Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

866 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Fevrier. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 23 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nz80k27q35/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3de JAARCANG, Nr 830. V ! ZATERDÂG, 16 FEBRUARI 1918. , HET VADERLAND Eleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, yoorloopig te Parijs, 3, Plaee des Deux-Éeus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 eentiem (Front en Frankrijk). 10 eentiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 f Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.0 De Belgen tegen hetAktivisme !) |||^ VII ■■ w m w w De ontroering, door het gekuip de: aktivisfcisc.lie verraders, in bezet Belgii jeweeg gebracht is nog lang niet gestild De Belgiische regeering heeft nieu\w iniichtingen desaangaande verkregen. Nadat zij van hunne eerste ver won de 1 rinç waren beikomen, herinnerden zicj de Duitsc-hers dat zij, per slot van reke ning, de macht in handen hebben, d< maeht om ook, desnoods, lijk zij lie zoo dikwijls deden, aile recht te ver î kraohten. Zij bandelden diemsvolgen: I aldus : Op Maandag 11 Februari werden a I de raad^ieeren van het Hof van Beroei [te Bmssel ilit hun amÊt ontheven. | Denzelfden dag hield het Verbre ■ ikingshof een algemeene vergadering iwaarop besloten werd niet meer te ze Itelen fot nader order, om verzet aan t( Iteekenen tegen het machtsmisbruil I door de Duitsche overheid gepleegd. ■ De rechtbanken van eersten aandeg ei I de handelsrechtbanken namein het Izelfde besluit., De advokaten besloten I op hunne beurt, den voet ndet meer il I het Gerechtshof te zetten, totdat aile: Iweer in orde is. | Men verwacht dat de Beroepshovei I van Gent en Luik zich bij het Beroeps ■ hof van Brussel zullen aansluiten. I Als bijzonderheid weze nog bijgevoege I dat het blad « Les Nouvelles », da ■ tans niet meer te Maestricht maar il ■Den Haag verschijnt, weet mêe te dee ■te dat er bij de troebelen van 11 Fe ■kiiari, op de Brusselsche Groote Markt ■vetsclieidene dooden en gekwetsten vie Bien, zoo aan d'o zijde van de vertegen ■wordigers van de betoogende maat ■stfappijen als aan de zijde van de Duit ■ sehe soldaten, die partij kozen voor d< ■aktivisten. ■ -www I VOOR SOLDATEN ; m VLUCHTELINGEN n Igeldverzending naar belcie I Talrijk zijn de Belgischo vluchtelin i. B® — ja zelfs, de Belgiische soldaten 3(j fldie op het weinige dat ze winnen ir Ben vreemde, nog iets weten uit te spa if, Bra om degenen, welke zij in bezet Bel >r Bë hebben achtergelaten, in ihun groo B"' n00ci' 'n ^lunne bittere ellende bi -j. B Dikwijls, om niet te zeggen altijd ■k Bit dit blijk van toewijding, van edel e- Bj^igheid, van familiegeest,, gepaar< Ifi Bnet oatberingen en het gezamenlijk il B^rao van de aldus verzonden hulpgel Ben staat voorzeker beneden het bedra^ >1- Bat °nze yluchtelingen en soldaten had g, B wiïlen opzenden, indien zij had ;fj B' gekunnen. gr BEr zijn er nog die 't misschien zou 0. Ben kunn®, maiar die niet'weten ho B' aan boord gelegd, of die niet wetei lis ^Pa®heen zich te wenden. 5ît onzer lezers sohrijft ons om t ]&- B14?® of er bijzondere kosten aan di |e, ■ferzending verbonden zijn. Hij ha< Bch gewend toit een wertk, dat daarto> S- B)» diensten had aange-boden, maa rij B v°or de verzending en als veraeke ua Bj?spremie een taks neemt op den wis B®®ers, taks, die afhangt van de min B~rf' of Vneerdere zekerheid der verzen B'n&' Voor het overige gebeurt daar oo] B verzending kosteloos, maar na af der onkosten. H zoo ver onze lezer. BUaw hij wellicht nief, alleen in ziji in' '>s en ' deze iniichtingen velen on %'f ■ '6zera kunnen nuttig zijn, willei 119 ^Berhier aan herinneren dat nieman^ 1 ^ 1 heeft welken taks ook of wel ihjj ]Bf kosten ook in rekening te brenge: ® B°rW verzenden van geid naar Bel K we^' om de eenvoudige redei aU B nieTnand het recht heeft geld te vei ®n B'leîl ®aar het belette land. Niemand ni R cle Regeering, die heel wijs ei i«l B v°°rzicihtig heeft gehandeld me ta. ■ mef dien dienst te belasten, zooda B na'uW7<iende menschen of instellin B kunnen misbruik maken va: ^ ■ Onwetendheid of van de argeloos 0» B | e!Belgen in cjen vreemde. Wan «egeering gebeuren die verzer S Bpfn ncelemaal gratis, voor nietj > B er ^houding van welken taks, c ■yveike onkosten ook. Wer^en> instellingen en bijzor K[,T] ^}rs(jnen kunnen doen en moge: ■L n wat er bij onze wee.t, wel ta] ■st'zipu u,n' aalmo«2eniers, namelijl^ If.'-- • me'i het geld over t llwaarflf1 ^°n«ering. Dit is hoogs |%e n.)tf '' hiermede worden ta] 58 IN. die de gewoont I en veel te sohrijveh ©n, i wrijven, vooral waar administraties tusschenkomen. Maar die menschen, die instellingen heffen geen taks, hou-den geen onkosten af voor de verzake-| ring noch voor iets anders, want de I waarborgen, door de Regeering ver-strekt, zijn voldoende om aile premiën, ook voor verzekering, uit te sluiten. r Dus, om het kort te trekiken, onze le-j zers kunnen kosteloos en met de vol-. streikste zekerheid geld verzenden naar î bezet België, met zich te wenden naar een der daartoe ingerichte bureelen in Le Havre, Parijs of Londen, of, indien l zij gebruik maken van de diensitwillig- - heid van een wérik of van een bijzon-î der persoon, moet dit gebeuren zonder t afhouding van welke som ook, hoe ge- - ring zij moge wezen. ; VOOR ONZE GEKWETSTEN Een tweevoudig verblijf, gedurende l de IJzercampagne, in onze hospitalen > uit oorzake van opgeloopen kwetsuren, heeft me in kennia gebracht met eenige - der rechtmatige eischen onzer gewon-i den, die ze zoo graag ter overwegûng ■ zouden willen geven aan de bevoegde ! overheid, en die ik voor hen, omdat ze : er de gelegenheid niet toe vinden, hier neerpennen wil. i Zij mogen nu éénmaal wel recht heb- ■ ben, dat er aan hen gedacht worde. Ze , hebben immers hun plichit gedaan, in i de eerste ldjnen staande, ter verdediging ; van 't lieve vaderland, Ze hebben gele- den, lijden nog. Velen keeren morgen i naar de loopgrachten weer, anderen - blijven achter, doen er hun taak nog of dragen moedig hun blijvende gebrekke- l Jijkheden. t Eischen willen ze niet, daar ze ver-i trouwen hebben in hun wettige over- - heid, die best weet wat mag en kan - toegestaan worden. Ze leggen emkel ter , overweging wat ze denken rechtmatig - te zijn. I. Wanneer krijgen ze ook, zooals - hun Franscbe en -Engelsciie wapenbroe- ■ ders, het « kwetsuur chevron » op de i mouw. Ze zouden er wel danig fier om zijn. II. Zou het dan geenszins mogelijk zijn dat de maanden, die ze in de front-hospitalen of andere doorbrachten, voor de toekenning der frontaanwezigheids-chevrons allen in aanmerking komen. Ze mogen, wanneer ze lijden, toch niet als « embusqués » aanzien worden. III. En waarom trek'ken onze gewon-den hun front-aanwezigheids-ohevrons niet, zoolang zif in de hospitalen zijn ? | Ze zouden toch nuttig die tien centie-men daags gebruiken kunnen. IV. En zij, die de eer van eene twee-voudige onderscheiding hebben ontvan- : gen, om hun kranigheid in den dienst en als vergelding van hun lijden, waarom wordt hun die vergoeding van ' twintig centiemen niet toegékend van 1 het oogenblik dat ze de eereteekens ont-3 vangen hebben ? 't Wordt hun enikel nu " toegestaan, wanneer ze in het « dépôt » r na genezing aanlanden. ' V. Zou de hospitaal-soldij, en dit geldt voor onder-officieren zoowel als voor korporaals en soldaten, niet eens welwillend mogen onderzocht worden 1 3 't Is zoo gering, niet eens genoeg om ta-j bak en sigaretten, hun eenigen troost, aan te schaffen. 3 VI. Want weet dat de gekwetsten ndet 3 bedeeld worden evenals hun makkers j in de frontlijnen, met het wékelijksche 3 toelkennen van tabak en sigaretten. Hun r soldij gaat ,ér geheel in op. VII. Zou het te veel gevraagd zijn dat gewonden, zoo onder-officieren aïs soldaten, die na genezing, naar hunne fa-miliën trekken, om er eenige dagen uit { te rusten, gelijk gesteld worden met de soldaten, dien tijdens hun verlof hiin goldij en meer biijft toegelkend, terwijl de gewonden, zonder een cent — waar j gaan ze hem halen ? — in « zieikverlof » trekiken. 1 Nogmaals 't zijn geene eischen, maar I men wil "enkel eenige vragen ter overweging voor leggen aan de overheid. 1 En misschien ziet die overheid, die op den trouw en de aangroeiende vader-1 landsliefde onzer gekwetsten immer re-.. kenen mag, wel eenigszins kans onze gewonden opgeruimder en gelukkiger te maken. ' Adjudant X... j. . Hospitaal van H... ... ■■■. — AWW1 — — ; ni mrnrn mm ; slicaims m pest is esim Wi hebben gemeld dat de pestziekte f in China heerschte. Onder de Europee-sche slachtoffcrs tell men drie zendelin-. gen van de Gongreigatie van Scheut i (Brussel). Eerw. Pater Frans De Boeck, Oost-Vlaming, sirid's 35 jaar werkzaam in de e missie van China en Mongolie, t Eerw. Pater Anicq, sinds 20 jaar zen-. deling aldaar. e Eerw. Pater Spierings, geboortig te e|Hollan,d, sinds 16 jaair in de missie. De Keizer te Gent In de Kerstweek meldde ons blad hoe «le Duitsche keizer Vlaanderen be zocht had en te Gent vertoefde. « L; Belgique », een verduitsche krant, di< t© Brussel verschijnt, komt nu op he bezoek terug en beschrijft het riïet inge nomenheié als gold het hier een groott eer voor de Arteveldestad. 't Was daags v«or Kerstmis. De groe ne auto's van den keizer en zijn gevols reden door de staraten. Wilhelm bezoeh het eerst de hoofdkerk van Sint-Baafs die een diepen indruik op hem maakte Ook bezichtigde de keizer het Graven kasteel en genoot van de 'tinnen he wonderbaar stadspanorama. Eei Duitsch professer was de leidsman bi de ruinen der Sint-Baafsabdij. En voor 't overige van den dag hiek de opperste krijgsheer zich met ziji troepen bezig, die zich reed's gereec maakten op hun wijze Kerstmis te vie ren. Toi, zoover het verslag.. Maar wel] een machtige stof l'igt er in. Ja, Gen is een merikwaardige stad, die den toe rist dagen bloeien kan. Doch Gent leg ook ernstige getuigenissen af. De keizer bezocht de Sint-Baafskerl en zaker heeft men heim bij de doop vont de koperen plaat getoond, die on herinnert, hoe Karel V hier geikersten< werd. Tœn voerde Gent feest en wa het rijk versierd, want de burgeri meen'de nu een eigen vorst, een Via ming, op den troon te zullen krijgen Karel V werd echter een dwingelan< en een machtig krijgsheer en met he vrijîheidsminnende Gent kwam hij ii botsing. Gentsche poorters moesten ii boetgewaàd voor hem komen en vergif fenis vragen. Maar hun woordvoerde spraik tôt den vorst, in wiens rijk d »on niet onderging : « Ons liohaan kunt ge boeien, maar niet onaen geest niet onze ziel. Die biijft vrij ! » Men zal Wilhelm II wel niet de fa briek getoond hebben, waar Gentsoh bungers in 1916 bij 't begin der déporta tie opgesloten werden, omdat ze wei gerden te teekenen en tôt de officierei riepen : « Uithongeren kunt ge ons maar niet dwingen, dat we onze naan onder uw werkoontract zouden schrij ven ». ' Ander stof voor een beteekenisvoll verigelijking, want, zooals de stem vai cien woordvoerder der poorters Karel ^ tegeniklonk zoo dreunde uit de geslotei veewagens der gedeporteerden in 191 en 1917 ook tôt Berlijn het fiere Lie» van den Leeuw : « Zij zullen hem nie temmen ! » En dan het leven vol teleurstellingei van Karel V,* die zijn dagen eindigd in een klooster en zoo moe, zoo afgemai zoo.droefgeestig was geworden, datihi naast zijn eigen doodkist bad. Blonk den keizer in Sint-Baafs, daa bij Van Eycks « aanbidding van he La m », niet Vlaanderens kunst beschul digend tegen ? Ieperen, Ûixmuiden Nieuwpoort, Leuven, Dendermonde door zijn benden verwoest ! Wilhelm II zag van 't Gravenkastee het stadspanorama... dus ook de gedooi de schouwen d.er fabrieiken. Is hij in d volkswijken geweest ? Heeft hij èr d afgematte vrouwen, de bleeke kinde rén gezien?... Heeft een keizer een geweten, en zo ja, moet dit niet luide spreken in doodsohe, 't hongerlijdende, 't rouwen de Gent, hoofdstad van Vlaanderen herinnerend aan Vlaanderens rijk vei leden, maar ook nog aan de welvaai voor den oorlog?. Daags voor Kerstmis. Was het bk» op de sneeuw der op 20 Decehiber ge fusijleerde burgers al gedroogd ? D graven waren toch nog versch, en zo ook de diepe wonde in menig hart. De soldaten bereidden zich op d Kerstfeestviering voor. Velen dan toc' met den g-ruw in 't harte en met vree en beving, want als de opperste hee komt, ziet men in hem en zijn gevol, eèn teeken van naderenden strijd. En zoovelen gaan immers weenein naar het front ! Maar heeft de keizer niet gezien, da de burgers in geen Kerststemming vei keerden ? Avond voor Kerstmis. Dan jubelde: en beierden de klokken over Vlaandc ren, dan bonsde 't harîe van elken te ren en vond het weerklank bij iedere: mensch van igoeden wille... En te Gent stroomde het volk naa de stations, om familie en vrienden a te halen en vroolijke groepen ginge: door de stad en in elk huis, ook 't ne derigste, was er feest. Avond voor Kerstmis nu... 't Was we de s tonde, om diep, zeer diep te voele: al het bnrecht, België aangedaan, toe: de vrede er werd verstoord. Of kan ee: keizer dat niet voelea ? » Een Duitsch professer was.de gids bij 't puin der Sint-Baafsabdij. Oud i puin. Maar mear behoeft geen professor te zijn, om verklaringen te geven bij het puin van Belgische hutten, huizen ' en hoeven, en dorpen en steden, nu in onzen tij d verwekt. We hebben het verslag met een vreemde gewaarwording gelezen. 't Is misschien naïef, maar toch hebben we 't gedacht : « Hoe heeft de Duitsche keizer nog lust den toerist te Gent uit te hangen en naar professorale uitleggingen bij eeuwenoud puin te - luisteren, als zijn eigen volk om mllioe-t nen verloren en gesc.honden levens , rôuwt en om voodsel schreit ? » (Tel.). - m/VWW 11 ' ! BGlieodeienBiScliendaalljos 1 DE 2AAK MALVY 1 DE CETUIGEN VAN DE « SURETE GENERALE » De onderzoekscommissie van het .hoo-ger hof heeft eergister de verklaringen c vari M. Paoli, algemeen sekretaris van ' de prefectuur der politie ontvangen. Nadien werden MM. Moreau, oud-toezichter van de opzoekingen van den algemeenen veiligheidsdienst, en Ma-: ringer, bestuurder van d'en algemeenein " veiligheidsdienst, alsook verscheddene s ambtenaren van de «Quai des Orfèvres» * onderhoord. ? De kommissie vergaderde gister op-1 nieuw om andere getuigen te onderhoo-" ren. î DE ZAAK HUMBERT 1 DE ONDERVRAGING VAN DEN BESGHULDIGDE 1 Luitenant Bondoux heeft eergister de ondervraging van M. Charles Humbert r voortge^et, die werd bijge«taan door 3 Meesters de Moro-'Oiafferi en leœn Baux. 1 Deze ondervraging had betrek op de ' beschuldiging van onderhandelin met den vijand, die Lenoiir had neergelegd en die het' militair serecht vervolgt, op 3 bevel van generaal Duba.il. M. Charles Humbert werd insgelijks geroep'en om uitleggingen te geven over 1 de zending, aan Munir pasja in Duitsc-h-' land toevertrouwd en over het verslag 1 dta deze aan de «Journal» liet geworden en dat Charles Humbert weigerde in te lassohen. 3 Wàt de zaak Bofo betreft, bleef M. ^ Humbert bij zij ne vorige verklaringen voor M. Drioux afgelegd. i DE ZAAK CAILLAUX t NiEUWE RECHTERLIJKE VERRICHTINGEN y De documenten die in het bezit kwa-g men van kapitein Bouchardon, beitrek hebbende op de zaak Caillaux, vergen j een onderzoek, waarmede M. Priolet-, kommissaris van het verschanst kamp r van Parijs, belast.werd. t Dezc magistraat werd gister ontvan-. gen door den vèrslaggever, aan wien hij rekening gaf van reeds bekomen u'itsla-) gen en van den staat van andere ver-richtingen waarmede hij werd belast. 1 PROCES WEGENS LASTER e M. Gustave Hervé meldit dat hij van e den algemeenen prokureur van het hof van Angers" eene uitnoodiging heeft ontvangen om -op 5 Maart aanstaande voor 0 het Assisenhof van de Sarthe te ver-t schijnen, beschuldigd van laster tegen . M. Joseph Caillaux. ' . . • • <WWW ■*■.■■■ .. . m t IN ENGELAND De gezondheid van llayd George D 3 LLonden, 15 Februari. — M. Llo.yd George, die eene verkoudheid opgedaan e heeft, biijft in zijne kamer, doch hij 1 kan zich echter bezighouden met de pu- s biieke zaken. r v ii j ... — -VWW^ ■ ■ , IN ABYSSINIE J De Keizer Tsïtou is gestorven i Uit Addir-Abeba wordt gemedd : i- De keizeirin van Abyssinië, Taïtou is i- gestorven. i Taïtou, die veel wilskracht had en zeer hoogmoedig was, had .Abyssinië r beheerd gedurende de laatste jaren van f Menelick, en had getracht dit beheer :i voort te behouden na den dood van haar gemaal. Keizerin Taïtou was 64 jaren oud. Zij huwde Menelick in 1883. 1 In den loop van den oorlog met Italië i legde zij heldhaftigheid aan den dag i met aan het hoofd van hare èerewacht i de bestorming van het fort van Makallé bii te wonen. Nieuws uit België ÂMTWERPEN GROOTE BRAND TE MECHELEN Donderdag nacht brak brand uit in de meuibelfabriek Heysté (firma be'st ge-kend als «De Hollander»), clie aldra een kolossale uitbreiding nam. De" firma be-vindt zich in De Deckerstraat, en men heeft geduremde een ganschen tijd ge-vreesd dat de huizen der Kathelijnen-| straat, die langs achter aan genoemde straa.t grenzen, door de vlammen zouden worden aangetast. De pompiers konden weinig hulp bieden en de fabriek werd' tôt den grond door het vuur vernietigd. Nadere bijzonderheden. — Buiten de thuiswerkers zijn er eien vijf-en-dertig-tal arbeiders zonder werk gekomen gezien de heele voorraad hout met de ge-bouwen door het vuur verslonden is. Ook werd het gansche werkhuis van den bekenden fotograaf P. Koekoek.wo nende in de Katheilijnest.raat en wiens woning langs achter aan de meubelfa-briek paalde, gansch dtoor de vlammen vernield. In de afgebrande fabriek bevond zich ook nog het gereedsehap van vele werk-lieden diie nog in het buitenland vertoe-ven.De sçhade die op ongeveer 200,000 fr. geschat wordt, is door verzekering ge-dekt.HET DRIEJAARLIJKSCH SALON TE BRUSSEL Het driejaarlijksch salon, dat korten tijd voor den oorlog door den Koning werd ingehuldigd in. het « Palais du Cinquantenaire » te Brussel, en waarin zich werken bevinden van artisten uil aile landen, sohijnt gaaf gebleven te zijn. Men meldt dat de schilderijen deî Belgische en der vreemde scholen steedf de héele réeks der opvolgende salonetjes Versierden, met grijs behangsel bedeki en van he tklassiek vélum voorzien tex verzachting van het licht. De glazen kasten met de dekoratieve kunst werden in verschillende schilderijzalen ge-plaatst, waar zij nu, van schoone voor-werpen voorzien, geheel de lengte deî middellijn vormen. De graveerkunst, welke de achterza-len innam, langs de Nerviërslaan, werd verplaatst. De werken werden me! smaak verspreid in de kleinere salons, en vullen de ledige vakken, door hel wegnemen der verkochte werken, sfela-ten. De etsen en gekleurde etsen wisse-len af met de schilderijen en met de kasten, bronzen en zilveren penningej bevattend. Daar zijn nog bouwkunst-salons, meubels en een schoone rook-kamer.Het salon, voor het beeldhouwkunsl bleef onveranderd, met uitzondering van sommige werken, die tijdens deti oorlog werden verkocht, en andere die door de beeldhouwers zelf, zooals de werken van Rousseau, de reeks voor-historische typen van Mascré, uitge-voerd voor het Koninklijk Muséum van Naturlij'ke geschiedenis en teruggeno men in de lokalen van het park Léo-pold. Onder de schoonste beeldhouw werken* vindt men het vrouwenborst beeld van Bartholomé en Rodin's « L'Homme marchant ». OVERREDEN (Verschenen te Brussel, 4-2-18) Donderdag, omstreeks 11 u. 's avonds. had een ernstig ongeval plaats op de Leo-pold II laan, te ,Sânt-Jans-Molen-beefk. E. Apol, letterschilder, te Elsene, werd op de laan door een tram geval en het rijtuig bolde hem over het li-chaam. De beide beenen van het slacht offer werden afgereden. Hij werd naai het gasthuis gevoerd, waar hij stierf bij zijne aan'komst. TRAMONGEVAL (Verschenen te Brussel, 4-2-18) Donderdag had een nieuw ongeval plaats in de Ransfortstraat. Een ver-huiâwageij kwam de Ransforststraat uil en werd dqpr een rijtuig der « Tramways Economiques » in de zijde gevat, De schok was zoo hevig, dat de ru item in stukken vlogen en de reizigers op hel gaanpad geworpen werden. Gelukkig zijn hunne wonden niet ernstig. WEST'VLAANDEREN DE TOESTAND TE BLANKENBERGHE Aile hôtels op den zeedijk en in 't algemeen in de stad dienen tôt kazernen en hospitalen; heel de zeedijk is vol loopgravan, de haven is bijna gansch ontruimd door visscherssloepen, waar-van vele in brandho'ut geslagen en andere gezonken zijn. Bijna aile honden zijn doodgesohoten geworden om te diA- nen als voedsel aan de Duiitschers. Ivo-perwaren, vélos, ailes dat den Duitschec kan dienen, is opgeëischt. Ongeveer acht honderd mannen zijn verplicht voor den Duitscher te werken en worden overal rond Blanken^erghe gestuurd, velen tegen Oostende waar zif voor hun zwaren arbedd weinig te eteni krijgen. VIT HASPENGOUW VREESELIJK ONGEVAL (Verschenen te Brussel, 4-2-18) De heer B..., van Aliken, reed mest zijn rijtuig in vollen draf door een duis-teren weg, toen hij opeens met geweld tegen eene kar botste die in tegenover-gestelde richting aankwam. De schok was geweldig. De Tie-v- ^ .. Kerd zwaar gekwetst. Het paard, door den schrik op hol gedreven. ijlde in dolle vaart voort, en viel een kiîometer verder in een sloot morsdood. MSSWJSSx O WrEN DE WERKHUIZEN ONDER DUITSCH BEHEER In de werkbuizen Allard te Marchien-ne werken 500 arbeiders aan het maken van prikkeldraad. In die van Watelaer te Jumet, sedert meer dan 1 jaar opge>-ëischt., bedraagt het personeel 300 man. Men maakt er gegolfde platen en uit-eenneembare ijzeren barakken, waar-van er dagelijks zes vo'lle wagens worden geleverd. In de fabrieken Paris te Marchienne wordt met 200 man gear-beid aan het maken van gewoon ijzer-draad, prikkeldraad en allerlei ijzerert stukken. In de werkhuizen Desombay, te Mar-cinelle, waar een horiderdtal werkliedera arbeiden, worden de versleten Duitsche • sleepbootsn hersteld. De constructie-werkhuizen van Gharlerod, gelegen tegen Marchienne-Est, links van den weg Charleroi-Thuin gébruiken 1500 werk-. lieden, waarvan 1000 mannen, 200 vrouwen en 300 moffen. Het grootste gedeel-te dezer 1000 mannen zijn Fransche ge-< deporteerden udt- de omstreken van Rijs-sel. Men herstelt er landbouwmachie-nen en maakt er kistjes voor het ver-voer van handgranaten^ men heeft er ook eene gieterij opgericht. In de «Métallurgique du Hainaut»* gelegen te Couillet op 500 meters af-stand van do kerk, langs den apoorweg! Charleroi-Namen, die sedert het begin van den oorlog opgeëischt is, worden 1 locomotieven hersteld. Daar werken 500 man. Sedert een maand heeft men en ' een hoogoven in werking gesteld en wel-dra zal er een Martin-oven insgelijks in werking worden gebracht. Het werk-volk werd door Duitsche bestuurder s en ondermeesters bewaakt. In de werk-liuizein 'Germain te Monceau-sur-Sam< bre, gelegan op 500 meters der statie van Marchienne-au-Pont, links van déni-' weg naar Manage en in de «Métallurgique» te Marchienne, worden auto's hersteld. Wekelijks worden een hon-derdtal herstelde auto's afgeleverd. Ir»; deze twee werkhuizen werken 1500, man, waaronder 500 moffen. In de nagelfabrieken te Fontainç-. l'Evêque werken 500 arbeiders aan heé maken van allerlei soort nagels. In da . fabrieken Zimmerman-Han.reiz te Mon-. ceau worden maandelijks 2 tôt 3 loko-; motie^'en hersteld. De bestuurder, een Oostenrijker, werkt reeds serdert, het begin van den oorlog voor den vijand. Ira deze instellingen worden ook de ma-< chienen der koolmijnen en andere werkhuizen hersteld. («Les Nouvelles»). WWW ^ IN OOSTENRIJK-HONGARIJE , [ee nasifest vas den Uw Bazel, 15 Februari. — Men meldt uit Weenen : De keizer van Oostenrijk heeft' een manifest uitgegeven, dat gericht is toi . de bevotking, en waarin Hij de volgen-, de verklaring aflegt : Met de Goddelijke medeliulp, hebben wij den vreele gesloten met Ukra.nië. Onze wapens alsook onze vred'espolitiek,, die met rechtzinnigheid en kloeke wilskracht voortgezet wordt, hebben de eer* ste vrucht van den strijd af geworpen. van dien geweldigen strijd, dien wij le veren voor ons bestaan. Tezaam met mijne volkeren, die zoo beproefd zijn, hoop ik dat na dezen eer-< sten1 vrede. die ons zoo zeer verheugt, « weldra het menschdom de weldaden van een algemeenen vrede zal mogen verwachten. Hij bevestiigt dat hij van in het begin van zijne troonsbeklimmông, den vas-ten wil heeft den oorlog voort te zetten totdat er een eeurvollû \Tdde Jba^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes