Het Vlaamsche nieuws

351 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 24 Septembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 21 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fx73t9hj6b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lojidsg 24 September ioïô, Tw««du Jasirg. Wf 265 Fîïji s 6 C^nti^men doer ireheel Belsrië * Het Viaamsche Nieu ws Bel beat ingelicht ao meest irerspreid Nieuwsbî&d van België - ¥erschijot 7 m ami per wa@k ABONNEMENTSPRIJZEN : per iBiand 1.7S Per 6 maauden 10.— Per 3 msa^îtsn ... 5.— Per jaar 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTEERAAD : " ' ""1T"rn""' Raf VERHULST, Dr Aug. BORMS, Aib. VAN DEN BRANDE. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN, Tel. 1909 AANKONDIGINGEN: rweede bladz., per regel... 2.50 Vierde bladz., per regel... 0.S0 Deide bladz., id. 1.— Doodsbericht S.— Voor aile annoncaa, wende men zich ROODESl'UAAT, 44 |)E OORLOQ ■jkaûdtafsche miniàter-conferentie ■ ..i- van de Skandinaafsche minis-Binfereu-ic — schrijft « Afton T-d-B __ is dreledig. Ze betreft de Kviiig van de onzijdigheid, het Boek van de mogelijkheid eener Bsbemiddeling, en het nemen van Kgclcn voor een gemeenschappelij-Kvloedrijke deelneming aan de vre-Bfeliandel.ngen.■ ky vervolgt : Er moet ieta wor-Bndernomen in 't belang van den H Wie zullen dat anders doen dan de BJC,eii? Een dergelijk gemeenschap- ■ 0ptreden moet zoo spoedig moge-Kordcn voorbereid, opdat de onzij-Knden er niet toe worden gebracht B-rderc of mindere mate de oorlogs- Kramp op 't een of ander punt kan Kjotseling den vrede brengen als de Bisuitgebroken. Het komt er voor Hpaan, steeds bered te zijn. ■geropoelos de Grirksche Premi r H Konstantinopelsche korrespondent Bt « Berliner Tageblatt » vertelt Knontmoeting, die hij in 't voorjaar ■913 aan boord van een Fransch Bisc'mp op weg van Marseille naar Hjj met Kalageropoelœs, den nieu-Briekschen minister-president,heeft B In lange gesprekken met den Hnaii over den toeiimaligen politic-Biestaiid (tusschen de beide Balkan-B:: ;n) trof den journalist de on-Baardelijke vereering, d'e Kalagero-B koning Konstantijn toedroeg. Bwenizelos liet hij zich uiterst te-Bcdend uit. De Kretenser staats-Bdie toen in 't brandpunt der be-Htdling' stond, seheen Kalageropoe-Bk: sympathiek. Vooral diens poli-Hegcns Bulgarije, die later tôt den Hen Balkanoorlog leidde, scheen hij ^Kcuren. Ook bleek hij, in tegenstel-Bnet Wenizelos, de Tuiken niet als ^Hmden van Griekenland te beschou-Bnecu duurzame vriendschappelijke ^■dhouding tusschen Griekenland Brkre. na de oplossing van het Ma-Bsche yraagstuk, zeer wel mogelijk Bageropoelos vertelde den journalist Bj jaarlijks meermalen voor zaken K moest zijn. Hij was Frankrijk Biiçn koesterde oprechte bewond-e-Boor Duitschland Vooral verheug-B zich o\er Duitschland's aandecl Bjekonomische! ontwikkeling van B hoofdtrek in de persoonlijkheid ^■lageropoelos is volgens den kor-B«it diens innemende eenvoud. BiGrieksch diplomaat te Konstanti-aan den Osmanischen Lloyd B^r'i dat de nieuwe minister-presi-^Bw'enal trouw is aan den koning. on voor waard el : j k de poli-den kon:ng volgen en daarin ^wiiden bij Goenaris, Zaïmis en ■ Colcbester opgebracht 3.1 September-. ■— Vannacht ^■Duitsche zeestrijdkrachten het ss. ■bter *• van de Great Eastern ^HyCy, in de Noordzee aangehouden ^■Zeebrugge opgebracht. ^■^jchester », 1209 ton, voer in ge-tusschen Harwich en Rot- ■ **■ schip was op weg naar Rot- Yereenigde Staten BÏ1,1' ^ September, draadloos. Bhcntnn^Pj€ken den i°n?sten v ? ^ade-maatregel, waar- B^ingai van de Vereemig- ■l:naar Nederland en de Skandi- Bed?nCtl 'T1 bene<îen de gewone ■ . ^^wden venninderd. Tele-'K,. 1 Washington meld^n dat de g^nt te Londen ophel-^Brrl î Ultwçrking van dezen BL, en Amerikaanschen Jian-Btaa8f Het heet- dat wan-Be Z0U bliik*n een be- van de blokkade-u f Zljn> dan wel als een be-m . o.fJ,v,zou °P te vatten, ■i hç; yr,u' ,over de rechtmatig- ■Ciat9;eIselder€nteQte Sdfl Staten zou kunnen Uit Griekenland Londen 2*2 September. — Uit Athene aan de « Daily Telegraph d, van Donder-dag : Een hervorming van het kabinet wordt waarschijnlijk geacht, waarbij dan de leden, die z.ch in woord of geschrift re-gen de entente hebben verklaard, zullen uittreden. Fransch e duikboot in den grond geboord Weenen, 22 September. — Offieieel : In het Zuiden der Adriatische Zee heeft een O.-H. zeevliegtuig'de Fransche duikboot « Foucault » met een bom in den grond geboord. De geheele bemanning "s door dit en een ander vliegtuig gered en g-evangen genomen. De gevangenen zijn door een torpedoboot overgenomen, be-halve twee officieren, die aan boord van de vliegtuigen zijn aangebracht. De « Foucault » behoorde tôt een klasse van duikbooten, die van 1910 tôt 1913 van stapel zijn geloopen en 400 tôt 550 ton inhoud hebben. Ze hebben 7 torpedo-lanoeerbuizen en de bemanning- bestaat uit 24 koppen. Uit voer van katoenen goederen uit Fngeland Eonden, 22 September. — R eu ter'3 agentsehap verneemt van gezaghebbende /ijde dat het berlcht van het « Handels-blad » omtrent het stopzetten van den uitvoer van katoenen stukgoederen 011-juist is. Bij de Engelsche regeering bestaat niet het voornemen om den uitvoer van katoenen manufacturen uit het Ver-cenigd Koninkrijk naar Denemarkcn, Nederland en _Noorvvegen 4e-4oen-ophou-den.Uit Oosten ri j k-Hon g arij e Roedapest, 22 September. — In de Hongaarsche Kamer heeft graaf Tisza de opmerking van een der leden, dat er op het oogenblik geen O.-H. gezant in de Vereenigde Staten is, beantwoord met de verklaring-, dat aile bevœgde autoriteiten in de monarchie groot gewicht hechten aan de betrekkingen met de Vereenigde Staten, volstrekt niet op het standpunt van wrok staan, en te gelegener tijd deze aangelegenheid zullen weten te regelen. Krijgsgevangenen te Noorwegen Kristiania, 22 September. — Ter voorbereid.ng van de ontvangst en de verple-ging van zieke en gewonde krijgsgevan-genen heeft het ministerie van landsver-dediging een komiteit benoemd, bestaan-de uit kolonel Daas, het hoofd "van den gezondheidsdienst van het Noorsche le-ger, en Jensen, voorzitter van het Noorsche Roode Kruis. Een vollediger rege-ling volgt, zoodra de antwoorden van de betrokken regeeringen zijn ingekomen. Een toespraak van Koning Konstantijn Dinsdag hebben te Athene vijfduizend Grieksche rekruten den eed op 't vaandel afgelegd. Koning Konstantijn heeft een toespraak tôt hen gehouden, waarvan de korrespondenten dfcr . Engelsche bladen een verslag- hebb* gezonden. Rekruten — begon de koning — door uw eed zijt gij soldaten geworden van dit land, soldaten van <fen koning, soldaten van mrj en mij alleen. Gij moet voortaan trouw zijn aan uw superieuren en door hen aan uw koning, doch trouw alleen is onvoldoende. Blinde toewijdingf aan uw leiders is noodig-, en door hen aan uw koning. Wee het leger, waarin eenieder doet wat hij wenscht ! Wee den staat mef zulk een leeer! Men zal u allerlei verhalen doen om u van de wijs te brengen. Stel geen ver-trouwen in hen die ze u vert el lien, want zii ziin handelaars in vaderlandsliefde en koffiehuispatriotten. Onder den dekman-tel van vaderlandsliefde begaan zij misda-den. Luister niet naar hen. Gij t'reedt in een leger met een hooge moraal en traditie. Zijn geest en toewij-ding- zullen u doOrdririgen. Vergeet mijn woorden nimmer. Aan âlle officieren van het Atheensche ! g-arnizoen was gelast tegenwoordig' te , lijct. ( (Zlê vertolf tvsede hig'émidt). [Onzé Groote Geïllustreerde Letterkundige Prijskamp Konstantijn Huygens 1596-1637 Wij hooren langs aile kanten de ver-bazing uitspreken dat Konstantijn Huygens zulk groot dichter was. Dit bewijst alleen dat wij, Vlamingen, niet op de hoogte zijn van den schitterenden rijk-dom onzer letteren, want het verstande-lijk Holland noemt Hooft, Vondel, Huygens, Bredero en Cats gewoonlijk in één adem, hoe ver ùiteeuloopend ook hun trant en talent weze. Maar Vondel, Hooft en Huygens be-heerschen de Gouden Beuw en hadden nauwe betrekkingen met elkander. Hooft en Huygens hadden zelfs één licfde voor de mcoie Suzanna van Baer-le. Al de vc-rzen die Hooft schreef aan Gloorroos, aan Clorinde, aan Arbele (letterkeer van Baerle) waren voor Suzanna.Toen Hooft inzag dat de. liefde van het meisje naar Konstantijn Huygens overhelde, trok hij zich terug voor zijn mededinger. Den On April 1627 werd Huygens met Suzanna van Baerle in het huwelijk ver-bonden. Hooft dichtte een hartelijken en keurigeu trouwzang, en las dien af op het bruilofsfeest ! De medeminnaars van dien tijd wisten zich sierlijk te ge-dragen en dachteti fr niet aan elkander den hais af te snijdeu. Dat 1s de Fransche en de Spaansche manier. Tien jaar mocht Huygens gelukkig zijn met zijn Suzanna en 't was hem e,en vlijmende sinart tom ze stierf. Maar dit huwelijk had geen gunstigen invloed op Huygens' poëzie. Deze was al gekunsteld, gewrougen en duister ge-noeg. Suzanna was een geestvrrwante van hem en stijfde nog zijn zucht naar "duîstërheid, naar klank- en woordspe-lingeti, op binnen- en lette.rgreepsrijm. Dr. Te Winkel zegt zeer krnschet-send dat de gebreken vati Huygens ei-genlijk de overdrijving zijn van zijn deugden, want deze was onverzoenlijk gebeten tegen het lamme laffe rijm en s+reefde naar beknoptheid en kemach-tigheid, naar nieuwheid van vorm, wat vaak leidde tôt gezoehtheid en spitsvon-digheid.Hooft en Vondel zijn de allergroot-sten van hun tijd : « fijn gevorl, rijke verbeelding, ruime wereldbeschouwing en een zich hoog verheffende geest )> ! Huygens is de geleerde verstands-mensch, doch niet te veel bij Cats te vergelijken. want Huygens' vernuft, beknoptheid van taalbouw en dichterlijke vluÀit stellen hem veel hooger. Vondel's gedichten bevielen aan Huy- ' gens maar zeer weinig. Vondel op zijn beurt kon geen behagen scheppen in ge-kunstelde en duistere, gedichten. Hij hield niet van « een duistere zon, die niet voor ieders oogen schijnt, en dich-ter-îekkernijen als kaviaar en snuifta-bak ,die hij aan niemand wil benijen». ' Al dit gekunstel en geknutsel van ' Huygens is vergeten en vergeven, doch : een gedicht als hetgene wij gisteren ga-v'en, en zoo menig ander, zullen hem tôt ' eeuwigen roem verstrekken. ' Deze gedichten mocht Vondel ook ' wel. Ziehier nog van Huygens twee kleine ; vers j es die uitgeknipt mogen worden : < BOOM ■( De boomen, die ik zie j van d'aard tën hemel gaan t met uitgestrekte armen } zijn als de goddeloozen die , in nood wel opwaarts k armen j xnaar weten niet tôt wie. c AAN DE JEUGD ( Besteed den duren tijd ^ van dagen en van nachten, terwijl gij in uw krachten, en onversleten zijt. Het schijnt : jon^"en ervaren en is niet wel te paren ; g maar 't is een valsche schijh : , men kan wel jong van jaren r en oud van uren zijn. j Konstantijn Huygens. ^ LEEST OP DE DERDE BLADZIJDE g an dit nu m mer d* 1-aatste Ooriogstale- v grammsn ond»r d® rubrlek j < Laatstc a«r > o 8A&ELUISCH RIEUWS EMILE DUPONT EN DE BE= STUURLIJKE SCHEIDÏNG. — Onzen lrzers is niet onbekend, dat ook de te Parijs onder redaetie van Raymond Col-ieve verschijnende «Opinion Wallonne » opkomt voor liet denkbeeld der bestuur-lijke scheiding. Dat de « XXe Siècle » dit de « Opinion Wallonne » (evenals ons)- zeer kwalijk neemt, ja zelfs zoo ver gaat d<ze Walen — wederom : zooals 6ns — hierom van Duitschgezindheid te beschuldigen, ligt voor de hand. In het iongste nummer van zijn blad, schrijft nu Raymond Colleye : « Men herinnere zich, wat op 9 Maart 1910 wijlen Emile Dupont, de achtbare Minister van State — dien de keffers uit de t» XXe Siècle », naar wij hopen, niet zullen verdenken, gehoor te hebben gegeven aan de « ki ijschende, Duitsche lokstem » (stijl « XXe Siècle ») — in den Setiaat uitriep : « Het moet tôt be-stuurlijke Scheiding komen. » (Il faudra arriver à la séparation administrative,.) » Dat was zoo maar geen zinledig woord. Dat was ook zoo maar geen on-verstandige- uitlating, door toorn of door de aandoening ingegeven. Het was een diepe gedachte. Den uitslag van zijn be-schouwen van de Belgische Politiek hield de heer Dupont hier den lande voor. » Drie jaren latçr legde de afgevaar-digde Van Marck, een vriend van den heer Dupont, teveus zijn vertrouweling, — destijds deelde de heer Van Marck 's Miuistors meening niet — in de Ka-rner de volgende verklaring af : « Een uitlating van den heer Dupont in den Senaat werd hier aangehaald. Ik kon mij daar destijds niet mede vereenigen en vrocig hem cens, waarom hij deze woorden gesproken had. Zijn antwoord luid-de : « Men zal er onvennijdelijk toe komen, gij zoowel als de anderen. » (On y viendra fatalement et vous y viendrez pomme les autres.) » Het is niet ongeschikt ». vervolgt Raymond Colleye, « in deze beslissende ure de. woorden y-an den Belgischen Minister te herhalen, opdat dogenen, die ons van ons optreden een verwijt ma-ken, ze hooren. Tôt hen, die voorgeven het monopolie der ware Belgische vaderlandsliefde te bezitten, tôt de angst-vallige.n en vrcesaehtigen zeggen wij : :< Het zal er onvermijdelijk toe kome.n. En gij zult er toe komen, zoowel als al ile anderen. » «DE TOORTS» Nr i4 bevat eene plaat over de Viaamsche Hoog-eschool. René de Clercq begroet de manifesten uit Vlaanderen van de Hoogeschoolbond en van de Katholieke Oud-Hoogeschoolstu-jentenbond, welke worden weergegeven, ;n polemizeert over de Hoogeschool met :t Het Nieuws van den Dag- ». J. A. Souk-nan spreekt over het belang voor Groot-Nederland van het Eerste koloniaal on-isrwijs-kongres, terwijl éen kernachtig-e stampolitiekrubriek het nummer sluit. DE GEZONDHEID VAN DEN HEER PIRENNE. — In een grief, wel^ ;e de heer H. Pirenne aan Emile Van-iervelde schrijft, geeft de uitmuntende îistoricus bijzonderheden over zijn be-;taan in Duitschland. « Uit Holzminden : Ik zend u van hier ;en hartelijken groet en wensch U een ;ven goède gezondheid als die, welke ik-:elf geniet. Mijn gevangenschap verloopt :onder veel verveling, ik kan werken en k houd hier twee cursussen, de één voor ■tudenten, over de ekonomische geschie-lenis van Europa, de andeije meer popu- . air, voor onze landgenooten, over de Bel- : fische geschiedenis. Zij worden aile twee : dijtig gevolgd en ik verheug mij te ge-ooven, dat de çen zoowel, ate de andere :enig-e afleiding bezorgt aan mijne toe- I ioorders.- Ik heb n-iets noodig-. De pakjes '■ vorden mij van aile kanten toegezonden. ' k weet niet meer waar plaats te vinden : i-m ailes te bergen. » EEN KLEINZOON VAN DICKENS \ iESNEUVELD. — De « Daily Tele- ] fnaph, doet in de jong-sté1 lijst der Brit- , che verliezen den naam opmerken van , rommandant Cedric C. Dickens, klein- j oon van den Engelschen romanschrijver. ; DE GEKKEN IN UNIFORM. — De 1 eneesheeren der Engelsche krankzinni- j- ;engestichten beklagen zich over de ' aoeitç welke zij hebben om voortaan ® tun pensionnaires terug te vinden, die ^ reten, te ontsnappen. Het schijnt, dat ' ij zonder eenig bezwaar door de mili- ' ie-bureelen aangeworven worden. "Dr. % J'Sfulîivan, medisch bestuurder van een c esticht in Midland en Dr. Cashman, an het Cork Lunatic Asylum, hebben c e aandacht der groote Londensche ^ agbladen op deze houding der militaire ^ verheden gevestigd, c DE MINERALE RIJKDOMMEN VAN NOORWEGEN. — Uit Christiania wordt geschreven dat de bladen zich druk bezig houden met de rijke mijn-beddingen, welke in de val'.ei van den Hjar, m Telemarken, ontdelct zijn. Zij strekken zich uit over eene oppervlaktc van verscheidene kilometer. Er is b s-inuth eji zilver gevonden. Men denkt ooi de hand gelegd te hebben op goudaders Een consortium heeft zich gevormd on de eerste kosten te dekken. Men is ei van ovcrtwigd onuitputtelijke minerait rijkdommen voor den dag gebracht tt hebben, welke op het oogenblik moeilijl-te schatten z;jn. De regeer.ng heeft d< hsand gelegd op de rijkste gedeelten. VAN WANNEER DAGTEEKEN1 HET GEBRUIK DER KANONNEN ; — Naar het zeg-gen van den Spaan schen historicus Conde, verdedigden zicl de Arabieren, in 1259 in Niebla be legerd, door middel van « machines ei donderpijlen met vuur ». Volg-ens den-zelfde nog bediende zich Aboe-Joesoef Sultan van Marokko, bij het beleg- var Sidjilmessa in 127.I1 en de koning var Grenada, Baza bêlegferende -n 1323, ool van « machines en toestellen, welke vuur bollen met zware donderslagen uitwier pen ». Maar bij afwezigheid van eenige nade re technische bijzonderheid, hoe op deze enkele woorden af te verzekeren, dat ei kwestie is van projectielen, welke dcoi middel van kruitontploffingen werdjsn weggeslingerd ? Toestellen en machines konden wel alleen gewone werptoestel len ziin met vlammende stoffen, een 01 ander Grieksch vuur. Als dat zoo is, dar zôu aan de Italianen de eer toekomen hei eerst het kanon gebruikt te hebben, danl aan het bezit van een oud perkament var de Florentijnsche republiek, dateerend< van 1325, hetwelk over de vervaardiging handelt van metalen kanonnen en ijzerer kogels. Zes jaar later, bij den aanval var Cividade (1331) is er eveneens sprake var kanonnen. In Frankrijk werden zij, naar mer zegt, voor het eerst gebruikt door de Engelschen in den slag- van Crécy (26 Augustus 1346). Het feit, zoo voorge-steld, is niet juist; in werkelijkheid, was dit de eerste keer, dat men gebruik maak-te van de artillerie in het open veld, maai zij was reeds eenige malen tevoren gebruikt geworden bij het belegeren van steden. Anderen stellen ook vast het gebruik der kanonnen door het leger van Eward III, vôor Kamerrijk (1339) <iai in 1.345 te Cahors er een fabriek van be-stond, welke in genoemd jaar vier en twintig- kanonnen g*oot, welker lading drie pond bedroeg. DE SOLDAAT-KIEZERS VAN CO= LOMBIA. — De verrichting-én betrek-king hebbende op de wetgevende verkie-zing-en van Britsch-Colombia, onder de troepen, welke zich in Europa bevinden, hebben Donderdag avond een eind genomen. 40.000 soldaten, waarvan er 15.000 in de loopgraven zijn, hebben hun stem-briefje ingebracht, hetzij in Frankrijk, te Londen of in de verschillende kampen in Engeland. De zieken van de hospitalen hebben eveneens hun stembiljetten inge-vuld. De soldaat.-kiezers hebben niet alleen hun afgevaardigden te kiezen ge-had, maar zich îevens uit te spreken vtiôr of teg-en het alkoholverbod in hunne res-neetieve distrikten en vôôr of tegen het îtemre'cht der vrouwen, DE MIJNEN EN DE ZEESTROO» MINGEN. — De Konlnklijke Maat-ichappij van Wetenschappen van Noorwegen te Drontheim, maakt in haar iaarlijksch verslag- een belangwekkende nededeeling- openbaar van prof. Nord-jaai'ds over de zeestroomingen en de :auna der Noonveesche zeeën. Het be-iangrijkste deel van djeze dissertatie is ïfewijd aan de- talrijke naar de Noorweeg-;che kust gedreven mijnen,welke kunnen jeschouwd worden als zeer geregelde ianwijzingen voor de zeestroomingen. In [915 is het grootste aantal mijnen op de Noorsche kust komen aanspoelen in dé naanden Maart en April ; de maand Fe->i*uari komt in de derde plaats. De schrij-'er verdedigt deze theorie,dat het menig---uldige voorkomen van mijnen in de naanden Maart en April het duidelijk >ewijs levert van het bestaan eener land-vaartsche strooming, in de kustwateren ;edurende deze twee maanden. Hij ge-ooft, dat deze waarneming in de toe-:omst een groote beteekenis zal hebben oor de visseherij in 't alg-emeen en hij indigt met te zeggen : « De zeemijnen ebben ons bewezen, dat de stroamingen an de Noordzee zich vrij geregeld naar «nze oostelijke, westedijke en noordelijke rusten wenden, maar vooral dat deze rukking der zeewateren teg-en de kust et. sterkst is gedurende de wintermaan-en, waarin do groote haring-vang«t laats heeft.» Het Dienstbevel van 2n September over de bestuurstaal In ons nummer van 2in September : (262) hebben onze lezers op de 3de blad-zijde onder de rubriek « Verordeningen, ■ Mededeelingen, enz. » het nieuwe dienstbevel kunnen vinden over het gebruik 1 onzer taal door de Belgische bssturen. Het is «ene herziene uitgave van de ; dienstbevelen van 22n Maart 1.1., die na ? de omzendbrieven van 2gn April en i6n ■ Juni zooveel mazen bleken te bevatten dat ; een verbeterde tekst zich opdrong. Over deze taalregeling zullen we weêr niet juichen, vermits zoolang wij wctten ' of verordeningen noodig hebben om ons - recht te vrijwaren, dit een bewijs is dat î er « som'ething rotten » in ons land blijft : - immers bij een gezonden taaltoestand 1 hoeft men niet op 't papier vast te leggen, ■ welke taal het bestuur zal gebruiken, wat , dan ook in het onderhavig dienstbevel i voor Wallonie niet gedaan wordt. Het is 1 natuurlijk dat het daar Fransch moet zijn, : vvelnu even natuurlijk moet het eens wor- ■ den, dat het in Vlaanderen, Vlaamsch ■ weze. De eenige bepaling- die wij in het toe-. komstig België dan ook kunnen aanne-, men. is deze week welke voorkomt in het schéma van grondwet door den Vlaam- ■ schen Landsbond voorzien en die luidt: « De Viaamsche taal is de eenige amlb-; » telijke taal van den Vlaamschen staat. , » Het Fransch blijft de officiëele taal van • » Wallonië. » , Dat zal ons de Vredeskonferentie waar- - borg-en. In afwachting- moet elke rege- • ling in zake bestuurstaal binnen de païen L van de wet van 1878 blijven, en aldus be-, scho.uwd, nioeten we volmondig verkla-. ren dat het dienstbevel een degelijk stuk , is, dat van het Nedoriandsch de bestuurstaal van Vlaanderen maakt en de Vla-mineen zelfs zou kunnen doen juichen, waren ze door de ondervinding niet ge-leerd dat de ambtelijke wereld de brui geeft van aile wetten en bevelen wanneer het ons taalrecht geldt. Men ontveinze het zich niet, er zal een streng toezicht moeten worden gehouden over de naleving van dit dienstbevel en de weerspannige ambtenaars zullen voorbeel-dig dienen gestraft, of heel de maatregel loopt weêr op niets uit. Immers onze Belgische beambten heeft men van hooger-hand steeds ingeprent dat taalwetten mogen overtreden worden, ja zelfs werd het in sommige besturen als een verdîenste aangerekend ze te verkrachten. Welnu dat moet onze « ronds-de-cuir's » thans anders wijs gemaakt worden, en ze hoeven bij de eerste ongehoor-zaamheid eens duchtig op de kneukels ge-klopt, dat ze het blijverid voelen en hun ambt£enooten de lust ontg-aat voor ver-der'e wetsovertreding. Als de Vlamingen dat zien, zullen ze beseffen dat het dienstbevel van 2en September werkelijk een maatregel is met verrestrekkende gevolgen en een schoone daad van rechtvaardigheid tegenover het Viaamsche voîk. Nu moet ook nog- vermeden worden dat de nieuwe bestuurlijke taalregeling er ènkel zou toe leiden de vertaaldiensten te vertiendubbelen en men op die wijze het oude tijd- en geldroovende stelsel zou in voege houden, ja, nog versterken : een Vlaamsch burger schrijft naar het mid-denbureel in zijne taal ; daar moet zijn stuk in 't Fransch worden omgezet, het wordt in die taal aan de bureelen onder-worpen en beantwook'd, welk antwoord dan weêr naar den vertaaldienst gaat en zoo eindelijk den belanghebbende in handen komt. Wat nutfcelooze kosten en ergerlijke tijdverspilling ; daarbij aan vertalingfen kleven groote bezwaren; « traduttore. traditore » ! en de Vlam'ing zoowel als de AVaal heeft het recht recht-streeks en even spoedig en nauwkeurig bedieqd te worden. Dus geen vertaalbu-reel meer, maar ambtenaars die in staat zijn den Vlaamschen burger in zijn eigen taal te woord te staan. Zoo moet het rechtstreeksch gevoJjfl van de jongste taalregeling- zi^n : djs onmiddellijke ver-vlaamsching v^n onze staatsdiensten, wat de eerste stap is naar bestuurlijke scheiding-, zelfbe&ti^ur en zelfregeering-, NIen ziet het, de getroffen maatregel streng en gewetensvol toegepmst kan een verre diraagkracht hebben. Wij zullen nu wachten en tœzien. Vermits vol£ens de Belgische wet de taalregeling ook aile opefibare diensten moet treffen. die met de staatsbesturen * gelijk worden gesteld, verwachten wij dat buiten de vermelde Nationale Maat-schappij van Buurtspvoorwegen, en de Nationale Maatschappij van Waterleidin-gen, ook voor de Nationale Bank, de -Lnrichtingen van Openbare Weldaxlig;-heid enz., dergelijke voorschrift:«n "spoedig- zullen verschijnen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes