stuurden ons hun adres. 't Is veel, maar er zijn er nog die achter-bleven.Aile adressen of veranderingen voor het front te zenden naar Fh. Rombact, C 38, 1 D. A. (bij den heer Hoofdaalmoezenier). Voor Frankrijk, Engeland, Holland, naar Fl. Van den Brande, ziekendiener, H. M. B., rue Ancelot, Le Havre (France). Komt, beste makkers, steekl allen een handje loe om ons lastigwerk te helpen vergemakkelij-ken.Een goed nieuws. Voor ons nummer twee, dat op 6 bladzijden verscheen, kwamen ons wederom talrijke ge-lukwenschen toe. Dank beste makkers. X1' 3 verschijrit op 4 bladzijden vooral om veel nieuws te kunnen geven. Maar nummer 4 ! Dat zal een sport zijn, jongens ! Vriend L. Boes vari St-Niklaas heeft ons een prachtige hoofdteekening gemaakt (titel-plaat), waar wij in ons volgende nummer zullen mee uitpakken geli jk 'ne Wazenaar die geheel zijn kleerkas uitgepakt heeft om op Paschen naar de Hoogmis te gaan. Nummer 4 verschijnt ook op 6 bladz., en wij zullen trachten er iets puik van te îuaken. Steun. Hartelijk dank aan al dezen die ons hunnen steun toezonden ! 't Is waarlijk troostend en aanmoedigend te zien hoeveel goeden wil onze ' jongens en de vrienden van Waasland aan den dag leggen om ons blad te steunen. Wij zullen de volledige lijst mededeelen in ons volgende nummer, en de gelegenheid vin-den het schoone voorbeeld van eenigen, bijzon-der te huldigen... Jongens, steunt uw bladje ! Doet omhalingen en Het Socle Waasland wordt weldra een der puikste frontblaadjes. Flke maand moeten wij 125 lot 150 fr. hebben. 't Is veel, maar niet te veel, wanneer men de Wazenaars kent ! Opslel. 't Gaat goed ! Ook onze jongens uit de loop-graven beginnen ons artikeltjes, die nog naar de obussen rieken, te zenden ! Goed zoo ! Elk sture wat iiij kan. Zoo gaat Het Soete Waasland, onder Gods zegen, zijnen weg, ten bate van onze makkers en tôt eere van onze beminde geboortestreek ! H. H. SINT-NIKLAAS, BINST DEN 00RL0G. Wie ons bladje met welgevallen bekijkt, en w'elke Sint-Niklazenaar doet zulks niet ? die voelt stilaan een beetje spijt opwcllen omdat zoo'n bladje niet vroeger het licht zag ! 't Is waar, 't heeft een lange barensnood doorstaan maar, 't is zooveel te heerlijker voor de pinnen gekomen. Nochtans, dunkt mij, we

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes