Rik Wouters

Rik Wouters

Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

Het tooneel

HET TOONEEL KERSTNUMMER 1915 PI ET JANSSENS als Balthazar in " Het Meisje van Arles „ ^ J INHOUD. — Kon. Ned. Tooneel - Het Meisje van Arles. — A. De Cock ■ Het Kerstfeest in de Folklore. — Karel Van de Woesteyne - Binnenhuis. — Ernest De Weert - Er werd een Kindje geboren. — Maurits Sabbe - Kinema en Tooneel. — Jan Van Nijlen ...

De Goedendag

DE COEDENDAG STUBEflTtn / BLfcû 1/OOH N HOORQ- ZUI&» ttCDcnuhKb H' 8 21* JàÂRQAP IM3 • ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

CAROLUS ^"■^HET WEEKBLAD VAN DE VLAMINGEN WM—w—H>B—w—BBMWHWTBBWWiMMWM—BHWMBJMMMBBmwmwanrMingapwMWWBgaMaMi voor Belg'ièîlJS PER JMR ' fr 2 50 Jaarganfî. N* *5 — Donderdag 9 April 1914 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen voor Nederland .... f 2.— Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : Aile brieven en ...

L'indépendance belge

ilO Centimes! gm e£i.eiQue st a paris C 85» ANNÉE Lundi 27 avril 1914 ADMINISTRATION ET RÉDACTION 1 T.. rue de» Sables, Bruxelles BUREAUX PARISIENS . 11, place de la Bourse ABONNEMENTS: ÉDITION QUOTIDIENNE BEUWJE Un an 20 ir. E mois 10 fr. 3 mois, 5<r. LUXEKB0UBB(6r.-Dj » 28 fr = 5 fr. •' 8 fr. ETRANGER » JOIr. 22 fr. » 12 II". ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Mardi 18 août 1914 No 191 N^sixième année ABONNEMENTS: un an un seme. un trime. francs francs francs ANVERS . . 15.00 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.60 B.2S EXTÉRIEUR . 30.00 15.60 8.00 On «'«.bonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le 1er de chaque ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

|ôre Année ! N°. 61. S cents (ÎO Centimes) mer créai 23 Décembre 19K4 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bure£^.d yOORBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave Jaspaers. i Charles Bernard, ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

ArtfïëÉ •wigy^„,„ F S cerrts fio Centimes) Mercredi 24 février 19X3 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBUBGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers, ...

Het Vlaamsche nieuws

ftfoeîisdag 26 Januari igiô, Tweede J&arg, Nr 26 Frijs ; 5 Ceotiemao door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ■ Het beat ingelicht eo meest verspreid K ieuwsblad van België. - Verschijût 7 ma&l per week «se-'7 —Il II» Il ■ I 1811 » il1 WUrfl» V mtWMi *M t i IMiH ABONNEMENTSPRIJZEN : Eer week 0.3S Per 3 maanden 3.75 j>sr ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL P,e Jaargang Nr 12 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antvverpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 5 Februari 1916 EDWARD KEURVELS Een verdienstelijk man is Vlaanderen, maar vooral Antwerpen ontvallen. Edward Keurvels was niet alleen een toon-dichter van erkend talent, een ...

Het tooneel

HET TOONEEL lite Jaargang. Nr 23 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, i5, Antwerpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 22 April 1916 MAURITS SABBE Een Vlaamsche Opéra in de S8e Eeuw Dat er sedert cîe oprichting van do Vlaamsche Opéra te Antwerpen, bij ons weten a\-thans, nooit eens gewag ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL lBte Jaargang. Nr 25 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 6 Mei 1916 HEER PIERRY Heer Pierry is lang geen onbekende in de Antwerpsche tooneelwereld. Hij speelde vroe-ger in tal van maatschappijen, waar hij al s een goed liefhebber ...

Belgisch dagblad

^ X le Jasirg-aiig- YRIJDAG 14 JULI 1916. No. 255t ; ABONNEMJBNTEN. fer 3 maandga voor Holland 12.50 franco per post Lossè iummers: Voor Holland B cent toor Buitenla^d Vh cent. Den Haag, Prinsegracht 09, Tfllef. Red. i Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. _ , Hoofdredacteup : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

fcureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Twecde Jaargang * VIr Prijs : 20 centiem 25" MAART 1917 H LV ÏL'ÏLjJLZ*?? VLAAMSCH LEVEN ZELFSTANDIG VLAAMSCH -jEÏLLUSTREERD WBEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem GIJSSELS INHOUD VAN Nr 25 : Op schildwacht in de Karpathen, aan een vreedzaam - omxvintcrd, wit - bemanteld kerkhof, pla at 385 Hoc ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

jbïHEER EN OPSTELRAAD 1 13, PAK H UISL A AN, 13 ~ BRUSSEI. ~ ABONNEMENTSPRIJS : PER JAAR. . FR. 6.50 ( Verteruiitiçskosten nict mbegrtptn) PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd weekblad INHOUD Een Duitsche patroelje in hinderlaag in een bosch vôôr Dunaburg (Rusland) plaat 521 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEL Derde Jaargang ■ jyTr | A Prijs : 20 centiem ^^0^^ebruari_Jgl8 11 1/ Zonder verzendlngskosten M # VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIG VLAAMSCH -ÛEÏLLUSTREERD WEEKBLAD Bestuurder en Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN N' 19 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wekelijk- sche kronijk XVIII) met 7 platen .... ...

Het Vlaamsche nieuws

abonnementsprijzen s Voor een tnaand 1.75 Voor 3 maand 5.00 Voor 6 maand 10.00 Voor ééa ja-ar ÎS.OO Aite kiûcûtcn ncpen» cetregehnatig-hedtci in de best«lliiig d©r postabonme-menten zijn UITSL UITEND te rich-ten aan het BESTELLEND POST-BUREEL, en niet aan het belieer vati het blad. WOENSDAG 23 OKTOBER 1918 VRIJS 7 CENTIEM VOOR VLAANDEREN ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gôme Année N°. 624 S cents (!0 centimes) Dimanche ® juillet 1©1© L'ECHO BELGE L'Union fait Sa Forcer Journal quotidien du msalÉn paraissant en Hollande. Belge est notre nom de Famille. Toutes îes lettres «loïverct être adressées eu bureau de rédaction: M.-Z. VÔORBURGWAL, 234-240, AMSTERDAM Téléphone: 3797. Bédacteur en Chef : ...

Het Vlaamsche nieuws

* îanderdâg 20 Juli 1916. Tweedc ja&rg Nr 199 Pfijsi 6 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best inerelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. - Verschiint 7 maai per wee& AB0NNEMENTSPR1JZEN : P»r rnajuid 1-75 l'*r i ... lit— p»r i ttjutaé*» i.— l1*1 "•— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OP9TELKAAD: Dr Aag. ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

-D1HEER EN OPSTELRAAD 13, PAKHUISLAAN, 13 : Brussel — A BONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. . Fr. 6.50 ( Vtricndingtkostcn nut mbegrtpm) PRIJS : 15 CENTIEMEN VI44HSCII LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad ïnhoud In eene loopgraaf rond Verdun (plaat) . . . 497 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons algemeen overzicht der Krijgsgebeurtenissen, ...