Het Vlaamsche nieuws

940 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Novembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8c9r20tb3t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPRIJZEN s Voor een maaod ... 1,76 Voor 3 niaarid 6.00 Voor 6 maand 10.00 Voor één jaar 18.00 Allé kiâotrtto nopen» onregelmitig in do be*t«liiiig der po*tab<m.ne msnfcan zijn UITSLUITEND ta rioh ten aan het BESTELLEND POST-BU REEL, en niet ajui het behser van het h Lad. VRI1DAG 1 NOVEMBER MHfl PPÏ.IS 7 CFTMTTPMPTVT vaav VT AANnTOlPK ou WAT T ANfîE ViERDE JAARiGANÛ _ Nr 297 Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Hooidopsieijer Rat VEKHULST, Dr, A«g. BORMS, Hoogièeraar 41b. VAN DEN RRANRE { 4A>KUM>|îii>HhA f laniiOûUigxngcii, per regei i.7& Stadnieuws id. 1.25 Finantieele bericbten „. 1.60 Doodsbericht 6,0D ^ 11 ' " - 1 — - 1111 Elke medewerker is persoonlijk «eraruwoordelijk voor zijn schrtj-ven, en hindi niet heel de redaktie RED^KTIF. BEIiEER EN AANKONDÎÛINGEN ; 73, $T»JAKO»SM4RKl ANTWr,"*rlîi OOSTMI uni le! il ITALIE b«ZBttii lebit Officieel wordt d.d. heden u.it Weenen gemeld : Ons herhaaidelijk tôt uiting gt-komen beskii.t tôt het bewerkstellilgen van, eer den vodkercnstrijd eineligenden wapenstiiistiind en vre.de in, aanmfirkkig' nemend zullen onze, op ltalia»anschen grond strijdein.de troepen, het belette gebied ont-( ruimen. ■^ui^«iue»waa*iec«e^jxii^T:t#wcOT3wiesucuBWMr «mcbrk? * -a sa annasaimam OFFICIEELE BERICHTEN Van Duitsche zâjde DUITSCH AVÔNOBERICHT Berlijn, Woensdag 30 Oktober. — Ol f-CaeeJ : Aan de Oise zijn hevige aanvailen de Franschen mislukt. Van het averig Westediijke front worden geen groote g< vechten germeld. DUITSCH LEG~ERBERICHT VVestelijk gevechtst'errein Bejlijn, Donderdag 31 Oktober. -Officieel : Legergroep Kroonprins Rupprecht Bij Zomergem aan de Leie werdei aparté aanvailen der Belgen afgewe zen ; benoorden de Schelde en aan he Mormal-bosch voorbijgaand artillerie strijd en kleinere inïanteriegevechten LegergToep Duitschen Kroonprins Een vijandelijke aanval tegen de] kanaaJ-sektor bezuiden Cotillon mis lukte. Bezuiden de Oise wezen wij de morgens heftige aanvailen der Fran schen af. Beoosten Landifay onder scheidde zich hierbij het reserve-infatn terie-regiment n. 270 bijzonder. Ooi de tôt 'a avonds na hernieuwde ge schutaktie en onder inzet van talrijk pantserwagens meermaals herhaaldc vijandelijke aanvailen mislukten.Waa de tegenstander er in slaagde in onz< linies voet te vatten, wierpen hem onzi tegenaanvallen weer terug. Aan d> huksesvoile afweer der pantserwagen hebben de 2de kompagnie infanterie régiment 444, de mijnwerpers-kompa gnieën 464 en 465 van het veld-artille rie-regiment n. 1 (van hem onder officier Zierkokonstin de 4de batterij en onder-feldwebel Hornstein der 2d< batterij reserve-veldartillerie-regimen 57, bijzonder aandeel. Op het gevechtsveld tusschen Nizy le-Comte en de -4 isne bleef de artille rie-bedrijvigheid levendig. Benoordwesten Herpy werden dei avonds nieuwe krachtige aanvallei des tegenstanders afgewezen. Legergroep von Gallwitz : Op beide Maasoevert nam de artil leriebedrijvigheid tœ. De vliegerbedrijvigheid was gisterer bijzonder levendig. Wij schoten 58 vijandelijke vliegtuigen en 2 kabeîbal!on< neer. Luitenant Door behaalde zijr 35ste, oberleutnant Auffarth zijn 30st( en luitenant von Hautelmann zijn 25c luchtoverwinning. Van Oost-Hong. zijd» ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenen, VVoensdag 30 Oktober. — Offucieel : Op het Tirolcir-front slecbts gering£ gevechtsbedrij vigheid. Tusschen de Breuta en die Piave hebben versche vijandelijke troepeni den ÀSo lone en dletn Monte Pertica met overmachi aajngevrdlen. Onze, daar m,i3t oinvergelij-kelijken heldenmoed en trouw strijdeaidi troepen hebben, aile pogingen van dhr vijand verijdeld. In de Venetiaansche vlakte drongpn dt Engeischen en Italianen verder voonv't. Het gelukte hun, onder irizet van aJlc strijdnuddel/in, h.um, bressen ten Noorde en ten Zuiden van den Moiifello bêlant rijk te vergrooten. Van zijdi l WESTELIJK GEVEÇHTSTERREL >_ Londeti, Woensdiag 30 Oktober. — Oi ficieel : Behalv© patrœljeontmœtingen, waari \vp eenige vordJeringen maakten en er kele geva.ngen,elni meevoerd'an, valt e _ mâets te vermeklen. ■ Van Fransehe zijda : WESTELIJK GËVECHTSTERREU l Parijs, Woensdiag 30 Oktober. — Oi ficéeel : . Plaatselijke andernemiingen in het gf. 1 bied ten Zuiden van, Guise hebben d _ Eran schen in staat gestedd verscheide 3 Duitsche loopgraven te venmeesteren e . den weg van Guise naar La Hérie la Vit . ville inaderbij te koman. De Fratiische troepen hebben hun aan r val voortgeizet tusschen La Banogjno e . Herpy en hebben gevangenen gemaakt ; Ten Western van, Fergeux tôt heavc . 145 zijn levendiige gevechten aain, de; r gang"- De Fransche troepen hebben ver » sche'jden Duitsche tegenaanivallen weer ; staan. > Eldars niiets bijzonders. Van Staliaaiiche zijd© ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN ; Rome, Woensdag 30 Oktober. — Of ficieel : Ons offonsôef, voorafgegaan door d' . bezetting van Grave Papadopoli ,en doo . overroinpali'ngen ,op de hoogvlakte vai Aslagoi Ln dlen nacht van '24 Oktober Li - de streek van de Grappa en die® 28n Ok , tober u tgestrekt tôt den middeniloop van de Piave, is gisleren naar het Zuiden uit gjebreipd. Ook het rocrnrijke 3e leger is i> die worsteliiing- ingetreden. 'Van de Brênt; af tôt aan de zee Ls het een enkel bree< , tjevechtsfront, waarop strijdietn ongevee . driekwart van het Italiaansche leger s broederlijk samen met het daonere 14< , lieererkorps en het jonge en moedi^e J?P7< . reîr'ment Amerikaansche infanterie. Tus . schen Breuta en, Piave verleenen geschut aktùe van buitengevvxwie hevieheid' ex duur en, de onsfcuiimigheid van onze aan, vallen en de hardnekkigheid van den, te genstand van den«viiand, gevoed1 doo: versche reserves, sedert zes dagen aar dte-n strijd eten zeer bijzonder karakter Ten Oosten van de Piave week de vijanc voor den reusachtigen druk van de onzen die ten gevolge had, dat aille achtereen-' volgende stelliingen, waarop de vijanc zich moit behulp van geschut en vele ma chinegewerten poogd'e te ha.ndhaven, ir den aanval werden meegesleuird. Op der Monte Grappa h-ebben die troepen van he 4e leger voordeelen bereikt in de •street van dien Pertica en den, Col dîll Orso. Het 12e leger, dat ter weerszijden var de Piave opereerde, bereikte de vlak'r ran het doro QtlflrO' en, ontrukte den, vii-and Segusino en maakte zich meester var dfen Cison. TELEGRAMMEN 0e demokratizeering van Duitscbland De demokratiseering van Duitschlana gaat in snel tempo voorwaarts. Duidelijk betoonen de Duitsche bladen het standpunt dat in wej-ke droeve omstandigheden deze demokratizeering ook moge plaats hebben, zij zelve nochtans een goed is waarover men. zich moet verheugen. Zoo zegt de « Frankfurter Ztg. » : Hoe hard het ook voor ons is, dat wij den leider van een buitenlandsche mogendheid, die bovendien nog met ons in oorlog is, moe-ten mededeelen, dat de vredesonderhandelin-gen door een volksregeering worden gevœi-d en dat daaraan ook de militaire macht onder-geschikt is, toch willen wij het buitengewone, dat daarmee bereikt is, niet minder waardee-ren. Het belangrijkste en meest nadeelige overblijfsel van een autokratische systeem is thans op zij geschoven. Het gaat voortaan niet meer, de kommandomacht van den kei-zer overal in het débat te pas te brengen, waar de rechten van het volk tegenover den monarch op den voorgrond gesteld moeten worden. Niet langer kan een gedeelte der re-geering een afzonderlijk bestaan voeren, dat slechts door den monarch wordt geleid en van de politieke Ieiding onafhankelijk is. Hét le-Rer aïs middel van de politiek, zal voortaan verantwoordelijk zijn aan de politieke Ieiding. De militaire macht en de politieke lei-din-* kunnen niet als gelijke krachten naast elkander staan, maar de eerst« zal on4erge-schikt blijven aan de tweedo. /: 1 ■ De regeeringspartijen zijn de meening loe-gedaan dat dezte snelle denrokratiseering gunstig op de vredesmogelijkheden werken zal, daarom zorgen zij ervoor dat de beteeke-nis ervan ook duidelijk wordt gemaakt. De bijzondere korrespondent van de « Kol-nische Ztg. » te Berlijn meldt : In de pers is er op gezinspeeld, dat de Duitsche regeering bij het. antwoord aan président Wilson nog een mémorandum met inlichtingen over dt grondwetsveranderingen aan den président zenden zou. Mijne informaties bevestigen dit bericht. Het doel van dezen stap is iedere verkeerde opvatting over het wezen van de grondwetsvoorzieningen te voorkomen en den président over de beteekenis er van niet in het onzekere te Iaten. Op dezen grond zal een verklaring over de beteekenis der nieuwe be-sluiten in den vorm van een pro- memoria den président worden toegezonden. Zooals bekend heeft de demokratizeering ook voor Elzas-Lotharingen gunstige resul-taten gehad. Het rijksland zal als bondsstaat opgenomen worden. Dese kwestie is echter niet van uitsluitend binnenlandsch belang. Zoo komt ook de sfchepning van een neutrale bufferstaat ter sprake. Dit wordt echter niet met tevredenheid begroet, zoo blijkt uit het volgende telegram. Straatsburg, 29 Oktober. — Op de vraag wat er van Elzas-Lotharingen worden zal, schriift de sociaal-demokratische « Mùhlhau-ser Volkszeitung » : Wat de eventueele vor-ming van een neutralen bufferstaat aanffaat, daarvoor kunnen wij ons niet bijzonder warm | DE TORS T AND , \'an het W'estel jke front kwamt geen beriphten die tRin toestand w jzigi-: i Zoowel dus de opmarsch der gealhee dem in V-kianderen, als die tusschen Vi lonciennes en.de Oise, als diie tussch* Oise en Serre is thans gestaiit. Men ma de laatstp dagen \'oor generaal Foch operaties dan ook niet bijster gelukki inoeim^en : hadde het offensief der Enge schen tusschen Le Catoau en. Solesmc verdei- sti'ekkende resnltaten opgelieven dan een opmarsch vain een 3-tal km., < waren de Duitschers tusschen Oise e Samber teruggedireven, zoodat het Ois< front met Oivervleugeling werd bedreige ,dan hadde een overijlde terugtocht die Duitschers voorzek,ar de Franschen gek genheid gegeven op het Oise- en he Serre-front een geweldigen slag te slaar Immers, dan vfrare 't hun, mogelijk gt . wieest z66 in te grijpen datf he niet tee voorzien zou zijn gewees n wtaar de v Du.itsohe terugtocht hadd i- geëindigd. Nu, iintegendeel, 'iep aile •r met tameliijke regelmatigheidi va, sitapel, en de geallieerden moeten op nieuw, willen ze verdere resulbaten berei ken, tôt de zeer kostbare, frontale aan vallen overgaan. Vceiemd lijkt een partikulier telegran dat de « Nieuwe Rotterdamsche Cou - rant » uit Londen ontving, en waarin t lezen staat : - u Het eerste en ttende* Fransche leger e die de Duitschers van de hoogvlakte tus n schen Oise en, Serre hebbetn vèrdreven a zijn toit j een, diepte van ongeveer 8 km - op een front van 27 km. vooruitgerukt De Duitschers hebben zeer zware verlie - zen geleden en trekken terug naar he i hooge met bosschen beefroeide terre,in da . Hirson van de Westzijde beschermt. 1 Eldprs is de toestand' aan het Weste i lijke front "stabfel, ten dieele tengevolg< - van het ongunsti<re weêr en ten dèele ten - gjevolge van a ndere faktoran, waarove-het voor het oogenblik niet verstandig i: spreken. » Heerschen er zekere moeiUijkheden di< Foch beletten door te werken ? De stilstand op het Westelijk fron doet in, ieder geval verrassend aan. Op het Italiaansche front hebben d:: Oostenirijksche troeoen slag geleverd. Er - wel op een .wijze die hen eer a.andoet. Z« keeirden n.l. de>n aanval van de geall'eer : den op het Grappa-massief, dfe he r offensief inleidde, en die gc^olgd wer< i door de doo^braak aan da P-ave. D'< i doorbraak leidde tôt het oogeven van he - Piave-front door de Oostenirijkers. van a r het gebargte tôt den spoorweg Treviso - Oderzo, d.i. od een lengitè van niet vee i m,inder dàn 60 km. Werden bezat o.a j V'aWobbv><lenei Se.rnaglia en Susegana 1 De voorhoeden der gealliearden rukter r tôt bij de Monticano op, een evenwijdi« , met de Piave op een. 8-tal km. tén Ooster daarvan loopend riviertje. Z-ulIen de Engeischen er Franschen. die hier geza-menlijk optreder cm ook in de bergen, tusschen Brente en Piave en in dei Sette Communi, aanvailen en aldus heel het bezette gebiec tiachten te bevrijden? Of zal zich de Oos-tenrijksche terugtocht enkel in de vlakte ontplooien? Deze laatste verondlarstelling Lijkt ons 't minst waarschijnli jk. I Ondertusschen, wij herhalen 't, zuller de anderhandelingen over den wapenstil-■ stand de militaire gebeurtenissen wel stui-I ten in hun loop. N. B. — Dit overzicht was geschreven. toen wij het nieuws van de ootruiming , van Noord-Italië door de Oostenrijkerf ontvingen. Dit wijzigt natuurlijk heel de,r toestand. maken- DersJeliike kleine staten zijn tôt nu toe steeds meer buffer dan staat geweest, de politieke speelbal der groote staten en ekono-misch afhankeliik. Daarbij komen Duitsche en Fransche verwachtingen, want ieder de-zer landen zou in den nieuwen staat een be-voorrechte positie voor zich eischen en bij een werkelijk neutralen staat zouden_ beide spc>edigteleurgesteld zijn. België en Gricken-land zijn geen benijdeni.\\àardige voorbeelden. Ook het verleden van Luxemburg, is niet zeer verlokkend. Wat Zwitserland aangaat, dit is in vôrming zoo ver achter, dat een ver-gelïjkini? daar)nee in het aieheel nie; tremaakt kan worden. Maar ook Zwitserland heeft de laatste jaren als bufferstaat geen zijde ge-sponnen. Er blijft niet anders over,dan m het belang van de ekonomische ontwikkeling te behooren bij een grooten nationalen staat, die aile ontwikkelingsmogelijkheden _geeft.__ Elzas-Lotharingen behoort sedert bijna vijftig jaren tôt het Duitsche ekonomische leven als een integreerend bestanddeel. Zonder groote schade voor beide deelen kan deze verhou-dih'' niet verbroken worden. Een neutrale bufferstaat vermag dit het minst. Ludendorff is, wegens redenen nauw met de demokratiseering samenhangend, afgetre-den zijn opvolger heeft zijne plaats al inge-nomen.Bij een gedeeltelijke herkiezing_ voor den Rijksdag in Berlijn, heeft de sociaal-demokratische partij het tegen de vooruitstrevends volksoartij verloren. Wij gelooven dat hier minder een teeken van oms!a?en der stem-men is te zien dan dat de overwining van gerechtsraad Kempner, de kand'daat der ka-pitalistische liberalen die tegen De!b-iick in de volkspartij getriomfeerd heeft, ,aan de on_t-houding der Onafhankelijke socialisten, die niet voor de kandidaat der partij wilden stemmen, te danken is. Berlijn, 30 Oktober. — Bij de herkrezmg voor den Rijksda? in het Berlijnsche kiesdis-trikt I zijn op den geheimen « Justizrat » Kempner (vooruitstrevendevolks partijl 2697 stemmen uitgebracht, op 1 leimann (sociaal-demokratjsche meerderheidspartij) 2234 stemmen. Kempner is derhalvo gekoeen. HET AKTIVISME ALS POLITIEK. m i. w orden o^,er het wegval'.en van tu r- aktiviame a's fi6litiek met de Duitsche beze i- ting is niet overal verstaan geworden als w n, het meenen. W'j achten het van belan g daarom uitdrukkelijk vast te stellen wat w 's daaronder verstaan. g Sommigen meenen dat wij door het vas 1- stellen van het feit dat de aktivistische pol ■s tiek na de bezetting vanzelfs zal verdwijner i, een ongunstig oordœl over het aktivism >f velden. Dit ontkennen wij volstrekt. n De politiek van het aktivisme hangt echte samen met de aard van de huidige wereldge li, beurtenissen en de natuur van de Be'.gisch Staat. Wij behooren volstrekt niet tôt degenen di het als een Hchte zaak aanschouwen de trom aan de staat op te geven. Wij zijn er ten voll van bewust, dat d. /.e getrouwheid de basi t vormt van het staatsleven der XXe eeuw, j; t mij meenen zelfs dat sinds het begrip de r staatssoevereiniteit zich heeft doorgezet, d s theorie van hen die als cens de groote Zwijge i deed, van oordeel zijn dat de getrouwheii ... tegenover de regeering slechts in zooverr-. inoet worden gehandhaafd als de regeerinj . hare verbintenissen tegenover het volk recht houdt, niet meer kan gelden. -, Toch heeft de aktivistische politiek gedu . rende den oorlog de getrouwheid aan de re s geering opgegeven. Het feit dat zij de rege ling der Vlaamshoe belangen nièt mee heeft toevertrouwd aan de Belgische regee _ ring, maar de Vlaamsche kwestie heett gein ternationalizeerd, is zelfs hetgeen hàar karak terizoerd en onderscheidt van de passieven Deze hebben dat zeer goed begrepen waar zi . het manifest, ter gelegenheid der vervlaam [ sching der Gcnt&che Hoogeschool opgeste'd I begonnen met den zin : « De Vlaamsth kwestie is een nationaal probleem ». De passieven zijn op hun standpunt blijver ; staan.Ook nu niàg keurt van Cauwelaert he . « alctivisme aïs politiek » af. De verrechtvaardiging van hun interna 5 tionaliseerings-politiek vinden de ,aktivi9ter echter als gezegd in den aaxd van de huidigi , verwikkelingen en de natuur van d« Staa België. België behoort tôt de kategorie der « buffer. staton », dit wil zeggen dat het is een staa . wiens wezen vooral door buitenlandsche fak-! toren wordt bepaaid. Dit niet eene bewerinj . van ons maar is eene bepaling te vinden ir , aile werken die over de natuur van der staat handelen. Bufferstaten zijn het positie I ve resultaat van het negatief streven dei . machten die het dominium van den buffer >• staat niet aan de andere machten gunnen. Zi, - zijn dus in samenstelling en wezen (d. i. gees . tesrichting, innerlijke organisatie, enz.) dt [ uitdrukking van de machtsverhoudingen *ar; het oogenblik. Zien wij dan ook niet d« im perialistische' Entente-kringen, bij een , machtsverschuiving ten voordeele der Entent< • opkomen voor eetn vergroolâng van een naar ; de Entente-mogendheden gericht België Nu zijn de gebeurtenissen van 1914-1918 als een geweldige poging om de machtsver-. schuivingen die in Europa sinds 1870 hebben plaats gehad een politieke uitdrukking tu geven. De aklivisten verdedigen nu, en naar ons . voorkomt met recht, dat het Vlaamsche volk het recht had van die machtsverschuiving ge-■ bruik te maken ©m de geest van de Belgisch* >t bufferstaat te wijzigen in den zin dat het _ Vlaamsche element recht zou geschieden. ij Het spreekt echter o. i. van zelfs dat vvan-g neer ee.is de vreedzamle betrekkingen tus-ij schen de \e>lkeren terugkeeren, \v;uineer elke staat om zoo te zeggen terug in zijn eigen bekken getreden is, wanneer de Belgische i_ bufferstaat als uitdrukking van1 de machts-i verhoudingen van den nieuwen tijd, met zijn e naar die machtsverhoudingen geregelde s;i-menstelling en geestesrichting hersteld is, en r het staatsleven zijn gewone gang hernomen heeft, ook de Verdediging der nationale rech-e ten slechts op de macht van het eigen volk mag rekenen, en wanneer dit volk niet sterlc e genoeg is om uit eigen kracht de geestes-v richting van de staat te veranderen, dat volk e ook niet met buitenlandsche politieke machts-s middelen mag in leven worden gehouden. i Dan heeft het bewezen geen ievenskracht r meer te bezitten, en is zijn instandhouding e een reaktionnaire drijverij, waar wij ons niet r laten voor gebruiken. In de kracht van het 1 Vlaamsche volk hebben wij echter altijd ge~ î l(X>fd en gelooven wij ook nu nog. r Dit is de beteekenis van onze woorden, dat ! met de Duitsche bezetting het aktivisme als politiek verdwijnt, het passivisme dat enkel, . van onder dit oogpunt beschouwd de negatie . van het aktivisme is, verdwijnt daarmede . evenzeer. r Menige Vlaming is door de wending die de . wereldoorlog genomen heeft erom bekom-merd dat de machtsverhoudingen voor een . België met Vlaamsche geestesstrekking zeer ongunstig is. Dit schijnt ook op het eerste j zicht zoo te zijn. Zij vergeten echter dat . macht niet enkel nit kanonnen en mitraillen-ren bestaat dat de geest ook een macht is. De j overheerschende macht der imponderabilia. Een dezer imponderabilia is het zelfbeschik-i kingsrecht der nationaliteiten dat in de laat-t ste weken duidelijk genoeg bewijst een wer-kelijke macht te zijn. Ook deze macht zal n . de vaststelling van de status van den Bel-i g i schen bufferstaat moeten in acht worden ; gehouden. Komt nu de wereldoorlog tôt een t einds door een rechtsvrede, dan zal de vredes-konferentie de status van de Belgische Staat, . met inachtuame van het œlfbestemming-s-: recht der nationaliteiten, volgens Wilson een . gewichtig element in het statensysteem der ; teekomst, vaststellen. Tegen deze i n ternà-i tionaliseering is, gelijk wij reeds schreven, i ook van passieve zijde geen tegenstand te . verwachten, wel integendeel. Door het verdwijnen der aktivistische po^-. litiek bedoelen wij dus dat de internationali-sering der Vlaamsche kwestie, zooals zij <n het oude statensysteem zich voordeed, door : het herstellen der harmonie tusschen de staten ran lelfs verdwijnt. Niets meer en ■ niets minder. Wat de overtuiging der aktivistische groe-i peu l>etreft, deze blijft natuurlijk bestaan, geeai aktivist geeft eesn iota van zijn overtui-ging prijs, zij behooren echter niet essentieel , tôt het wezen van het aktivisme. Men kan aïs . passieve Vlaming even goed een radikale op-iossing der Vlaamsche kwestie voorstaan, al# bestuurhj'ke «cheiding, der reèele-unie en der schen passieven vindt men voorstanders der bestuurlijke scheiding, der recht-unie en der personeele unie oplossing, het eenige wat . beide groepen tôt hiertoe heeft gescheiden t de kwestie der internationalisée ring. G. AAN 'T WERK ! Het is een feit dat niet te loochencr valt : met de laatste wending in de inter nationale politiek, is de georganiseerde akiviistische propagande weggevajlen. Ir ieder onzer leven, — dat spreekt van zelf — nog even, sterk de heerlijke, levenwek kende gedachten van Vlaamsche. Zell standigheid en gelijkwaardi^heidi-met aile-and e re- na,t ; es in een nieuw Eurapa. —■ wij dragen, — en dat is onze plicht, — die gedachten in onze omgeving, waa; wij maar kunnen, rond;, maar de var de aktivistische Ieiding met sterke inten. siteit gevoerde werking ter overtui ging van de Vlaamsche massa, is stop-gezet. Meetings, d^fcat.avondetnl, pnz. houiden op, vereenigingen liggen, tjjdelijli stil en zoo meer. Men kan ter verklaring daarvan ds vermoeil jikte O'mstand'igheden inroepen. Tôt dien faktor, die inderdaadl zijn belang heeft, — immers, het 's een prak-tische onmog'elijkheid vergaderingen te houden waar geen zalen beschikbaar zijn. -— heel dte kentering waarmede wij reke-ning dlienen te houden, terug te brengen, ware echter verkeerd, en zou doen den-ken aan struisvogel poli tiek. En ondoel-matig ware het tevens, omdat wij nu heel eenvoudig niât in een période van strem-iming verkeeren, na dewelke aile verk-zaamheden als tevoren, weer kunnen, worden opgevat, maar wel een overgang be-leven naar heel ander© omstanidiigheden bij dewelke we ons hebben aan te passen willen we heel onze bewjeging, ons streven voor Vlaanderen het beste te doen wat w'j er voor verrichten kunnen, niet hopeloos-steriel en kleinzielig-haisstar.rig, als enkel aangelegd op het mooie geste van het « sich behaupten » ten dbode doernen. Wij meenen, dus dat, ook zondèr die hierboven- aangehaalde, prak.t.ische hinderpalen, dezelfde wijziging zou aan te stippetn, zijn geweest, en kunnen dan ook enkel betneuren dat va« de zijde der i aktivistische Ieiding zoo weinig is gedaan om het troebêle, dat omtrent den stand der zaken thans in veler brein moet heerschen, op te klaren. De propaganda mop-t dus voortgaan, zijn de omstaneUgheden dan ook moeilijker, en ze moet wwdten vernieuwd. Dit weze dan eerr even geschetste, be-schesiden pogirrg om vaist te leggpn ckior welken geest — in de biijzonderhëdcn, der feitelijke u'itwerkmg te treden weze lalere uiteenzettingen voorbehouden, — de Vlaamsche, en als ondlerdeel daarvan, de aktivistische, propaganda moet worden gevoerd. Het staat o.i. om; te begonnen vast, dat de propagandistische arbeid, die totdus-ver geleverd werd, thans van geen mit meer zijn, zou. Al wat ter vorspre'ding onzer ideeën in de volkslagen totnog'toe werd gedaan, — op uitzondering van en-kele breeder-opgjervatte pogingen na, — beoogde voornanieilij k de houding van de aktivisten tegenover den bezetter te recht-vaardigen, met het doel het Vlaamsche volk mee de hand te doen, slaan aan de gezondmakimg die door de strijdende fla-minganten uit hett bezette gebied t'jdens den oorlog is aangevat geworden. Onze debatavondten, brosjuren,. strooibiljetten, enz. stonden de aktivistische politiek ten diienste, d.i. de middelen waardoor de ak-, tivisten trachtten hun ideglen tôt werke-lAjkheid om te zetten, zoo, — om te kon-Icretiteeeren, ■*- d« bçstuu rsspliksing, de huidige vervlaam sching onzer Hooge-sehool, de uitroeping der Maamsche zelf-standighioid. Het doel was ons volk het standpunt te doen innemen dat, — hier-over waren toch aile alctivis+en het cens, — de aktivistische politiek was ingeno-men : de verdedig'ng en dte inwnlliging van de Vlaamsche eischen op die vredes-konferentiie, mét déni steun van Duitscbland en op de juridische bazis, van het zelfbestemmingsrecht d«r kleine volke-ren. Men kan nu van mœoffig verschiflen over tien giaad waarin dat is geluki te betreuren, valt het zekar dat d© pr< paganda niet meer op den geest zdf ingega,at^. Het kwam er ten,flotte toch c aan vooral he.{ Vlaanisch bewusfejn redden. En, nroge dan, — lijk trouwer bij de meesten onzer, en esok met schi. veir dezes, het geval is, — de internati, nAli satie van de Vlaamsche kwestie, zoi als we die zooeven omschreven, ee noodzakelijhed zijn gebleken, de vraa mocht well.icht worden, gesteld bij 't b gin van den heftigèn strijd tussclren al tivisten en firanskiijons, of wij het gevm mochten trotseeren, de ziel van het toi komstige Vlaandaren van ons te zien ve vreemden, om het lichaami waarin wij ; geïnkarneerd wilden zien, maar dat zoi der de ziel tenslott.e slechts weinig !< v en smogel i j k he id bezif. Nu : kritiek acl teraf is te gemakkelijk opflat ze een lex nendè bezigheid zou mogen heeten. Wij staan thans voor dit : de modt waarin het aktivisme de Vlaamsche kwe tie international'seerem wilden valt we| en daarmee moeten de aktivisten. besli: rekenmg houden. Dat doen ze ook. M-n: leze enkel de jongste proklamatie van dfe Raad1 van Vlaanderen, en lette erop d; dit organisme zich niet bazeert op eenig Duitsclie machtspozitia, wel op de 1 puntfM. van Wàlson. Dit moet thans ar volk worden dietsch gemaakt, — vcporzeker t;eeds, uit zich zelf, meer spee ruimte voor schepping van een mationaa bewu stzij n- in-den-nieu wen-ge^st overl aa — en ten tweede -en vooral, moet thnr het Vlaamsche bewustzijn, krachtige dan ooit, worden in 't leven geroepen e bevordord. Dat zijn, kort gezegd, de er gaven van de propaganda, en die opg; vem moet ze drngend vervuâlen. Pra1'' sche hinderpiJen moeten d'us uSt den, w^ worden gwuimd, — en moeten het des i meer besEst. daar wij er van overtu'g zijn, dat aller sa men werking, aller no^'i ijver rulks ook bewerk^telligen kan- Vlaandieneffl' plichtpb-'---ef tegenover c kkalen die nù werkelijkhîid kunnen den, Vlaandereni's plicht tôt zelfverwi zenlijking ook, geborpn ui't het voelen va een eigen aard en een eigen potentiaa dat is de drijflcracht van elle nieuwe pc litiek. Wij staan niet voor een braakbggec veld. Het aktiv'sme, —> en elat is »',jn otr schatbare verdienste en zou zijn voldoer de reden van bestaan wezen, moest oo al het andere bij klaaraer inzicht van d toestanden wegvallen, —- heeft de V 1-Mrr sche gedachte een machtspozitie rea schfi.ft, waafop; wij bouwen kunnen, en d passieven, of ze dat nu erkmnen of niesl zuilen dat tôt heiS van hun pogen ondej vinden. Maar het komt er, ooclat wat w doen zoo doelmatig mogelijk wca», o aan dat we den aard van dte machtapoz Ue ldaar inzien. Niet doâr het »*at" onzer volgelingen wordit di© gev^stici Al is dat;dan ook tôt tienduizendwn aar gegrex-id, het aktivisme, heeft het te geen bloedîge botsinîren aande'd'ing geji ven, was in ieder geval itn zoo hooge mat een revolutionaire beweging dat de gt wone mensch er zich niet rechtstreeks me inlaten kan, Enkel zij die de noodzsk* lijkheid van een omwerpng der heet schende toestanden het dringendst vote den en die eigen rust en eig,en belangeir ook in hun daden, onder te schikken wt ten aan het besef van den plicht der Lad; vidiuën tegenovrer de gemeenschap, kor den er als konstitueerend element ee plaats in <ie rangen innemen. Het beste en het meest blijvendte, dat wat niet ka vernietigdl worden, door geen regeering; dekreet of door geen terjechtstelling zelf.c is dat de Vlaamsche Beweging thans pc pulair is geworden, lijk zij het nooit geweest, dat ieder in Vlaanderen wée dat ailes niet zoo moo'i in elkaar zat, al het volgens offio'eiele paperassen wt moest uitzien, dat het geheele volk, -wij rekenen de ontaardeft niet mee, -voor hervormingen op zal komen waar over vroeger, v66r den oorlog b.v., b niet werd gerept ! Dàt is het resultaat vi! vier jaa,r aktivisme, en dnidel'jk ligt voc o,ns den weg dit n we konsekwent te vc gen hebben : versterking nog van dat be wué-tzijn, voorbareiding van de \ laan' sche volkslagen tôt de groote schoor maak van. ons landje. Het kan er nu niet meer om gaan, naa ons inzicht, het aktivism,a als politek t behouden, d.i. verder te trachten zoo o de internationale verhoudingen te steumei lijk we dat tôt voor korten tijd: deden omdat die verhoudingen eenvoudig o hun kop zijn gezet. Wat gered1 moet wo>r den, dat is de Vlaamsche, zich zelf zij willende geest, en al wat het aktivism tôt dat doel bijbrengen kân, motet h< bijbrengen, omdat Vlaanderen. ©r n'et i om het aktivisme, maar het aktivisme w; om Vlaanderen. Een levendigp, propagandistische we-king moet in dien zin dus worden mgf zet. Niet ruittenbrekend en afschr'kkerir maar rechtstreeksche en. posit.ieve uitf'a gen opleverend, d.i. dte Vlaamsche volk kracht, de machtsfak or waarop wij in dte toekomst zullen te beroepen het ben, \-ersterkend door vprhooirinç-het nationaal bewustzijn. Uitvoeringrt als die van Benoit's « Scheldte », oml;i' en geschiraagd door tof het volk enane1 voordrachten ter verdHxidelijking, Vlaarr sche kunstavonden, al w»t dm Vlaair schen gesst en 't Vlaamsche h*rt kan wekken tôt handhavjng van eigen weze r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes