Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

773 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Novembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 28 janvrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/st7dr2qn2z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I $e JAABCANG, Nr 965. ZOMOAG, 17 NOVEMBER ÏÔ18. : ■—*=?£: ' " Tiim HET VADERLAND Peine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeep-den kosteloos. Belgisch cîagbîad, îroorloopig te Pargs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOSTtiBM, Mreeéew? Het nummep t 10 centiem * Permaand (vooruitbetaald) : Frankrïjk 1-75 it$ Engeland 2 ah. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr« ■ Rijngoud I pe Duitsche legende is ten onaent niet onbe'kend dat « Nixen » of waternimfen op den bodem van den Rijn een niet te ramen, een onuitputtelijken schat in roud bewaren. _ De beteekenis van die legende ligt voor 't gT-jpen : wie beschikiken kan, al-leen of zelfs als deelgenoot, over den waterweg, die Rijn heet en aan metalen rijike landen bespoelt, mag zeggen dat jj;j een schat heeft Dien schat hebben de Duitschers roe-iktloos op de speeltafel geworpen, waar onze kleuren nu troef zijn. Die schat is yoor Duitschland verloren ... ACHT LIJNEN CENSUUR .... Lijik België, heeft Frankrijk vier jaar lang zware lasten van den oorlog ge-drâgen. Lijlk BeJgië, ofsohoon minder, ^rd Frankrijk get-roffen in zijn rijkste gewesten, in zijn beste nijverheden. Lijk België, moet Frankrijk hulpbron-nen vinden om zich weer op te rich-ten.Waar zoekt het die hulpbronnen ? IOngetwijfeld zullen de Franschen, die voor den oorlog al, rechtstreeks en on-reohtstreeks heel wat meer belastingen te betalen hadden dan wij, nog met een jwaarder zalkje bij do belastingontvan-gers moeten aanloopen. Maar al wat de Duitscher betaalt moet de Franschman niet betalen. Al wat de Fransche Staat 'in 's vijands grondgebied kan vinden, moeten niet uit den zak van den iFranschman worden geklopt. Zullen wij minder wijs zijn ? Zullen jwij liever de Belgen doen zweeten voor pare belastingen dan ons rechtmatig [aandeei op te eischen van de vruchten ider overwinning, d:e zonder België on-mcgelijk ware geweest ? Zullen wij, bit bedeesdheid of uit dwaas vooroor-deel, aan onze vrienden den kaas en-de boter laten en ons vergenoegen met het droge brood ? Zullen wij deze eenige ge-legeniheid laten voorbijgaan om aan onze haven, Antwerpen, haar natuurlijk « hinterland » te verzekeren, haar natuurlijk « hinterland » van hetwelk zelfs geen tolbarreelen haar nu no,g zou-den scheiden ? Zouden w.ij alleen ons land zonder de middelen laten cm op een tastbare manier, CEN&UUR, zijne dankbaarheid aan de soldaten te bewij-zen ; om hun den terugkeer tôt het burgerleven gemakkelijke'r te maken ; om aan de weduwen en weezen en aan de verminkten van den oprlog een ruim bestaan te verzekeren, om aile oorlogs-sohade ruimschoots te vergoeden ; om zoo weinig mogelijk belastingen te ver-gen van eene bevolking, die al hare werkîkracht zal noodig hebben om den voorspoed van vroeger weer te krij-bn ? Zouden wij dat doen ? I Zijt zeker dai zooniet de tegenwoordi-fgen, dan tocih de toekomenden .— wien |ook in de offi&ieële besluiten heil ge-|wenscht wordt — het ons zouden ver-wijten. Want zij nog, tôt- in 't derde en 't vierde geslac'ht, zouden moeten wroe-|ten en slaven voor iets, dat we nu met (ie daad reeds verdiend hebben en met het woord gemakkalijk kunnen win-pen.Of zouden wij medelijden moeten hebben met de Duitschers ' CENSUnq waar zij meer dan vier jaar lang bij ons ailes hebben gestolen ? Zelfs het-tgeen te heet en te zwaar was. Want het-geen te heet was, lieten zij koelen — zij hadlden tijd — en wat te zwaar was. sloegen zij situk — zij hadden methode. NECEN LU N'EN CENSUUR .... Of zou 't in 't kraam van hier of daar ®6n schapenziel te pas komen dat we larugs 't Oosten, zoowel als vroeger blootgejteld bleven aan inval en ver-woesting, aan moorderij en plundering? 'k weet het wel : indien wij niet roeren ~ wie niet vraagtt, niet en heeft — uENSUUR •• » en van frankrijk hebben wij niets te duchten-Maar men is nooit zoo goed gediend ils door zich zelf, nooit zoo goed v«r-dedigd als door zicih zelf, nooit zoo goed beloond voor zijne moeite als door zich zelf... W.ij hebben geld noodig : >'•••• CîMSUUl •. Wij hebben delfstoffen noodig : — *••• CENSUUR Wij hebben een sterke Oostgrens noodig : ... .. CENSUUR .. Met die drie punten in zijn hoocd en pict de liefde voor zijn land in zijn ai',->ikan onze ver,tegenwoordiger op de aanstaande vredesconferentie goed werk ïerrichten. LEO VAN COETHEM DUITSCHLAHD LEVERT ZIJN WAPENS IN Kanonnen, vliegtuigen, pantserschepen en 43 torpedohooten Duitsche afgevaardigden zijn Vrij-dag, om twee uur 's namiddags ontvan-gen geworden te Brugge door Belgische afgevaardigden, te Bergen door Engel-schen,te Nancy door Fransohen en Ame-rikanein teneinde verder te onderhande-len over het terugtrekkeo der Duitsche troepen ten oosten van den Rijn en over aile vraagstukken betreffende spooir- en waterwegen, telegraaf- en telefoonlij-nen.Met de Belgische en Engelsche afgevaardigden hadden zij het over de ge-westen, die begrensd worden door de Belgiech-Hollandsche en Hollandsch-Duitsche grenzen, door den Rijn en de lijn Coblentz-Mezières. Met de Fransehen en Amerikanen lie-pen de besprekingen over het grondgebied tussohen de lijn Charleroi-Bonn en het zuiden van den Elzas. DE INLEVER5NG VAN DE WAPENS De inlevering van de wapens is be>-gonnen.Donderdag om twee uur 's namiddags is een officier van het 7e Duitsche leger te Chimay gaan onderhandelen met een afgevaardigde van het le Fransche leger over het inleveren van het mate-rieel.Sedert twee dagen ziet men lange rijen kanonnen van aile kaliber voor-bijtrekken naar de aangewezen plaat-sen in de BeLeis&ho, Engelsche, Fransche en Amerikaanscihe sektors. Het meerendeel van de tôt nog toe overgegeven kanonnen zijn veldstukken van 77 millimeter. De zware kanonnen zullèn volgen. Maar de inlevering daar-van zal niet zoo spoedig geschieden, daar sommige van die vuurmonden per spoor moeten vervoerd worden. Onder deze laatste komen stukken van 240 millimeter, zooals degene, dia tecren onze forten gebruikt werden. Mis-schien ook wél een exemplaar van de « Dikke Berthas », die op Parijs scho-ten.DE VLIEGTUIGEN Londen, 16 November. — Officieel. — Do Britsohe vliegers volgen d<^ af-trekkende Duitschers op den voet. De laatste drie dagen deden zij zeer vol-doende vorderingen in de richting van den Rijn. Een groot • aantal vlie.gple.inea, die verleden Maandag nog in 's \ijands handen wâren, zijn nu de hoofdkwar-tieren geworden van de Britsche smal-deelen voor beschieting en verke^nning. De Britscie vliegers bevinden zich na-melijk in de beruohte «Gotha-nesten» van SintrDenijs-Westrem, Oostacker Ste-Maria-Aelter en andere,. in de on-iniddellijke nabijheid van Gent. Intusschen wordt de uitvoering van de voorwaarden van den wapenstilstand voor hetgeejn de luchtvaart betreft, be-spoedigd.I DE OORL0GSVLOOT Uit Londen wordt geseind : De Duitsche kruiser Kœnigsberg, onder bevel van admiraal Meurer, is Vrij-dagavond met de Duitsche kommissie aan boord — drie officieren, vier soldaten en matrozen, den bevelhe'bber van de Engeisîhe vloot, sir David Beatty in de Noordzee tegemoet gekomen. Fransche en Amreikaansche oorlogs-schepen vergezelden het Britsche adini-raalschip. Aan bôord bevonden z'ch officieren, die sir David Beatty zullen bij-staan bij het regelen van de bijzonder-hede.n aangfi4nde de overgave van de Duitsche duikbooten en andere schepen. Het is waarschijnlijk dat de Duitsche schepen naar het zuidein zullen gebraciht wordeii, naar een op voorhand vastge-steld punt, vanwaar het a?.n boord ge-ïilataste Bribsrhe personeel ze geleiden zal naar de plaats waar zij moeten blij-ven.Naar men zegt zal Duitschland de tien volgende pantserschepen moeten inleveren : f De Kaiser, de Prinz-regent Luitpold, de Kaiser in, de Kœnig Albert, de Mark-r/raf, de Kronprinz Wilhelm, de Gros-ser Kurfurst, de Bayern, de Friedrich der Grosse en de Kœnig. De zes i,n te leveren gepantserde krui-sers meent men de volgende te moeten zijn : De Derflinger, de Hindenburg, de Von der Fann, de Seidlitz, de Moltke en één ander. i Lfnider de lichte kruisers noemt men .de Brnnn en de Bremen. De Duitsehe duikbooten, die zich sedert den wapenstilstand in Zweden lieten interneeren, zullçn aan de Bondge-nooten moeten uitgeîeverd worden. Schikkingrin werden getroffen voor de inlevering va,n al de Duitsche schepen uit de Zwarte Zee. DE DUsTSGHE TORPEDOBOOTEN VAN ZEEBRUGGE Z?JN TE ANTWERPEN Londien, 16 November. — M. Edward 'deary, een bezoek dat hij aan Antwer-pen verleden »h)£dag kon brengen be-schrijvènd, zegt dat er in de haven van Antwerpen 48 Duitsche torpedohooten 'iggen uit Zeebrugge aangevoerd ilangs le vaarten en de Schelde. De Duitschers hoopten ze daar uiteen te doen en per trein ,naar Duitschland te verzenden. maar zij hebben den tijd fiiet meer gehad. De Omwenteling blijfî ordelijk | EBERT VRAÀGT KALMTE Bem, 1-6 No\tember. — In een rede die hij Donderdag op eene volksverga-deryiig uitsprak, liet de Duitsche kanse-lier Ëibert de hoop doorschijnen dat Amerika spoedig zou bevoorraden.Maar men moet kalm en ordelievend blijven. De omwenteling moet hare taak binnen de zes à acht weken kunnen voltooien. Dan kan men nog op een betrekkelijk voordeeligsn vrede rekenen. [Voor de bevoorrading hopen wij dat de laatste Belg voor den eersten Duitscher komt. Wat den vrede betreft, indien de Duitschers onze volledige scha-deloo-sstelling als hun voordeelig aan-zien, zullen wij da-arover niet twisten. Redaotie «Va<ierland»]. PANIEK OP DEN RECHTER-RfJNOEVER Bazel, 15 November. — Men meldt uit Berlijn : De «V "Ssische Zeitung» meldt dat een gedeelte van de bevolking der Rijn-pro-vi noies op den reehter Rijnoever de vlucht willen nemen den Rijn over, het Duitsche binnenland in. Maâtregelen werden igenomen om dit verhuizen te beletten; bevel werd gegeven geen vluch-telingen op de treineji toe te laten. DE ©MWENTELAAR3 IN T PALEIS Bern, 16 November. — Uit Berlijn wordt aan de «Frankfuerter Zeitung»' gemeld dat de Duitsche kanselier, aïs volgt heeft gesproken voor de volksver-jgadering.Indien wij ons werk kunnen voltooien binnen een tijdruimte van zes of acht weken is de toekomst van het nieuwe Duitschland verzekerd en zuillein wij mogen hopen betrekkelijk gunstige vre-desvoorwaardem ta verkrijgen, maar zoo ■de tegenstander vastste-lt dat er regee-rmgloosheid bij ons heerscht, zal" hij ons voorwaarden opleggen die het poli-tieke leven van Duitschland zullen ver-nietigen.WENDT U TOT AL OE BOND- GENOOTEN, Dr SOLF Washington, 16 November. — M. Lan-?ing, Staatssekretaris meldt aan Dr. Soif, minister van buitenlandsche za-ken in Duitschland, ontvangst van zijn hoodschap waarin hij een spoedige slui-ti.ng van den vrede vraagt. M. Lansing antwoordt daarop dat de Duitschers zich daarvoor niet enkel tôt de Vereenigde Steten moeten wenden maar liever hun vraag richten tôt al de bondjgeaooten. Lausanne, 16 November.— Men meldt uit Berlijn ajan de «Gazette de Lausanne» : Den vierden dag van de omwenteling was de orde teenemaal hersteld. De roo"-de vlag waait op het paleis van den kroonprinz, op de geibouwetn van de nieuwe boekeri j van den Opéra en van ide Hoogeschool. Rond den Keizer-Deserteur Londen, 16 November. — In Duitschland en in Helland vraagt men zich af of de keizer wezenlijk afstand van zijn troon heeft gedaan. Een telegram uit Amsterdam luidt : « Een afd'oende antwoord kan hier i;ict op gegeven worden. So*mmi6_ teé-kenen doen veronderstellen dat de troon-afstand maar geveinsd was. Wie den keizer heeft gezien toen hij uit den trein stapte te Maarn om zich naar Ameron-jen te begeven kreeg den indruk dat,hij er niet ernstig over dacht aan zijn troon te verzakem. Bij zijn vertrek van het station te Eys-den (grens) was hij in burger; maar toén hij onderweg vernam dat men zou interneeren, schoo-t hij inderhaast de uniform van Pruisisch generaal aan. Toen hij te Maarn uit stapte aarzelJe hij en keek omzichtig rond. Men had inderdaad gesproken van een mogelijken aanslag. Maar zijn oogen waren zoo glanzend,' zoo uitda-gend en woest als ooit. Het is klaar dat de toekomstige plan-acn van den keizer afhangen van de ge-beurtenisisen. » Te Spa viel bovendien het volgende voor : Toen kapitein Helldorf, Duitsche koe-rier aankwam met de voorwaarden van den wapenstilstand, las de keizer ze en zond dadelijk om Hindenburg. Deze was voor de onmiddellijke aanvaarding van do voorwaarden» De keizer riep uit: « Nooit ! » ^ Een lange twist ontstond tusschen de twee mannen. De keizer verweet Hindenburg hem te hebben vertyergen dat de toestand wezenlijk zoo ernstig was njair dat hij nimmer zich zou onder-werpen aan zulken wapenstilstand. Dan vormde hij het plan om zich in Holla.nd tè laten interneeren. Generaal von Falkenhayn regelde inderhaast do reis en-zond twee ijlboden naar Maes-tricht om de aankomst van den keizer te melden. Duitschland is grootelijks er over ver-wonderd, dat de troonafstand door geen eukele afkondiging werd bekend ge-maakt, alsook over het feit dat de keizer niet officieel afscheid hee.ft genomen van zijn volk en van zijn leger. Men vero,nderstelt dat hij niet is afgetreden en zich heeft vergenoegd met zich schuil te houden teaen aile gevaar tôt betere dagen aanbreken. Men verwacht dat de koningsgezinden van Duitschland, ge-rust gesteld: nopens zijn lot, niet zullen stil blijven. Een tegenomwenteling is niet onmogelijk. («Herald»). DE KElZiïRIN GAAT NAAR DEN KEIZER Bazel, 16 November. — Men meldt uit Den Haag. De gewezen keizerin van Duitschland heeft door bemiddeling van den minister van Holland toelating gekregen om naar Holland te reizen. Zij zou dezen ochtend vertrokken zijn. • * * Later vernemen wij : Bazel, 16 November- — Uit Duitsche bron wordt heden gemeld dat de gewezen Keizerin van Duitschland bij haar gemaal in Holland is aangekomen. GEEN BETREKKING MEER TUSSCHEN DEN KEIZER EN HET LEGER Volgens een telegram heirna, heeft de keizer aile betrekking met zijn leger afgebroken. Den Haag, 16 November. — Als antwoord op de meeningisversohillen die ontstaan over den aard van 's keizers vertbl jf :n Holkand en over de kwesties van zijn interneering verklaart de minister van buitenlandsche zaken dat de be-trekkingen van den keizer met het leger bebbega opgehouden door het feit van zijn troonafstand. WAT HIJ DOET Londen, 16 November. Uit Am»-^ngsn 'seint men : N-a het ontbijt heeft de keizer in grauwe. militaire kle*-dij een wandeling gedaan in het park van het kastesl. Dezen namiddag zal .a.ij zich naar het kasleel van Zuylen-;tein begeven. op een mijl van daar. waar de broeder van graaf Bentinck verblijft. De ieden van 's keizers gevolg bega-ven zich heden ochtend naar het kasteel uni hun degen af te geven aan Hqjland-sche officieren. De andere w a,peu en waren reeds vroeger afgenomen. Zoo werden de formaliteiten van de interneering voltooid. Op het kasteel schijnt mon r.iets te weten van de keizerin Jnoch van 's keizers toekomstplannen. Laatste "Koeltoer-toeren" in Assche Een Havascorrespondent schrijft : Wij bereiken Assche, een bloeiende gemeente, die de laatste Duitsche deta-chementen pas verlieten. Wij kunnen nog, in dezen heerlijken zonnedag, de laatste «feldgrauen» zien verdwijnen, achtervolgd door den haat en de min-achting van gansch de beschaafde we-reld.Te Assche lieten de Duitschers talr.ij-ke zwçre kanonnen achter, die nu langs-heen de baan gerangschikt staan. Er zijn ongeschonden 21ers onder, die ooi-getwijfeid deel uitmaken van den buit, welken de akte van wapenstilstand aan de bondgejnooten toekomt. Maar hier in Assche zelf hebben de Duitschers een laatste maal willen laten zien hoeveel eerbied zij koèsteren voor hunne verbintemgsen. Na elf November, eif uur 's morgens, moest het uit.éijn met aile oorlogsverrichting, imet aile ver-nieling.Des anderendaags, in den namiddag, deden zij in de statie van Assche ver-scheidene treinwagens met grondstoffen geladen in de lucht springen, om de statie en de spoorbaan te vernielen. De ontploffing was zoo geweldig dat een gansche wijk vernield werd en in gansch de gemeente de ruiten stuk werden geslagen. Men telde vier dooden en een vijftigtal gewonden. Zullen de Duitschers wellicht zeggen dat hier ee,n on-geluk in 't spel is ? De burgemeester van Assche heeft tal-rijke getuigenisssn ingewonnen, waar-Uit bliikt dat dit schelmstuk wel dege-lijk met opzet werd gepleegd. De ontploffing werd bewerksteliigd bij middel van electrische dPaden, die van wagen tôt wasren liepen, zooals talrijke getui-gen hebben kunnen zien. En het is op het oogenfolik dat zij der-gelijke schanddadeji bedrijven, dat de ; Duitschers hun draadïooze telegraaf-posten verslijten om het medelijden en de grootmoedigheid der overwinnaars af te smeeken. * www- Uit vrij Brussel ! Belgisch front, 16 November. — Ds-zr.îi ochtend zijn «Belgische voerhoeden de foevnjde hocfdstad Brussel binnen-getrokken.Sedert gister hebben de Duiîschs troepen overeenkomstig de voorwaarden van den wapenstilstand het grondgebied verlaten en bevinden zich op 15 kitome-ter van Brussel. **k Onze dappere soldaten trekken onbe-' schrijflijk verwelkomd door de gevlagde straten, want sedert drie, vier dagen vvapperden onze driekleur en de vlag-gen der Bondgenooten in onze hoofd-stad. WeBke ontroéring voor de moedige bevolking die vier lange jaren door den geihaten Duitscher verdrukt maar niet getemd werd ! Vrij is onze hoofdsitad nu en zij mag haar bevrijders vrij ontvangên. •* « Zooals elders reeds gezegd werd, loopt de Duitsche aftocht in België nu tame-iijk in orde af. Nu zijn het de eohte îronttroepen, die de achterhoeden uitmaken en de muiterijen en vergriipen tegen de tucht, die zich bij het beglïï van den aftocht hadden voorgedaan,zullen niet meer plaats grijpen. Op den doortocht van de Duitsche troepen, blijft het verkeer voor de bur-gersâvrij.Zoo ontrnoetten wij, op slechts een hondercUal me ter achf^r de Duitschers een lan^ji stoet burgers, die naar huis weerkeeren. Het zijn meest menschen uit Noord-Franikrijk, die als ontvoerden in Duitschland vèrbleven en nu met den wapenstilstand vrijkwamen. Een groot aantal Belgische families keeren ook met pak en zak en met ïffir-heid naar hare dorpen terug. DE DUITSCHERS KON DEN DE ORDE NIET MEER HANDHAVEN Amsterdam, 16 November. — Het schijnt dat er te Brussel een nieuw ge-zag is tôt stand gekomen, dat door bijna "J- de ambtenaren en zelfs door de Duit-/;che overheden ei-kend werd ; gouverneur von Falkenhausen had zijn ge-zag in de handen van deze organisatie neerigelegd, sederi 10 November. De Duitschers waren onbekwaam om de orde te handhaven, omdat er een groot aantal déserteurs1 en veroordeel-den van gemeen recht in de stad rond-liepen, die de Duitsche officieren aan-vielen, magazijnen plunderden en ban-ken aanvielen. » 1 * & De Belgische magistraten hebben hun bedienmg hernomen. Men verwacht elk oogenblik den terugkeer van "burgemeester Max uit Duitschland, waar hij zoolang vastzat voor zijn heldhaftige vaderlandalieîde en orxbuigbaar plichtsbesef. HOLLAND IS NOG... 0NZ1JD1G I/O ri den, 16 November. — Uit den Haag wordt aan de « Daily Mail » ge-metdt : Men verneemt uit vertrouwbare bron dat de Hollandyhe regeering een klei-ner doorigang heeft toegestaan door het smalste gedeelte van Hollandsch Lim-burg om aan de Duitsche troepen toe te laten naar Duitschland weer te keeren. Voor de Belgen Zeist ! Voor de Mof-fen een doorgang ! GEEN MOFFEN GEINTERNEERD In Basel verneemt men uit. Berlijn dat 25.000 Duitsche soïdaten thans op Hollandsch grondgebied zijn nabi] Maesftricht. Zij mogen naar Duitschland terug, indien zij hunne geweren aan de Kollanders afgeven. DS BdLSJEWIKIS-GRIEP In de Hollandsche Tweede Kam^r heeft afgevaardigde Wijnkoop, de lei-der van het oproer m Amsterdam, de regeering ermede bedreigd dat de ge-beurtenissen, die zich thans in Rusland an Duitschland voordoen, een weer-klank zullen vinden in Holland. BsricSît a£n onze iezars • " l"- • LEEST OP ONZE TWEEDE BLAD-ZIJDE ONZE OPZOEKINGEN NAAR 3EKENDEN. SCHRIJFT ONS INDîEN GiJ BE-, CENDEN WILT ÛPSPOREN. IN « HET '/ADERLAND » DOET GIJ DAT HEE-1 i.EMAAL KOSTELOOS. | HONGARIJE REPUBLIEK Bern, 16 November. — Een draadloo? bericht uit Budapesth meldt dat de Hon-gaarsche Nationale Raad en de twee i\amers,van het parlement heden zullen vergaderen in het ParlemeotspiaM'S. De republiek zal worden uitgeroepen. De twee Kamers zullen ontbondien worden en zullen graaf Karolyi gouverneur van Hongarije kiezen. Het algemeen, gelijk en geheim stem-recht zal worden aangenOmen. Al deze besluiten zullen dadelijk van kracht worden en de regeering zal met de uitvoering ervan worden gelast. Î^ATSTE^MINUUT Ter gelegenheid, van zijn terugkeer uit Duitsche gevangenscbap, ontvangt Burgemeester Max van Brussel een har-tehj/k telegram van den Parijschen stadsraad. DE BEVOORRADING VAN BELGIE Washington, 16 November.— M. Hoo-ver,kontroleur van de bevoorrading ver-trakt heden naar Europa aan boord van de « Olympic ». Hij gaat het vraagstiuik bestudeeren van de bevoorrading van België, het Noorden van Frankrijk, de Middenri!j-ken en het Oosten. Bern, 16 November. — Onder aile voorbehoud wordt medegedeeld dat de koningin van Beieren plotseling gestor-ven is. Jassy, 16 November. w De Roemeen-scha regeering verkiaart dat gezien het Duitsche leger onder maarschalk Ma-ckensen de voorwaarden van den wapenstilstand niet nakomt, zij verplicht is geweest haar leger weer op oorlogs-voet te stelfen. De bondgenooten zijn Roenienië ter hulp gesneld om de Duitschers te vei'-jagsn.Iri e^ne dagorde bsdankt maarschafk Foch, opperbevelhebber der bondgenso-ten, de troepen omdat zij de vrîjheid dsr wereld hebben gewonnen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes