Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1449 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 10 Mars. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k06ww7856w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«fin " 1 fr. ner reffel & ■«««•. « Kleiae aankottdigwgen : 1 fr. per regel Groote id- Mi overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. 't f ^Smmmîir : — —————— w®® vernea mmmm mrnmmimi isss«Bsa *mm mmmmmm gyggggg j Belgisch dagMad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LE© VÂN GOETHEM, Directeur1 Het nummer : 5 cumtiem (Front en riiûltHJXj, 10 cfntiem (ândere laûjden). Par ataand (vesrultbetaald) Ffaûjiïij'k i.25 fr, Engeland"2 sh. Hôllaad 1 gld. 25." Elders 2.ÛÛ £v — ■uan*:."'"! ■ ■■* ■ 1 - i. ■»■«■■■ !■■• *.wpi ii««ih«' ^ EEN RAID OP PARIJS IGotlia's oyervliegen de stado Slachtoffers en stof • _______ -S«iK«>Jnô OFFICIEELE mededeelinc j aarav i 23 uur. — Een vijandelijke vliegtui- fronl I eenraid heeft plaats gehad. zen I Het alarm n. 2 weird gegeven oui deli. I go u. 50. Vliegtuigen werden aangokon- waaa I digd* op de Parijsche agglomeratie sfce- nam. ■ vaiend. Onze vliegtoiigen zijn onimiddelijk ■ opgestegen. ■ om 22 u. 30 werd het vallen van boni- un I men vastgesteld. van Men signaleert slachtoffers en stoffe- sctTli B tii'ke sohade. <*e p I Nadere bijzonderheden ontibreken. oerst ! Meer uiitgebreide inlichtingen zullen ■ medegedeeld worden zoodra ze zullen "V; I bewaarheid wezen. J^*. Vdll . I ERZIJN MINDER SLACHTOFFERS **8* DAN CEDURENDE "aar DEN VORIGEN RAID hiy 1 u. 50. — Het alarm gegeven te Pa- ■ rijs om 20 u. 50, werd opgeheven rond £elen I middemnacht. sen 4 Volgens de eersta inlicihtingen, zou- aan < ■ den versoheidene vijandelijke flotieijen ■ erin g«hikt zijn onze lijnen te over- I scbrijden en de stad op versc-hillende ]uc^{ I punten geraakt hebben. , I Vaa nu af, blijkt het dat een zeiker 30 ^ ■ aatiîal toestellen in het volbrengen hun- 07 g( H nu opdracht beleminerd werden door q( B tel weerviuiur cbetr batterijen en de be- q( ■ ji!j%heid onzer vliegers. ■ Mira het alarm gegeven was, brak u jyj ■ M apervuur der artillerie los, en een g-> jyj ■ jropt aarital toestellen der verdedigings- 04 m I zone hebben hiin vlucbt genomen. I Het aanfcal slachtoffers is nog niet ge- 31 jg Im, maar schi'jnt min aanzienlijk dan ■ denvorigen raid. 27 Ju I De waak- en hfulpdiensten hebben in ■ gode voorwaairden gewerkt en de nieu- jr ■ voorzorgsmaatregelen zjin afdoende ° ' ■ tfeken. '^e de el: I Gister, ii uur, wordt het volgend of- onclei ■ fitieel bericht medegedeeld : e I De Duitsche luchtaanvial van dezen Gjs ■ ®cht op Parijs werd ondernomen door van ( ■ sarizienlijke krachten. schoti I TIEN VIJANDELIJKE ^Het LUCHTSMALDEELEN vier I Tien à twaalf beschieitingsluchtsmal- den. ■telen volgden zich op in de richting ■ vin Parijs.' ■ De valleieai vasn de Oise en van de M» ■ Marne, aJsook de spoorlijn CEreil-Pa-Biijs werden dooir hen gevolgd. I Het alarm werd gegeven om 20 u. 37, ■ TOrafgegaan van de alarmschoten der "Aar ■feons; het vuur onzer artillerie werd van 2 ■Ppend om 20 u. 54 en beivige versper- Gekle ■%vuren van al de posten ten noor- pelt e ■den en ten nœrd-oosben van de hoofd- haar ■âd afge&ohoten, werden zonder op- van : ■®thoud) l>ehouden tôt op het einde van. met < ■M alarm. roastt I De vliegtuigen van de verdediging patria ■ het verschanst kamp namen de figure ■ tait ten getalle van 61. die d< ■ Om 21 u. hadden 30 vliegtuigen de waarc ■liifht genoanen; om 21 u. 15, 42; om 21 Ik ■ "• 20,45. Eene aanhoudende. gemdddeld- gehou ■®id van veertig vliegtuigen ten minste onder niet opgehouden boven de Parij- op ee ■4e agglomératie te kruissen. lijke ■ ^n aanzienlijk aantaJ vliegtuigen De ■tefd door de verdedâgingswerken afge- buurr ■^'rd voor dat zij Parijs konden be- — 1 De ■ «n zekere hoeveelheid bom men — ■*epden door den vijand uitgeworpen poets ■JP de onbewoonde straken van de boii- — 1 B enwijken. re-n* I DE SLACHTOFFERS neertj ■ net aantal slachtoffers tôt nog toe — 1 ■pkend js van nggçjj dooden en negen- — ' ■ ^rtig giewonden. linker ■. 7 valspunten van de bommen, op — 1 ■,anJ^en in de gemeenten der omstre- wel c I,"' ziin veel minder talrijk dan in den — 1 ■ raid. zegt c ■ - uilslagen, dse niet in verhoud baard Bn f6'1 ^ail8'rijkheid van den — 1 ■îooV W0I"den met alleenlijk uitgelegd kerbu B, r het in werk steilen van 't Jt B, * v<*schillige besohuttingsmiddelen —• ■î^en, artillerie, schijnwerpers, plaît. Bieir]'' niaar °°^ door de koelbloedig- — 1 ■seljjll"1®1 dewelke de bevolking de ver- We h ■%Jp ^schermingsvoorsehriffcen uit- ontplc ■iW"' aangeraden werden en den. ! ■ o;eîian de doeltreffendheid betwezen ons h ■ Oo'h » Max: 1 H net ocçpeublik zelf vïvq den lucht-J den p t stoffelijke schade -tir aanval heeft onze vliegdienst van ai- front, die in enge verbinding is met zen van het verschanst kamp, de vi; >m delijke vliegpleinen beschoten a m- waar de Duitsche vliegers vertrokl te- namelijk te Ville-au-Bois en te Eprc jk M. POENCARE OP DE BEPROEFDE PLAATSE n. Om 24 u. 30 begaf zioh de Presic van de Republiek, vergezeld van 1 :e- schillige leden van de regeering en ■ de prefekt van politie, naar de bijz derste beproefde plaatsen. 3n 3n M. J. L. DUMESNIL TE BOURCI M. D'umesnfl, onder-staatssekreti van het Ministerie van d'en vliegdiei 5 begaf zich onmiddellijk na het ala naar het vliegplein van Bourget, w hij gedurande gansch den luehtaan a. vertoefde, om de verdedigingsmaa' ld golen na te gaan. Hij wenschte de le sen en de waarnemers geluk, die al u_ aan de verdediging deelnamen. m DE VORIGE RAIDS ,r" Ziehier de volledige lijst der Duits luchtaanvallen op Parijs : 1914 : e'r 30 Aug. — Vliegers, 1 dood., 4 verw n" 27 Sept. — Vliegers, 1 dood., geen. x 8 Oct. — Vliegers, geen, 3 verwond e' 11 Oct. — Vliegers, 5 dooden, 23 vei 1915 : J1- 11 Mei. — Zeppelins, geen, 7 verwo 'n 22 Mei. — Zeppelins, geen, geen. s" 24 Mei. — Zeppelins, geen, geen. 1916 : e~ 31 Januari. — Zeppelins, 25 dood., ge 'n 1917 : 27 Juli. — Vliegers, geen, geen. 111 1918 : ^ 30 Januari. — Vliegers, 45 dood., : e gewonden. De raid van Vrijdag avond was c de elfde, die de Duitschers tegen Pai j ondernamen. EEN GOTHA NEERGEHAALD n Gister morgen vond men in het wo ,r van Compiègne een Gotha, die neer schoten werd bij zij ne terugkomet v den raid op Parijs. Het vliegtuig is gansch vernield. vier ingezetenen zijn verkoold gev< den. <y 0 |%H%| Na een raid op Pari ?, TABLE D'HOTE ■r "Aan tafel, middagmalend... Gerinl d van zilverwerk. Gegons van stemmt f- Gekleitter van gleiswerk. Voor mij, 1*- pelt een jnffertje, bruisend en natter I- haar dampend soepbordje uit. Lin >- van me, zit een corpulent meneer n met een bot rnes ap een roode se; roastbeeif le téêrven. Een grijsaard, n g patriarkalen baard, flankeert nu rech e figuiaal. Rond me hongerige mensch die de keuken van Madame Arnold e waardin van het spij&huis eer aan doe 1 Ik luister en stenografieer in mi l- geheugen wat er zoo al gekletst woi e onder Parijsche burgerluidjes die zi i- op een nachtelijk bezoek van vijanc lijke aeroplanen mogen beroemen. n De juffer voor mij tôt mijn recht* ^ buurman : i- — Schandalig, meneer. De andere, schouderophalend : a — Wat wi'lt ge. Poets, wederc n poets ' [. — Vrouwen doodsmijten ! En kinc ren. Hoofdgeknik van 't corpulent rr neertje. e — En op 't onverwachts... 1- — Wij zaten in een kelder, beke linkerbuurman. p — Wij 00k, biecht 't juffertje. M !- wel dertig man. n — Bij ons lag er wijn op flessche zegt de man met den patriarkal* J baard. En hij smakt met de tong. i — Heel intéressant, mee>nt mijn li 3 kerbuurman. 1 't Juffertje roept den kellner. a — Une sardine à l'huile, s'il vo i, plaît. Daarna, dramatiseerd : — Heel den bouw zat bij een geta! ■- We hoorden de bommen schuifelen ( r ontploffen. De muren der kelders bet i den. De vierde bom viel niet ver v< 1 ons huis. Madame Tripon riep opi hiaar ma -j den portier; e "■ » Men vertelt ons dat in bezet België , op 't einde van Januari, eene zendins van zes tôt zeven aanzienlijke personer uit Berlijn te Gent aankwam. Zij ga ven noch naam noch hoedanigheid tf kennen, maar men meende ze als hoofd-officieren, waaronder zelfs eien gene-raal, te herkennen. Deze zending liet voor haar verschij ■ . nen den volksvertegenwoordiger An-. seele, hesfcuurdër van «Vooruit.» en lea-. der van de Gentsche socialistische parti].Men begon hem te spreken over de aktivistisohe beweging en mein onder-vroeg hem eindelijk over de te gebrui-ken middelen tôt ri'ijmakiiig varf'^et Vlaamsche volk. Op die vraag, schoot Aniseele in eenen luiden lach. Zij ne laohlust duurde lang, tôt de verbazing van zijne zegsmannen. Op 't einde werd bij kalmer, en ver-klaarde rechtuit dat hij zich met zoon kluicht niet wilde bemoeien, en dat hij aile gezag zou verlieizen, indien hij zijne medewerking verleende aan soort-gelijke grappenmakeriij,, waarbuiten zich aile verstandige peirsonen zorgvul-_ dig houden. Onthutst, verklaarden de aanziienlij-ke personen van Berlijn dat zij bedîro-gen waren geweest. Een hunner noch-tans vroeg aan Anseele een onderhoud voor den volgenden dag. Men verzekert dat gedurende dit ge-sprek hij sprak over de inzichten van Duitschland nopens de miaaitscihappe-lijke wetgeving van België. Anseele luisterde met veel belangstelling. Zijne houding, wordt gezegd, boe-zemde betrouwen in bij den Duitscher, die zegde dat, om die maatsohappelij-ke kwestiën te regelen, Duitschland eenen raàd van 40 betaalde leden zou inrichten in België, waaronder 20 zou-den gekozen worden door den algemee-nen goeveraeur, 13 door de. Vlamingen en 7 door de Walen. Anseele zou er lid van zijn. Indien de verkregen inlichtingen juist zijn, zou Anseele spoedig hebben aan-vaard, tôt groote Voldoening van den Duitschen afgevaardigde. — Maar, vœgde hij erbij, ik stel drie voorwaarden aan mijne aanvaarding. — Dewelke, vroeg de Diiitscber,want wees verzekerd dat wi(j, ailes zullen deen wat mogelijk is om voldoening te geven. — Wel, zegde Anseele, het moet worden verstaan dat onder de 20 leden, ge-noemd door den algemeenen .goever-neur, er geen enkel aktivist zal zijn., want de werklieden willen er niet van hooren. Daarbij zal de algemeene goe-verneur een besluit afkondiigen, waar-door hij de bestuurlijke scheiding ver-nietigt. Eindelijk zal de algemeene goeverneiur eene proklamatie dœn uit-plakken, waarin hij verklaart van aile politieke scheiding af te zietn. De arme afgevaardigde, ■ die zich dicht bij de overwinning had gewaand, wist slechts dit te antwoorden : — Maar dat ailes is onmogelijk...En daarmede hield bet gesprek op. (Legb.). — Jules ! ils nous visent, zei ze. Maar Jules, trok zijn siaapmuts wat dieper op 't voorhoofd en zei : — T'en fais pas. Ils n'auront jamais que la peau et les os... Mijn tafelgezellen glimlachen. 't Juffertje vervolgt : — We zaten genepen. Gelukkig dat Meneer Détaillé de aandiacht boeide van 't publiek met ons de laatste schelmerij van zijn poes te verhalen... Rond mid-dernacht gingen we, een beetje angstig nog van de doorstane emoitie, terug naar 't bed. Maar ik heb geen 00g ge-sloten...— Chez nous, vertelt nu recihterbuur-man, on a rigolé et bu douze bouteilles de vin blanc. Hij streelt zijn mooien witten baard terwijl hij terloops naar 't menu kijkt... -- Wij waren enkel met tweeën in den kelder, zegt 't corpulent ventje aan een Sinaasappel plukkend. C'est dommage. On aurait pu jouer à la manil|e.. Hij babbelt nog van een op pensioen geste! den kapitein die 't beneden zijn waardigheid geacht heeft, in den kelder te vluchten... — Oh ! ces militaires, zegt 't juffertje, misprijzend. — N'est-ce-pas ? C'est de la forfanterie ! Ik slurp aan mijn koffie met genoeg-lijke teugj.es. Ergens in een hoek, luidt het : — Après 'tout, c'est une vaste blague, leurs Gotha's. 9 Maart 18. FRITZ FRAN6KEN. Wat de Betgen vaa lui Regeeriag eisckn ng Onze knappe confrater August M ten net, in vredestijd hoofdredacteiur v< ga- de «Nieuwe Gazet », voor den oorlog h te flimkste \^aamsche volksdagblad in Bt fd- gië,zagt in de «Telegraaf» wat de Belgf ie- naar aanleidinig van de acbivistiscl drijverij, van h-unne regeering wiillen. tijr « Al deze gebeurtenissen, zegt hij, b m- v.afcben voor de Belgische regeering 2a- Havre een zeer duidelijken wenk. ar- CENSUUR de er- Is dat inderdaî ui- het geval, dan heeft ze eindelijfk de go hït de richting ingeslagen. Veel te lang zij tegen over het act'ivism onverschill en gebleven. Maatrègelen als de afschra] ig, ping van enlkelle landverraders van < ;n. lijst der nationale ridderorden wart ar- slap, tôt op den rand van 't belachelij'k >n Als de Belgische regeering thans inzi« îij dat het er den Vlaamscben activiste ij. om te doen is, met medehulp van t rt- bezet tende macht een echte terreur i en het leven te roepen, dan is het waa il- schijnlijk niet te vroeg. Zaak is h thans voor haar, de loyale Belgiscl ij. burgers te lîeschermen en wel door : •o- de middelen, die haar ter beschikkir b- sfcaan. Een van de ^jpornaamste van d xd middelen is op het oogenblik... een coi tra terreur. ^e- « Men heeft van het Belgische goi ixi vernement verklaringen verlangd b e- treffende de Vlaamscbe quaestie. Me ;le heeft haar willen doen zeggen, dat i na den oorlog maatregelen zou nemei ne- die feitelijik zouden neerikomen op ee «r, sanctie van de Bestuurlijke Scheidin ij. en van ailes wat de Duitschers zoo? ul zegd voor de Vlamiingen hebben opg >u ricM. Geen loyaal B«lg hee u. daar ooit aan meegedaan voor a ne. les reeds omdat de regeering, daaron 31x1 trent geen besluiten te neemen hee! id zoolang ze deze besluiten niet aan h< parlement kan onderwerpen. Maar da st 00k, omdat iedere verklaring betreffei n. de de veranderingen van de verfhoudin in tussohen Vlamingen en Walen op 't ot genblik den sohijn zou hebben van ee .jQ capitulatie voor het activism ! En ieder regeering; die dat doet, teekent haar e ut gen doodvonnis. ,n « Wat het Belgische vol'k uit Havr te verwacht, zoowel binnen als buiten d grenzen van het rijk, — dat zijn duid( r_ lijke verklaringen ten aanzien van h< e. iandverraad.Er zijn reeds beeluitwette r. afgekondigd, die deze verachtelijke miï L daad betrêffen, doch deze wetten late: lq nog te vele mazen open. Er dient vei e. klaard, dat al degénen, die daadwerfe r. lijk een roi gespeeld hebben bij de z.g r_ zelfsiandigverklaring van Vlaanderen ie onder betichting van heulen met de: (_ vijand in oorlogstijd, voor een krijgf [e. raad gedaagd zullen worden, dat allen die uit de handen van den bezetter eei j., functie zullen hebben aanvaard, doo j het burgelîjik gerecht zullen worden te verantwoording geroepen, en dat allen n die hun naam geleend hebben tôt be )_ bevorderen van de Duitsche plannen ii België, aile schrijvers van activistisch m artikels of brochures en aile onderteake naren van het manifest voor de ver vlaamsching van de Gentsche Hooge ^ school, van al hun Begische burger rechten vervallen zullen worden ver IS klaard. Hetzelfde natuurlijk voor allen die aan Waalsche zijde, het voorbeelc der Vlaamsche aktivisten gevolgd heb ben, want er is nu 00k een soort «Raac van Wallonië» in den maak ! ,n « Dat eischt de algemeenheid van he '-1 Belgische volk van haar koning en haa' regeering ; en, , zijn eenmaal besluitei S in dezen aard afgekondigd, dan zullei 5 we pas voor floed de desertie in de ran ï_ gen der activisten gaan beleven, die, n; de ervaring der jongste dagen, reeds o{ *" groote schaal begonnen is. •s « De déserteurs vergissen zich echte! n schromelijk, als ze hopen, nu npg hur r vingers uit het spel te kunnen trekken « Scripta manent. » Et 't zullen niel n de méést verachtelijke activisten zijn 11 die het oordeel der Belgische justitif l" zullen blijven afw-achten. » Onze \Tiend Monet, zoo kantteekenl s- het «Belgisch Dagblad» erbij, vat hiei Q zoo meesterlijk als duidelijk samen ver 1- scheidenen ideën die we hier 00k ont- wikkeld hebben. >, De aanslag op de Belgische magistra-tuur, heeft den Begischen Staat tôt in 1- zijn grondvesten geschokt. De revolver van den Duitschen offi-■- cier op rechter Bilaut gericht, is een ontzettende daad van onberekenbare gevolgen. Wanneer de Belgische regeering niel allerkrachtigst en zonder verwijl in-grijpt moeten wij zeggen : « Het is het einde van België. a MEOWS m BEZET BEL&P " 1 1 * * * ■ ■*"*"?■ Tf P©OE HET LAND ,7 verhangen DE DUITSCHE GRUWELEN , ' ^'hrijnwerker, wonende in det bensstraat te Elsene, en die sederfc eei» Het Belgisch dagblad « Les Nou- tiental jaren aan een ongeneesbare ziek-velles », dat in Den Haag verschijnt, te leed, heeft zich aan een kapstok ver-(nummer van 13 Februari 1918), meldt hangen. dat de Duitschers den buurtspoorweg van Mechelen naar Putte hebben opge- LEENING DER GEMEENTE VORST broken en weggevoerd. . gemeenteraad van Vorst heeft toe- Anderzijds herinnert de « Telegraaf » stemming verleend tôt het aangiaan uit Amsterdam, dat daar een storm den epner leeriing van 750,000 feank bij het lijk tussohen Heyst en Knokke vernield Gemeente Krediet, teneindo te voorzien had, de Duitschers heel de bevolking, de noodwendigheden van den ln tri-met inbegrip van de vrouwen en kin- mester 1918. Insgelijks werd een lea-deren, hebben opgevorderd om de her- ning aangegaan voor het samenstelleri stellingen te doen. van een reserveifonds voor de volksbe* le Gent werd er gerneW dat na 11 voorrading. Februari, Duitsche patroeljes de wollen matrassen zouden komen weghalen. en 0OS r- VUIA M DE RE H iat er geene vergoeding zou betaald DE LIEFDADIGHEID TE GENT worden. Zij die hun matras niet binnen Niettegenstaande al het lijden der be* het vastgesteld termijn zouden afgele- volking weet zij nog blijk te geven vatï verd heltken zouden tôt 3 jaar gevang iiaire çroote liefdadigheid voor de rnee-3n 5,000 mark boete veroordeel<i wor- lukkigen. De kring «De Ware Vrien-< ^en. den» te Gent, deelde in enkele weken » otnr mfir15,000 frank uit aan de oorlogisweezen', nni E wvm,ËtDe véreeniging tôt steun aan slacbt-DE PLUNDERING offers der tijdsomstandigiheden haaldei ONZER BUURTSPOORWEGEN 25,000 frank rond om het lijden van De Duitschers hebben de buurtspoor- vele ongelukkigen te heeîen. Twee hon-wegen van Mechelen naar Putte en van derd dakloozen v/erden door hare zor-VIechelen naar Aarschot opgebToken. gen opgenomen. MMMEUk.WT ImIMMURG* HET VERKEER VAN VOERTUIGEN STPRFrcvjii . cm OP DE OPENBARE WEGEN ERFGEVALLEN Bij verordening van den goeverneur- Jîeer Pypopa, landmeter van heS ceneraal in België is besloten, dat aile *^adaster is te Hasselt plotseling overle- loor Duitsche soldaten geleide voertuii- n* ren, met inbegrip van de motorwagens, " ' ^ Hasselt is overleden de h-^er Mo» ip de stedelijke en op de landelijke reau» bewaarder, der pandrentiten. ipenbare wegen den voorrang op aile ^ieer Moreau telde 79 jaar en was ndere voert-uigen moeten hebben. Sint-Truiden geboreai Voor kruisende of voorbijrijdende baron de Pitteurs Hiegaert, goe< foeirtuigen en motorwagens van het verneui' van Limbuig: is overleden. iuitsch legerbestuur is de 'weg in ieder jeval onmiddellijk vrij te laten, 00k dan AANSLAG TE HASSELT vanneer vrachtwagens te dien einde Mevrouw P., was des avonds alleen ien steen- 0 kasseaweg moeten yerla- )e tuis wanneer de schel der voordeur en. De voerlieden moeten goed letten rinkelde : voor haar stond een ouda V de sein en door motorwagens gege- vr0,uw om een aalmoes vragende> Me. 1611 • vrouw P. vond d'e uur slecht gekozen DE GOEDKOOPE MIDDAGMALEN wilde de. deur sluiten, wanneer de TE BRUSSEL bedelares, die, zooals later bleek, een Tengevolge de aanhoudende stijging ™ai] w'as' °P haar wierp, liaar bij 1er prijzen der levensmiddelen, is de 'l-. vatte en trachtte haar in het irijts der goedkoope middagmalen ins- U1^ ® sleepen. Gelukkig rolden beiden elijks moeten verhoogd worden. gaaî]pad. Men betaalt thans : • Voorbijgangers schoten toe op heÊ a. Middagmaal met teisscheukomst gerucht betgeen den aanvaller op de er gemeente: uitgehaalt 0.50 fr.; ter vlucht dreef. Hij kon ongestoord ontko» ilaatse genomen 0.65 fr. men, b. Middagmaal zonder tusschenkomst er gemeente aan verbruiker, wonende LUIK ri een der 16 voorsteden van Brussel : nDncu,„ itirehaald 1 fr.; ter plaatse genomen DR0EV,G «NGELUK TE SERAINÛ .15 fr. (Verschenen te Brussel, 23-2-1918) c. Middagmaal zonder tusschenkomst Verleden Maandag werden twee spe-er gemeente aan verbruikers wonende len.de knapen door de tram van Va.l-St-uiten een der 16 voorsteden van Brus- Lambert "vdrrast. "De kleine Lesuisse -1: uitgiehaald 1.40 fr.; ter plaatse ge- komt er met eenige kneuzingen van af, omen 1.55 fr. maar zijn makker werd met verbrij- IET BUDGET DER STAD BRUSSEL Zmfn S°hCd€l ^ af^reden been Het budget der stad Brussel voor het nancieele jaar 1918 bedraagt: uitgaven uct LEVen im vfrvicdc an den gewonen dienst fr. 44,088,417.19 cKVlERS n die van den buitengewonen dienst voedsel wordt zeer zeldzaam; meni :. 13,893,069.81 te samen 57,981,487 fr. rnoet.1,n het ^'heini wat koren koopen 'e ontvaugsten voor den gewonen en 'n dien koffiemolen malen, om ienst worden op fr. 44,089,160.23 fr. zo° wat brood of wafelen 6e kunnen eraamd en'die van den buitengewo- ^>a^en. Daar er geen suiker is bedienS en dienst op fr. 7,736,650.74, hetgeen men zich vari kunstmatigen honing die let het inkasso van de rekening «ach- r'oor bevoorradingskomiteit gele-irstallige ontvangsten» een totaal geeft wordt. Koffie is sedert lang onbe- an fr. 64,406,600.71. kend; men drinkt tqrrealine; *t bier ia verschrikkelijk duur; een druppel kosl BANDIETENDAAD 50 tôt 60 centiem. Mevr S., Ke^hutstraat, te Sint-Joost- Het brood kost 68 centiem den kilo n-Noode, werd m den nacht gewekt en is slecht verteerbaar. Slechts op ge-Mr ^:klof °P ^e <ieur harer slaapka- tuigschrift van den geneesheer kan men 1er. Zij dacht dat het een der huur- wit brood bekomen. Het dagelijkscb jrs was en opende. Twee kerels spron- ràntsoen bedraagt 320 gram. Welstel-=n dadehjk m de kamer. Een dezer lende lieden kunnen bij de boeren nos reep de vrouw bij d» keel en stak haar graan koopen: het brood dat daarm&a :n prop m den mond De kerels stolen gebakken wordt komt ongeveer aan 5 het geld en namen daarna de vlucht. fr. den kilo. CEBRUIK VAN VERSTIKKENDE Hefc rantsoen aan-dappelen, tôt in de CASSEN BIJ DIEFSTAL maand Juni, bedraagt 52 kilo per per- Onlangs werd bij den heer F. te Brus- &oon> tegen 0 fr. 30 den kilo; buiten hel 1, Louizalaan binnengebroken en rantsoen, 3 fr.. Spek is haast onvind-t'ee overfrakken en een pels gestolen. baar; een hairing kost 2 fr. 50; een ei, nen men den diefstal bemerkte, stel de 1 frank. en vast, dat de dieven in den gang Het stoken is 00k een moeilijke vraag irstikkende gassen hadden verspreàd. geweest. Wegens het gebrek aan ver- voeirmiddelen is het foeilijk kolen te be- STOUïMOEDIGE SOHURKEN komen. De gemeentelijke be^wrrading Op eert Zondag nacht drongen drie heeft juist gemoeg kolen doen uitdeeilerif irels in het huis van dokter M., Sint- om niet van koude te sterven. De opvor-izarusstraat, te Sint-Joost-ten-Noode. deringen en huiszoekingen duren voort m hoe^neelheid levensmiddelen, klee- Heden zijn de ellegoederen aan de ;ren en schoeisels werden gestolen. beurt. Ook d° plageriijen blijven voort-xw te vertrekken bereidden de kerels duren. De opvorderinsren gaan zoo ver erenkoek met spek en ongeveer 20 dat bouwmeesteirs en aannemers haast ?ren en besproeiden het met eenige geen gebouw durven begtinnen, uit vrees îsschen wijn. Bij toevaJ wenden ze op dat het materieel zal opsevorderd wor-1 vlucht gedreven. des 3dè JAARCANC, Nr 902.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes