Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

627562 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 20 Avril. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 26 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c53dz0469x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

| «fggawCTWg, Nrg49. ZATÊRPAC, 26 ÂptTfc ÎSIS.'i HET VADERLAND gleine aantondigiagen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Beîcjsch dagfciad, ¥oorI@opig te Parijs, 3? Place des Deux~Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Ret- nommer ; 5 centicm (Front en Frankrijk). 10 eeniiem (ttnâere landea). Pep maand (vcoruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr- BELGIE KRIJGT ZIJN LOON I Engeland wil het IrtililïfW - i ii I Eene rede van Minister Bal four Qonderdag avond werden afgrevaar Hgden van de Belgische regeering i\ \onden ontvangen door het Franco-Bel isch handelscomiteit. Te dier gtlegenheid sprak de Britsch, mister van buitenlandsche zaken een mie redevoering uit, waarin hij on 1er meer zegde : Wat men niet kent en wat m en vee leter zou moeteo kennen is de behan leling- waarvan Duitschland koelbloe lig en stelselmatig vanaf de eerste gru çelen België heeft onderworpen. De in «1 van het Duifeche leger, de misdader loor dit loger gepleegd zijn vreeselijke nrergetelijke dingen. Ik weet niet o: le langzame, stelselmatige folteringer lie België sedert de Duâtsche overweldi jng ondergaat niet vreeselijker zijr jlfs wanneer men ze bedenkt, ofschoor |j minder dramati9Cih voorkomen dar eeerste gruwelen, die het bloed deden loHen in de aderen van de metnsohhedd. Want, welke taak hebben de Duit-chers aangevat ? Eerst en vooral heb-len zij zich er op toegelegd handel, nij-erheid, de vermogiens voor handel en ijvertieid te vernietigen bij eene natie 5e hun nabuur was, bevriend met hen a die zij zich verbonden hadden te be-Ehermen.Koelhloedig en, zij bekennen het zelf, jrheugen zij zich bij de gedachte dat, îdien morgen de vrede werd geteekend, et Belgisch vernuft, het Belgisch kapi-ïa!, de Belgische nijverheid, de Belgi-ete ondernemingageest op zijn minst ange maanden zullen noodig hebben un opnieruw met Duitschland te kun-en cancurreeren. Dat is het eerst© wat e Duàtschers deden. Een andere aanslag bestond in het belbloedig en opzettelijk ontrooven aan Sgië van al wat nijverfheidsmaiteriaal M, grondstof, produetiemiddelen voor i nijverheid onmisbaar. Ben inval van de Hunnen of van an-5re Barbairen doorheen een land waar 8 akkerbouw een groote uitbreiding sm brengt wreedheid meê en onhei-ffl.$aar, per slot van rekening, is het nmogelijk den grond van een land te wietigen. Het aldus verwoeste land m na een kort tijdsbestek, soms na si zeer kort tijdsbestek, zijn ouden Wîiouwvooispoed weerkrijgen. Maar, ®neer het de ingewikkelde werktui-® van den nijverheid betreft, in een Bd met mijnen en fabrieken en men - nadien ganscèi het vaste kapitaal plun-i dert, een levensnoodwendigheid voor de - nijverheid, dat, voorzeker, slaat een die-per wonde, een moeilijker te genezen ; wonde dan al het leed door den een-; voudigen doortocht van een invalsleger ■ veroorzaakt. Het is een onnarekenbaar nadeel dat de Duitschers, met voorbe- l dachten rade, berokkend hebben. Aan - de fabnieken en aan nijverheden van ■ een land dat niet onder de grootste in ■ Europa telt, maar dat zeker een der eer-• ste Europeesohe naties is op het gebied i van mijnen en van andere nijverheden. , Sprekend van de herstelling van Bel- ■ gië na den oorlog, zegde M. Balfour : « Ik ben overtuigd dat de bondge- ■ nooten de beste voornemens vormen. Het lis mogelijk dat Franlcrijk zijn eigen vraagstukken hebbe op te lossen, i die vau bijzonderen aard zijn; maar ik ben overtuigd dat Groot^Bretanje en Amerika hun best zullen doen om deze groote taak te voleinden. Wat mij geen oogenblik doet twijfelen aan het slagen van deze taak is dat wij in den Belg zelf den beste n bondigenoot bezitten dien men hebben kan. (Tœjuichingen). Niets is verhevener dian de taaie vol-harding van de bevolking, zij weze Vlaamsob of Waalsch. Het is trouwens een Duitsch uitvind-sel dat er vijandschap bestaat tusschen deze twee helften van het Belgisch volk. Het uithoiudingsvermogen van het Belgische volk, welke taal het ook spre-ke ôf tôt welk ras het ook behoore is de zekere waarbopg voor den uitslag van uw streven. De heldhaftigheid der Belgen zal in de geschiedenis opgeiteekend staan als de merkwaardigste en veirsterkendste gebeurtenis van dit tijdperk zoo rijk aan groote gebeurtenissen. De minister van België het woord ne-mend na M.Balfour, bedankt dezen voor de redevoering die hij zooeven uitsprak en die zegt hij «de Belgische harten met vreugde en fiea*heid zal vervullen». « België strijdt steeds vol vertrouwen in den einduitslag, zegde hij, het weet dat het îichten van nieuwe dagen zal volgen op dezen zwairten tijd, en dat het in de volheid van zijn politieke en huishoudkundige onafhanRelijkheid de baan van den vooruitgang zal kunnen volgen, ondersteund door de edelmoe-dige volken die het de plaats laten inne-men waaxop het recht heeft tusschen de natiën ». DE SECTOR ■ HOUTHULST-PLOECSTEERT mmchùin \ S < ? mm sixfch^ote ' - "V" ■ Wiy£leij\r\ SLJmp 'j) Zonneoeh'e TTlVestôeh \ Krumenc/jercis I / VP^c,.'L ■( 5 Z/Z/âtete^^Qs. H'ycbuschv^'^ Q°Z-' il t.,9^ '<- V |Nj/[/g//7 7i!icbek& °wniiztcle Qy. j^ards 1 l/j l'j:?schà£te ïtftoutfyem WW Kk/j'era/iem CQm/nçsy6. i ■' fun!cJ P£Lt^A^K,i. Quesnoy ■ V°0R 'S LANDS DIENST POEPV OPfiEROEPEN 7_^'r:|oisch Staatsblad » van van-Hve' m» »ce^ dit besluit : V> Bp.ff-' nen' door de Wervings-Bsrder/ Pscommis-sies bij groep vijf H^en n^Adefld. fe^huwde mannen ■ a Jun-i 1881 en voor 1 Juli 1886) zullen op 1 Juni 1918 in werkelij-ken dienst treden. De belanghebbenden zullen een oproe-pingsbevel ontvangen waarop de plaats zal aangewezen zijn waar zij zich moe-ten aanmelden. Een kosteloos treinbiljet zal bij dit bevel gevoegd zijn. Degenen die van verblijfplaats ver-anderden na hunne verscmjning voor de Wervings- of Beroepscommissies zijn verplicht (indien zij dit niet vroe-ger deden) onmiddellijk hun nieuw adres te doen kennen. ! a) Aan den kommandant van het on-derricMingskamp n. 4, Belgisch léger, te Auvours (Sarthe), indien z-ij in Frankrijk of in onbezet België verblijven; b) Aan den directeur van den mobilisa tie-dienst, Lupus Street, Londen, S. W. 1, indien zij in Groot-Bretanje ge-vestigd zijn. c) Degenen,' die op 15 Mei 1918 geen oproepingsbevel ontvangen hebben, zullen, op dien datum ,de hierboven ver-melde krijgsoverheden moeten verwit-tigen.■ ■ ■■ ■ . ■■ ■ m ■ /n de Belgische school De Belgische school met Ieergangen bij brefwisseling, 110, rue de Rivoli te Parijs noodigt de Belgen uit, militairen en burgers, die genoeg gevorderd zijn in het Vlaamsch om een leergang te volgen, die uitsluitend in die taal wordt gegeven, zich te laten inschrijven op een der volgende Ieergangen : 1. Leergang va.n handelsbriejwisselinq (25 lessen) op losse bladen (zonder hand-boek) fr. 6.25. S. Leergang in de Nederlandsc/ie taal. Stijloefeningen voor meer gevorderden (2r> lessen) op losse bladen (zonder hand-boek). fr. 6.23. Prijs voor officieren fr. 25.—. Ds onrwiDDaars vas Tabara Van de hand van M. Pierre Daye, dit den veldtocht in Afrika mcemaakte ù zooeven in de Librairie Académique Perrin te Parijs een zeer levendig en schilderachtig boek verscheneii : Avec les vainqueurs de Tabora, dat eent Vlaamsche beioerking len voile waarn is, M. Renkin, minister van kolonien, schreef voor dit boek eene inleiding, waarvan vjij nog het volgende ontlee-nen : (Vcrvolg en slot) Zooveel inspanning en arbe-id zullen niet vruohteloos geweest zijn. De vrede zal ons in vreugde den oogst brengên dien wij in tranen gezaa.id hebben. Duitschland wilde onze kolonie over weldigen, ze ten minsfë bij den vfed'' gedeeltelijk bezet hevudeu en aldus, volgen s de gelegenheid, er den afstand of de verdeeling van opleggen. Onze gren: werd eohter verdedigd en wij zijn het, die, daairentegen, haar kolonie zijn in-gevallen en er een gedeelte van bezetten dat vijf maal grooter dan België is. De integriteit van onze koloniale be-zittingen, die reeds gewaarborgd werd door de plechtige verklaring van onze groote bondgenooten, bevindt zich nog verzekerd door ons militair optreden. Niemand had zich op het einde van 1914 kunnen voorstellen dat België,toen reeds bijna bezet, nog tôt de inspanning bekwaam zou zijn die het in Afrika heeft geieverd. De veldtocht in Afrika is voor geheel de wereld een verbazende en nieuwe bevestiging van den geest van kracht en vrijheid die het Belgisch volk bezielt. Het loyalisme waarvan de volkeren in Kongo het bewijs geieverd hebben tijdens dezen veldtocht is een getuige-| nis die ons bestuuT tôt eere strekt: Nim-mer heers&bte er m^r rust in onze kolonie, nimmer kweten de inboorlingen zich beter van hun plichten jegens de overheid, nimmer hadden zij hooger gedlach't van België. En ziehier dat, als een verbazingwekkend verschijnsel, in de troebelen door den oorlog veroorzaakt, de economische voorspoed van de kolonie zich bevestigt, haar uitvoer groeit aan, en de Afrikaansche bodem. die later dochter in het Belgisch gezin, schijnt aan het moederland de eerste vruchten te bieden van den pirachtigen bloei die, in de komende tijden, de standvastigheid van het Belgisch volk loonen zal. De oorlog heeft onze bezittingen in Afrika steviger gemaakt. Hij heeft on-verbreekbare banden geknoop't tusschen ons en de zwarte bevolking waarvan wij de voogdijschap op ons genomen hebben en waarvan wij den vooruitgang wenschen te verzekeren. Welk ook vroeger de meeningsver-schillen van de Belgen moc-hten zijn aangaande de koloniale kwestie, heden is er niet één meer die den afstand van een enkelen duim gronds in Afrika niet als een openbare ramp zou aanzien. Maar het is noodig een openlijke hul-de te brangen aan de nauwgezette krachtdadigheid die generaal Tombeur, overeenkomstig onze enderrichtingen, pan den dag gelegd heeft in het stipte nakomen van de konventies van Den Haag. De regeering houdt er aan de Belgische officieren en soldaten te bedanken die, als antwoord op haar oproep, deel genomen hebben aan dfen veldtocht in Âfrika. Het Belgisch leger heeft ruimschoots de keurmanschappen geieverd die er voor het leiden en enkadreeren der zwarte troapen noodig waren. Onder bevel van generaal Tombeur, hebben de hoogere officieren al hun uit-stekende hoedanigheden doen blijken. Gansch een vurige jeagd, is opgestaan voor de verdediging van onze Afrikaansche grenzen en voor het straffen van den vijand. En nu, keeren wij liefdevol onze ge-dachten naar de dapperen die gin der verre gevallen zijn en die, als slachtof-fers van een grooten plicht dien zij edel verVuld hebben, bedolven liggen in de woestijnen van Afrika. Zij hebben, in hun offer, de groote voorloopers gevolgd die, op het einde van de XIXe eeuw, den slavenhandel verdreven en de grondslagen van onze kolonisatie leg-den. Zji waren niet de soldaten van de hegeerlijkheid en van den haat, maar de ridders van de beschaving en het recht. Weggeinaaid in de kracht huriner jeugd, leven zij voortaan in onze harten en het dankbare vaderland behoudt, als een schat, hun herinneïing en liun voorbeeld dat, door de geslachfcen hesn, in de ziel der Belgen, den eeredienst der verheven deugden hoog zal houden, Voor de Oorlogsinvalieâea Het Bestendig Komiteit der Bondgenooten, ingericht door de verschillende regeeringen van de Entente,voor de stu-die der vraagstukken de oorlogsinvalie-den aanbelangend, vestigde onlangs zijn zetel te Parijs, rue du Bac, 102, in een hôtel waar versc-hcidene afdeelingen vergaderd zijn van het Instituut der bondgenooten, wiens inrichting, beslist werd tiidens de vergaderinig van het komiteit, te Londen gehouden in De-cember j. 1. Dit Insituut der Bondgenooten zal de diensten van internationale dokumenta-tie bevatten, alsook eene bibliotheek met boeken, st.udiën, antikels en dokumen-ten van allen aard, de invalieden be-tréffend en een muséum van kunstlede-maten, toestellen in gebruik in de. ver-•schiillerïuc verbondene landeri of bij neutralen en vijanden voor de vermink-ten.Een tijdsohrift der bondgenooten, or-gaan van het bestendig .komiteit en van het instituut ,zal binnen kort verschij-nen. Het zal oorspronlkelijke artikelen en berichten voor 'oorlogsinvalieden van aile Janden publiceeren. In afwachtinig van de voltooiing d«zer diensten heeft het bestendig komiteit der bondgenooten eene permanentie ge-vestigd in zijn hôtel. Het Belgisch komiteit, is sâmenigesteld als volgt : De heeren Alleman, luitenant-feolonel Boset, kapitein Gharpentier, Dr Delten-re, Dr Hendrickx, luitenarutHkolonel Le Brun, ikommandant De Renesse, Dr Stassen, senator Thiebaut, Dr Waife-laert.1 1 ■ m DI nsTM aman Hierbij het afschrift van een doku* ment ons juist uit bezet België toege-komen, en toonende welke kuvperijen de aktivisten moe(.en gebruiken om zich een gehoor te verschaffen. Vlaamsche Propagande Bureau 41, Belliardstraat. Brussel ,den 8 Februari 1918. Vlaamsche vrienden, Wij noodigen U dringend uit de uit-roeping van Vlaanderen's onafhanke-lijkbeid te Mechelen bij te wonen. Deze plechtigheid gr.ijpt plaats op 10 dezer, ten. 12 u. 1/2 's middags (D. U.), in de Nationale Schouwburig (Salle de Paris), op den Bruel. MM. Ver Hees en Van Mieghem zullen er het woord nernen. Men wordt vèrzocht, gedurende de meeting, de eer-biedigste kalmte te bewaren; geen de minste betoogirtg zal toegelaten worden. Al de polïtiemaatregelen zijn genomen. Aile personén die begeeren de meeting bij te wonen, worden vèrzocht zich voor Vrijdag middag in onze bureelen te doen inschrijven. De deelnemers moeten hunne naam, voornamen, adres, geboortedatum en het nummer van hun kaart van « Mel-deamt » laten kennen; zij kunnen in onze bureelen, Zaterdag namiddag hun toelatingsbewijs voor de reis en de ijzerwegkaart afhalen. De reiskosten geschat op 10 fr., zullen teruggeven worden. Brengt vrienden niede; de betooging moet grootsch wezen. N. B. — Daar wij vastgesteld hebben dat personen, Zondag laatstleden, van ons vertrouwen misbrmk gemaakt-hebben, vinden wij ons verplicht, tôt ons groot spijt, toeaicht uit te oefenen. Na de meeting, zal ons personeel aan de deelnemers een geteekend kwijtschrift bestellen. De reiskosten zullen terugbe-taald worden tegen 'vertoon van dat stuk. Wij hopen dat gij ons dezen maatregel niet ten kwade zult duiden. HET CENTRAL PROPAGANDA KOMITEIT * " * * Men weet hoe in de « Salle de Paris » de Mechelsche Vlamingen de aktivisten ôntvingen, die zeM moesten bekennen dat zij, ondanks hun uitnoodigingen, de meerderheid niet hadden en dat er niets overbleef dan de Moîsche matten op te roi len en elders de hansworsten te gaan uithangen. — Zijt gij Vlamingen, vroeg op die vergadtering René de Clereq aan de Mechelaars. En zij antwoeft-dden : « Wij zijn Belgen » en handelden naarvolgens... ntsMciswsKBjJiiBi » ■' n wi«a»luaiuijuanaii waarvan de praktijk, ondanks aile be-proevingen, de onwankelbarc grond-slag zal blijven van onze vrijheid en de stevisste waarborg voor onze to&komst. HET SPORT DE GROOTE VQETBALMÀTCHEN FRfiNKRIJK-BELGIE De internationale ontmoeting Frank rijk-België, ingericht door het C. F. I. en de U. B. S. F. A., zal morgen Zondag,-3 u. 's namiddags, op het ter-rein van de Red Star A. G., 58, rue de la Chapelle te Saint-Ouen plaats grij-pen.Wij geven hieronder nogmaals de sa-menstelling van beide elftallen : Belgisch elftal Doel : Decoux. Achter : Swartebroeck'én Verbeek. Midden : Baes, Hanse en Guppens. Voor : Goetinck, Wertz, Balyu, Van Hegge en Van Gant. Fransch elftal Doel : Ghayrigues. Achter : Mathieu en Hanot. Midden : Ducret, Devic en Mercier. Voor : Poulain, Dartoux, Bard, Dar-ques en Triboulet. Het Fransch elftal werd dus, zooals het onze lezers zullen zien, merkelijk veranderd. Ducret vervangt Devic als rechtsch-midden. Devic neemt de plaats in van Lhermitte als half-midden. In de voorlijn verwisselen Dartoux en Darques van plaats en zullen rcspectie-velijk rechts binnen en links binnen spelen. Bard vervangt Maes als midden voor. Oe Belgen aan 't werk Terwijl de Franschen hun elftal nog wijzigen — 't is wel wat laat — oefenen .zich de Belgen op het terrein van de Red Star te Saint-Ouen met de grootste zorg. Men ziet dus dat zij niets ver-waarloozen om de overwinning te beha-len en eens te meer de Belgische kleu-ren te doen zegevieren. p Beigen, naar Saint-Ouen ! Het Belgisch elftal bevat alleenltjk' militairen die ons recht uit de loopgra-ven toekomen, terwijl het Fransch elf-tai slechts enkele «poilus» bevat. Wij doen een warrnen oproep aan de Belgen te Parijs om onze sporthelden, die onze kleuren verdedigen moeten, te gaan toejuichen. Opi zich naar het terrein der Red Star te begeven, aîstappen aan de terminus-statie van den Nord-Sud «La Chapelle». ! Do tramway Jardin des Plantes-La Chapelle en Opéra-Mairie St-Denis brengen 11 insgelijks aan de Porte de la Chapelle. Het terrein van de Red Star bevindt zich op 500 meter. INTERIM. WIELRIJDEN HET PRINSENPARK Het Prinscnpark kondigt voor Zondag aanstaande 2 u. 1/2 zijn vermaarde en klassieke «Omnium» aan. Deze zonder-linge koors bestaat in het in lijn stellen van den besten sprinter, den besten stayer en den besten baanrenner. Zij moeten den prijs betwisten in drie op-eenvolgende reeksen, de eerste in snel-heid, de tweede achter motors en de derde achter tandems. Oscar Egg, de vermaarde Zwitsersche renner werd natuurlijk voor deze koers ingeschre-ven. Zijne drie tegenstrevers zullen de drie winterkampioenen der snelheid. van halfe fond en van fond zijn, het is te zeggen : Dupuv, Sérës en Godivier. Met vier mededingers van zulke waar-de zal het Omnium zeer aantrekkelijk zijn. Op hetzelfde programma : «Le Grand Bêlais» (Amerikaansche koers met 15 ploegen met verplich tende aflossing aile drie ronden); de «Prix de Floréal», eene afvallingskoers, enz. In geval van slecht weder zullen de koersen in den Wintervetodroom bc-twist -worden. Om dsTerminklen teplaatsia Het laatste nummer van De Belgische Verminkte bevat een degelijk artikel, geteekend Een werkersjongen, Pol Van Avermaet, over het plaatsingswerk der .verminkten. W i] geven het hier weer en wenschen aan het kranig blaadje dat zijn oproep voor nieuwe abonnenten onder de burgers ruimschoots beantwoord worde (1). In mijne vorige artikels heb ik de inrichting en de werking eener werkbeurs besohreven. Ik heb doen uitschijnen dat eene werkbeurs, om degelijke plaatsin-gen, te kunnen doen, moet geholpen worden door aangeslofcen vakvereenigin-gen. Nu, wil ik mij nader bepalen en trachten de onmogelijkheid te bewijzen van het stichten eener afzonderlijke werkbeurs voor vermirikten. Zonder de medewerking van plaatse-lijke werkbeurzen is een algemeen plaatsingswerk gansch onmogelijk, om enkel te spreken over het werkaanvra-gen.Het is noodig dat de werkaanvrager zich ten bureele aanbiede om door den bediende der werkbeurs ondervraaigd te worden nopens vakbekwaamheid, ge-zondiheidstoestand en den aard der plaast welke de belamghebbende wil be-komen, enz. Wel heeft men op de werkbeurs werkaan vragi ng?b r ieven «f kaarten. waardoor men aile noodige inlic-htingen kan bekomen om degelijke plaatsing te dooen, maar d'an dient de werkman ernstig te zijn. Ik spreek over ernst, ja, zeker ! Men vergete niet dat op 't papier alleman goede ambachtsman is. O ! allen hebben het maximum loon gewonnen, ze hebben allen een onberispelijk en ze-dig gedrag. Niemand is onregelmatig in 't werkhuis, ze zijn allen vlijtig. Maan-dag vieren, dat kennen zij niet. Zij ko-men nooit naar 't werkhuis met schele hoofdpijn. veroorzaakt door drankmis-bruik.Om van al die zaken, die geene bij zaken zijn, goed op de hoogte te geraken, njoet een algemeen plaatsingsbureel ingericht worden hetzij door hulpplaat-ïingsbtireelen bij haar aangesloten of door mannen van de beroepsvereeni-girug.Eene werkbeurs kan enkel eene faam verwerven met werkman en meester be-tioorLijk te voldoen : de werkman op 't jebied van loon en werkvoorwaarden en met aan den meester eenen goeden gast i,e bezorgen. Men kan doen opmerken dat in dor-pen en steden mannen zullen gevonden worden om al de noodige inlicht-ingen te verschaffen. De genegenheid voor de werkbeurs van sommige lieden mag voorzeker niet in twijfel getrokken worden, doch stel- lig is het ook dat iedereen eene voorin-genomenheid koestert en tracht dooi aanbevelingen, de genegenheid der lieden te winnen voor de eene of de andere zaak. Het meerendeel der aanbevelers bandelen uit eigen belang en vragen zich niet af of er degelijk wei'k verricht wordt. Zij prijzen ook den vereenagings geest niet aan iets wat onmisbaar is voor een goed plaatsingswerk. Om dikwijls noodlottige gevallen te voorkomen moeten de werkbeurzen over snelle verbindingsmiddelen beschikken. Bij voorbeeld : de spreekdraad. De uitnoodigingen per brief zijn di'kwijls on-voldoende. Hert gebeurt dat de uitigenoo-digde werkman zich slechts des anderen daag of twee dagen nadien ten bureele kan aanbieden. Soms is de plaats in,ge-'nomen. Dan heeft de werkman voor mets onkosten gedaan. Dergelijke voor vallen laten eenen sleohten indruk. Men zou zulke voorvallen moeten kunnen vermijden. 't Is waar, doch ver-geet niet dat voorzorgen genomen worden van wege de werkbeurs opdat die feiten zich niet zouden voordoen. Niette-genstaande de grootste opledtendtheicl, gebeuren dergelijke zalœn van tijd tôt tijd. Er zijn meestere, die zich terzel-vertijd tôt verscheidene werkbeurzen wenden o-m een werkman te vragen, Zoo komt het dat er 90ms twee werk-vragen en twee werkaanbiedingen over-een gebracht orden en sleohte eene op-lossing.lçan bestaan. Wanneer het pm-fijt op 't spel staat kan er voor sommi-, gen maar al te dikwijls geen spraak zijn van reohten handel. Die voorvallen zàjn niet aMijd toe te schnijven aan den sleohten wil van de meesters, de nala-tigheid van de werklieden is soms niet-te verschoonen. Voor mij schijnt het zeer moeilijk of liever onmogelijk het plaatsingswerk der verminkten samen te trekken, in duidelijker woorden eene werkbeurs te stichten uitsluitend voor de verminkten. Na den oorlog worden de verminkten verspreid. Elk zal trachten deouder-lijke en vroegere woning te vervoegen. om daar zijn brood te verdienen.Zij zullen elkander niet meer voelen. Zij zullen enkel van tijd bot tijd door het blad-hunner federatie samengeroepen worden om hunne belangen te besprek'en en te verdedigen. Gezien het klein getal der verminkten die zich gaarne zullen verplaatsen ter oorzake hunne lichamelijke gebreken, de moeilijkheid voor het inrichten van eene degelijke werkbeurs, de groote onkosten die vereiscM zijn, vind ik hel geraadzaam het plaatsingswerk der ver-minfeten toe te vertrouwen aan de reed» bestaande erkende federatiën van werkbeurzen gesteund op de vakvereenïgin-gen.(1) (Jaar-abonnementen voor burgers fr. 5.00. Inschrijven bij het Beheer van « De Verminkte », I. M. I. O., Port-Vil-, lez par Vernon (Eure).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection