Rik Wouters

Rik Wouters

Rik Wouters est le représentant belge le plus important du fauvisme, un courant de peinture célèbre pour ses couleurs vifs et ses formes simplifiées. Quand la guerre déclencha en août 1914, Wouters servait dans l’armée belge. Alors il fut témoin oculaire de la prise des villes de Liège et d’Anvers. À la fin de 1914 l’artiste se trouvait aux Pays-Bas, où il mourut d’un cancer en juillet 1916.


Redactie's picture
Redactie

Partie de

De grote oorlog

Het tooneel

HET TOONEEL KERSTNUMMER 1915 PI ET JANSSENS als Balthazar in " Het Meisje van Arles „ ^ J INHOUD. — Kon. Ned. Tooneel - Het Meisje van Arles. — A. De Cock ■ Het Kerstfeest in de Folklore. — Karel Van de Woesteyne - Binnenhuis. — Ernest De Weert - Er werd een Kindje geboren. — Maurits Sabbe - Kinema en Tooneel. — Jan Van Nijlen ...

De Goedendag

DE COEDENDAG STUBEflTtn / BLfcû 1/OOH N HOORQ- ZUI&» ttCDcnuhKb H' 8 21* JàÂRQAP IM3 • ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS ^"■^HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN WM—w—H>B—w—BBMWHWTBBWWiMMWM—BHWMBJMMMBBmwmwanrMingapwMWWBgaMaMi voor Belg'ièîlJS PER JMR ' fr 2 50 Jaarganfî. N* *5 — Donderdag 9 April 1914 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen voor Nederland .... f 2.— Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : Aile brieven en ...

L'indépendance belge

ilO Centimes! gm e£i.eiQue st a paris C 85» ANNÉE Lundi 27 avril 1914 ADMINISTRATION ET RÉDACTION 1 T.. rue de» Sables, Bruxelles BUREAUX PARISIENS . 11, place de la Bourse ABONNEMENTS: ÉDITION QUOTIDIENNE BEUWJE Un an 20 ir. E mois 10 fr. 3 mois, 5<r. LUXEKB0UBB(6r.-Dj » 28 fr = 5 fr. •' 8 fr. ETRANGER » JOIr. 22 fr. » 12 II". ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Mardi 18 août 1914 No 191 N^sixième année ABONNEMENTS: un an un seme. un trime. francs francs francs ANVERS . . 15.00 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.60 B.2S EXTÉRIEUR . 30.00 15.60 8.00 On «'«.bonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1er de chaque ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

|ôre Année ! N°. 61. S cents (ÎO Centimes) mer créai 23 Décembre 19K4 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bure£^.d yOORBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. i Charles Bernard, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

ArtfïëÉ •wigy^„,„ F S cerrts fio Centimes) Mercredi 24 février 19X3 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUBGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers, ...

Het Vlaamsche nieuws

ftfoeîisdag 26 Januari igiô, Tweede J&arg, Nr 26 Frijs ; 5 Ceotiemao door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ■ Het beat ingelicht eo meest verspreid K ieuwsblad van België. - Verschijût 7 ma&l per week «se-'7 —Il II» Il ■ I 1811 » il1 WUrfl» V mtWMi *M t i IMiH ABONNEMENTSPRIJZEN : Eer week 0.3S Per 3 maanden 3.75 j>sr ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL P,e Jaargang Nr 12 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antvverpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 5 Februari 1916 EDWARD KEURVELS Een verdienstelijk man is Vlaanderen, maar vooral Antwerpen ontvallen. Edward Keurvels was niet alleen een toon-dichter van erkend talent, een ...

Het tooneel

HET TOONEEL lite Jaargang. Nr 23 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, i5, Antwerpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 22 April 1916 MAURITS SABBE Een Vlaamsche Opéra in de S8e Eeuw Dat er sedert cîe oprichting van do Vlaamsche Opéra te Antwerpen, bij ons weten a\-thans, nooit eens gewag ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL lBte Jaargang. Nr 25 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 6 Mei 1916 HEER PIERRY Heer Pierry is lang geen onbekende in de Antwerpsche tooneelwereld. Hij speelde vroe-ger in tal van maatschappijen, waar hij al s een goed liefhebber ...

Belgisch dagblad

^ X le Jasirg-aiig- YRIJDAG 14 JULI 1916. No. 255t ; ABONNEMJBNTEN. fer 3 maandga voor Holland 12.50 franco per post Lossè iummers: Voor Holland B cent toor Buitenla^d Vh cent. Den Haag, Prinsegracht 09, Tfllef. Red. i Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. _ , Hoofdredacteup : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

fcureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Twecde Jaargang * VIr Prijs : 20 centiem 25" MAART 1917 H LV ÏL'ÏLjJLZ*?? VLAAMSCH LEVEN ZELFSTANDIG VLAAMSCH -jEÏLLUSTREERD WBEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem GIJSSELS INHOUD VAN Nr 25 : Op schildwacht in de Karpathen, aan een vreedzaam - omxvintcrd, wit - bemanteld kerkhof, pla at 385 Hoc ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

jbïHEER EN OPSTELRAAD 1 13, PAK H UISL A AN, 13 ~ BRUSSEI. ~ ABONNEMENTSPRIJS : PER JAAR. . FR. 6.50 ( Verteruiitiçskosten nict mbegrtptn) PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd weekblad INHOUD Een Duitsche patroelje in hinderlaag in een bosch vôôr Dunaburg (Rusland) plaat 521 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargang ■ jyTr | A Prijs : 20 centiem ^^0^^ebruari_Jgl8 11 1/ Zonder verzendlngskosten M # VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -ÛEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 19 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijk- sche kronijk XVIII) met 7 platen .... ...

Het Vlaamsche nieuws

abonnementsprijzen s Voor een tnaand 1.75 Voor 3 maand 5.00 Voor 6 maand 10.00 Voor ééa ja-ar ÎS.OO Aite kiûcûtcn ncpen» cetregehnatig-hedtci in de best«lliiig d©r postabonme-menten zijn UITSL UITEND te rich-ten aan het BESTELLEND POST-BUREEL, en niet aan het belieer vati het blad. WOENSDAG 23 OKTOBER 1918 VRIJS 7 CENTIEM VOOR VLAANDEREN ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gôme Année N°. 624 S cents (!0 centimes) Dimanche ® juillet 1©1© L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Forcer Journal quotidien du msalÉn paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. Toutes îes lettres «loïverct être adressées eu bureau de rédaction: M.-Z. VÔORBURGWAL, 234-240, AMSTERDAM Téléphone: 3797. Bédacteur en Chef : ...

Het Vlaamsche nieuws

* îanderdâg 20 Juli 1916. Tweedc ja&rg Nr 199 Pfijsi 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best inerelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. - Verschiint 7 maai per wee& AB0NNEMENTSPR1JZEN : P»r rnajuid 1-75 l'*r i ... lit— p»r i ttjutaé*» i.— l1*1 "•— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP9TELKAAD: Dr Aag. ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

-D1HEER EN OPSTELRAAD 13, PAKHUISLAAN, 13 : Brussel — A BONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. . Fr. 6.50 ( Vtricndingtkostcn nut mbegrtpm) PRIJS : 15 CENTIEMEN VI44HSCII LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad ïnhoud In eene loopgraaf rond Verdun (plaat) . . . 497 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons algemeen overzicht der Krijgsgebeurtenissen, ...