Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

711 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 02 Novembre. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 02 decembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r20rr1qx0f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^ JAARCANC, Nr 950 ZATERDAG, 2 NOVEMBER Ï918. HET VADERLAND | fleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. _——' i .Ir-mi^lTrTW ' —1 i «■'. i «w-wp—; Belg'sch dagblad, voorioopig te Parfis, 3, Place des Deux-Écos, 3 LEO VAN GftST»E*M, Kreetew Het nommer : 5 centiem (Front en Frankrijk)* 10 centiem (andere îauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 fr. Engeland 2 sh. HoUand 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. ALLERZIELEN Denkt au die leven... Voor de vijfde maal herdenken wij, ind'aag, naast onze lieve dooden v« tijd, de dooden van dezen grooten oor- Hoe liflf ook genen ons wezen, dezen loeten ons nauwer aan 't hart liggen. ebiien zij met hun bloed en met hun veïl voor ons het recht nieit gekocht l'tleven 1 Wat zouden wij zijn, waar uKfen Wij zijîl. indien zij hun onver-ildalijfe niet h&d<i'en gebracht ? 'si m België zijn, waar zou België ;n, wat zou de wereld zijn en waar — i beschaafde, bewoonbare wereld — ntjer het offer van zoovele beloften-il!e fevenô ? - • - - Laat hier of daar een hartelooze pester, met een « Lustîge-weduwe-ziel » lies, indien hij het niet durft ?.c§> h : « Men leeft niet met de dooden. » Wie een hart heeft, leeft met zijn ioden en leeft voor zijn dooden, leeft ior hetgeen lief was aan zijn dooden. Geen marmer zal puur genoeg zijn, i»ti graniet hard genoeg, geen brons ior het genie genoeg gemerkt om djn ïam te vereeuwigen van degenen, die ; dooden zijn van dezen oorlog. Maar diat 's voor hun stof, dat 's voor in lichaam. Voor hun ziel kan ons onwaardig ge-id een duurz&mer denkmaal pogen te jn. Al scihijnt de zon en ve-rdrijft ze inevelen, die 't natuurlijke décor zijn ii dezen doodendag al komt een ijde verwaahting, voor ons, overleven-n, door de naarheid priemen van levier grijze jaren, vengeten wij onze de niet voor hen, die met giorie zijn 9torven. En daar 't beste gebed het gebed is n de daad, laten wij wat doen voor n, die met giorie zijn gestorven. Met glorie ©ri met anigst. fflep zjj.n niet heemgegaan zonder hun menk te prenten in deze eeuw. ten zijn niet heentgegaan zonder hun eM eji hwn gelij'kenis te hebben na-laten in ons midden... &iar zijn de weezen van den oorlog... En daar zijn de weduwen, die niet nnen vengeten omdat de barde, nij-iftde zorg voor de kleinen, haar dage-5 komt herinneren aan het groote rlies, dat zij zich, om 'g Lands wil, d onzentwil, he'bben laten welgeval- 1 iir zijn de grijze vaders en de grijze °®oers, die zîch krom en slom wroet-n voor den « jongen », van wien ze, hun ouden dag, steun en bij stand wachtten en van wien ze zd-fs niet us 't gebeerute op-hun ker'khof zullen t»n rusten. Wilt gdj wat doen voor de dooden ? ioretf, voor de levenden, zorgt voor levenden, die hun lief waren, wjer ii|n ze waren en wier troost. S aat de bu mers meit belastingen, ft den vijand tôt den Laatsten cent ver-«en, weest sipaarzaam op ailes, maar ' aeen wees van den oorlog, geen ®nve van den oorlog, geen door den %buïp»loozen grijisaard ten prooi 5 ôfeide... gelooft of niet gelooft, heeren " ^ Regeering, aan de onsterfelijk-1 der ziel, dentkt, op dezen dag, dat dooden van den oorlog — al kunnen na den oorlog niât stemmen onder inim&r zooveel of zooveel — van u fwacfefcen hetigeen hun door 't heiligs-5 reeht vorzekerd wordt : «n vrâj en ruim bestaan voor hen, «e aij hier achterlieten. Is noodig- diat, met e^n aanetaande l'fziftlen, al de treurenden van • den % tenminste dien troost kunnen of-aan de nageda-chtenis der gesneu-dat hun geliefden gevrijwaa^d -?n van gebrek en nood. 's noodig dat die Dooden van dezen ^wenkeilii'jik, naar den wensch der m vrede rusten, LEO VAN COETHEM. 1 " 'eonderhandeîingen Bondgeoooten 9^s men WGe^ vergadeiren de afge-Jaigden der Groote Bondigienooten se-verscheidene dagen in het hôtel 'anon-Paiace » te Versailles. Natuur-js er in deze ondsrbandelingen ^ ?ver wapenstilstand en vrede. iJ'ni®ts lekt er van uit. Alleen weet m Clemenceau en Foch uiterst te-."ri zijn over het verloop van de on-JOdelingeB.n niemwe Amerikaansche afgevaar- William Wiaeoian is aange- - - J Puitschland verlïcst al zijn Bondgenootcn Turkije îs nu uit den weg... Oostenrijk vraagt hetzelfde lot Duitichiand heeft dus opnieuw een bonidigenoot veriovcn- Tunkiije heeft aieh heelemaal aan de bondgemooten overgegeven. Nog wordt er niets befcend gemaakl van de bij'zon-derheiden dezer overgave, maar |ie%eçn er van werd gçzepd in de Fransohe Ka-mer en in het Briteohe Lagephuis is be-vredigend genoeg. Reeds van in h&t begin van de maand October hadden 4^ Turken, iangs ver-sdhillende zijden, pcgingen onde-rnomen om in oniderhandeding treden met de bondgemooten. De beste weg, dien zij, hadden gékogen, was de kortete : Z>ij hadden aJs gewanigene in Tufkije den aanvoerder van de Briteche tïoe-pen, we'ïke zij in Klein-A?ie eertijds hadlden omsinigeld. Deze aarwoerder, generaal Towns-hend, zonden aij, op z^jn eerewoord vrijigeateld, naar den beveTheibber van de Briteche vioot in de Bgaeisch Zee. Eerst werd generaal Townshend \em%-gezoniden, omdat de voopwaarden, die hij aanbraoht, niert duideliijik genoei? omjscihreven waren. Maar toen h;j d? tweed© maal bi j den Britechen admiraaî toetkjwam, konden de zaken zoo srel van stapetl loopen dat een onmiddeUijike wa-pein#i'tetand werd gesloten, die Don-derdag midlda.? bes-on. iDe wanenetilstand, dre te Moedros werd ge&loten, veraekerit aan de bond-genooten vede voordeelen. De voornaamste onder deze, die mo-gen kenbaar gemaakt- worden, zijn : Vrije doortocht voor de bondéenooten door do zeeërigten van de Dardanellert Bezettinig door de troenen van de bondigenooten van de forten langsheer de®e zeeën^ten. Onimiddellijke vrdijlatinig van de krijgisgeivangenen der bondgenooten. * * Indien men nu bedenki dat het aldu aan de bondgenooten mogelijlk wordt dEf Duit&che oorlogschepen in de Zwart' Zea onschadelijik te maiken, de Duitsch gezinde Bolsjewi'kis tôt rede te brengen Duitschland nieuwe troepenimachter op het lijf te jagen, beigrijpt men ge-makkelijlk de groote beteefkenis van d<~ overeenkomst met Turkije. Daar zou nog veel meer over te zegge,* vallen, miaar d© pflaais is te beperikt ' "a.< om aan wijdloopende beschouwingen de plaats te verleenen, wel'ke andere be lamgrijke tijdingen verdienen. QOSTENRMK OOK... Eene zinsnede în het Oosttenrijkscii'' legerberioht van gisiter had aller aan-dacht getrokken. Ziij zegde dat Oosttenrijk volstrekt in-ging op président Wilsons voorstellen om de bezette gewesien te onitruimen. En om dit te bewijzen, zou het Oosten-rijksche loger onmiddelldjik al de ge-westein onitriuàmen, die het nog op 11? liaansch grondgebied beaeit hield. Orage,twijfeld was het hoog tijd. En indien Oostenrijk niet goedschiiiks h13 gewesten ontruimde, zou het loger van generaal Diaz wel spoedig die gewesten hebben vrijgevochten. Hoe het o<~>k weze, Oostenrijik wilde acihteruit trek-ken-..En daar was meer : Oostenrijk wilde onmidd'eiMijik Turfcije's voorbeeld vol-gen. Qostenrijksche aigevaardigden kwamen offioieël aan den Italiaansehen opperbevel'hebber een wapenstilstand vragen... Terwijl de Italianen gevanigenen na-rnen, wier ,getal op geen duizend na kan gescihat orden, begaf de laatate weer-starad van het Oos-tenrijksch legerbe-vel.En het Oostenrijkscth legerbericht moest zelf de ovengave van zijne strijd-machten kenbaar maken. Wij onitvingen namelijk dit telegram uit Londen : Lcnden, 1 November. — Het Oosten-ri]ks®h legerberichf zegt dat het opper-teovel van het feger op 29 October 's a-vonds, bij middej van eer» parlementait-, in vsrbmding is getreden met den aan-voerder van het Italiaansche feger. Allé pogingen zullen worden aange» wend om nieuwe nuttelooze bloedstor-kting te vermijden en om dp wiiandeHilc. hetfsn, door ©en wapenstilstand, ten em- G de te brengen. ® Eerst w&igerde het Itasiaansche opper- % bevel, maar op 80 October 's morgens, .werd aan een afvaardiging geocisioofd a doer «Sa H|n heen te trekken cm de voosv a ctfgaamieiïjke onde^handerïngen aan te knoop&n. $ s< DE CiVOLOEN Keniedev zal beg/rijpen dat de g^ootste geheimhaudinff in aeht g&nomen wordt aangaande de o n der ha r, d elingen, zoo,wel, dj met Turkije als met Italie. iri De rege&ringen bij de bondgenooten!| ovthielden. zich zelfs van aile officieele b mededeelingen desaangaande. w fJuar wat men wel v.an nu af kan zeg-1 d gen is dat DuUszhlaruï ganse h alleen k blijlt staan. tegenover al de kraeliten van ' de bondgenooten, ! En men komt noodzak&lijk tôt■ het be- ' n, shiit dat, indien Duitsclil&nd niet kan K weerstaan, toen het nog p de hulp van a. zijne bamlgenooten kon rçkenen, foei zcker niet zal kunn&n weerstaany nu het zich heeleriMal afgezojiderd bevmdt. ÏÏJ HET CNQERZÛEK VAM HET d VOOiîSTiL Het telegr-am uit Ro.ine^ dat meldde ii dat Oostenrijik om onmidkietUijken wa-aenstilstand vroeg, voegde erbij : g « Men onderzoelktfc, op dit oogenbldk, met zorg in de. officielle middens, wie de lasftgevers zijn van de Oostenrijksohe . i%9ivaardiigden, het is te zeg,gen, uit viam va.n wel<ke reg-eering aîj optre- ® den. « Men hfelt aie reden om te veron- n isrsteïlen dat dit onderzoek niet van ^ anigen duur zel zijn en dat de uitslag ^ 3r van reeds hekend is. » ,o% DyiTSCHLÂND WîL OUN-STIGE n VOO^WAARDEN '& Uit Amisèerdam wordt geseind : Op het uitenste oogeniMàk, wendl , luitschland wanhopige poginigen aan 3 •m gunstiger voorwaanden voor een wa-: ie®is;tc'listanid te verikrijgen. Het laat luide hooren dat het voorne-nens is tôt het uiterste toe weerstand 3 bieden, indien de voorwaarden door 0 l 'e bondigenooten opgelegd, te hard zijn. Zoo heeft de befeoudegezinde partij E an de regeering een geschrift doen ge- d vorden, waanin gevraagd wordt dat de •eigeering de noodîge maatragelen zou *effen om, bijaldien de vredesbespre-'dn°-en onderbroken worden, al de be-■ghiikbare krachten naar het front te ?nden en een uiterst beroep te doen op f de bevo'Mng voor den laatsten strijd | 'en beboeve van het land. 8 OE SOCIALISTEN EN DE VREBE Amsterdam verneemt uit Berlijn : In den loop van vergiaderingen, die /erleden Zondag werden gehouden, heeft de socialistische leider Lieb'knecht îanigedrongen op de noodzakelijkheid ene regeering te vormen, die werketik Je uiting zou wezen van den volkswl •n die als taak zou hebben den vrede te ° >:erzekeren. " , De sociailiisèisolje leider Ledeibour zotr-de : " « Kameraden, houd't u beraid. Houdt ' f bereidt om 'handelerad op te treden. « v Volgens de « Vorwaerts » woonden t> o-^ielefedd 3.000 burigers een vergadering ° bij van de onaflhankelij.ke socialisten, y daar gevraagd werd onmiddellijk den' r ■/rede te siluiten. ^ DUITS&HLAND EN OOSTENRMK 6 Uit Amsterdam heeft men : S De « Reiehsipost » (Weenen) zegt ver- 11 nomen te hebben in kringen, die in be- d trelk staan met het Duitsch gezanfechap, dat de Duitsc^he regeerintg op de hoogU werd gesteld van het verzenden van de Oostenrijksohe nota aan président Wil-son onmiddeilliijk voor hêt vertrek van die nota. - s Terzelfdertijd verklaarde de Oosten-rijksche regeering dat de aldus treno- p men beslissing onherroepeilijk was/ v Bijgevolg werd er niet voorafgaande-lijk onderhandeld tusscihen Oostenrijk v en Duitsdhland aangade de vredesnota v va.n eergitgenoeînd land. \ Be voornaamsls trosrwaardsn m âas Terkscbe wapislltod ûpening van de Dardanellen en den Bo$phoor en vrije toegang tôt de Zwarte Zee. Mi-Kitaire bezetting door de Bondgenooten van de Dardanellen en Bos-phoor.Al de verbonden krijgsgewngenen, al de geïnterneerde Armeniërs moeten te Gonotanîtinopel worden bijeengebracht en'aan de-Bondgenooten zonder voor- ; wwd® overgegeiven. ] De Bondgenooten hebben het rechjt ,j al|e kr4sskurjdi'ge pu,nte© te bezetteiu < ajs ihu.n-veiliiglheid dit verigt- < V fi j g^bruik van de h%ven^en van al de rv'paratie-^m.iddf h-n zich in de Turk- < sche arsenalen en havenis bevind^nd-, BeaéttÎBig door de Bondgenooten va a de tunnel van Tauru§v De Turtksiche troepen moeten onmsi- ' delijk het noord-westen van Perzië ont- ( ru-imen. ( De Turken die in Transcaucasus nog !, blijven zullen na onder^oiek van den ( plaatseUjken toestand op aaravraag van 1, de Bondgenooten worden terugigetrok-ken. < De posten van draaidlooze télégraphié ■ komen ondey kontrool van de Bondge- i nooten, behalve vaor wat het telegram- -roen-verkeer va.n de Turksçhe regeering t aangaat. i Ge>ïnak voor de Bondgenooten voor-rciad op te doen in Turikije na voldoe- 1 ninigvan 's 'lands -eigen noodwendig'he- ; den. " 1 Niets mag uitgevoerd worden. Kv/tUrcol over al de s>poorweg,en, ook , in Transcaucasus. De Bondgenooten hebben het recht Batoem te bezette n en Bakoe. Overgave van al de troepen in Azië. Ovengave van al de fronten in Tripo-. litanië en in dyrenaïque, Misurata inbe-gr&pen.Al de Duitschers en Oostenrijkers, nailiitairen en burgers, moeten binnen de maand buiten al de Tutfkscbe bezit-tingen zijn. Ter beschiktaing gtelten van. de Bondgenooten van de nitrustingen, wapenen, rouniities en vercvermiddelen van het .gedeelte van het Turkijch léger d^ g@. demobil:s"îrd wordt. Do Turksehe gevanigenen biijven ter bescihik&ing van. de Bondgenooten, de vrijisteîilinig van hen die den militairen ouderdom oversohreden hebben, zal worden overwegen. Turkije moet aile betrekkingen af-bi-elken met de Middenrijfeen,. De vrijandelijikheden tuisschen de Boraclgenooten en Turkije houden op den 31 October 1918, 's middags- OP HET ITALIAANSCH FRONT Prachtige vooruitgang De Oôîkmjkers in wanêrde BELLUNA BEZET Rome, i Novemiber. — De Italiaanaohe overwinning wordt van uua- tôt uur grooter. De Italiaan'-ohe troepen traden Bellune binnen, stad van 30,000 inwoiners. De bevrijde inwoners weemden van blijdschap. Het omsingelde Oostenrijksch leger van den Grappaberg heeft zich bijna ganifsoh overgegeven. De vijand we&rstaat nog van den Stel-vio tôt den Astico. De ruiterij is over de Livenza en tr&kt naar den Tagliamento. Zwermen vliegers gaan de legers vooraf en mikaljeeren den vijand. Het aaratal gevangenen vermeerderd gediuràg. Wij hebben meer dan 700 ka-nonnen genomen en een buit op miljar-den geschat. DE AFTOCHT VAN DEN VIJAND MET AFSNIJDJNG BEDREIGD Amsterdam, 31 October. — De «We-, ser Zeiturag» schnij ft : Het Oostenrijksohe léger van de Piave wordt bedreigd met afsnijding van zijn terugtocht- door de Yoego-Sla-vische opstandelingen die belangrijke vertakkingen van spoorwegen bezet hebben. Oostenrijk en Hongarije in volle omwenleling Graaf Tisza vermoord Toch wiîlen ze vrede Onze l&zers zullen elders in dit blad zien hoe het Oostenrijkseh legerbevel op het Oostenrijkâche leger telt — het hoofd in den schoot heeft gelegd en gevraagd em onmiddeHijk de vijandelij kheden te staken. Deze aanvraag wordt nu in Rome on-clerzocht.Men mag aioh echter afvragen of er no:g middel bestaat om met Oostenrijk-Hiingarije als een geheel, als een onver-deelden staat, als eene bestaande iîw^ gendheid te onderhandelen. Hfetgeeçi wij hierander m^edeelen van de hoogst belàngrijke telegrammen ovw #n toes^nd m Oo^enrijk-Hongarije zal onze iezers doen indien dat wij. die vruag niet ten onrechte steilen. G^luMkig geefit ons de pevoluitie, de ontbinding in Oostewijils-Hongai'ije de wa(-irboiFg dat — al was er geen middel meer om met dat la,nd te onderhandelen — wij yan die zijde niets meer te vreezen en de Drtitsehers van die aijçte niets meer te verhopen hebben. Toch meenen zij wel dat zij bij de Duitsch -sprekende Oostenpi'jkers eeit soort tegenh^ngeps zouden kunnen vin-den van onze ^etivisten. Zij meeraen dat die menschen, met hunne inlijving by het Duitscho rijk te vragen, a-an de bondgenooten veel spel zouden kunnen leve-ren.iMaar de bondgenooten zijn ook niet vart-gistey en zij zullen do Duitsehe plan-, nen wel weten te veriijdelen. Hier laten we de telegrammen volgen: Ds mmVâg &p 7kz. Eerti, 1 — De îa-aiste be» riehten uit Bo-a^a-Past taen^n aan de Byïtsçhe dagjaïaden een ssort mzm s&hijnen te viacS&n en voer-ciesi jn het overclriiven van de- oniusten, die în heogergenoe^ïda stad hebben plaats geg.rf.;pen. De ni©uwa stas^d van in garîje heefî geîeid tôt de verming van een rr.snisterse onder het voorzitter-sehap van graaf Kavoiyî. Deze; hoopî in wainige dagesi î'.en toestand te behserschen en een ©inde te steUen aan si? troebelen. Het is rcochtans z&ker dat de kalmte nog larig niet hersteid js in Boeda-Pest. Men verneemt inderdaad dat de gewe-zen minister-vottr^itter» graaf Tisza, op 31 October het si aeht offer is g&worden van een aanslag. Hij wandelde met een van zijn bloedverwanten, toen hij werc! aangevaUen door soldaten, die hem met revoîverschoten af^iaakten.Zjjne vrouw, die hem vergezelcle, werd eveneens ge-kwetst. Tisza's duitschgezindheid zal hem dus geen goed hebben gedaan. HET VOiK HEEFT aÇN VREDE CEWII.P. V'olgens een telegram uit Weenen, heell eene groote voiksbetoogirag plafea^ gegre-pen voor het mànisèerie van buitenland-§çhe zaken. Versçtieidene redovoeringen v^erden uitgesproken. Graà'f Andrassy sprak, van op een bal^ kon de rnenigte toe. Hij. zeg<|e onde» mçer :• « Gij moogt verzekerd zijn dat ik naija uiterste best zal doen om ten spoedigste een behoorlijken vrede te verkrijgen, verhonding met den bestaanden stand. » m voi^KERSN VER.D5EW De «V(«^isi'he Zeitung» meldt dat he-vige gisting heersoht aan de grea^ tj^-schen Croatie en Hongarije. De. Hong^ar-. sche bevolking, die een inival dueht van de Groaten.^ eiseht dat die verdtedigin®; van de bMgigen toever*rouwd wo»de aan Hongaarsohe- te"oepe.n. Een trein werd tussc<hen Agram en . Boeda-Pe«i! aangevalien dOOJ? eene bewde dese-ytewiss, die de reizigers va.n aile© ]}%. roofd hebben, zelf s van hunne kteç^ep. Eetn. ander tel^ram uit Boeda-Pest zegt dat de arbe-ukrs de arsenal©» hebben leeisrgepi underd. Troepen. imltken door .-Vg-ram , die aile-Hongaarsche viagge® en oipseferiften heb^ : ben doen weg.neanen. De beaaibten en ar-beiders van Hongaarschen oorspwng-!zi|n naar Boeda-Pest veïtrokken.. I m DyîTSfR-H-CS^^STE'MRMK'ERSi A m PHESm^T WILSON Hat u'itvoe?end. çQm.iteit \m den. taad in Duitsch-Qosteariik. feyotcmd f heeft eene nota Qpge.sMcL, die aan R^es^ I dent Wilçon zat worden overgemaikt.-- Bondig samen,gevg.;t., zegt <fege wtâ ÎSS* volgende : De landraad meld.t san den vporzitter van de Vereenigde Staten de çtiohtjng-van den Duitsch-Oostenrijksiohen Staât. Deze Staat eiseht^ al het grondgebied ogs. van het vroegere Oostenriik, wg#r l^t mterendeel van de bevolking Duitsch is. De Duitsch-Oostenrijksche Staa,t vraagt dat zijne vertegenwoordigers toege^ten worden tôt de vredesonderftandelingen. Hij verzoekt den presidtent hem de rnid-deïen aan de hand te doen om in recht-îtreeksche verbinding te treden met. 3$ le oorlogsvoerenden. De bond-raad aanvaardt zonder het minste voor-behoud al de voorwaarden van président Wilson. Hij erkent de on-afhaiïkehjkheid van de J oego - SI ovak se he en van de Tsjacho-Siovaksche Staten. De onderlingen betrekkingen tussohen deze Staten moeten bij vrije overeenkomst geregeîd worden. op HET WESTERFRONT Degnze en Audenaerde vri] BELCIS0H LEGERBERICHT VAN DEN NACHT 1 November. — De offensi&ve ver-richting den 31n Ocîaber door de leger-groep van Vlaanderen ondernomen, werd met vollen bijval yoc^tgeset jn den loop van don in November, Ten zuïden, heeft het 3$ Britsche leger den vijand omvergeworpen op de Schelde tôt op d® hoagte van Melden, de sterk bezette dorpen Ansegh&m, Tieghem, Carter en Elsegem overmeea-terend.In het midden bereikte het Fransch-Amerikaansche leger, de scherp verde-digde hoogten tusschen Leie en $chelde veroverend, dezen laatsten stroom van Melden tôt Eeke over een front van 16 kilometer bereikt, in twee dagen tijds 8tot 16 kilometer vosruitgaande. 19 dorpen werden door de Franco-Ame-rikanen vrijgerr.aakt, waaronder de bal angrijke plaatsen Deynze, Nazareth, Cruyshautem en Audenaerde. De Franco-Amerikanen hadden den 31 n October een duizendtal gevangenen opgeteld e" twee volledige batterijen genomen. Tan noorden heeft het Belgisch lege» geslaagde ondergeschikte verrichtingen gedaan op net afleidirvgskanaal. De Fransche tanks hebben hun infanterie deelmatig bijgestaan. De ver-loste bevolking was onbesofcrijfelijk geestdi-iftig, BRITSCH LEGERBERIOHT VAN DEN NACHT De Britsiche troepen heibben dezen morgen na hevigen strijd de dorpen Mareches en Aulnoy genomen- be--reikten den spoorweg in de aukielijk.$ * voorstedeïi van Valenci j n. Vi jandeïi jke tegenaanvalletn bleven" zonder uiitelag. De Britten namen 2 à 3.000 krijg^ge-vangenen.Plaatsgebrek beJet ons de schitteore»-de balans vandaag te geven van de Britsche verrichtingen tijdefîs de maand Oa-tober.FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAGHT Volgens het F.ransch legertericht van den nacht meldit, wenden op vorscheide-ne punten van het front weigelukite aan-valleiv ondernomen. Overal moest de vijand wijfeen, en gevangenen en ka-nomœm in handen vrni de Pranaohen s =a^toJçriiaie»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes