Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

679276 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 07 Mars. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp4wx7k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3de JAARCANG, Nr 899. DONDERDAC, 7 MAART 19l». —— . —— H HET VADERLAND Eleine aankondigingen : 1 fr, per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. t r Belgisch dagfelad, loorloopig te Parijs* 3, Place des Deux-Ecus, 3 LE© VAN GOETHEM, Directeur ' Het nummer ; 5 centiem (Front ea Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maar.d (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr, Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr« België en de Vreda Lord Lansdowne schrijft weer... Maar de " Germania " ook i 0e jongste redevoering van den Duit-lichen rijkskanseher, die aan België Izoo'n soort maximalistischen vrede aan-bood, heeft -vanwege de Belgen zelve : het àntwoord uitgeldkt dat deze rede kverdiende. Het àntwoord was niets anders dan heigeen België aan Z. H. den Paus ver-I Haard had. En het kwam, met meer diploma-tische vormelijkheid hierop neer : ! Wij zijn geen Bolsjewikis. Wij veAoopen niemand, maar wij laten ons ; niet verkoopen. Duitschland heeft [ons leêd en 9chade berokfcend. Laten wjj eerst vernemen hoe het bij Duitsch-jland zit met zijn voornemens om dat | tel te herstellen, om die schade te [venjoeden. • Ailes was gezegd. f Maar neen Lord Landsdowne had [weer wat te zeggen. [ — Wie is Lord Lansdowne ? — Ben rijke Enigelsohe grorudeigenaar : - zijn eigendommen ' liggen i hoofdza-.kelijlk in Ierland — die wel eens minis-ter was, maar het nu niet meer is en weinig lioop heeft het weer eens te wor-den.En nu hij niets meer in de officieële pap te brokken heeft, wil hij zij# tijd ombrengen met « ingezonden stuk-iken » te plaatsen in de diagbladen. Dit tijdverdrijf vindt in Engeland trouwens veel liefhebbers, maar meestal is het Uchadelooos. Meestal hebben het de in-jœrtders over de eerste zwaJuwen in LMiddlesex, oveT de beste manier om Irijkte worden met kiefcenskweeken, I over dierenbescherming en vrouwen-fsfairecht, over het opknoopen van al ré lierbemgiers of over het verminderen van den prijs van genever. Lord Lansdowne heeft heit over poli-tiek en, met name, over de vredespoli-jtiek. In zulke termen dat een eerste pal reeds aile verantwoordelijke mannen en aile mannen zonder meer, zijn eigen zoon zelfs', aan Lord Lansdowne llieten hooren dat hij den bal missloeg. j Maar de oude man is koppig en zei : h Nog eens kloppen ! Hij klopte en weer naast het ei. Naast pet ei van Colombus, dat hij meent ge-vonden te hebben : een akkoord met jkanselier von Hertling. Graaf Hertling zei inderdaad, men zal ;h«tzich herinneren,dat België in de toe-pmst geen werktuig mocht worden in [de handen van Duitschlands tegenstre-ivers.I Hetgeen uit het Duitsch en uit de di-plomatentaal vertaald, beteekerat da* ■België weer onzijdig moeit worden. On- . 't is te zeggen, lachend en lon-teid naar aile zijden, al krijgt het nu ;® dan een kaakslag nu en dan een ( ist'iem van de karwats. Onzijdig, 't is te , fe®, zich latend uitvreten door Wemden lijlk een kaas door de ration. Onzijdig, 't is te zeggen, met zijn arbei-deis als dienaars van de vreemde arbei-ders, met zijn kapitalisten als knechten i van de vreemde kapitalisten. Onzijdig, ' is te zeggen, open langs aile zijden voor vreemde invallen gereed om uitge- -®wrd en uitgepMnd^rd te worden, bij z°over dat niemand eraan zou durven denken zich weer een huisje te bouwen, u'eer een handvoJ graan te zaaien. wie zou BeJgië's onzijdigheid waarborgen ? Een « vodje papier » ? ^fnpje Lansdowne was al op de we-toen zoo'n dingetje door de Duit-^hers aan hun oorlogslaarzen werd ge-!aPt Ook weet hij wat better : een "®rnationale rechtbanfe, die dengene ®:ïonnissen, door wien België's onzij-pMd M'ordt geschonden. ! %r eene recht-bank is er geen, in-« zij niet over de macht » beschifct, ,,v"r noodige gendarmen als men ^ , om haar vonnis te doen toepassen. ; eld dan dat Lansdownes interna-]0|iale rechtbamk zou beschiklken over de troepen der landen, die zioh aan '' ; ? ^'an,t der reehters soharen. Dan nog 6t een vraag of deze bestraffers, de- \ j,ai]Ul-Voerders van het vonnis, sterker en z.iin of zwakker dan degenen, <Jie 1 iieV^ bestraffen. Een misdadiger, ( Lj; "|tj van plan is en een gendarm op La vemvacht, neemt een pistool 1 ta 66n ^erenaar- En indien hij meer 1 ^ een gendar-m vreest te ontmoeten, \ L, eftn, twee, drie, een gansche f E 7 handlangers mede, die altijd wel £ valt " en Z'^n waar te verdeelen ii6Z^t de misdadiger wel eens zelf tien i ™en en de reehters zou kun-gfiiid^ tstellei1' vooraI indien die ecn nT en die reehters zich door om ,t lr Lansdownes laten verleiden liteau U?ne waP€nfahrieken m mee- Lansdownes tribunaal en Lansdownes gendarmerie zou Duitsç-hland nooit be-letten zijn slag te slaan wanneer het er den lust voor voelt. De brute kracht kan enkel en alleen door de brute kracht in toom gehouden worden en door de brute kracht gebrdken, wanneer het noodig is. Men moet de Duitschers niet voor m^alvRer nemen dan ze zijn. Een wolf is nog geen schaap al legt hij er zich op toe om te leeren blaten. Overigens blaten is moeilij'k voor de Duitschers. De andere toon komt. er ook altijd weer door, zooals Lord Lansdowne zelf, in de veronderstelling dat de man Duitsch kent, uit de « Germania » kan vernemen. > Dit Duitsch blad schrijft inderdaad : « Wat zou er gebeuren indien de Beilgische regeering de hand a^nvatte die wij haar toereiken ? Onze troepen Eouden zich dan in België niet meer op vijandelijk gTondgebied bevinden en onze regeering zou voorzeker al het mo-gelijke doen om de gevolgen weg te' nemen die onze gedwongen bezetting, in het land teweegbraoht... » Ziezoo ! dat zou er gebeuren. De oor-log zou voortgezet worden, zoo frisch en zoo vroolijk als 't kan. En voort in BeJgië, waar het er natuurlijk minder op aankomt of er al eenige niet-strij-denden in- 't gedrang komen tusschen de tegenstanders en er lijf en goed bij verliezen. Om dit verlies te herstellen zou Duitschland voorzéker al het moge-lijke doen, hetgeen niet gezegd wordt voor het weer samenbrengen van al de zoo lang gescheiden gezinnen. De redeneering is niet dom. Iemand valt in uw huis binnen. Een paar vrien-den springen u bij om hem er weer uit te krijgen. Later ziet uw aanvaller dat er nog een flinike kerei de buitenikui-schers komt helpen. En dan zegt hij u : — Hoor eens wat hier is mijn hand. Gij zelf, uw vrouw en uw kiinderen, uw huisraad hebt het hier nogal kwaad gehad. En nu nog kunt ge 't hier niet uithouden, maar dat 's niets. Ik zal doen al wat moge-lijk is om de stuik'ken hier te laten we,gruimen, later... Zoo kunt ge nog geen ganzen van-gen ! Dus zeker de Belgen niet... Te .meer daar de « Germania » er dit nog bijvoegt : « Duitschland zou hijgevolg voor lan-gen tijd beschermd wezen tegen elken Franschen aanval langs België, en En-geland en Frantkrijk zouiden al hun moei^e, al hun moeilijkheden tôt niets zien dienen ». Voor langen tijd, zegt de «Germania». : Zij weet wel dat het voor goed zou zijn, want noch Engeland noch Frankrijk hebben aangevallen en zij zullen ook niet aanvallen. Voor langen tijd, moet men lezen, zou Duitschland weer de kans vrijhebben < >m, wanneer het wil, in België, door j België, de andere landen aan te vallen. < t' Is heel aangenaam naast zijn huis ] ïen breeden dorpeJ te hebben, waar men ie voorbijgangers kan bespringen, zon- i 1er schade in ziijn eigen woning. Maar i voor wie op den dorpel zit en mede van ] ie slagen krijgt is 't niet verlokkend. ; België moet geen dorpel zijn voor ; Duitschland. ] En met of zonder « vodje papier », 1 net of zonder internationale rechtbank { ïvordt een onzijdig België dat onver- 1 nijdelijk. 1 Dat mag Lord Lansdowne wenschen. Dat mag de « Germania » wenschen. Dat kan geen Belg wenschen. LEO VAN GOETHEM. ■„ ■■ ■ SPORT WIELRIilDEN r if De vermaarde « Coupe d'Or », een der j jrootste koersen van balve fond van het e aar, zal aanst^aanden Zondag in den c Vintervelodroojm betwist worden. ^ Het zal de laatste koers achter motors ;ijn van het seizoen. Vijf stayers, allen f 7ranschen, zullen er zich voor in lijn ^ itellen; wij noemen Darnagon, Sérès, ^ jéon Didier, Miquel en Gontenent. De e : Gouden Schaal » zal gereden worden v >p 80 kilometer. Deze koers zal voorafgegaan zijn van rerscheidene aantrekkelijke nummers : : Le Prix Ludovic Norin » (11° jaar); ;en handicap voor tandems, en eene c. Lchtervolgingskoers tusschen den Zwit- i: er Egg, wereldrekordman van het uur, \n den Franschen baanrenner Henri Pé-issier.INTERIM. -WWW- , I LEEST d OP DE TWEEDE BLADZIJDE v DE LAATSTE BERICHTEN ii VAN DEN NACHT ,if; NIEUWS UIT BEZET BELGIE DE KONDEN OPGEVORDERD Door de opvordering der honden, met meer dan 40 cm. schoudarhoogte, waar-van de verklaring verplichtend was bij Duitsch besluilt van 23 Ootober 1917, niet heeft gewerkt volgens den wensch van den aigemeenen goeverneur, heeft deze een meuw besiuit genomen op 8 Februari 1918, dat zegt : « De honden, die nog. niet werden verklaard of aan de opvordering wer-dert aangeboden, moeten worden ver klaard ten laatste den 23 Februari 1918; deze verklaring moet worden gedaan in de gemeente, waar de hond is gehouden. De te geven inMchtingen, bij de verklaring loopen over : Het ras, het geslacht, den ouderdom en den naam van den hond, alsook den dienst, waar-toe hij werd gebruikt (wachthonci, trek-hond, enz.). De maam en het adirés van den verklaarder zullen duidelijk worden aangeduid. » Er wordt te,rzelfdeirtijd herinnerd dat de eigenaars van honden die niet vol-doen aan deze voorschriften, zullen ge-straft worden met eene gevangzitting van ten hooçste 5 jaren en eene boete die 20,000 mark kan bedragen of met eene dier straffen. DE TAXI'S IN BRUSSEL Het tasrief der «auto-fiacres» is erg ge-stegèn. Eene koers van 1,250 m. zal 3 fr. 75 worden betaald. Voor elken ex-tra-kilometer 1 fr. 90. Om een uur te waohten valt 8 fr. 95 te betalen. Het ver-vfrer van een pakje kost 0 fr. 25. Dit is voor den dagdienst. 's Nachts wordt eene koers van 1,250 m. 5 fr. getari-feerd, een éxtra-kilometer 2 fr. 50, een uur wachfcens 8 fr. 95. Het tarief van pakjes blijft onveranderd. DE VRIJE HOOGESCHOOL De heeren Bosmans ein Vandervelde, bouwkundigen, waren belast met het plan van de Vrije Hoogeschool, op te richten in het Leopoldspark. De heer Dktaaf Van Byssolberghe, bouwkundi-5e van het Observatorium van Ukkel en indere groote gebouwen, zal ".net hen meewerken. De opbouw zal eerst na 3en oorlog geschieden, ingezien de 'noeilijkheid materialen te bekomen, hunnen hoogen prijs en het loon van de, irbeiders. HET ONDERWIJS IN SINT-JANS-MOLENBEEK Door toepassing van de schoolwet van 1914, bijzonderlijk voor wat aangaat len 4e graad, zal bij het onderwijs eene ;ieuwe soort onderrichtingstelling wor-len gevoegd: De sohool van den 4n andbouwgraad. De eerste van dien aard, in de om-:treken van Brussel, zal worden opge-'icht door het gemeentebestuur van Mo-enbeek, dat te dien einde een veertigtal tren heeft aangeworven in het kwartier -Ossegheimveld». Buiten de schoolge-)ouwen zal een veld worden aangelegd 'oor het kweeken van bloemen en rroenten, verwarmde en gewone broei-casten, hoenderhokken, enz. Niets zal vorden verwaarloosd om van deze lard-louwschool een modelinrichting te ma--;en. OOS T'WILAA Nm IREÊ HET LEVEN TE CENT Na het opeischen van kopeir en wol, lebben de moffen reeds maatregelen enomen, met het 00g op eene opvorde-ing van de meubels in notelaar en eik. — Er is onlangs een naamloos veri-tootschap gesticht, «La Textile» ge-loemd. Het doel ervan is, na den oor-3g, de weefniijveirheid vooruit te helpen ri verscheiidene fabrieken in staat te tellen te werken van zooihaast de over-veldiger zij nie matten heeft opgerold. — Niettegenstaande de strenge straf-en door de Duitschers uitgevaardigd, vorden — bijzonderlijk in de volks-vijken — allerhande liedjes gezongen n verspreid. Ziehier eenige staaltjes an die Gentsche oorlogspoëzie : Wâ krijgt de Keizer Aan den IJzer ? Toebâk .! Toebâk ! Nog een ander op den keizer wordt ezongen op de wijze «Pegoud vliegt aor omhuege» : En de prins vraagt aan den keizere: — Wâ doede gij aan den IJzer ? - Wel, mijne jongen, 'ken kan ekik [daar nié deure, Want den Belg die staat er veure. Ook het broodrantsoen heeft een euntje doeh ontstaan dat ongemeen eel bij val heeft : men zingt het op de i Gent bekende voois : «Wij hèn de io7.e môe ^ebrocht; : Wij krijge ni en kaortje bruud" Wij krijge ni en kaortje bruud Wij krijge ni en kaortje bruud Kaortje bruud, kaortje bruud, Slaot den Duitschman duud ! Nooit heeft den Duitsch een schrijver van die oorlogspoëzie kunnen ontdek-ken.ARBE1DSDWANG IN SOTTEGHEM Op 't einde van December werden de rnannen van Sotteghem, -van 15 tôt 60 jarea, naar Vlaanderen gestuiurd achter het'front., om wegen te maken en loop-graven te delven. ^ WES7.WLAÂMBEREN DE TOESTA^D TE ZEEBRUGGE Nc*g altijd wonen op Zeebrugge ruim zeshonderd burgers. Ze vertoeven echter op het gehucht rondom het kerikje op ongeveer een kwartier gaans van de ha-ven, welke voortdurend door vliegers aangevallen wordt en het pledt wel voor de voorzichtgheid der verbondene vliegers die. hier zoo veelvuldig komen, dat er op Zeebrugge nog geen enlkele bur-ger het slachtoffer van bommen werd. Wel zijn twee jonge mannen gedood, maar zij moesten voor de Duitschers aan den muur werken en vielen tijdens het bombardement van Mei 1917, toen er meer dan 500 granaten door Engelsehe schepen werden geschoten. MWSÎV3Gr m uwxsnt HET LEVEN TE DGORNIK Over eenige dagen vergaderde het gemeentebestuur. De veirgadering nam akte van. het ont slag van den heer Lo-dewijk Carbonnelle. Zijn zetel zal onbe-zet blijven, daar de lijst der plaatsver-vangers der linkerzijde uitgeput is. — De kommissie der Burgarlijke Godshuizen heeft de toelating verk^egen een leening van 25,000 en 10,000 fr. aan te gaan, bij bijzonderen, aan 4 p. h. Het Bureel van Weldadigheid verkreeg de toelating een leening aan te gaan van 55,000 fr. tegen denzelfden inte-rest.— De gemeenteraad heeft onlangs een besiuit genomen, den toega^ig oi tztg-gend in cinema'§ aan jongelingen bene-den de 16 jaar. Een ander verbod van het Hulpkomi-tedt van Doornik voorziet dat in 't ver-volg, geen hulp zal worden gegeven aan gelijk welken werkelooze die m een cinéma is gezien geweest. — Aangezien de klanten der goed-koope restauranten dagelijks talrijker worden, heeft men in verschillande kwartieren der stad hulphuizen iiige-richt, waar 't publiek 's middags kan eten: Bij het depothuis op de Groote Markt, en dit in de Athenéèstraat,wordt de opemng gemeld van een hulphuis in het volkrijk Sint-Piatkwartier. Deze maatregel zal goed onthaald worden en het getal geabonneerden zal nog stijgen in dit-verwijderd kwartier. WWW IN GRIEKENLAND HET OPPERBEVEL Athene, 6 Maart. — Het Staatsblad ; rnaakt een decreet bekend dat het op- < perbevel van het leger inricht en de ' macht vaststeit van den opperbevelheb-ber in de verrichtmgszone. Hij geeft zij ne meening te kennen 1 over de keus van de bevelhebbers der 1 belangrijke eenheden, hij blijft in ge- < durige en onmiddellijke voeling met de 1 algemeen-majoor van het Grieksch leger en de leider van de Fransche militaire zensing. Eindelijk, zit hij de hoogere ' krijgsraad voor en neemt deel aan de 1 kabinetsraad voor de bevooirradingen ^ der generaals. • * DIPLOMATISCHE EENHEID 1 MET FRANKRIJK î Athene, 6 Maart. — M. Caclamanos, Grieksch minister te Petrograd, thans ^ te Helsingfors, Sieeft voorsehriften ont- | vangen M. Noullens te volgen. j VEROORDEELING v VAN EEN DUITSCH AGENT c Athene, 6 Maart. .— M. Khairopoulos, 1. directeur van het dagblad «Ghronos», die artikelen ingelascht heeft door de g ::ensuur verboder^. werd met 8 jaar ge- z vang en eene boet van 10,000 drachmes s jestraft. Daarbij wordt zijn dagblad d voor 3 maand opgeschorst. v M. Khairopoulos, Duitsch propagan- z iist, heeft niet opgehouden Frankrijli v aan. ta [(, Voorzorgen in Rusland De Russen ontruimen Petrograd en willcn naar Moskow Petrograd, 5 Maart. — De Russische regering zal binnenkort eene nota mede-deelen, waarin op de noodwendigheid wordt gewezen de hoofdstad over te brengen naar Moskow. De nota zal doen uitschijnen dat het onmogelijk is den zetel van de hoofdstad te behouden nabi j de grens van het land. Petrograd zal vrije haven worden.. De bevolking van de hoofdstad verlaat in massa de hoofdstad, niet eens met den spoorweg, maar langs de wegen, met aile soorten van vervoermiddelen. VER2ET TEGEN DEN VREDE Londen, 5 Maart. — De berichtgever van den « Times » in Petrograd, tele-grafeert : « De volkscommigsarissen houden voortdurend zitting en de koortsachtige bedrijvigheid, die in de regeeringsmid-dens heerscht, steekt scherp af tegen de willoosheid, de onverschilligheid van het volk. « Heit schijnt Jangs om klaarder uit dat ee.n krijgshaftige geest heerscht bij de revolutionnairen van de linkerzijde, die geduchte tegenstanders zijn voor de vredesgezinden. « Zeker is het dat de antii-Duitsche ge-voelens thans sterker ontwikkeld zijn onder de Soviets in Moskow en in het binnenland dan in Petrograd. BIJZONDERE SCHIKKINGEN VAN HET DUITSCH-RUSSISCH VERDRAG Basel, 6 Maart. — Een bijkomende tractaat verplicht Rusland al de schade te herstellen, die de diplomatische en consulaire vertegenwoordigers van Duitschland ondergaan hebben. De politieke verdragen tusschen Rusland en Duitschland, die voor den oorlog werden aangegaan, komen weer in voage. Alleen de gezamenlijke oveireen-komsten, waaraan vijanden van Duitschland deelnamen, blijven nietig. Dei dienst van de Rusische^ staats-schuld moet hernomen worden ten voor-deele van de Duitsche schuldeischers. Rusland verbindt zich van nu af aan, in princiep, de Duitschers schadeloos te stellen voor de verliezen welke deze ondergingen, tengevolge van de onitei-geningswetten door de Russisohe revolutionnairen uitgevaardjgd. De uitwisseling der krijgsgevangenen wordt geregeld volgens de overeenkomst van Peirograd. De kosten door de k nijgsgevangenen veroorzaakt moeten worden terugbet/aald. Op politiek-economisch gebied v%r-krijgt Duitschland rechtstreeiksche han-delsverbindingen met Perzië en Afghanistan. Daarenboven mogen de toltarie-ven van Rusland tôt in 1923 geene ver-hooging ondergaan ten niadeiele van Duitschland. 11 ■ ■ ■ ■— ECHO'S Oorlogssschade. — De Belgen die we-jens deiKporlog schade ondergaan hebben, welke ook die schade weze, hebben aile belang er bij zich te vereehi-?en en van nu af hun recht op ver-joeding te doen vaststellen. Zij kunnen zich wenden tôt het kos-eloos inlichtingsbureei in Londen be-;tuurd door M. Gust. De Coninck-van ien Bossche, 7, Hop Exchango (Londen Bridge), London, S. E. 1. Geene enkele bîjdrage wordt aan-.7aard ; het bureel staat onafhankelijk .egenover aile groepen; inlichtingen ran praktischen en rechtskundigen lard worden kosteloos aan aile Belgen rerstrekt. ' * 1 * * Sterfgevallen bij onze verminkten. — iet gesticht van Port-Villez heeft sedert îet begin van 1918 vier sterfgevallen te >etreuren gehad. De heeren Camiel De luttere, Sylvain Gravez, Joseph Kweec-;ers, Joseph Bock werden aan hunne amilie, vrienden en makkers ontrukt. De begrafenis dezer goede en diep-tetreurde kameraden heeft iedermaal .anleiding gegeven tôt een roerende 1 ilechitigheid van rouw. De lijkdienst { verd gezongen in.de groote kapel van • têt I. M. I. O. (vaarna de stoffelijke i verblijfselen der overledenen naar het 1 :erkhof gedragen werden, vergezeld s bor talrijke vrienden en onder het spe- ] ot van treurmarschen. Kronen en bloemen overdt(kten de 1 raven. Wij wenschen dat het gesticht s ijn afgestorven kinderen èen gedenk- 1 teen oprichte, Moge die laatste hulde 1 e diep'beproefde ouders, familie en rienden troosten, moge dit een blik t ijn der liefde en toegenegçnheid welke t nj çieze wapenbrQeders, toedroegen. i f Ba VerminMa Jc ROEMENIE VERWURCD WORDT DE KONING ONTTROOND? Nu het Vierverbond Rusland verbrok-keld heeft en machteloos gemaaki:, wendfc het- zich naar Roemenië, door zijn greoten noordelijken nabuur verraden en van aile zijden omsingeld door de Budgaren, de Oostenrijkers, de Honga-ren en de Duitschers, met d'riehonderd duizend man -om zic-h tegen vier en der-tig vijandelijke legerafdeelingen te ver« dedigen. Het zal niemand verwondering baren indien de zaken voor onze vijanden een voordeelig$ wending nemen. De wapen-stilstand wordt na eene bedwiging weer vérlengd. Berlijn en Weenen hopen dafi de vrede binnen de acht dagen zal ge-teekend zijn. Al de voorwaarden aan Roemenië ge-steld zijn wreed. De af stand van de Do-broedsja schijnt voornamelijk hard te vallen aan de regeering van Jassy, die voorgesteld had in de plaats eene scha-. deloosstelling in geld te betalen. De vij-and zou geweigerd hebben. De Ween-sche pers verzekert dat koning Ferdinand afstand zal' doen van den troon. Hem zou als opvolger opgedrongen worden Wilhelm von Hohenzollern, broe-der van den huidigen koning en zooals deze neef van wijlen koning-Carol.Deze prétendent droeg in het leger van Ma-ckensen de wapens tegen de trœperi van zijn broeder. DE BEVOORRADING M. Gabriel Dicher, van het Roemeen-sche persbureel, door een correspondent! van den «New-York Herald» over de bevoorrading in Roemenië ondervraagd, zegde : « Roemenië heeft koren genoeg tôt dei maand April. Maar zullen we nadien bfood vinden ? » Indien wij graan tekort hebben,-dan is het omdat Roemenië er 100,000 wagons aan Rusland heeft geleend. Toen wij er aan Rusland terug vroegen, wil den de Russen van niets weten of konden zij niets weergeven. » Wij hebben onze laatste- hoop ge-bouwd op président Wilson en op de hulp van het Amerikaanische volk, maar. de président schijnt zioh te hebben laten om den tuin leiden door g-raaf Czer-nin. Hij heeft gemeend dat graaf Czer-nin oprecht was en dat is hij nooit geweest. » DE OOSTENRIJKSCHE OPMARSCP IN PODOLIE Zwitsersche grens, 6 Maart. — Uit een bericht door de «Munchner Neueste Nachrichten» uit Weenen ontvangen, kan men best opmaken dat de Oosten-riiksche oprnarsch in Podolië eer moefi dienen om "drukking uit te oefenen op Roemenië, dan wel om Ukranië te be-vrijden.Hetzelfde bericht zegt dat Oostenrijk geen te besten indruk had opgedaan bij; de samenkomst, van graaf Gzernin met koning Ferdinand. Men gaf zich inderdaad rekenschap dat eene militaire drukking onvermijdelijk was om Roe-rnenië's verlangen naar vrede te verster-1 ken. [De samenkomst greep plaats op 28 Februari en het was in het Oosten-rijksch legerbericht van 1 Maart dat rnen las dat op aanvraag van Ukranië de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen) in Podolië waren binnengerukt, ten-noorden van Bessarabie]. WWW ■■ I — I ■■■!■■ ONZE SOLDATEN IN RUSLAND Wat geieortjr mst Si ? Een brief van twee Blankenberghenaars Enkele onder onze dappere sold&ten. lie destijds zoo'n schitterend werk gin-;en verrichten op het Russiseh front,, jvaar zij in 't begin van dâ revoiïitîe 10g, den moed hooghielden en mfs. eco--;eel mogelijk tegen het verderfelîjk© sovietisme ingingen, z.i'jn reeds uit Rus-an d teruggekomon. De lezers van «Het Vaderland». hab->en uit de mededeeltre^n v»n den w&r-iteî kampioen Constant Marin verno-nen, dat het hi'j' de maximaliisten ase-nand rt'dt Belg- te ztj'u.. Door een onzer vrienden wordt ons en briief m^iegedceld van twee solda-en uit Rl'aakenï^rfh^ die nog çteeds: n Rusïaad y^M.yveni,, ^ bei lûïenbliîfc dat çîi bmt. 'WïŒmp «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection