Het Vlaamsche nieuws

808 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 06 Novembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mp4vh5f397/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I à«ONNFMENTSP«»ZKN j — Voor een maaod 1.75 Voor 3 maand S.00 Voor S maand 16. GO Voor ééo jaar 18 60 Aile tiA-'hteu nopeni onregelmatig I heder, ui de beAteiimg der postabonn^ I menten zijn UIT8LUITEND te ricb" i*>n aan bet BEST ELL END POST BU H K El j, en met a&o bet beheer Tan het blad WOENSDAfi g NOVEMBER 19J8 PRIJS 7 CENTIEMEN voor VLAANDEREN en WALLONIE VIERDJB JAARflANO — Nr 30I Het Vlaamsche Nieuws Versehijnt 7 maai per week DH OPS !'i: LRA AD HooWopstsIler P f VgRWJfc'ST. !>r. Aag. BORMS, tioogkeraar Alb VAN" DEN. BRAN DE AANEONDlUiNGEfl . Aankondigingen, per regei ... 8.7B Stadnieuwsr id. ... 1.26 Finaniieele berichten , 1.60 Doodsbericht 6.0C Elke medewerker is persoonlijk verantw oordelijk voor zijn schrij ven, en hindi niet hee! de redaktie REDAKTIji BhHl:ER EN~ AAMKONDIG1NGEN : 73, Sr-JAKOBSM\ftK1 4 VTWFPPFV OFFICIEtLE BERICHTEN ¥an Duïtsohe iijds DUITSCH AVONDBERiC11T Borl-jn., Maandag 4 November. -— Oi-ficieel : Eea g" ewtcld Lgè worsticding tusschen S:hdcle en. Oise. De door Engedschen en Franschaii op een, frontbraedte van meer dan 60 km. opniouw nagejaagde door-: braak werd verijdeld. Tusschen le Ques= noy on Landreeies vingen reserves dien stoot van den vijaind! op. Op bet overjj^e front brachteo onzie voorsitè geyechtstroie-pcn zijn stormloop tc»t staan. Bewesten de Maas hebbeiri, zich in het I bosch van Dieulet gevechten orntwikkeld. DUITSCH LËÙERBERICHT Westelijk gevechtsterrein Berlijn, Dinsdag 5 November. — Officieel : Legergroep Duitschen Kroonprins : Tusschen Schelde en Oise hebben Engelschen en Franschen hun groote aanvallen weder aangebonden. Door geweldige inleidende voorbereidingen door artillerie en pantserwagens, trachtten ze een doorbraak te verwe-zenlijken op een frontsbreedte van meer dan 60 km. In zware, tôt ver in de duisternis voortdurende kampen, hebben onze, ver in de rninderheid zijnde troepen de vijandelijke aanval-len wederstaan en de doorbraakspo-ging verijdeld. Op de bezuiden van Va anciennes en benoordoosten lei-dende straten hebben we den vijand voor onze linies afgewezen. De tegen ons nieuw front Sebours—Wargenies-le-Granci geleide aanvallen hebben we gevolgrijk hevige vijandelijke aanvallen op de hoogten beoosten deze plaatsen, tôt staan gebracht. Warge-nies-le-Petit, dat eenst in handen van den vijand was, namen we terug. De beiderzijds van le Quesnoy loskomen-de aanvallen, brachten we bezuiden van Wargeniesle-Petît en bij Jolimetz tôt staan Le Quesnoy,dat langs weers-zijde door omsingeling bedreigd was, Ziebben we op bevel ontruimd. De tegen het bosch van Mormal ge-richte stormloop van den tegenstander kwam in het \Vestelijk deel van het bosch tôt staan. Ook bezuiden van het bosch werd de yijand 's voormiddags dicht achter onze voorste linies op de hoogten bewesten het Sambre-Oise-hanaal afgewezen. 's Namiddags zette de tegenstander zijn eaanvallen vcort. Hun zwaartepunt lag Noord- en Zuid-waarts van het bosch. Benoorden daarvan vingen wij den stoot ten Qos-ten van Jolimetz, bezuiden het bosch aan het Sarnbre-Oise-\anaal op. De kanaalsektoT beoosten Ors en Cotillon werd tegen aile vijandelijke storm-loopen gehand'haafd. Bezuiden Cotillon rukte de vijand tôt zoowat 1 à 2 km. diepte over het kanaal op. Hier brachten hem aan den straaiweg La Croise—Oisy piaatselijke gevechten tôt staan. Voor het kanaal-front tusschen t'esny en benoordoosten Etreux zakte aile aanvallen van den vijand in-een. 1 usschen Etreux en de Oise kon h;j op enkele punten van den Ooste-iijken oever veld winnen. Ook hiei lukte er de tegenstander niet in, ovei onze voorste stellingen heen te ge-raken.Legergroep Duitschen Kroonprins en von Gallwitz : Bezuiden de Oise zijn, op krachtig geschutvuur, dat zich 's morgens uit-breidde tôt aan de Serre, heftige aanvallen bezuiden Guise bij le Hévié en tegen het Bois de Pargny gevolgd. De vijand werd overal, gedeeltelijk in te-genstoot, afgewezen. Op het Aisne-jront geen gevechtshandelingen. Tusschen Le Chesne en Sommehaute mis-lukte overvalspogingen van den tegenstander. Op de hoogten bezuiden Beaumont wezen wij heftige aanvallen der Amerikanen af.In 't bosch van Dieulet weken onze troepen voor zeer krachtige aanvallen volgens ontvan-gen bevel op den Oostelijken Maas-oever benoorden Stenay. Bezuiden Dun werden vijandelijke afdeelingen, die over de Maas oprukten, op den stroorn teruggeworpen. Op de hoogten beoosten de Maas miislukten krachtige aanvallen. Bewesten de Moezel gedeeltelijke aanvallen der Amerikanen. Van Franscfig zljia WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Maandag 4 November. — Officiel : De troepen van bet eerste Fraixsche fcgtefr bebben tezam^n met het Br'tsche léger aan het kanaal van de Sambre naar de Oise en* Vaudencoui't aangfevallen. OrÀinks de bezwaren irpt het ove.rsehrij-dîfin, vàn het kanaal en bet feile verzet hobben ze overaj den avertocht afg*e-dwongen en. op de hoogten op den Oostelijken oifver voet gelcregen. Tegen het einde v,an den dag- hadden dp Fran,s.chen die rand'ert vani Boue, la Caurôrta, la N eu ville-lés-Dorengt, Iron bareikt en Lesquielles achter zich gela-teai, waajrbàj ze op bopardde punten drie km. opschoten. Ongeveer 3000 gevangenen en een 15-fcal buit. g-emaakte kanonmen zijn al ge-teild.Op bet Argaîiaef»îront hebben de Franschen nu d'en heelen Zuidelijken œver van het A r d>: a n er - k au a a 1 tusscher Seouuy en le Chesae bezet. De Duitschers biedten op den Noorde-liiken oever kracbfrg tegenstand. Van 1 November zijn in deze Stretek bij elkaar ,")3 kanonnen bemachtigd. TELEGRAMMEN De nieuwe koers in Duitschland In Duitschland overheerscht nu de vraag of ja dan neen, de keizer in zijn ambt zal blii-ven.De bladen houden zich met de kwestie uit-yoerig bezig. Over 't algemeen is raen in verscheidene Maden van onderscheiden partijen zeer ont-stemd over het feit dat er in de kwestie van het afdanken van den keizer nog geen klaar-heid gekomen is. De « Vorwàrts » die zich voor 't overige niet verder over de zaak uitlaat, stelt vast dat Scheidemann een brief aan den riikskanse-lier gericht heeft, waarin hij de noodwendig-heid van het afdanken van den keizer be-spreekt. Het blad voegt er aan toe, dat de stap van Scheidemann in overeenstemming met den partijleider en de rijksdagfraktie Sebeurd is. Daarentegen komen bladen van de recht-sche partij met scherpte tegen een afstellen van den keizer op. Het verwezenlijken van dit feit zou volgens hun bewijsvoeringen de Bolschewikische geest en de revolutie in het land brengen. «Wij zijn, zot> schrijft de ((Deutsche Ta-geszeitung )> er diep van oyertuigd dat we het iolschewisme, volledig in 't land zouden hebben, wanneer de huidige meerderheidsre-Keering op zich het wanbedrijf laden wou de fazer tôt een afdanken te brengen. » Ook de (( Germania » blijft erbij zich voor een behoud van den keizer in zijn ambt uit te spreken. Zij verklaart een afdoende en snelte ©klaring voor noodwendig, en vervolgt dat % nog immer hopen dat de slotbepaling in 't voordeel van de monarchistische vorm zal vallen. Met het keizerdom zou ook de Duit-sche eenheid, de kostbare erfgift van onze vaderen in 't gevaar geraken, en zelfs onze vijanden zouden daartegenover met die ont-wikkeling niet gediend zijn, omdat het .rtroot I Europeesch gevaar, dat het Bolschewisme s, I op hen zou kunnen overslaan. De Duitsche I volksregeering heeft ailes gedaan wat haar I noodzakelitk scheen om de grondwet op de I hoogte van de nieuwe tijd te brengen. Ze I heeft dat in beraadvollen arbeid gedaan, I «venais zii de <( eenheid der _ gezindh<xleii » I verwezenlijkte, naar de uitlatingen vàn den I kanselier. _ . , , De meening van de « Germania » dat uc keizer niet in tegenstelling _ staat met de iongste ontwikkeling in 't rijk wordt vast-gesteld door het « Berliner Tageblatt ». Dit Mad schrijft dan verder : « De keizer heeft Irich niet enkel mondelijk, zonder de minste '^trïiTiping op het standpunt der ntçuwe îWIftWe TOrtroudmgen, trîtgeTalSBn, maar aok schriftelijk in een kennisgeving aan den kan-selier. Bij een ontvangst van de nieuwe staatssekretaiissen verklaarde de keizer dat (( het Duitsche volk het meest vrije van _ de wereld worden zal » "en in de kennisgeving schrijft de keizer, dat hij deze omvormingen niet tegenzinnig bijgetreden is, maar dat hij er vrijwillig en in voile mate zijn toestem-ming aan gehecht heeft. Of die verklaring wel de toestand beïnvloeden zal, schijnt twij-feîachtig. » Vooral belangrijk in deze aangelegenheid is de stelling gekozen door de sociaal-demo-kratische meerderheidsjbartij. Men herinnert zich dat het zitting nemen harer vertegen-woordigers in de regeering als 't ware de toessteen was voor het welgelukken van de in Oktôber ingezette aktie tôt demokratisee= ring van het Duitsche Rijk. En zoo inder-daad Max van Baden er in slaagde ook deze machtige groep aan zijn hervermingsarbeid mèe te doen werkén, dan was dat, vanwege de sociaal-demokraten met het doel zoo spoe-dig mogelijk vrede te doen sluiten en de bur-gerlijké vrijheden in te voeren, die de ar-beidersklasse voor hare verdere ontwikke-ling noodig heeft. Nu rijst, niet het minst gewelct door de houding van de openbare meening in de met Duitschland op voet van oorlog levende sta-ten, de vraag of het aanblijven van den keizer, ja dan neen dien arbeid bedreigt. Heeft de uitlating van Willem II over de grondwet klaarte in den toestand gebracht ? De centrumbladen, en ook de nationaal-libe-rale organen zijn die meening toegedaan. Zoo schrijft de « K. Volkszeitung » : « Met deze kondgeving zal in de toekomst e!ke po-ging eener fronde, den keizer voor een terug-gaande ontwikkeling der nieuwe toestanden te winnen, eens en voor altijd allen grond zijn ontnomen. » De (( Deutsche Tageszeitung » is van meening dat men na het verschijnen van 's kei-zer's brief de diskussie om de persoon van den keizer als uitgemaakt kan beschouwen. De (( Vorwàrts » integendeel acht de po-sitie van de sociaal-demokratie tegenover den keizer niet veranderd. Het_ blad /.et beidfi verhouding dan nogmaals uiteen. De sociaal-demokraten, zoo heet het, wen-schen geen Russische toestanden te schep-pen, en stemmen volkomen in met het plar over de keizerskwestie een volksstemming t« organiseezen. De gronden vôôr en tegen het aftreden var den kefcer worden dan onderzocht. « Het meest ontmOet men het voorwendse dat het aftreden van den keizer de eenheiç van het Rijk zou bedreigen, die op het kei-aerdom is gegroqd. Daartegen is In te bren gen, dat de naîlwiaîe en n arttonan^dfcmwnT sche ïaamhoorigheid, die in den rijksdarg en de rijksgrondwet haar uitdrukking \'indt, de op verre na strekste één-makende band is. » Als voorbeeld wordt Duitsch-Oostenrijk aangehaald_: (( Duitsch-Oostenrijk street ©r niet fnaar, onder den scejjter van Willem II te geraken, maar wel wil het tôt een vrij Duitschland behooren. » Een tweede argument voor het aftreden van den keizer slaat op zijn.-persoonlijk ver-band terug : « Blijft de keizer in zijn ambt, en de komende vrede i9 slecht, dan bestaat geen bewijs tegen de bewering, dat de vrede beter hadde kunnen zijn, zoo men de raadge-vingën van de sociaal-demokratie te goeder ure hadde gevolgd. De -verdenking, dat aan het belang eener persoonlijkheid het belan'g van het gezamerilijke volk zou zijn geofferd, zou de monarchie als dusdanig zoo zwaar als men maar den kan, drukken. » Het blad beschouwt dan, — en het is klaarblijkend dat het hier een verband legt tusschen de keizer-kwestie en de algemeene politieke toestand —• da positie der sociaal-demokratische vertegenwoordigers in de regeering. De naaste tijd zal de beslissing moe-ten brengen, wier on£ehoord vèr-dragende beteekenis niemand ontkennen zal. Zij kan zoo uityallen dat de sociaal-demokratische leden uit de regeering treden, wat ongetwlj-feld hun recht is., Hun uittreden beteekend echter het ineenzakken van de volksregee-ring en daarmee ook van' den grondslag, waarop de aangevatte onderhandelingen over den wapenstilstand en de vrede berus-ten. » .Tegen overijld handelen wordt dan, om het belang van het oogenblik, gewaar-schuwd. Ind'prdaad, een groep onder de min-derheidssocialisten Verspreidt tegenwoordig niet-onderteekende vlugschriften, waarin de bevolking aangespoord wordt om tôt een staking in massa over te gaan. (( Minderheden, zegt de «Vorwàrts», mo-gen niet trachten, het gansche tôt werktuig een, en de nationalistische reaktie hadde dan van hun wil te maken, zooniet valt ailes uit-gemakkelijk spel. » Zoover de « Vorwàrts ». Dezelfde meeningsverschillen, als in de pers tôt uiting komen heerschen ook in het oorlogskabinet. Een privaat telegram in de (( Frankfurter Zeitung » daarover doet on-dertussclien uiteen : « Merkwaardig is, dat aile tegenstanders van een afdanken van den keizer de zaak zoo behandelen, aslof daarmee de beslissing over de republiek zou vallen. Dat is niet juist. Zooveel wij weten, is men bij de besprekingen der niet zeer een-voudige kwestie, wat na het aftreden van den huidigen bezitter van de kroon geschieden zal, altijd van uit gegaan, dat opvolgen-schap en gebeurlijke plaatsvervangin? met, inachtneming van de Pruisische grondwet zou te regelen zijn. » Welke uitslag de die aan gang zijnde be-raadslagingen ook mogen-hebben, dit staat vast : de hervormingen in Duitschland worj dén bespoedigd, en krijgen scherper omlij-ning onder den druk van de eischen der Entente. Dat komt in de uiteenzetting o. a. van de « Vorwàrts » duidelijk uit, de konser-vatieve pers wijt het aan het nieuwe regiem, en de nationaal-liberalen, die zoowat tusschen beide staan, grondvesten daarop hùn houding en-hun Dlaats-nëmen onder de meer-derheidspartijen. Dat is van beteekenis omdat het, van een ander standpunt beschouwd, implioeert dat^ de internationale verhoudin-gen eveneens in anaeren, d. i. terugwerken-den zin zouden kunnen hun invloed doen gelden. Wat wij zien zich voordoen dus. in en buiten het Duitsche Rijk, is een gestadig wereldgebeuren. De rijkskanselier, nrins Mas van Baden, heeft aan den bestuurder van het Hollandsch Nieuwsbureau een interview toegestaan, waarin hij o. a. weer verklaarde : « Wat ge tegenwoordig in Duitschland, in 't Rijk evenals in de bondstaten, zich voordoen ziet, is het resultaat van een stiile, onderaardsehe beweging van vele jaren. » En verder : ((door al de voltrokken veran'deringen is de macht van den Rijksdag buitengewoon verhoogd ge worden. De Rijksdag zal toekomstig op aile gebieden van het Duitsche openbare le-ven te beslissen hebben en zal de ware stem van de meerderheid van het Duitsche volk , tôt uiting brengen. » Wat de bo-ndstaten aangaat « is echter "ook- daar de ontwikkeling . op demokratizeering aan gewezen. Na het voor goed verzekerde, Pruisische kiesrecht zal de meerderheid in het Pruisisçh Huis van afgevaandigden op een op de meerderheid van den Rijksdag gelijkende wijze zijn sa-mengesteld. Daarom is het ondenkbaar, dat ;le Pruisische gevolmachtigden in den bor.'J -raad ooit instrukLies zouden ontvangen, aie zè met de besluiten van den Rijksdag zouden in konflikt br^ntîen. » Dat laatste als ■ legging van de aan Entente-zijde meer-maals opduikende beweting dat de bonds- " raad geen rekening zou houden met den nieuwen koers. In verband hiei'mee drukken we een telegram af, uit Munchen, over de omvormings- < kwestie : Munchen, 2 November. — De Koning heeft een brief geschreven aan het heele mi-nisterie, waarin Wj zegt : Ik acht het noodig, dat de staatsministers, die door het vertrouwen van de kroon worden geschraagd, tevens duurzaam zullen worden gesteund door het vertrouwen van den Landdag, als de grondwettelijke verte-genwoordiging van het Beiersche volk. Om de vorming van een nieuw ministerie op dezen grondslag spoedig mogelijk te maken, hebben aile ministers ontheffing van hun Tîost gevraagd. In een tweeden brief draagt de Koning staatsminister von Dandl op voorloopig de leidinrt van zaken in handen te houden. , Het uiteenvailen der DonaumonarchSs De wapenstilstand Weenen, 4 Nov. — De door de Italiamen ga-stelde voorwaarden luiden o. a. : OnmiddfiJlijke staking der vijandalijkheden te land, te water en in de iucht. Voiledige demobiliseering vao Oostenrijk-Hon-garije. Onvarwijlde terugtrekking van aile O.-H. troepen dicop het fronit van de Noordzee tc*t Zv/itserland apereeiren. Op het gebrsd van Ooa-tem'ijk-Hongarije worden, als O.-H. weermacht, ten hoogste 20 diviaies, op d'3 vredsssterkte van voôr den oorlog, gehandhaafdu De helft vati al het matariafl der divisiea en artdllerïîkorpsen, alsmede het krijgstuig dat zich op het door 't O.-H. leger te ontruiraen gebied bevindt, wordt uitgeleverd. Ootra'ming van eik door O.-H. sedert het begin van den oorlog met wapengeweld bez«t . g.-bied; t«rugtrekking vain de O.-H. strijdkrach-tor» achter een nauwkourig vastgestelde linae. De geall eerden ftullen het voûatrekte recht hebben : a) tôt vrije b'sweging van hun .tx<repffl» 'Angs elkari' weg, *po<xrweg en waterweg *«bïed en tôt g'bruik van d« noodig© O.-H. : Sransportmiddelen ; b) tôt bezetti«i2 van alb . tegische pumten, gedmireiodô «àn door hen noodig . tij®, ten aitrd* dWïr W w»nW, of De afzonderlijke ?rede van Oost-Hongarije Verder in ons blad zal men de wapenstil-sïandsvoorwaarden die aan Oostenrijk-Hon-garije gesteld' zijn, vinden. Zooals men zal zien beteekenen zij het einde der Donau-monar<?hie. Zoowel te land als ter zee wordt zij aan de genade van de Entente overgele-verd. Dat deze genade erg genadig wezen zal is niet zeer waarschijnlijk. Er zijn in de Entente-politiek twee richtingen : de eene, principieel vaststaande op het zelfbeschik-k.'ngMrecht der nationaliteiten, en van oordeel dat dit ze'fbeschlkkingsrecht ook de soeve-reiniteit in rich sluit, is voor een niteenbrok-keling der monarchie ; de andere, en tôt haar behoort de Belsyische annexionistische pers, vreest dat Duitsch-Oostenrijk zich bij het Duitsche rijk zal aansluiten,- en wil om dit te beletten het uiteenvailen der monarchie verhinderen, is dus voor het herstel van een zwak Oostenrijk-Hongarije. Het is echter de vraag of zij dit nog wel zal kunnen verwezenlijken. Inderdaad i:< de Donau-monarchie niet uiteengevallen door de kracht der vijandelijke wapens, maar door de innerlijke ver-deeldheid.Duitsch-Oostenrijk, het stevigste gedeelte der monarchie, verklaart zich bij Duitschland aan te sluiten. Dit is haar recht. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Entente dit zal > kunnen beletten, de dynastie van Hab4mrg, die tôt hiertoe steeds deze zeer heterogene landen wist bijeen te houden, heeft haar kansen verspeelt. Bij de Slaven, Tsjechen en Hongaren heeft'zij haar invloed ;rootendeel« verheurd omdat zij vreemd is, :n de nationalistische trioinf die deze vol-Iceren voor het oogenblik voeren, met vreem-ie vors.ten niet overeen komt. De Duitsche be-iroliing, de sterke steun der dynastie tôt hiertoe,heeft zich van haar afgekeerd,omdat zij de Duitsche belangen der dynastie, aan d e van Hongarije, om zichzelf te redden, heeft op-jjeofferd, zooals uit de vredesstappen blijkt. Met de dynastie van Habsburg is het zeer waarschijnlijk uit. Bij het feit dat zij het bij de verschi'lende nationaliteiten heeft ver-Jpeeld. komt nog wat-anders, n.l. dat het Bolschewikisme er hoogtij viert. Het is daar voor het oogenblik, dat blijkt uit de berichten die ons bereiken ten duidelijkste, een dooreendwarrelen van allerlei motieven, na-tionabstische en bolschewistische, de laatste ïijn niet zooveer van theoretischen aard als-ivel ingegevpn door- de doodgewone drijfveer naar voedsel der bevolking. Daar het sper-?ebied blijft bestaan schijnt de Entente niets :e willen doen om de voedingsvoorwaarden van de bevolking eenigftzins te verbeteren. Dit is een gevaarlijke politiek, want eens dat het bolsehewikisme. dat zich met de snelheid van een bacile verspreid, ergens indringt, is het sérum niet te vinden. De wereldoorlog schijnt op een geweldige katastrofe te zullen sindigen. Reeds heeft Engeland, dat het kwaad in de eigen infrewanden "voelt, de ge-vestigde machten opgerœpen, ten strijde :egen het revolutionaire geweld van het bol-:^chewikisme.Is de in de Donaumonarchie gevolgde poli-.iek, die aan dit bolschewikisme een gunstige Dodem verschaft, de goede daarvoor ? Wij ienken het niet. Het is een terrein te minder lie voor de gevestigde regeeringen beschik-5aar blijft. Hoe zal dit ailes eindigen ? Wij zijn nocli voorîitanders van de gehuichelde demokratie der Entente, een demokratie van kanonnen-'obrikanten, nocli van het diktatuur van het proletariaat. Tusschen beidén schijnt het tôt :en geweldige schok te zullen komen. Wij ieven weer in eenzelfde periode als tijdens de restauratie, tœn ook was het een wereldver-jond tusschen heerschers tègen de onderda-nen. Zulke tijden gaan wij weer tegemoet. 't Komt er niet meer op aan dat de eene macht ie andere verslaat, aile machten zullen zich laneensluiten om de opstandige krachten te ieteugelen. Zoo werd in 1815 de Heilige AI-[iantie gesticht, uit de Frankrijk overwin-nende mogendheden, toen hield Engeland rich afzijdig. Nu schijnt de verdediging van orde te handhaven ; cj tôt requisitiea tegeo ba-taling.V olkoraen aftocht van aile Dâitôche troep^n. birmen 15 dagan on interneeikig van aile Duitsche troopen dis O.-H. tia afloop van dien ter-mijin niet hebben verlaten. Onmiddeliijka torugzend:ng, zonder w-derkee-righeid, van aile krijgsgevangen en geïnter-neerda onderdan-en der gealiieerden. Onmiildellijke staking van aile vijandelijkhe-den t«r zeë. Nauwkaurige opgave van de ver-blijfplaats en de beweging van aile O.-H. sche-pïn. Overgave van 15 duikbooten die zich in de! 0.-H. wateren bevitiden of daarheen knnineni varen en algeheiale onttakeling en demobiliseering van aile andere O.-H. duikbooten, die onder ba-waking van de geailieerd'an moeten blijven. Overgave vati drie slagschepen, (getal ontbreekt. —-Rad.) lichte kiruisersj 9 torpedojag^rs. 9 mijnleg-gers en 6 Donaumonitors. Aile andere bovenwa-tersche oorlogsschspen en riviecschepen moeten' volkomen worden onttakeld en onder bewaking' var da geallieerde'n gesteld. Vrijheid van scheepvaart voor aile scheponder geallieerden in d'à Adriatische ZeCj de tarritoriaie-wateren inbegirepen, op den Donan en de zijri-vieren binmen O.-H. gebied. Da geallieerdîn zmllen het recht hebb«ci> aile mijnveld'an en afsluitingen, welker ligging hun moet worden aamgewezen, op te ruimem. Om de vrije vaart van hun schepen op der» Dcnaiu te waarborgen mogen d© geallieerden aill« bevestigings- en verdediging»werken of bezeittan, of «lechten. Handhaving van de blokkad'a dar geal'ieerden p O.-H. schepen (Jie tijden» de vaart worden «mui-getroffen, zuilen tôt goeden prij» worden veff-klaard.r»n «11» geiwnJw kwsk eu Tau otit het overgeleverde staatsgezag van de Entente te zullen uitgaan. Door hun eigen woestheid, zal he,t staatsgezag in Midden-Europa ver-d>vijn£n, en zoo schept de Entente, welke, overu innend, het reaktionnaire element in de wereld vertegenwoordigd, door bez»jdiging van zijn ljeiper~ in de tôt nu toe vijandige 'enden, ;'ich, om tijdelijke voordeelen, vijan-den voor de toekomst. Zoo denken wij dat wij een nieuwe periode van revoluties, en schok-kingen tegemoet gaan. De tijd zal het leeren. G. KONlNKLIifKE NEDERÎ-ANDSCHE KOMMISSIB C. R. N. PAK1.TTEN VOOR NBDERLANDERS Bons voor Oktober-paketten worden aan rechthebben-den uitgereikt op ons kantoor, Jordaenskaai, 24, des morgens tusschen 91/2 en 1 en de» middags tussèhen 3 en 7 ïorenaur, op volgende dagen : 6 November, aan lett.erfc.-A tôt en met G; 7 Nov., aan letters H tôt en met Q; 8 Nov., aan letterd R tôt en met Z. Eenzelvigheidebewije strikt noodzakelijk. 5581 DE TOESTAND Op aile sektoren vaa het front ont-brandde de strijd opnieuw. Voorloop'g blijv.en, de rnogelijkhaden van een schor-sing- der operaties dus: moge^^jkheden,. De kamp wordrt voortgezet.. Dat mag' na-tdurLijk niet tôt voorbarige, pessiimisti-sche verwacbtingen leiden. Is het niet eveneens tengevolge van een derg-eliik offenssef van de zijde der geallieerden, dat een wapenstilstand met Oostenrijk tôt stand kwam? Eén veirsehil trekt echter de aandacbt vaai wïe den toestand van de légers der Donau-monarchie met diie van de Duitsche troepen wil vergelij-ken: de veel grootere weerbaarheid van deze laatste. Hieruit kan aan Duitsche zijde wel de konklusie worden getrokken dat het meer voordeel oplevert de regeeringen der Entente te dwngen het be-zette giebied met de wapens te nemen, dan het hen eenvoudig af te staan en zich bovendiien nog op. genade of onge-nade over te leveren. Het offensief zelf is daarop, van de zijde dfâr Entente als een tegenzet, een pogsng de Duitschers zoo te verslaan dat zij de noodzakedijk-heid van dergelijke overgave tensJotte inzien. De poiitfeke leiding 6ei Berlijn staat dus voor de taak beide mogelijkhe-den af te wegen en tenslotte volgens de meest kans hebbe.nde te haindelen. y Hoe veri iepert nu. die gèwecKt&rf? In Vlaanderen gaven de Duitschers het Leie-front in zijn geheel op, trokken. zich bezuiden Gent acbter de Schelde, benoorden deze stad achter het kanaal Gent-Terineuzen terug. Benoorden- den spoorweg Kortrijk-Oudienaerde moest dan ook de linie worden verlegd, zoocfcit ze daar nu loopt langs Noker en Anse-ghem, anvper een 6-tal km. beoosten de Schelde. De strijd om de Schelde-liniJe is dus aan gang. Hoe hij zich ontwikkelen zal valt moeiilijk voorshands uiteen te zetten. Twee punten kunnen als de steun-pilairen van de verdediging worden beschouwd : de vaart Gent-Terneuzen tôt de ziijtak ervan diie van Everghem naar Lo-keren loopt, en het verkeer-centrum Oudenaerde. Raken de geallieerden over het kanaal binnen den aangegeveni sek-tor, dan drukken ze de Duitschers op de Schelde beoosten Gent terug, en' krijgen de linie bezuiden dezg stad in den rug te pakken. Slagen ze erin bij Oudenaarde d'an stroom te naderen en -te overschrij-dien, dan moet het front, meer Zuid-waairts, — d.i. de groote-Schelde-bocht OudenaerderDoornik-Antoiing, — achter-uit, en de opmarsch naar dte Dender be-gint. Deze beweging zou dan niatuurlijk ook de stelliingen aan de Schelde, tusschen Oudenaerdfe en Gent, onboudbaar maken. Een derde mogelijkheid bestaat : die van een nàeuwe doorbraakpog'ng langs beidte zijdfen van het nu genomen Valen-ciennes en tusschen Solesmes en Le Ca-teau. Belang ri jke plaatsen als Le Ques- hardelshnvcns di? O.-H. buiten zijn nationaal gebied heeft bezet. Oversave van het çf?hpela drjv^nde- en scheep-- vaa^tma+eriaal van aile i verplegin.gsvoorrad.en » en navia-atiemiddîlen. Bazett'ng door de geallieerden van aile beves-tigingen te lard en ter zee en van de tôt verdediging van Pola versterkte eiiiand'an, zoomede van de werf en van het tuighuis. T:ruggave van aile door O.-H. aan de geallieerden ontnometi' koopvaarders. Hierbij wordt (officieus) opgemerkt : De vo-rengenoemda wapenstilstandsvoorwaa'rdein zdjn aangenomen, zonder préjudice voor den lateren vTede. Daarbij is voorondergîsteld1 dat de voor-waarderi' niet z56 zijn op te vatten, dat de v'jan-doiijke légers de lium toagekende vrijheid van beweging kunnein bezigen voor een aanval tegen Dnitschland. Indien deze voorondeireteiling niet ju'st is, dan moet daartegen worden gepro-testeerd.Elders in ona blad behandelen wij de gevoigsn van deze- wapenstiùatendvoorwaarden. Duitsoh Oostenrijk is met deze voorwaarden voletrekt n;et t' akkoord. Het is zeer waarschijnlijk da.t dit gedeelte der monarchie, dat van bolechewi-kiche invloaden nog gespaard bleef, zich tegen een Ententeinval teweer stelt. Het volgende telegram ligt voor: Weenen, 3 Nov. — Keizer Karel heeft voor va<nmidda.2 drie uur d'e voorzitters van den Duitsch-Oosfenrijkschen Nationale Vergadering bij zich oaitSoden. In parlemctita.ir9 kringen Ver-l.mdt, dat hij hxm mededeeling heeft gedaan van <de Itaiiaan^jlie voorwaarden voor een wapenstil-stâmd.Ntatih Owtetw^c « nfeV awn *• noy en Landrecies zijn reeds bedreigd ,en zullen binnen enkele dagen, gaat hier de opmarsch voort, in, Eng'àlsche handen zijn. Men ga b.v. op de kaart d« positie van 't eer;ie dezer beide punten na, nu de Dultschres eenerzijds Préseau, Mare-sehes, Villers-St-Pol moesten afstaan en tôt J.eulain, terugtrekken — aile plaatsen benoorden den spoorweg Vaienciennes-Le Quesnoy en benoorden de Rhonelle, een birvertje van de Schelde — en ander-zijds de Engelschen tôt Englefontaine en Hecq zijn dooegedrongen. Wat daaraan nu meer dan plaatselijk belang zou geven is dat, bij den val vain Le Quesnoy, hert. Mormal-bosch, een borstwer.ing d'e den voortgang van het Engelsche Ieger tot-nogtoe stu-tte, dan langs hejt Nooirdwir-s-ten zou worden overvleugeld en zoo ;!an de verdediging uitgeschakeld.. De taktische voorwaarden, waaroHider een doorbraak mogelijk is( zijn hier duo geschapen, althans voor zoover het cie positie der aanvallende troepen betre;'L H.et denkend element, d.i. de respektic-vedijke legerleidingen, kunnen we natuur-ijj k niét afwegen to-t het opmaken van een kanseivrekening. Dat echter terzijde gelaten : weten de Engelschen op ge-noenid front door te driingen, in de rich-ting van Bergen en Maubeuge, dan worden met één slag én Schelde én Dender bedreigd iin den rug; buiten de gevaar-J-ijke punten die wij in Vlaanderen zelf hebben aangegeven komt dus nog dit. Wij| meenen echter dat dit gedeelte van den slag in Vlamderen zelf uùtgevochten zal worden, en niet" van uit, aanpalend« frontsektoren zal worden beslist. Niette^-min was het niet van belang an.tbloat, vermits ook in Noord-Frankrijk het offensief der geallieerden hervat werd, de beteekenis diaarvam voor het verloop der gevechten waarvan Vlaanderen het too-neeil is, uiteen te doen.. Ook Zuidwaarts zou die betepkenrs zich doen gelden. Immers, men kan bij een eersten -oogslag op de kaart al opmaken hoe bij den hierbo ven even veron»-derstelden opmarsch die Duitsche troepen langs het Samber-Oise-kanaal en tusschen Oise en Serre aan koncentrische aanvallen zoudjen zijn blootgesteld, wat in de laatste maandpn regelmatig leidde tôt ontruiming van elke vooruitspr'ing-eti-de bocht in het front. Die ontruiming wx>rdt, in ziekere maté, alhoewel onrechtstreeksch ook meer en meer Ln een gabij yerschiet gecukt door de uiitslagerî 'vàn hèt jongste Fransche offensief aan de Aisne. Die Duitschers die tôt Vouziers ongeveer, den Oostelijken oever van de Aisne, bezuidwesten Atti-gny bezet hielden, wiaaen in de Argonnen en Maas halveliings in een zakstelling geraakt, des te meej- bpdreigd. daar de Franschen reeds van uitt het Zuiden de Duitsche stellingen bij Vouziers in 't nauw brachten. Met hun nieuwen stoot dreven de Franschen een wig in het front, — ze stonden toen bij Voncq, Quatre-Champs, Primat, Oliizy, — en d'e breidden ze, Noordwaarts omzwenkend uiit, zoodat ze kwamen te staan langs het Canal des Ardennes tôt bij Neuville. Heel d,en sektor werd nu voor de Duitschers onboudbaar, Ze trokken u% dien toestand dan ook de konsekwentie en maakten de linie weer recht. Deze loopt nu langs het Canal des Ardennes tôt bij 1 eChesne, d.i. op een lengte van zoowat 12 km. Lijk Parijs Zondag seinde is de voiledige ontruiming van de Argonnen, dus een feit. Tusschen de Argonnen, en de Maas trokken dte Amerikanien tôt benoorden Belval voorwaarts. Men kan, in dit verband, ziich dp woor-den herinnerenr van den Franschen miilir-tair-kriiti.kus die in Stenay dlei hœksteeo van 't front en van den aan gang zijnden terugtocht zag. Thans wordt dit punt rechtstireeks bedreigd.Dàt en de wending di'e de operaties in Vlaanderen nemen bew'jst afdoende dat een nieuwe fase van die) vieldtocht tn het Westen op haden is. stambroeders in de steek te laten blijkt tevens uit het volgende telegram : Weanen, 4 Nov. — De Duitsch-Oostènrijkscltfl Raad van State heeft een bealuit genomen.,waarin o. a. staat ; t Duitsch Oostenrijk heeft geeo eigen leger en ia mitsdien niet in staat den strijd alleen voort te zetten. EvenweL blijft het in trouwe vriendschap met het Duitsche Rijk en wil de vradesonderhand'aliingen lin inanw overleg met het Duitsche rijk voeren. a De Raad van State verklaart ten slotte het Duitsche gebied van Zuid-Tirol, welks bezetting door Italie hij niet kan verhindieren, te beschouwen ais een omafscheidelijk b^starddeel van den Dnitseh-Oostenrijksclien staat we'ks tijdelijk» bezetting het recht van z;lfbeschikking va,n dit gebied niet kan aantastan. » Dr. Yiktor Adler, de minister van Buiten-laudsche zakjn van D. 0., heeft den Duit».'hen gezant te Weenen een offioieal bezoek gebTaoht^ en hem de ovsrneming van het- gezag door d« nieuwe regeering meegedeeld. Ook reeds tôt praktieche milita,ir« be»luit«n is de îi-vad gekomen : Weenen, 3 Nov. — Da Raad van State maakt de volgende oproep a«n het Duitsclie volk la Oœitenrijk openbaar : « Het land is in gevaar. s Het leger ontbindt zich in vra.nordfc. s Soldaten nit niet-Duitsch gebied trekken door ons land, maar de Duitsche soldaten, blijk. baar vermoaid door den lang tv <3unr van dm oorlog, verlaten hun kaders, zonder te bedenkeMi dat eon wanordèlijke demobiiisœtia een grrot gé-vaar inhondt.. i Werkelwaheid, maftelooze hon^er en ellwide zqh d» ^rTOlgTO.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes