Het tooneel

622294 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 05 Fevrier. Het tooneel. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8p5v69955m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

10 Centiem HET TOONEEL P,e Jaargang Nr 12 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antvverpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 5 Februari 1916 EDWARD KEURVELS Een verdienstelijk man is Vlaanderen, maar vooral Antwerpen ontvallen. Edward Keurvels was niet alleen een toon-dichter van erkend talent, een ervaren en be-voegd musicus, maar tevens een overtuigd en stnjdend Vlaamschgezinde. De heropbeuring van het Vlaamsche volk, het heropwekken van het stambewustzijn, de bevordering en verheerlijking van onze eigen Vlaamsche Kunst waren steeds de drijfveren van zijn hardnekkig, onverpoosd streven. Na jaren kapelmeester te zijn geweest van deren die getuigenis afleggen van een gevoeli-ge kunstenaarsziel. Edward Keurvels was daarbij letterkundig onderlegd en kunstzangers en kunstzangeres-sen erkennen volmondig dat zijne metrische vertalingen wel de geschikste zijn waarop de muziek toepasselijk is. En nu is hij heengegaan in den ouderdom van 62 jaren, wanneer hij gevoelde dat er nog zooveel te doen bleef voor zijn volk en voor zijne kunst. Maar ziin laatste ooeenblikken zullen hem den Nederlandschen Schouwburg wist hij den bestuurder tôt zijn meening over te halen de proef te wagen met het opvoeren van lyrische dramas. Kwam het eerst aan de beurt : Charlotte Corday van Peter Benoit op 18 September 1890. Daarna volgden : Tantalus, Hippoda-mia, Hippodamia's Dood, Karel van Gelder-land, de Pacificatie van Gent, Parisina, Precio-sa, Struensce, enz. Maar de onderneming werd niet genoeg ge-steund door het publiek dat helaas ! nog te weinig voorbereid was voor de produkten van hooge kunstwaarde. Edward Keurvels gaf echter den moed niet op ! Drie jaren later stichtte hij met Henry Fontaine de Vlaamsche Opéra ondersteund met eene bescheidên toelage van de stad. De eerste opvoering had plaats den 3den October 1893 met het meesterwerk van von Weber: De Vrijschutter. Die kunstgebeurtenis vond weerklank niet alleen in het Àntwerpsch kunstmidden maar heel Vlaanderen door! Niettegenstaande den spot en de dwarsdrij-verij hielden de bestuurders van de nieuwe Vlaamsche kunstinstelling vol en dank aan hun onvermoeid en weinig voordeelig-finan-cieel werken, konden zij er in gelukken de Vlaamsche Opéra op stevige gronden te vesti-gen.Keurvels was een bewonderaar, een boezem-vriend van den grooten meester : Peter Benoit. Na den dood van den stichter onzer Vlaamsche muziekschool, later het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium, riep hij met andere vereerders het Peter Benoit fonds in het leven. Wie herinnert zich niet de grootsche uitvoe-ringen van de heerlijke gewrochten van den Vlaamschen muzikalen Reus in den Dierentuin en op de Groenplaats ? De laatste uitvoering van «De Oorlog» was zoo buitengewoon over-weldigend dat zelfs degenen die Keurvels minder lijden konden, hem uitbundigen lof toezwaaiden voor het prachtwerk dat hij en zijne begeesterde scharen geleverd hadden ! Toen de Liederavonden voor het volk tôt stand kwamen zag hij er niet tegen op de taak van leider op zich te nemen om aan eenvoudige werkjongens en meisjes onze Vlaamsche liederen aan te leeren. Niets was hem te min, niets was hem te veel ! Edward Keurvels was niet alleen een besla-gen kapelmeester en geestdriftig inrichter, hij was 00k een onzer beste toondichters. En wanneer de komende geslachten minder zullen be-seffen wat hij gedaan heeft in de moeilijke tij-den van den Vlaamschen strijd, dan zullen toch nog vele van zijne gemoedelijke liederen gezongen worden, die schoone Vlaamsche lie- heel zijn plicht, meer dan zijn plicht gedaan te hebben voor Vlaanderen en de Vlaamsche Kunst ! Edward Keurvels werd op Woensdag 2 Februari ter aarde besteld. Een heldere hemel be-lichtte deze eenvoudige plechtigheid. De rouw-kamer lag vol bloemen, waartusschen het borst-beeld prijkte van den werkzamen man die door heel Antwerpen gekend was. In het sterfhuis sprak de heer Burgemeester de volgende tref fende woorden : Namens hei College van Burgemeester en Schepenen en den Gemeenteraad van Antwerpen, kom ik een laatste hulde brengen aan Edward Keurvels. Zijn naam wekt de gedachte op van hartstochtelijke begeestering gepaard met onverflauwde werkkracht en een grenzeloo-ze toewijding aan Vlaanderens kunstroem. Se-dert ontelbare jaren s'ond hij mede aan de spits der Antwerpsche muzikale beweging. Voor 25 jaar reeds wist hij de zoo eigenaardige kunst-onderneming van het Lyrisch Drama in het leven te roepen waaruit laier het Nederlandsch Lyrisch Tooneel ontstaan. is. Onvermoeibaar stond hij Peter Benoit ter zijde in diens hardnekkig werk voor het Koninklijk Konservato-rium, en toen de Meester he'h hoofd ter ruste had gelegd zette Edward Keurvels zijne tradi-tie voort met diepe overtuiging en eene geest-drift die gansch zijn leven van hem uitge-straald heeft. Hij was een apostelijk figuurjal wat hij deed was gedragen door liefde voor de Kunst en voor het Vlaamsche volk dat hij wil-de verheffen tôt een hoog peil. Thans is 00k hij ter ruste gegaan. Aan de diepbeproefde nabestaanden betuig ik namens de Stad Antwerpen onze deelneming in hunnen grooien rouw. Het weze hun een bescheiden troost te weten, dat zijn beeld blijft leven in het hart van elken Vlaming. Met ontroering en een gevoel van onverwelkbare dankbaarheid zullen wij steeds aan den schepper van «Parisina» terugdenken, en zijn naam blijf': geboekt in de geschiedenis onzer nationale Kunst. Vaarwel, Edward Keurvels, de aarde weze U zacht. Allen die Keurvels gewaardeerd hadden waren gekomen om een laatste hulde te brengen. Niemand ontbrak, want zoowel het ma-gistraat als de muziek- en kunstwereld was aanwezig naast bekende figuren uit de poli-tiek.Op het Kielkerkhof, waar het stoffelijk overschot voorloopig wordt bijgezet, in af-wachting dat het naar Schoonselhof zal worden overgebracht, werden nog lijkreden uitge-sproken door MM. Cupérus, L'Hoëst, Van den Berg, E. de Herdt, E. de Puydt, L. Bertrijn, Ceulemans en Van Cuyck. Koninklijke Nederlandsche Schouwburg DE KLEINE LORD Wij hebben met genoegen dit suikerzoete stuk van een heel teergevoelige schrijfster te-ruggezien. Niet omdat we zulke groote bewon-dering koesteren voor deze drie bedrijven — verre van daar! — maar wijl die kleine lord nog een vriendje is uit ons kinderjaren en het misschien wel aan zijn voortreffelijk gezelschap te danken is, dat wij tôt zulke bur-gers zijn opgegroeid! Want de mama's, die nog waarde hechten aan welgemanierdheid, hebben groot ongelijk indien ze het verwaar-loozen dien kleinen lord Fauntleroy — alias Cedric Errol — aan hun zonen voor te stellen als een toonbeeld van aile mogelijke deugden — 00k christelijke deugden. Die jonge edel-man bezit rechtvaardigheidszin, is liefdadig, gehoorzaam en daarbij voor zijn moeder een liefhebbend kind. Hij is opgeruimd, levendig, oprecht en zonder aanstellerij weet hij — wanneer hij lord geworden is — te blijven een burger van het vrije Amerika. 't Js een snoes van een jongen en wat een mooie krullen om-lijsten zijn lief gezichtje!... Ik heb een dame gezien, die heel den avond de weerbarstige sluike haren van haar slingeligen telg glad-streek en daarbij zuchtte om het vergeefsche harer pogingen? Wat is het toch goed te merken, dat deze zoetsappige komedie door een vrouw aaneen-gelijmd werd — en stevig hoor! want de jaren hebben de voegen nergens doen lossen en den bijval bij het o zoo zacht ontroerde publiek niet weten te schokken! Gij kunstenaars, die droomt van blijvende werken — kunstwer-ken! — wat talmt ge achter uw schrijftafel, waarom bijt ge in wanhoop het uiteinde uwer gànzenveder tôt een onooglijk vezelborsteltje'ï Bestudeer «de kleine Lord» en na een paar uur hebt ge het voorschrift, waarnaar ge ar-beiden moet, beet... Ge neemt een fatsoenlijke weduwe van een dapper kapitein — die eigen-lijk de zoon is van een nurkschen graaf. Dit koppel schenkt gij — door de macht van uw alvermogende pen — een beelderigen zoon. En dan zorgt ge ervoor, dat die jongen bij zijn bullebakschen grootpapa komt, diens ge-harnaste hart doet bezwijken, ge haalt er een valsche gravin bij en haar zoon een ongelikten mededinger naar de grafelijke kroon — en ge roert, ge roert tôt... ik meen ge schrijft, ge schrijft tôt ge drie bedrijven gevuld hebt, Wat kunt ge toch goed merken, dat een vrouw die tooneelen aaneenkunstelde... want de vaar-digheid om naar zulk voortreffelijk recept te werken, verraadt te gelijk een buitengewoon behendigheid niet alleen in 't lezen van een keukenboek, maar 00k in 't werkelijk berei-den van zoetelijke crème fouettée. Het zij hiei gezegd voor menschen, die in letterkundige producten niet alleen het vertelsel maar ook «le beau langage» en «le style fleuri» smaken, dat men in figuurlijken zin aile mooi-schij-nende dingen, welke eigenlijk niets om hel lijf hebben — wel eens crème fouettée noemt, Mevrouw Francis Hudson Burnet leeft nog Ze is te Manchester in 1842 geboren docb wordt bij de Amerikaansche literators gere-kend. In haar boek «The Secret Garden (1912) leverde zij een tegenhanger van «Little Lord Fauntleroy» die in 1887 geboren werd. In haai beste werk — twee deelen evenals elk respek-tabel Engelsch roman — «The Shuttle» behan-delt ze het boeiende thema van het Engelsch-Amerikaansch huwelijk. Mevrouw Burnett's boeken zijn vooral geschikt voor meisjes en wij durven er bij voegen dat er in de schrijfster stof steekt voor een directrice de pensionnat chrétien pour jeunes filles pâles, waai men naast bidden 00k histoire ménagère,kook-kunst, step-danse et maintien zou leeren. Is het dan niet juist, wanneer we beweer-den, dat de afwezigen groot ongelijk hadden'. Maar niet om het stuk alleen al hoort het vas! ende zeker tôt de veredelende kunst gemaaki door iemand die niet in een ivoren toren troon en de keuken kent. Het spel onzer artisten maakt zooveel goed We moeten ze allen geluk wenschen, zooak dit tegenwoordig wel meer gebeurt. Wie weel hoe voortreffelijk Mejuffer Bertrijn Davic Copperfield speelde, hoe merkwaardig haai «Bietje» is zal moeten bekennen dat om haai optreden alleen reeds, ieder met genoegen de kleine Lord zal terugzien. Als Cedric Erro" was ze verrassend van natuurlijkheid en ah kleine lord ongedwongen zonder maar eer oogenblik in het triviale te vervallen. Deze jeugdige kunstenares heeft de toeschouwen verrukt. Mevr. Bertrijn speelde voortreffeliji voor Cedric's waardige moeder. Mevrouw Di lis — Mina de Italiaansche — was. als altijc overigens, uiterst goed. Zonder te overdrijver slaagde ze er in het gemeene in de avonturier ster weer te geven. Mevrouw Ruysbroeck ah dienstmeid bij Mevrouw Errol verdient aller lof. De graaf Dorrincourt van M. Ruysbroeck heeft het publiek zeer bevallen.De speler heefl heel goed de langzame verteedering, die ei onder Cedric's invloed in het gemoed var den ouden stuggen aristocraat plaats grijpt naar waarheid uitgebeeld. Dat Piet Janssens puik werk leverde, zal niemand verwonderen. 't Leek wel of hij uit een gravure van Old-England whisky ontsnapt was... Maar ja, 't is waar, hij is een Amerikaansche republikein, die dezen lof wellicht niet goedkeuren kan... Wat heeft hij als kruidenier de huismoeders onder 't publiek plezier gedaan door aan te kondigen, dat de suiker twee cent dalen zou! O «zoete» illusie! We hebben vroeger Heer Van de Putte's onnatuurlijke, te gedwongen houding bespro-ken, er bijvoegend, dat hij over zulke uitste-kende middelen beschikkend, al werkend, een goed speler worden kon. We hadden ons niet bedrogen. Het publiek juichte hem — bij open doek! — als pachter Heggins toe. Wat deze jonge artist leverde, was uitstekend en dit bewijst hoe hij in de grootere rollen, welke hem toevertrouwd worden, eveneens volko-men slagen zal wanneer hij de natuurlijkheid als eerste kunstprincipe huldigen wil. We wenschen hem van ganscher harte geluk. De toejuichingen hem ten deele gevallen, waren verdiend. Ook Mejuffer Vervoort als schoen-poetser Dick moeten we ten zeerste prijzen. Wat ze in het derde bedrijf te zien gaf, heeft ook de vitters bevallen. De heer Hereygers als Havisham deelde in den verworven bijval. Ook van hem mag gezegd worden, dat hij is een nauwgezet artiest. De heeren Schmitz, Angenot, Van Gool volledigden het waardige geheel. En zoo geschiedt het dat een voortref-felijke vertolking dit wonder verrichten kan: verouderd werk nog zeer aantrekkelijk maken. In, om en rond den Schouwburg HET HUIS BONARDON Deze gemoedelijke comedie van Georges Mitchel wordt voor heden avond aangekon-digd. Zij werd destijds gecreeerd in den Tha-lia, door het gezelschap van den Volksschouw-burg, en later, met veel bijval, door dat van onzen schouwburg hernomen, De hoofdrol wordt door heer Piet Janssens vervuld, die van Bonardon een zeer merk-waardige creatie maakte. De andere rollen worden vervuld door de dames Ruysbroeck, Noterman, M. Bertrijn, I. Vervoort en heeren Ruysbroeck, G. Hereygers en Schmits. Vooraf gaat Fanny's Sonnet, het lieve een-aktje van Maurits Sabbe, dat door Mevr.Ruysbroeck, Mej. M. Bertrijn, I. Vervoort en heer G. Cauwenberg, zal worden gespeeld. Zondag 6 Februari dag- en avondvoorstel-ling en Donderdag 10 Februari, zelfde vertoo-ning.PARISINA Om hulde te brengen aan Edward Keurvels, zal ons gezelschap, in den loop van dit speel-jaar, «Parisina» hernemen, het lyrische drama van Frans Gittens, waar de betreurde af-gestorvene zulke schoone partituur voor schreef. KOMENDE VERTOONINGEN Na Het Huis Bonardon wordt Op Hoop van Zegen, van H. Heyermans opgevoerd, daarna Het Schandaal, van H. Bataille, Wildstroo-pers, van L. Scheltjens, Zieleketens, van N. de Tière, vervolgens gaat De dwaze Maagd, van H. Bataille. IJdele Beschouwingen Contrasten van de week : Als de menschen klagen van dure boter en schralen tijd dan denk ik aan het uitstekend Antwerpsch Noenmaal! In de schelkleurige danszaal waar nu het orgel zwijgt, hoort men slechts de ingetogen muziek van vorken en le-pels. De hotelbediening van een loerende kell-; ner is hier vervangen door vrijwillige dames die de nuchtere daad van barmhartigheid wil-len bevorderen en de hongerigen spijzen. Zij : mogen later gerust hun liefdewerk voortzetten en wanneer de prijzen der eetwaren weer fat-soenlijk zijn kan de dischkaart worden aange-vuld om geheel waardig te heeten aan de be-diening der vrouwelijke witkielen. Het papier wordt duur, maar G. Janssens ! geeft nu een heele roman aan vijf centen ! Ik ontving een naamlooze brief van iemand die mij «Waarde Vriend» noemt en mij on-aangename dingen schrijft! Op een vertooning van Cavaleria Kusticana zag ik menig contrast. Er zaten in de zaal heeren met groote artis-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het tooneel appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Antwerpen du 1915 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes