Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1021 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Janvrier. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 16 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn40n5b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

tfjL,^ : ^^^ ^^-^ ^ ^^_^ ADERLAND JU f JÀAHQAJTO, lf 140a KANTOORl 20, Boe de Fecamp, 20 LI HAVRE LONDON OFFICE 21, Pahtokstmbt, 21 (bsoamousbovib) iH f RAftSftUK JBN AAft HBT FRSNÏ 6 CSEITIfifc PM NÜMMM (ELDBRS lO CSRïIKM) BELGISCH DAGBLAD TE HAVRE VERSCHIJNEND Donderdag, 13 Januari 191C MAAND-ABONNEMENT i (bij vooruitbetaling) FRANKRIJK1 fr. 25 ENGELAND2 sh. HOLLAND1gld.25 OVERIGE LANDEN 2 fr. 50 AANKONDIGINGEN : 30 centiem per regel INGEZONDEN MEDEDEELINGEN : 60 centiem per regel DIENSTAANBIEDINGEN 1 frank FRANSCH LEGERBERICHT Nieuwe belastingen in België Bazel, 11 Januari. —• Uit Brussel wordt vernomen, dat de provinciale raden in hun bijeenkomsten van 4n Januari, hebben besloten, alle bebouwbare gronden te treffen met een belasting van 20 fr. per H.A. De opbrengst van die belasting zou 1 millioen 2.000 fr. bedragen voor Brabant en 4 millioen fr. voor Henegouwen. De landbouwers, wier gronden vernield zijn tijdens den oorlog, zouden van die belasting worden uitgezonderd. Achter het Bulgaarsche front Athene, 11 Januari. — Men meldt uit Saloniki, dat men talrijke bewegingen heeft -waargenomen van Bulgaarsche ( omiïadjis ac iter het Bulgaarsche front. In de streek van TJskub zijn meer dan 2000 comitadjis, bij Xanti (Bulgaarsch Macedonië) ongeveer 1500 en in de streek van Monastir. bij de 3000. In de afgeloopen week heeft prins Cyrille de comitadjis te TJskub in het openbaar geluk gewenscht voor hun schitterende actie gedurende de Servische veldtocht. Hij heeft hun aanzienlijke geldsommen ter hand gesteld. Een verslag van generaal Munro Londen, 12 Januari. — Een nieuw rapport van generaal Munro meldt, dat de Turken den 7n, de Enftltchea n#b- Mgr Heyleti> ^ te Rome Aanvankelijk werd er weinig kans gegeven aan de juistheid der berichten, dat Mgr. Heylen zijn diocees Namen tijdelijk zou verlaten om naar Rome te gaan. Reeds zoovele tegengesproken berichten hadden de ronde gedaan, dat een afwachtende houding tegenover dergelijke geruchten gepast is. Thans echter hebben berichten uit Rome allen twijfel weggenomen en ie het zeker dat Mgr. Heylen zich op het Yaticaan bevindt. Alle belgen zijn natuurlijk belangd llend te vernemen, wat het doel der reis is, aan welke zeker gewicht mag worden toegekend. Een officieele lezing is nog niet verschenen, doch de bijzondere correspondent van de Echo de Paris acht zich in staat de volgende inlichtingen te verschaffen. Van de eerste dagen der Duitsche bezetting af, wilde Mgr. Heylen naar Rome gaan om den Paus den treurigen toestand mee te deelen waarin België verkeerde en omtrent de wreedheden die, de Duitschers begaan hadden, maar zijn diocesanen hadden hem gevraagd zijn reis uit te stellen. Thans kon Mgr. Heylen eerst zijn voornemen ten uitvoer brengen vooral daar zijne aanwezigheid te Rome ook om andere redenen noodzakelijk was. Verscheidene diocesen uit Fransche streken, die door de Duitschers bezet zijn, grenzen aan de diocees van Namen en doordat deze diocesen gescheiden zijn door de vuurlinie, kunnen de katholieken en geestelijkheid van deze diocesen geen verbinding meer krijgen met hun bisschop. Men begrijpt hoe lastig dit is voor de kerkelijke administratie. De katholieken en de geestelijkheid van de Fransche diocesen hebben den bisschop van Namen te hulp geroepen. Deze vestigde de aandacht van de Duitsche overheid op de groote last van een dergelijke staat van zaken, maar de Duitschers hebben geantwoord,dat de kwestie hun niet aanging. Mgr, Heylen besloot toen de zaak voor den Heiligen Stoel te brengen en den Paus de noodige machtiging te verzoeken om zijn gebied uit te breiden, zoodat tie katholieken van de Fransche diocesen, die geen verbinding meer hebben met hun hiërarchieke overheid, bij zijn gebied getrokken zouden worden. Dat is het voornaamste doel van de reis van Mgr. Heylen. De correspondent van de Petit Parisien zegt verder : Ik kan hier bijvoegen, dat ondanks den ongelukkigen toestand waarin zij verkeeren, de Belgische katholieken voort gaan met hun edelmoedigheid te toonen. Laatst hebben zij aan de Fransche katholieken in het bezette gebied 30.000 franks gezonden en aan de Poolsche katholieken 6.000 franks.Dit is werkelijk bewonderingswaardig. En de bisschop van Namen heeft af het begin van den oorlog stand gehouden tegenover de Duitsche pretenties en herhaaldelijke malen heeft Mgr. in zijn herdelijke brieven de Duitsche misdaden openlijk aan de kaak gesteld. De Belgen zijn meer dan ooit overtuigd, dat het uur der bevrijding nadert en dat geloof sterkt hun in hun beproevingen. Mgr. Heylen zal Rome niet verlaten alvorens kardinaal Mercier ontmoet te hebben, die over veertien dagen hier verwacht wordt. Er zit aan deze reis echter nog een andere kant en daarover wordt het volgende licht verschaft. Mgr. Heylen, heeft Zwitserland doorgereisd om zich naar Rome te begeven, en aldaar verklaard, dat hij in het einde van November j.l. een uitvoerig antwoord op het laatste Duitsche Witboek heeft gezonden aan goeverneur-generaal von Bissing en aan alle buitenliandsche gezanten en consul^generaals die in Bel. gié verblijven, aan het Vatikaan, en aan alle Belgische bisschoppen. In dit antwoord wijst hij op afdoende wijze alle beschuldigingen van de keizerlijke regeering tegen de burgerlijke bevolkingen en tegen de Belgische geestelijkheid van de hand. Ieder weet sinds lang, dat deze beschuldigingen geen ander doel hadden dan de ongeloofbare wreedheden en barbaarsohheden te verontschuldigen, die de Duitsche troepen, op bevel, in de tweede helft van Augustus 1914 in zijn diocees hebben bedreven. Later nog hebben kardinaal Mercier en de bisschoppen van Namen,. Luik en Doornik aan de Duitsche bisschoppen een gezaiuenlijken brief gezonden om hen te vragen bij de keizerlijke regeering tusschen beide te komen om haar te doen besluiten een officieel onderzoek in te stellen naar de Duitsche wreedheden. Op dezen brief hebben de Duitsche hi schoppen het niet raadzaam geacht te antwoorden. Elders in ons blad vinden onze lezers hierover een merkwaardig bericht met het voorstel van ons episcopaat. Mgr. Heylen heeft ook verklaard dat de publieke en particuliere weldadigheid nog even groot is als vroeger. Zij heeft het den bisschop van Namen mogelijk gemaakt om aan alle Belgische soldaten van zijn diocees, die gevangenen in Duitschland zijn, ter gelegenheid van Kerstmis een pakje te sturen dat aan deze ongelukkigen eenig goed zal doen en aan hun land zal herinneren. men mislukt. Geen enkele Belèy ' die » dazen /naam waardig is, zal ook maar een oogenblik op het denkbeeld ingaan, van een vrede die gesloten is voor de eindoverwinning behaald is en recht en vrijheid gezegevierd hebben. Mgr. Heylen verzekert, dat het Belgische volk meer dan ooit getrouw is aan den koning en aan de koninklijke familie. Alle Duitsche pogingen om deze liefde te doen vermiiutoe^H-siin volko- UIT EIGEN KRING De weerspannigen aan het besluit-wet zullen als deserteurs aanzien worden. Het Staatsblad heeft het volgende be-sluitwet afgekondigd: Artikel 1. — Wordt aanzien als deserteur en staat bloot aan de straffen voor- ; zien bij het militair strafwetboek, behal- 1 ve de toepassing van de bekrachtigingen j vastgesteld door de militie-wet jegens de weerspannigen en ontbrekenden, iedere Belg die, gedurende den oorlog geroepen om deel uit te maken van een militiecontingent, van verblijfplaats verandert om zich te onttrekken aan de rekruteering van dit contingent, of die met hetzelïde doel bedrieglijke middelen gebruikt. Art. 2. — De overtredingen door de vorige Besluitwet bedoeld, zullen door de militaire rechtbanken geoordeeld wor- ÛC11. Art. 3. — Dit besluit zal kracht van wet hebben, van af den dag der uitvaardiging in het Staatsblad. Mgr. Heylen is door den Paus ontvangen De Paus heeft den 9n Mgr Heylen ontvangen. Hoewel het Vatikaan zeer weinig uitlaat over het doel van deze audiëntie, kan men veronderstellen, dat Monseigneur Heylen, die de eerste Belgische bisschop is, die sinds de Duitschers België bezet hebben, te Rome is gekomen, den Paus bijzonderheden zal meegedeeld hebben over de wreedheden van allerlei aard, die de Duitsche troepen in België begaan hebben, en in het bijzonder tegen de geestelijken en priesters. Mgr Heylen is hier op de meest hartelijke wijze door de geheele geestelijke Italiaansche en buitenlandsche wereld ontvangen. Waarom de Belgische prelaten naar Rome zijn gegaan De Kölnische Zeitung heeft te kennen gegeven, dat de huidige reis van Kardinaal Mercier en van de bisschoppen van Doornik en van Namen naar Rome wel verband kon hebben met een brief, die de Belgische bisschoppen naar de Oostenrijksche en Duitsche bisschoppen hebben gezonden; deze brief is tot nog toe geheim gehouden. De correspondent van de PePit Parisien te Rome, heeft daar de volgende inlichtingen over vernomen: Den 28n November, hebben de Belgische bisschoppen een gemeenschappelijke brief naar de bisschoppen van Duitschland en Oostenrijk gezonden, dat een welsprekend bewijs is van den geest, die in België heerscht ten opzichte van de overhe er schers. Na de aandacht gevestigd te hebben op logenstraffing van de prelaten van de beide keizerrijken betreffende de barbaarsche handelingen, die de Duitschers in België bedreven hebben, verzekeren de Belgische hooge geestelijken, dat zjj zelf, gemeente na gemeente een onderzoek hebben ingesteld. Zij hebben bestatigd dat de verslagen van de officieele Belgische commissie eerder beneden de werkelijkheid zijn gebleven. Zij noemen de misdaden op waarvan zij de bewijzen hebben verzamelt. Om alle strijd daarover te voorkomen, is er maar één middel, dat de Belgische bisschoppen dan ook voorstellen : een rechtbank te stichten, die gevormd wordt door een gelijk aantal Belgische bisschoppen en Oostenrijksche en Duitsche bisschoppen en door een prelaat uit een onzijdig land. Deze rechtbank zal kunnen zien en oordeelen met volstrekte vrijheid hoe de Duitschers in België hebben huisgehouden. Als het waar is, dat de eerste plicht van de bisschoppen is om alles aan de waarheid op te offeren, zeggen de Belgische bisschoppen, dan kunnen de bisschoppen van de beide keizerrijken niet weigeren om dit voorstel aan te nemen.Dan zou men daarna kunnen zien of zij nog zullen trachten om de wijze van oorlogvoeren van hun landen te rechtvaardigen. Tot nu toe hebben de OostenrijkscheDuiteche prelaten nog niet op deze brief geantwoord; de Belgische bisschoppen pon- den naar Rome gekomen zijn om dit document openbaar te maken. Degenen, die de inhoud er van kennen, zeggen dat hot gevolg er van zeer opzienoaicaa zat zijn. Op het oogenblik doet het Vatikaan alle moeite deze openbaarmaking te voorkomen. ENGELAND Een Witboek over de blokkade Een Witboek geeft een lang, beredeneerd verslag over de maatregelen, welke genomen zijn om den Duitschen zeehandel tegen te gaan. Er wordt nadruk op gelegd, dat al het mogelijke is gedaan om onzijdigen ieder ongemak te sparen In een ovei over de uitslagen van de Britsche politiek wordt in het Witboek het volgende gezegd: Omtrent de uitslagen van onze politiek .staande volledige feiten nog niet ter beschikking, maar enkele dingen zijn duidelijk. Het is aangetoond, dat de uitvoerliandel van Duitschland geheel vernietigd is. Wat den invoer betreft, intent men, dat enkele van de belangrijkste artikelen, zooals katoen, wol en rubber, vele maanden lang niet in Duitschland zijn gekomen en dat andere, zooals vetten, oliën en veevoortbrengsels daar, zoo ze er te krijgen zijn, buitensporige prijzen opbrengen. Alle berichten, officieele en bijzondere,welke Zijne Majesteits regeering bereiken,komen daarin overeen, dat er onder zekeredeelen van het Duitsche volk aanmerkelijke ontevredenheidichrjnen in enkele van de groote steden voedselopstootjes te hebben plaats gehad. Dat onze blokkade belet, dat er eenig voedsel naar Duitschland gaat, kan, met het oog op zijn geografische ligging,niet waar zijn, maar zij heeft reeds goed gevolg en wel in zulk een mate als goede beoordeelaars zoowel hier als in Duitschland volstrekt onmogelijk hadden geacht en de uitwerking neemt met den dag toe. Er dient hieraan te worden toegevoegd, dat deze uitslagen verkregen zijn zonder eenige ernstige wrijving met een onzijdige regeering. Er zijn voor de hand liggende bezwaren om te blijven stilstaan bij het belang voor ons van den goeden wil van onzijdige naties, maar ieder die den geografischen, militairen en handelstoestand van de verschillende landen overweegt, zal stellig de waarde van deze overweging niet onderschatten. Het Witboek geeft het volgende overzicht van den toestand: De Duitsche uitvoer naar overzeesche landen is bijna geheel stopgezet.Uitzonderingen, die er gemaakt zijn, hebben betrekking op gevallen, waarin «mweigering om üen uitvoer van goederentoe te staan, een onzijdige zou kwetsenzonder Duitschland eenige schade toe tebrengen. Alle verladingen naar onzijdige landen, die aan Duitschland grenzen, worden zorgvuldig onderzocht ten einde teontdekken of er goederen verborgen worden, die voor den vijand bestemd zijn.Wanneer er redelijke grond bestaat, omzulk een bestemming te veronderstellen,worden de goederen voor het prijzenhofgebracht. In twijfelachtige gevallen worden de goederen aangehouden totdat erbevredigende verklaringen zijn gegeven. OP DEN BALKAN De koning van Servie niet naar Athene De Daily Telegraph verneemt uit Athene: De Servische gezant is uit Saloniki teruggekomen, waar hij koning Peter bezocht heeft. Hij verklaarde, dat de koning van Servië nog eenige dagen te Saloniki zal vertoeven en zich dan of naar Frankrijk of naar Italië zal begeven om zijn gezondheid te herstellen, maar Athene niet zal bezoeken. De staat van beleg te Athene Men verwacht de spoedige afkondiging van den staat van beleg te Athene. Vermoedoelijk zal hij eenige dagen voor de opening van de Kamer (24 Jan.) afgekondigd worden. De ravitailleering van Montenegro Het Montenegrinnsch consulaat te Parijs heeft uit Cettinje een telegram ontvangen, dat — zegt de Petit Journal — ernstige reden tot bezorgdheid geeft voor het lot van Montenegro, wanneer niet spoedig maatregelen worden getroffen om dit dappere volkje te hulp te komen. Er is gebrek aan levensmiddelen, wapenen en munitie. De ravitailleering wordt met den dag moeilijker. De Oostenrijksche duikbooten vallen de schepen, die levensmiddelen brengen, aan; bij Dulujno boorden zij reeds een schip in den grond en eveneens bij San Giovanni 4e Medua. Een Duitsch blad in Servie Uit Boekarest verneemt de Morning Post : Het eerste Duitsche dagblad is onder den naam van Belgrader Nachtrichten te Belgrado uitgekomen.Het wil zich met de Servische bevolking verzoenen, maar deze weigert het te lezen. Het blad beweert, dat het Duitsche en lOostenrijksche leger bij het beleg van Belgrado de schoonheden van de stad heeft willen sparen en het koninklijk paleis en (de historische schilderijen niet heeft aangeraakt. BIJ DEN VIJAND DUITSCHLAND Een Duitsch generaal-majoor gesneuveld Generaal-majoor Heinrich Hinzler,commandant van een Beiersch landweerin-fanterieregiment, is gesneuveld. De Duitschers hebben het bevel gekregen zuinig te zijn met het menschen-materiaal Een dagorde van den Duitschen keizer beveelt de generaals voorzichtig te zijn met gebruik van soldaten en onnoodige opïngen te voorkomen. Deze dagorder lt aan om de verdedigingsmiddelen te >?r dubbelen en de verschansingen te ver-ken. In goed ingelichte kringen, is men van ling, dat Duitschland de tot nu toe Igde taktiek zal wijzigen en in het verzeer spaarzaam met de soldaten zal zijn, daar de reserves uitgeput beginnen a orden. Duitsche gruwelen in België De gruwelen, door de Duitschers in België gepleegd, die algemeen in Duitschlandoenend en zelfs hier te lande soms nogtwijfel getrokken werden, worden allen gskens als echt erkend. Niettegenstaande de zwaarste bedreigingen hebben builengevecht gestelde soldaten de waarIn id in hun land verspreid. In bet kolenbakken der Ruhr is het reeds algemeengedrongen tot dewelke deelen derijuifcjv« hoofden dat dé Barbaren schandelijk hebben gedragen. De volgende Rijksdagzitting Uunchenei Nieuws meldt, dat den . dinsdag in de zitting de \k zal men op de kwestie van de buiten3che politiek terug komen. Het antwoord van Duitschland betreffride de Baralocqzaak zal voor dinsdag bekend gemaakt worden, en zal aanleiding geven tot een debat in den Rijksdag. Zal Liebknecht spreken? De Deutsche Tages Zeitung schrijft : Liebknecht zal eenige vragen stellen in de volgende zitting van den Rijksdag. De regeering zal de bekendmaking van deze vragen verbieden daar Liebknecht dit middel gebruikt om het volk het nieuws mee te deelen, dat door de censuur verboden werd. De stijging van de belastingen Volgens de Deutsche Tages Zeitung heeft de Beiersche minister van Geldwezen verkl tard, dat een onmiddellijke verhooging van 20 ten honderd op de belasting hoogst ncodzakkelijk is. n den afgeloopen zomer heeft de Duitscl e regeering reeds getracht een nieuwe brun van inkuinöien te verkrijgen door middel van monopolies, maar de Beiersche regeering zal nooit de inkomstenbelasting invoeren ten voordeele van het keizerrijk, want deze belasting is de eenige bron van inkomsten van de Bondsstaten. Opstand te Essen Het Belgisch Dagblad schrijft : Te Berlijn heeft een opstand plaats gehad. De Duitschers spreken er niet over, maar reizigers die er getuige van waren, vertellen dat het leger tusschen beiden is moeten komen en dat er talrijke dooden en gewonden zijn. Maar er is in Duitschland nog meer gebeurd. Eenige dagen geleden, maar dit is minder bekend, is een hevige opstand te Essen uitgebroken. Essen is de munitiestad, de stad van Krupp. Vooral de vrouwen waren bijzonder opgewonden. Het is zeer goed mogelijk, dat dergelijke feiten ook in andere steden plaats hebben. Het is het begin van het einde. Duitsche soldaten in burgerkleeren Nadat een paar dagen geleden was verteld, dat de Duitschers gebrek aan kleeding hebben voor hunne soldaten/ten gevolge waarvan de grenswachten in plaats van uniformen, burgerkleeren dragen, heeft de correspondent van een Hollandsen blad, zich naar de grenswacht te Babberik begeven. Juist toen hij daar aankwam, kwam er een Duitsch soldaat te voet van El ten af, om gr enedienst te doen en... inderdaad, toen hij goed keek, ontdekte hij, dat de man onder zijn veldgrijze regenmantel een gewocn manchesterpak aan had. Toen hij zag dat men hem gadesloeg, verwijderde hij zich in het wachthuisje. Het is een typisch gezicht, zoo iemand met den helm op en het geweer aan schouder. OOSTEN RIJK.HONGARIJE Steenkoolgebrek in Hongarije In de groote steden van Hongarije begint gebrek aan steenkool te heerschen. De Hongaarsche minister van Binnenlandsche zaken heeft de electrische straatverlichting verboden om het gebruik van steenkool te verminderen. OORLOGSNIEUWS Twee Oostenrijksche regimenten hebben zich zonder te vechten overgegeven Uit Weenen wordt gemeld : De Wiener Tagwacht, had reeds gemeld dat in t/wee Oostenrijksche regimenten een opstand was uitgebroken. Thans meldt het blad, dat den In December twee Czechiregimenten in Bessarabie in opstand zijn gekomen en zich zonder te vechten aan de Russen hebben overgegeven Het blad zegt in staat te zijn deze tijding te bevestigen, ondanks alle loocheningen. Steunt ons blad door Uw abonnement en door Uwe aanbeveling bij vrienden ! *m mmm 528- dag MEGEERINGS-MEDEDEELINGEN VAN HEDEN WESTELIJK FRONT 12 Januari BELGISCH LEGERBERICHT De artillerie-bedrijvigheid is een weinig verminderd op het front van het Belgisch leger. Onze batteiijen hebben op verschillende punten vijandelijke werkers verspreid en slaagden er in een munitie-çonvooi voor mijnen werpers te bombardée ie n ten zuiden van het Maison du Passeur. 11 Januari, 3 uur namiddag Tusschen de Somme en de Oise heeft onze artillerie zich zeer bedrijvig betoond. Een vijandelijk detachement heeft in den sector van Armencourt, in de streek van Koye een onzer posten beproefd op te lichten, het werd teruggeworpen door 'ons vuur. Ten Westen van Soissons hebben onze loopgraafkanonnen een bergplaJajts van granaten vernield in de streek van Autrechesoh. Nieuwe inlichtingen uit Champagne bevestigen dat ons artillerievuur voor de verdediging der loopgraven en tot het afweren van vijandelijke aanvullen volkomen den belangrijken vijandelijken aanval hebben verhinderd waaraan niet minder dan 3 Duitsche divisies hebben deelgenomen. Onze te-» genaanval en gevechten met werpgranaten van dezen nacht hebben den vijand uit de luisterposten, die hij bezette verdreven, uitgenomen een klei* nen hoek ten Westen van Maisons de Champagne, waar kleine gedeelten zich nog moeilijk staande houden* Ons vuur en in het bijzonder dat van onze artillerie heeft den vijand zeer zware verliezen toegebracht. In den loop van den dag van gisteren, heibben drie kanon-vliegtuigen boven de Duitsche linies bij Dixmuiden een reeks gevechten geleverd, tegen Duitsche olgings-vlietuigen van het type « Fokker». Een der vijandelijke vliegtuigen werd door een der onzen neergeschoten, getroffen door een schrootgranaat, die op 25 meters afstand was afgevuurd. Een ander Fransch vliegtuig heeft een anderen a Fokker » aangevallen, die neer is gestort in het bosch van Houthulst, ten zuidoosten van Dixmuiden. FRANSCH LEGERBERICHT 11 Januari, 11 uur 's avonds Tusschen Avre en de Oise is in den nacht van den 10n op den lln een groote vijandelijke verkennersgroep die onze linies wilden naderen, in de streek van l'ibecourt, door ons vuur vernietigd. De verkenners lieten een tiental dooden en gewonden in het veld achter. In den loop van den dag hebben onze batterijen aanzienlijke schade toegebracht aan de vijandelijke werken in de sector van Pompelle, ten zuid-oosten van Reims.■ In Champagne artilleriestrijd. Wij hebben de Duitsjfehe loopgraven tusschen den Mont Fetu en de hoogte van Ûlesnii, doeltreffend gebombardeerd. Ten zuiden van Saint Soupiet, hebben onze loopgraafkanonnen twee vijandelijke 'blokhuizen doen springen. In Argonne heeft onze zware artillerie een gedeelte van een Duitsch werk bij Yauquois vernietigd. OOSTELIJK FRONT 12 Januari RUSSISCH LEGERBERICHT Op ïici westeïijK front is dr toestand onveranderd. In den Kaukasus hebben wij een poging der Turken om de Arkhave over te steken, afgeslagen. Wij hebben den lün het dorp Tew bezet, ten noorden van het meer Tortoum. Ten zuid-oosten van dit meer, hebben wij den 9n, Turksche troepen in de streek Ardost aangevallen. Wij hebben ze verspreid, terwijl wij hun groote verliezen toebrachten. Wij maakten gevangenen. ZUIDELIJK FRONT 12 Januari ITALSAANSCH LEGERBERICHT Op de boven-Cordevole hebben wij met handgranaten vijandelijke loopgraven in de war gebracht. Op de boven en midden Isoir/o hebben wij de vijandelijke artillerie en vliegtuigen doeltreffend bevochten. Op de beneden Isonzo, heeft de vijand bewoonde streken gebombardeerd. Er waren verscheidene slachtoffers onder de burgers. Een Italiaansch hospitaal werd geraakt door een projet tie],dat de dood van 4 soldaten veroorzaakte. HET BALKANGEBIED 12 Januari LEGERBERICHT UIT MONTENEGRO Den 9n Januari wordt de strijd voortgezet op het noordelijk en oostelijk front; overal is de vijand met zware verliezen teruggeslagen, in het bijzonder in de omstreken van Berana en in de richting van Rugovo waar de vijand zich na een hevig gevecht heeft teruggetrokken ; wij maakten twee machinegeweren buit. . Op het geheele front van Herzegowina, is de strijd op zijn hevigst ; de Oostenrijkers hebben daar 23 bataljons met 80 kanonnon en een groot aantal machinegeweren gebracht; wij hebben al hun bestormingen afgeslagen. Op het front aan den berg Lovcen, zet de vijand, gesteund door zijn belangrijke artillerie zijn aanvallen met de meeste heftigheid voort. De gewichtige stelling van Ko uk die de vijand veroverd had, is door onze troepen hernomen, imaar wij konden er ons niet handhaven. De Oostenrijkers maken nog steeds een overvloedig gebruik van verstikkende igassen. De strijd wordt met een buitengewone hardnekkigheid voortgezet. LAATSTE NIEUWS ben aangevallen bij kaap Holies, voor de ontruiming van het schiereiland Gallipoli, maar dat zij terug werden geslagen. De bevelvoerder van de Engelsohe troepen voegt er bij dat de verliezen der Turken waarschijnlijk aanzienlijk zijn. De opstand te Youngstown jSTew-York, 11 Januari. — Zaterdag, had de goeverneur van Ohio twee regimenten ter hulp geroepen. Deze troepen hebben 5.000 stakers verspreid, die 6 personen gedood en 19 anderen gewond hadden onder het bevel van Duitsche lagenten. Maandag heeft een gevecht plaats gehad tusschen de stakers en 2.000 soldaten van de nationale garde van Ohio. In dit gevecht werden 10 stakers gedood en 30 gewond. Thans zijn de troepen den toestand geheel meester; patrouilles doorkruisen de stad met de bajonet op het geweer. Victor-Emmanuel ta Romt Rome, ;ll Januari. — De koning- is van ochtend hier aangekomen. Zijn reis heeft een particulier karakter. Prins von Buiow heeft Zwitserland verlaten Geneve, 11 Januari. — De Franckforter Zeitung verneemt dat prins von liulow te Berlijn is aangekomen om de Bitting van het Pmistisohe Hjprenhuii bii *• wam.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Le Havre du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes