Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1342 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Avril. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 11 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8c9r20sz7s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I JAARCANO, Nr 943. Z.ONDAC, Ï4 APR1L 15i8. HET VADERLAND Heine aankwudigingen : î le. per regel Groote 'd- b'.î overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nommer : 5 centiem (Front en Frankrijk 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. , Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. HET OFFSNSIEF ITot den laatsten man. « Geen aftocht Franschen sneîlen ter hulp Een dagorder van Douglas Haig ■ixmflen, 12 April. — Maarschaïk Sii ■ouglas Haig heeft volgend dagordei Ei zijne troepen uitgevaardigd : Officieren en soldaten van hei Britsche leger in, Frankrijk en hï Vlaanderen, ■ >t is vandaag drie weken geleden dat ■e vijand op een front van vijftig mijlen Kkilometer) zijne vreeselijke aanval-■n begon te ondernemen. Zijn doel is pis van de Franschen af te snijden, de EiLd te lelggen op de havens van het Knaal en het Britsche leger te vernie- ■Ofschoon hij reeds honderd en zes ■deelingen in den strijd wierp en maar Beeds hardnekkig voortgaat met het ■ven van zijne soldaten te slachtoffe-En heeft hij nog maar geringe vorde-Bigen gemaakt in de richting van zijn Bel. ■Dit zijn wij verschuldigd aan den Hachtdadig&n weerstand en aan de ■fverloochening van onze troepen, ■Dewoorden schieten te kort om mijne ■wondering uit te spreken voor het ■itterend gedrag van al de Britsche Bicieren en soldaten in de moeïlijkste Hstandigheden. Velen onder ons zijn ■tien afgemat. Aan dicgenen zal ik HP i '■ De overwinning zal aan hem ■jn die het langst uithoudt. » ■Net Fransche leger snelt ons met tal-ip krachten ter hulp. ■Onze eenige plicht is tôt het einde toe pstrijden. Wij moeten elke stelling be-■uden tôt den laatsten man. Geen af-■cht.■Overtuigcl van de gerechtigheid onzer Bak en geen anderën keus hcbbewd, ■leten wij tôt het einde doorstrijden. ■m het gedrag van ieder onder ons in Jkritisch uur hangen de veiligheid af Ionze troepen en de vrijheid van het ischdom. DUITSCHE LISTEN VOOR HET OFFENSIEF i den oorlog zijn aile listen goed on? vijand te misleiden. Napoléon ntte uit in het verzinnen van kne-■ die zijn tegenstanders er toe brach- ■ juisfc dat te doen wat voor het wel-Bltn van zijne eigen plannen noodig y; Duitschers laten ook niet na hun ■vlucht te nemen tôt listen. Voor hun ■snsief, dat nu aan den gang is, ver-■®<ien zij dit ook niet. Doch aan den V1' ran de bondgçnooten kent men de Jutsche vossen en hunne streken, zoo- I^it verhaal van een ooggetuige be- erwijl zij den slag aan de Somme fbereiaden, trachtten de Duitschers '°® gelooven dat zij in Vlaanderen ta aanvallen. Het kan tamelijk be-:3tellend zijn — op het oogenblik "un offensief zich aan een gedeelte tee streek uitbreidt — enkele der ® 'e verhalen waartoe zij hun toe-:3' namen — zonder eenigen uitslag "™s — om den Britschen inlich-■tfiienst aangaande hun inzichten te ■«ken. H fen beginné deed' de vijand talrij-Gedurende de laatste helft van ■ jjiaand Maart, beproefde hij niet dan 27 maal om in de Britsche B ir'2ep door te dringen, ten einde Hrf s'evangenen te nemen om dezen RaUnen Onc'ei'vraoen- Slechts twee-K oelukteri zij. Onze bondgenooten F i-Klens hetzelfde tijdperk twaalf ■ 'ibieve pat.roeljes uitrukken, waar- ■ ® uitslagen bekwamen en 3 vast-■L611 dat de vijand, op bevel en ten K ..a idefttificatie te' vermijden, ■ j'^uitgeschoven stellingen verla- ■:;';u>tsch opperbevel, gezien de re- ■irii uWaarme*e Z^n pogingcn mis-K bealqot deze mislukkingen zelf B< '/fl- nen- Daarom stelde het op Kde (6ren naoht een batal jon, beihoo-B r>l divisie die t*en in reser-■^.^'Op eerste linie, en-deed het een Heren overrompeling uit- Ihel' Sevangene aan de'Engel-Itti ^ en dat was voldoende eten welke Britsche oenheid . 1 de loopgraven bezet hie-ld. En zoo eeni-1 ge mannen in handen van de Britten bleven zou dat aan deze laatsten doen gelooven dat gansch de divisie voor hen stond. Het Duitsche plan mislukte ge-beel en'al. De Duitsche pelotons wer-dën allen onde.r het vuur van de ma-chinegeweren genomen en verscheide-ne gevangenen vielen in onze handen. Deze spraken en gingen zelfs zooverre te bekenen dat hun aanvoerders, voor hun vertrek, hun hijzondere onder-richtingen hadden gegeven over de in-lichtingen die zij aan de Engalschen moesten geven in geval zij gevangen zou worden. Zij moesten onder andere verkliaren dat de troepen achteir het front gemasseerd waren in het vooruifc-zicbt van een aanval op Passchendaele. Er gebeurde zelfs iets dat nog veel tneer buitengewoon was. Iets werkelijk verstommend. Iets zoodanig ongeloof-lijks dat de Britsche officieren van den inlichtingsdienét, belast met het onder-vragen van de gevangenen, niet wilden gelooven wat zij hoorden en zich slechts bij het klaarblijkende konden neerleg-gen.In het begin van Maai-t nvaakte de vijandelijke militaire overheid zich in Duitsohland meester van 150 individuen die tôt de allerlaagste klasse van de be-volking behoorden; men deed hun een uniform aan, gaf hun een geweer in de hand en stuurde ze aldus, zonder dat zij eenige militaire afriohting ont-vangen hadden, naar Vlaanderen. Twee of drie dagen na hun aankomst werden die arme drommels, die niet wisten wat men van hen verlangde, naar de eerste linie gestuurd en, door twee of drie onderofficieren en enkele vrijwilligers geënkadreerd, kregen zij bevel een raid uit te voeren op een ste-vig versterkten Engelscihen post, ten westen van Waasten gelegen. Zij moesten wel gehoorzamen. Na-tuurlijk werden zij door de Engelsohe sc-hildwachten opgemerkt, en om het groot getal dedten deze een speirvuur be-ginnen. Heel de bende nam al loopend de vlucht, in plaats van ter aarde te gaan liggen. Er waren natuurlijk nog al tamelijk veel dooden en een zeker getal gewonden. Deze laatsten gaven allen, ondanks de : talrijke strikvragen die de Engelsche officieren in hun ondervragingen leg-den, dezelfde verhalen over hun avon-tuur. De lijken van een vijftiental onder hen, die niet de minste regimentaire : aanduiding op hun kleederen droegen, bevestigden deze verbazende inlichtin-gen. ; De Daiitschers zochten eveneens ons over hun inzichten te verschalken door I de buitengewone bedrijvigheid van hun artillerie tijdens de maand Maart; deze bedrijvigheid bereikte haar hooigtepunt juist op den 21n. Dit was nog ailes niet. De vijand deed verscheidene nieuwe vliegpleinen aan-leggen. Zeer nieuwsgierig daalden de Britsche vliegers tôt op enkele tiental-len meters van den bodem om vast te stellen dat zij ledig waren. Valsche op-slagplaatsen van munitie werden eveneens aangelegd. Eenige bommen, van op zeer geringe hoogte geworpen, hadden al spoedig bewezen dat men hier slechts met ledSge kisterf en houtblok-ken te doen had. Om ons aangaande hun inzichten nog beter om den tuin te leiden, hadden de Duitschers ten noorden van Waasten een echte aanval voorbereid die door een divisie moesfc uitgevoei'd wordcu. De Britsche generaal die in Vlaanderen het bevel voerde, een îiitgeslapcn oaîde militair, gaf er zich rekenschap van. Hij wachtte tôt de Duitsche batlorijen I* en munitie ter plaatse waren, dan deed c hij de zware artillerie op dit punt con- r centreeren en deed een helsch vuur op 8 de vijandelijke stellingen richten die d totaal overhoop gesrhoteri werden. ri De vijandelijke aanval moest op 18 Maart plaats grijpen. Zij greep eerst plaats op 9 April, en alleen in het Zui-delijk gedeelte van Vlaanderen, zeker Dmdat het groot plan van den vijand :>m aan de Somme door te breken, mis-[ukt is. Documentatie Wij ontvangen dagelijks, evenals al de andere Belgische bladen en een flink aantal vreemde, het nieuwsbulletijn dat met den naam van « Informations belges » gedoopt, onder regeeringstoe-zicht, de pers heet te doc-umenteeren. Wij ontvangen dat ding, twee blaad-jes minstens, op een zij bedrulît., kosteloos. Indien Avij voor ons alleen spraken zouden wij er niet aan denken het minste kritiekje te laten hooren : een gekregen paard moet men niet in den bek zien. Maar dat paard moet sedert zijn ge-boorte al veel regeeringshaver hebben verorberd. Misschien zou men wel sc-hrikken indien de « Informations belges » ons eens... informeerden over haar budjet. Mogen we daarom maar eens één blaadje napluizen en zien wat het als documentatie aanbrengt ? Het feit dat we b. v. aile uittreksels uit Hollandscbe bladen uitsluitend in het Fransch krijgen verwondert ons. Men bezit de oorspronkelijke teksten in Le Havre en het zou niet zoo duur kosten die voor de Vlaamsche bladen al was 't maar met de sohrijfmachine te tijpen. ■»; Nu de verschillende rubriekjes van blaadje nr 659 der « Informations belges » f 10 A pril) tôt voorbeeld genomen : 1° Twee telegrammen aangaande de viering van 's Konings ' verjaandag (8 April). Die telegrammen kon elk dagblad, dat dien naam waardig is, op'zijn laatste, in zijn nummer van den vori-gen dag reeds meêdeelen. Vijgen na... 8 April dus. 2° Bericht over vlieger Thiieffry. Idem. 3° Bericht over het tewerkstellen van Belgische ontvoerden nabij Diest. Het begint : « Een Belgisch dagblad, in Holland verschijnend... « Welk dagblad ? Welke datum ? 4° Een Duitsch spioen zoekt Belgische geïnterneeTden tôt deserteeren te verleiden. Het begint : « Men schrijft uit Amersfoort (Holland) 1 April 1918 aan een Amsterdamsch dagblad ». Is de naam van dit dagblad een staatsgeheinv? 5° Bericht beginnend : « Eene corres-pondentie uit Antwerpen meldt dat de aime bevolking zich het hoogist noodige lijnwaad niet meer kan aanschaffen. » Wie is de afzender van die correspon-dentie ? Wie is de bestemmeling ? Welk is de datum van verzending of ont-rangst ? 6° Er is spraak van de anti-aktivis-ïische betoogingen in Leuven en van een bericht dat aile Vlaamsche bladen uit ïen zekere bron ontvingen ». Voor dit aericht wordt als eerste bron aangege-ren een weekblad, dat niet bestaat. 7° Hollanders loven de pogingen van iwee Belgcn om de tering te keer te ?aan. Hier wordt de bron juist ge-îoemd : het Hollandsche dagblad « De Vlaasbode » van Rotterdam, nummer /an 31 Maart 1918. Wat n' lof voor de t Maasbode ». Hij staat goed met de duitsche censuur in bezet België "'FT TFRRPÎM VflN HRT OFFENSIEF Daarnaast twee w'itte bladzijden. feer dan we noodig hebben om te vra-en dat. aïs men dan toch geld uitgedft, ien uitzic waar voor zijn gold te knj-en. Men zegt ons dat de menschen, ie met dezen dien&c belast zijn, brave îenschen zij n. 1 Maar braaf zijn is zoo gemakkelijk. • 1 — \\vi.vii- ■-— ■■■■« LEEST OP DE TWEEDE BLADZIJDE f DE LAATSTE BERIGHTEN i VAN DEN NACHT i n. vt imi *«mhee—g———maaamMmnmemmmmmmmmmmmmâ De Vlamingen tegen het Aktivisme Wij geven hierna een lijst van stede! en dorpen in het bezet gebied, die aai den Duitschen rijkskanselier, von Hert ling, een protest zonden, dat door di gemeenteraadsleden en door de bijzon derste ingezetenen werd onderteekend De lijst der steden en gemeenten i op tverre na niet. volledig — slechts uï enkele plaatsen in de provincie Antwer pen kon dit protest het buitenland be reiken — en met de uitzonderlijki rnoeûlijkheid van de briefwisseling i; dit te begrijpen. Men weet ook dat d< Duitschers strenge straffen uitvaardig den tegen de gemeenteraden die zicl met de bespreking van het aktivism* zouden inlaten. Wij geven onderstaande lijst dus een voudig als document, daarbij wel doen ce opmerken dat zij, voor elk dorp noodzakelijk niet al de notabiliteiter bevat, die het gedrijf van den «Raac van Vlaanderen» afkeuren. De tekst van het protest luidde nage noeg : Excelleniie, ' Door eene meedeeding den 19 Januar 1918 verschenen, heeft de zoogenaamd« «Raad van Vlaanderen» de onafhanke lijkheid van de Vlaamsche gouwen uit geroepen, daad die dient gelijk gestelc niet de splitsing van ons Vaderland ir tv.'ee staten en die onze grondwet mol de voeten treedt. Terzelfdertijd heeft eene afvaardigins van den «Raad van • Vlaanderen» be weerd bij den Herr Dr. Wallraf, seore-taris van state in het Ministerie van Binnenlandsche Zaken dat deze raad zich op den Vlaamschen Volkswil steunt. Cu trouw aan de grondwet, aan onzen Koning en aan de eenhéid van het Belgisch Vaderland, teekenen wij kracht-dadig protest aan tegen deze houding en deze aantijgingem Ter bevestiging onzer gevoelens sturen wij u dezen pro-testbrief.De z. g. «Raad van Vlaanderen» is een korps dat zich heeft aangesteld bui-ten onze wetten en instellingen. Onze bevolking is het in 't geheel niet eens met hem en wij betwisten aan dien Raad aile recht om zich uit te geven als ons latjd en ons Vlaamsch volk verte-genwoordigende. Wat onze bevolking verlangt is een zoo spoedig mogelijk herstel van ons vrij land, van het één en onverdeelbare België, dat zijne binnenlandsche aangelegenheden, de taal-kwestie er in begrepen, zal regelen zonder vreemde tusschenkomst. St.-Amands-Puers Wwe Is. Collier; Fr. De Winter; A. De Ridder; Aaga Constandt, Staatsbedien-de; Fel. Claes, wnkelierster; A. Mort-gat, ziftemaker; Fr. Van Roeck, land-bouwer; Jos.' Reniers, brouwer; Fr. Fa-maey, schilder; Benoit Raes, ondérwij-zer; Fl. Vertongen, schoenmaker; J.-J. Hermanis, biakker; J. Heirmans, id.; Ch. Mootgat, ziftenmaker; P. Borre-rnans, winkelier; G. Borremans, knecht; Van Grozduff Félix; F. De Mel, winkelier; C~ De Decker, tonnemaker; J. D. Van Geet, reiziger; Jos. De Clercq, land-bouwer; Van Fraet, id.; A. Reyntens, wirikelier; J. Verstraeten, id.; De Decker, handelaar; A. Vander Borgt, druik-ker; G. Van Kerchoven, handelaar; F. Van Steen, schrijnwerker;. Pamaey, schilder. M. De Vos, veldwaçhter; Daman, winkelier; E. Daman, hoedenmaker; F. Os-.e, zakenman; Jos. De Mayer, fabri-kant; Daelemans; G. Jacobs-Smidts; Ch. VTarieanes; Aug. Bonneel, directeur; Al. ^*an Kerchoven. koster; L. De Wilde, ïihipstimmerman; Van den Broeck, '-"ictor, bediende; J. De Pauw, overste ier Samenwerking; Fr. Verdoodt; L. Steunt; Wwe Mamprys; Wwe I^ejon; 3. De Geter. St'.'Amands J.-E. Joos, iaiwlbouwer; Gb> De Dec-\er, n'KHser; J. Dé I^oose, "laiidljonwer; B. Van Hiôlegtetn, mandeanaker: A. Kio-vg-im, id.; P. Van Hk>vercerer, land-bouwer; E. Biesemans, kleermaker; F. âoeykéns, làndbcuwér, G. Walravens, >rouive vsknecb t ; A. Miivs, înar.denna-cer; 1". Van Pcrre. werkmaiifL. Speoc-çaert; Petrus \\ illaert, landbouwsr; F. îerreles, werkman; .T. Me.rkéns, land-jouyrer; Frans De Sc-hutter, handelaar: 5h-. De Schuttcr, id.; H. Van Ranst, ândbouwer; L. Van Ranst, id.; A. Ca'u-varrts, id.: Fr. Mars, brduweisknecht; V Vandev.were, werkman ; Jan Steve-îe, id.; E. Delbrouck-Goffin; L. Dettiè-re,; J. Delbrouck-De Leeuw; Laureys we}, landbouwerv'L. Yvens, id.; G. jeernaert, id.; Adolf Hevvaert, id.; {Wordt vcrvolgd). | VOOR 'S LANDS DIENST GROEPV OPGEROEPEN i Het «Belgisch Staatsblad» van van i daag, Zondag, geeft dit besluit ; • De mannen, die door de Wervings î of Beroepscommissies bij groep vij: - werden ingedeeld (gehuwde manner . geboren na 30 Juni 1881 en voor 1 Jul ; 1886) zullen op 1 Juni 1918 in werkelij t ken dienst treden. De belanghebbenden zullen een oproe- - pingsbevel ontvangen waiaroip de plaats ; zal aangewezen zijn waar zij zich moe s ten aanmelden. Een kosteloos treinbilje î zal bij dit bevel gevoegd zjin. Degenen die van verblijfplaats ver i anderden na hunne verschijning vooi i de Wervings- of Beroepscommissiieî zijn verplicht (indien zij dit niet vroe- - ger deden) onmiddellijk hun nieuw ■ adi*es te doen kennen. , a) aan den kommandant van het on-t derriclitingskamp n. 4, Belgisch leger, l te Auvours (Sarthe), indien zij in Frank-rijk of in onbezet België verblijven ; • b) aan den directeur van den mobili-satie-dienst, Lupius Street, Londen, S. W. 1, indien zij in Groot Bretanje ge-i vestigd zijn. » c) degenen, die op 15 Mei 1918 geen • oproepingsbevel ontvangen hebben, zul- ■ len, op dien datum, de hierboven veir-inelde krijgsoverheden moeten verwit-tigen. \>wwv ...... « EET LDÎIEHEÉIÂI6ESES Een nieuwe conferentie om den toe-stand der krijgagervangenen te regelen is te Bern begonnen ondeir leiding van den voorzitter der Zwitsersohe Confe-deratie. België en Frankrijk zijn er ver-tegenwoordigd. Maar terwijl de vorige ond'érhandeliTigen langs onreohtstreek-schen weg plaats grepen, terwijl een en andere partitj afzonde-rtlijk hun notas indienden, hun aanmerkingen en ant-woorden overhandigden aan een verte-genwooirdiigier van de Zwitseirsche re-geering, vereenigt de nieuwe conferentie de afgevaardigden van de bondge-nooten en die van de centralen aan dezelfde tafel. Tôt dezen maatregel werd besloten om de beslissing van nieuiwe overeenkomsten te verhaasten, betref-fende het uitwisselen vain nieuwe reek-sen krïjgsgevangenen. Het sekretariaat van de conferentie is toevertrouwd aan officieren van het Zwitsersch leger en aan ambtenaars van het politiek département. »■ '■ '%/\A/WV ■ ,■ VOOR DE SOLDATEN MET ZIEKVERLOF Om te werken Het bureel voor de landbouw en nij-v^rheidsverloven van het Tehuis voor den Belgischen Soldaat, is werkzaam voor de herstellenden aan wie hun ge-zondheidstoesland toelaat zonder schade ■ voor hun gèzond'heid te werken. De herstellenden die wenschen te ar-beiden tijdens hun verlof in die provincie, en wier gezondheid daar goed ge-noeg voor is, worden dus verzocht te schrijven aan het Tehuis voor den Belgischen Soldaat, 29, rue d'Astorg, Parijs, en daarbij aanduiden : 1. Hun stiel ; 2. Den duur van hun verlof ; 3. Den datum waarop zij in herstel-iingsverlof zullen gaan. Het Tehuis van den Belgischen Soldait zal trachten, zooveel het in zijne macht ligt, hun een onderkomen in een Frànsch département te verschaffen. ■ — yi/wvT—— — ——— ——— j DeiJiscbietingvanDe Panoc Londen, April. — De Britsche vlootoverbeid aeelt het volgende mede •ver het Duitsche legerbericht, waarin de hfischicting wordt gemeld yan de . kfïjgsinst'iîlingen nabij de Panne » : De nnfier-admiraal beveivoerder in Dover ?eint dat enkele obusser. waar-schijnlïjk cîaor Duitsche torpedojagers afgezonden, nabi j de Panne en in den f emîrek zijn gevallen tusschen l ! uur i2 minuten en ! i uur L' ! op 0 April. « Dczk obussen vielen verstrooid over eene wijds uitgestrektheid. De meesten waren je kort gsschoten en vielen in de zee. Men kon nicts waarnemen tenzij nu en dan het oplaaien van enkele vuur-monden. Schade is het vermelden on-waard. » 1 SPORT WIELRIJDEN IN «ET PRINSENPARK "LE TROPHÉE DE PARIS" , Indien het weder gunstig blijft zal [ heden, Zondag, in het Prinsenpark te . Parijs, de « Trophée de Paris » betwist worden in eene koers van 50 kilomete'r . achter zware motoren. Vijf bekende ; stayers zijn ingeschreven : Léon Didier, . Bruni, Colombatto, Verkeyn en Larrue. ; Nagenoeg van gelijke kracht, zullen dé-] ze vijf renners ongetwijfeld een zeer; be 1 angwekkende koers leveren. , De zware motoren die voor het eerst, dit jaar, weer op de « piste » komen, zullen bestuurd worden door Pasquier,; Sandy, Moreau, Colonna, Fossiér en1 Barrau. Zeer intéressant belooft ook de lang-, verwac.hte strijd te worden tusschert' Oscar Egg en Marcel Berthet, de mede-; dingers voor het uurrekord. Beiden zijft in uitmuntenden vorm. De match zaj als achtervolgingskoers plâats grijpen. Verder wordt het programma aange-vuld met den « Prix de la Tourelle » en den « Prix d'Australie », waarvûor zich 50 sprinters zullen meten. Begin om 2 u. 1/2. De velodroom ligt op 500 meters van Metro-Auteuil. INTERIM. g*" 1 ■■ mmm IN HET LEGERBEVEL Generaal Gillain wordt algemeen stafovérste Luitenant-generaal Rucquoy, alge- j meen stafoverste van het leger, wordt,-1 op zijne aanvraag, van zijn ambt onthé-j ven. Hij herneemt het bevel over van de 5" legerafdeeîing. , De tegenwoordige bevelhebber van' deze afdeeling, luitenant-generaal Gillain wordt door den koning tôt hét ambt van algemeen stafoverste geroepen. Luitenant-generaal Détail, onder-over-ste van den algemeenen staf, neemt het bevel over de 8® legerbrigade en wordt in den staf vervangen door'kolonel De-lobbe, die thans eene brigade aanvoert, en eerti jds bevelhebber was van het 7« linie-regiment, dat het eerst met het kruis der Leopoldsorde werd vereerd. #** Luitenant-generaal Gillain, was kolo-nel toen de oorlog uitbrak. Hij voerd« het bevel over de Ie brigade ruiterij. Hij werd tôt generaal-majoor bevorderd op 6 Maart 1915, tôt luitenant-generaal op 17 Januari 1917. Hij voerae het bevel over de vijfde legerafdeelmg. Generaal Gillain diende in onze Afri-kaansche kolonie; hij nam deel aan den veldtocht tegen de Araabsohe silaven-handel en werd, wegens heldenfeiten, in 1896. met eereteekens bgiftigd. IN AMERIKA De Doitscbers beraamden ee» levai in Kaoadi i t • ^ Washington. — Professai* Earl Spër-ry heeft aan de ondercommissie van het Senaat, die belast is met het onderzoek naar de daden en kuiperijen van het Ge r maan sch - A merikaan 9ch verbond, verSuaard dat Duitschland de inpalming van Kanada in de Vereenigde Staten voorbereidde. 550,000 Duitsche rseervis-ten in de Vereenigde Staten verzameld waoh-tten destijds nog- slechts op het overeengekornen sein. 111 —— \WM » - — *'■■■■- » ■ ■ IN HOLLAND Het dure le ven Amsterdam. — De Haarlemsche be-richtge\er van het «Iiandelsblad» meldi dat de troepen die de tegen het dure le-ven betoogende menigte in bedwang moesten houden, aangevallen weirden. Daarop gaven de troepen vuiur. Een voorbijganger werd gedood en drie kinderen gekv/ttst; Op verschillende puriten van de stad hebben de troepen en ds politie de menigte met den blan-ken .sabel gechargcero en verscheidene personen gewond. ONLUSTEH IN DEN HAAG Londen, 13 Apiil. — Men meldt uifc den Haag dat. nieuwe onlusion in deze staxl zijn uilgebroken. 1 De politie heeft op de menigte gescho-ten.Er zijn twee dooden en vijftien sra-wonden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes