Het Vlaamsche nieuws

786 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Novembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 12 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c53dz04k61/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

» ABONNEMENTSPRÏJZEN : Voor een rnaand ... . 1.75 Voor 3 maarid 6.00 Voor 6 maand 10.00 Voor één jaar 18.00 Aile klachtfen nopteng onregeAma,tig-hedèn in de besteLling dor posta bojmt*-iflewteii' zij.n UITSLUITEND te rich-ben aan het BESTELiLEND POST-BUiREEL, en niet aan het beheer van het blad. VR(JDAG 8 NOVÊMBER 1918 PRIJS 7 CENTIEMEN voor VLAANDEREN en WALLONIE VIERDE JAARGANC - Nr 3Û3 [ Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maa! per week DE OPSTELRAAD : Hooîdopsteller Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogleeraar Alfa. VAN DEN BRANDE | AANKONDIQIÎÎGEN: Aankondigingen, per regel ... 0.76 Stadnieuws id. ... 1.26 Kinantieele berichten 1.60 Doodsbericht 6.00 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schnj-ven, en bindt niet heel de redaktie. REDAKTIE, BEHEER EN AANKONDIGIAGEN : 73, Si JAKOiiSMARKT ANTWERPEN De Vredesyoorwaarden der Entente Antwoord van Wil&on aan Duitschlaid W ashington. 5 November. — De set retard van Staat, I/ahsing, heeft het volgende bekend gemaakt : Département vnn Staat, 6 November 1918. . Mijnheer, Ik heb de eer, u te verzœken, de volgende mededeeling te willen over-brettgen aan de Duitsche regeering : « lu mijn nota van 23 Oktober /1918 heb -k u bericht dat de président zijn korrespondentie met de Duitsche actoriteiten had doorgezonden aan; de regeeringen, met welke de Ajnerikaansehe regeering is geassocieerd als oorlogvœrende partij, met het voorstel, dat, indien deze regeeringen geneigd waren oin een vrede te sluiten, op de aangeduide voorwaarden en faeginselen, aan hun militaire raadgevers en aan de militaire raadgevers der Vereenigde Staten zou worden verzocht, aan de regeeringen die tegen Duitschland ^eas-ocieerd zijn, de voonvaarden voor te leggen, die ten voile de belangen der betrok-ken volken zouden waarborgen, en die aan de geassocieerde regeeringen, de onbeperkte marht zonden laten om de bijzonder heden van den vrede te waarborgen en af te dwin-gen, in welken de Dnitsche regeering had toegestemd, vooropgesteld dat zij (militaire raadgevers) zoo'n wapenstilstand mogelijk achten nit militair oogpunt. De président is, thans in het bezit van een memorie met beschouwingen van de geal-lieerde regeeringen over deze korrespondentie, welke als volgt Inidt : a De geallieerden hebben nanwgezet de korrespondentie overwogen, die heeft plaats gevonden tusschen. den président der Yereenigde Staten en de Dnitsche regeering. Onder voorbehond van de hier volgende panten, veiklaren zij zich bereid om vrede te sluiten met Duitschland op de voorwaarden, die de Président heeft geformnleerd in de presidentieele toespraak tôt het Kotigre-c-, op 8 Tauuqri 1918 en op de aanvr.llende beginselen in zijn latere toespraken vertoadigd. Zij moeten er echter op wijzen, dat punt 2, betrekking hebbende op wat gemeenlijk wordt omschreven als de vrijheid ter zee, vatbaar is, voor verschillende uitleggingen, van welken zij er enkele niet kunnen aanvaarden. Zij moeten dus voor zichzelven op dit pnnt volledige vrijheid voorbehouden wanneer zij ter vredeskonferentie komen. Verder verklaarde de président in zijn. toespraak tôt het Kongres op 8 Jannari als roorwaarde voor den vrede, dat het bezette gebied zoowel moet worden hersteld als ont-ruimd en bevrijd ; en de geallieerde regeeringen gevoelen, dat niet mag worden toege-iaten dat er twijfel blijft bestaan omtrent wat deze voorwaarde beteekent. ^ii (de geallieerde regeeringen) verstaan er onder dat âoor Duitschland vergoeding zal worden gege-'~en voor aUe schade toegebracht aan de burçerbevolking van de geallieerden en aan hun eigendommen door den aanval van Duitschland te land-en ter zee en in de lucht. » De président draagt mij op, medè te deelen, dat hij inf-temt met de interpretatie ïï*çeven in d* laatste paragraaf van het hierboven geciteerde mémorandum. Voorts draagt de président mij op u te verzœken de Duitsche regeering ervan te verwittigen, dat maarschalk Fcch gemachtigd is door de Amerikaansche regeering en de geallieerde regeermgen om behoorlijk geakkrediteerde vertegenwoordigers van de Duitsche regeering te ontvangcn en hun de voorwaarden voor een wapenstilstand mede te deelen. Aaavaard, mijnheer, de hernieuwde veràekering van mijn buitengewone hoogachting. (w. g.) Robert Lansing. Den Heer Hans Snlzer, Zwitsersch gezant, belast met de waarneming der Duitsche belangen in de Vereenigde Staten. OFFICIEELE BERICHTEN Van Duitsche zi\ûb DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Wctensdag 6 November. -Officieel : Hefiige aanv;i,llm ten Noordoosten- va Vatencifcnnes. Bij Bavay en bij Auinoye aa« cto San fera looixten -de teg-©ns.tand«rs de volbreJ ging- vaxi de tu.sscben. Eelve en- Oise bt g-onnen Ixrweg-iing-en. niet hinderert. Van de Oise tôt aan de M a as g-een, g~f vechten van beteekmLs. Op den Oostelijken Maaso&vex nieuw aanvraUe&t der Amerikanjen. Ten, Oosfe vans Duu konden ze wat veld winnei voor het overigtf zijn ze miialukt. DUITSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterTein Berlijn, Donderdag 7 November. -Officieel : Benoordoosten Oudenaerde rukte de Franschen over de Schelde. In te genaanval wierpen wij hen terug. Tus schen* Schelde en Oise trachtte d vijand de planmatige voortzetting on zer op 4 dezer ingezette beweginge: door heftige aanvallen te hinderen Het zwaartepunt hunner aanvallen la benoorden Valenciennes en bezuide: den naar Bergen leidenden straatwef. bij Bavaai en bij Antie aan de Sam ber. In zwaxe, wisselvallige gevechte boden onze troepen den vijandelijke stormloop het hoofd. De vijand stoni 's avonds bij Quiévrain, aan den Wes telijken rand van Bavaai, beoostei Auinoye, bewesten la Cattelle. Tus schen de Oise en de Aisne heeft de te genstander de linie Vervins—Roz\ bereikt. Aan weersziiden van Rethe heeft hij de Aisne overschreden e] stond 's avonds in de linie Wassigny— Noyion—Porcien en benoorden Tour tecon. Tusschen Aisne en Maas volg de hij tôt Vendrese en Mouzon. Oi den Oostelijken oever der Maas zett de Amerikanen hunne heftige aanval len voort. Ze slaagden erin hun brug gehoofd beoosten Dun uit te breiden Wij brachten den vijand in de boa schen beoosten Marvaux en Fontaine tôt staan. Beoosten Sivry heeft de be proefde Brandenburgche 228e infante rie-divisie haar stellingen volledig ge handhaafd. Van Fransche inA* WESTELIJK GÊVECHTSTERREIN Parijs, Woensdag 6 Novemtar. — Officieel : De Franschen zijn onvermoeibaar hec ften <h»g do Duitsche*; bljâvem vervolgen Op het breede frorrt tusschen S ambre e: Maas hebben de Fransche legers, p.'-1 selijken tegenstandl brekend, een belang rijken vooruitgang gemaalct, op bepaaJ tte puntctri meer dan 10 km. en tal vaj pîaatsen met de bftrtgwfevolking beîvrijd De Duitschers mœsten, door de Fransche voorhoeden veroritrust, bij hun over-haasten, terug toclit kanonnen eni een aan-_ riierkelijke hoeveelh,eid materiaal in den steek laten, hetgeen nog niet kon worden n getekf. Overal zijn den Franschen gevan-geneit gebleven. Ten Qosten van de Sambre hebben zij de Ooistelijkf zoomen dar boss e h w> v-axi . Nouvion en Begnaval bereikt. v erder Zuidwaarts namen ze Fontaine, ies-Vervins en de stad Vervins, ten N . tien waavan dl? voorhoeden oprukken. -e Aan gene zijde van de Serre houden xc n Hai7 en la Cerrerie bezet-, Meer naar het Oosten scho\-en de Franschen m Moatcoraet te hebben, bezet, htin limes tôt voorbij le Hocquet, Renne> val en Doiigmon Het Itaiiaansche korps dat nauwe vcseling met hen houdt, heeft - met geweld van wapenen de Hurtaiit overschreden en ondanks het hardnekkig n verzet Rozoy».sur»Serre vermeesterd. 1 Op het front ten Noorden v aji de Aisne i- staan dp Franschen, op meer dan J2 km. e Noordelijk van Chatfeau-Porcien op de al-gxjnieene linie Hardoy, Zuidranct van n Chaumont) Porcien, Doumelv, Degny. . Herbigny en de spoorlijn. van Retbel naar g Liart. De stad Rethel is in de macht der n Franschen. Met bewTmdterenswaa.rdigx." aandrift - verder Nooird'waarts stootend,, hebben ze n tegen vi'etr uur in den middag Dyo-ttue op r>. zes km. benoorden Rethel bereikt. In de-J ze streek heeft de Fransche ruiterij gc . chargœrd en daarbij een batterij van \ stukken van 77 m.m. benevens een van - stukken van 105 m.m. genomen, waar- - bij ze ttr!>e-officieren en ka/nonnk:rs gevan-j gen rumen en bespanningen bemachtig-l den. i Verder redits rukten ze deze algemee- - Ae linie op : Vawzelles, Auboncourt-Vau- - zelles, Storcy-Bauthémont, Ecordaî, op - zes km. ten Noorden van Attigny, Guiia-d court, Jonval, Chagny-les-Amont. s In de streek ten Westen van de Bar - h.ebben ze na Vendresse en het beboschte - terreln ten Noorden dlaarvan te hebben . veroverd, hun linies tôt aan Amicourt, - hetgeen hun behoort, vooruittgebracht. Va n Enplsche zijde " WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Woensdag 6 November. — Officieel : « Wij ziùjn op het geheele front vooruif1 gekomen, hebben eenige hondterden gte-vangenen gomaakt en Chartignies, Mar-" baix, Levai, Auloye, Baisieux en Qui«i= vrechain bezet. ■1 Londen, Wœnsdag 6 Noviember. — "> Officieele bcricht over Vlaanderen : Aan de Scheide tegenover Gent en aan - het kanaal van Temetizen zijn Britsche - pat.roeljes met machiine-geweervuur be-i stookt. Bezuiden Gent was 's vijands ge-• schxit nogîat in de wtt«r. Persstemmen ever den Wapen-stilstand tusschen Oostenrijk en de Entente De « Frankfurter Zedtung » van 5 Novçmber brongt volgende beschouvringon over den O.-H. waper.stiLstatjd, miar een privaat telegïam uit B-rliin : _De zoogeziegde wapenatilatand; die Oosteririik-Horigarije gedwongen g'ôw^-est is aan te nemén, door zijn inneriijke luteenvalling en de ontbin-ding van ht Aeger, gaat ver ov.r dat hean wat wel mag besehouwen ala wapenstilstanci, ver zelfs boven het voarb?eld dat tegen Bulgarie en Tuxkije uitgespeeld is, en nog meer zaifs dan bij d -ze het gevai was, een ontwa-pening en een onvoarwaardelijke onderwerping. Dit einide xnag als een bittere pii beschouwd wardw. Dat, djrgelijke wa.penstilstandsvoorwaarden,, die in zioheigeniijk vredesvoorwaarden besïuiten, mees-tendeels in rechstreekache tegenstelling staat met Wileon's grondbepalingwn, en waarop de Ckn-ta-aaimacht-an hun vrcde3voorst;3Men gefoarmu-leerd hebben, wordt in aile bladen opvafend aangesehrev _<i. Het is een machtsvrede in zàjn onverantwoordeiijkste en t.ùota ontziende vorin. Weinig,kan mîn er in vinden van gercchtigheids-principes en voorteekenen van een t°ekomstigen voLkerenbond, ja zeïxs wiïinig vite, een bestaïii-g>en -VTede. Een met minder hard ooideel daarover,, uit ap een and-Te .plaats de a Frankfurter Zeitong » : Wij miisen bij da geallieerden allen eerbaed voor de voorschriften der meiischeiijkheid. Et valt niet s te zà«i' van de bezan nonheid en ge-raatigdhiaid van den overwininaar. De zuiver militaore voorwaarden kunTtan in vexband met de inoenatort. :ig van het Habsburgsche rijk niet andera opgevat word tT dan als een vexlangen naar winst en buit. Het blad bekritiseert scheirp de weigwing van wederkeerigiheid bij de repa-trieering der krijgsgevangenen ©n de handha-ving d-r hongerblokkade. De geallieerde troepen zullen zich evenwel re-quisitiffl mogii^ veroorloven. De bepalingen over het bêzetten van g<dbied zij.n anveresnigbaar met liet program van Wil-son volgtens hetwelk alleen onbetw.istbaa;r Ita-tiaansch gebied bij Itaiië zou moeten worden gevosgd. Het is te hopon, dat de gealliieerden daii weg naar ree-ht en rode terug zullen vinden. Amfora is het onheil, dat Eir opa tôt inog toe heeft ge-troffen, nog maar eon kleiuigheid vergeieken ■bij de veirsohrikkingen, die <»b bedreigon als ge volg van het uitaenvrilen van de staten. m '■ f> ■■»«» Daartegenover willen we wel evan oan Havas-kommentaar stell\?n, dat b.:grijpeLijkjdrwija door iàjn eigen briiletje ktjkt : Wij nemen het aan, dat de geallieerden de vrijc besohikking over de verbindungswegen hebben vil, waardoor het hun, mogelijk wordt de vijandeiijkh don uit .te breiden tôt aan de Zuid-on Ooslgxenzen van Duitschland. Beieran, dat totnogtoe vaji de oorlogsgruweslen bespaard ja gable', u, zal bedreigd worden door invala-mo-gelijkheden. Duitaohiand zal <iaaTdoor van zijn ruwstoffon beroofd worden, die het bepaald noodig heeft om den oorlog voort te kunn:n zetten. Ilot zal \Toog of iaat voor een uitputtling vaîi verplegingsbronnen gestold worden die het ze-kor noodig heeft voor het Duitsche front. Ein-delijk wordt Duitschland gedwongen, daar het nu zijn b.'schikk:ng over de Adriatische kust verliest, zijn duikbootoorlog' in de Middelandscho jceo te staken. Teiamenvattend mag mon z?ggen, dat de kapitulatie van Ooôtenidjk-Hongarije een volledige beëindjging betetakent van de weerstands-mogîdlijkheden van Duitschland, daar het thana bk>otffeateld wordt aan de ijzertm omsingciing van de geallieerde legers, want nu hebben doze, ovea- kort door jingo-slaviach^ en TjechischiJ af-deali-.g'en versterkt — welke zich losrukken zullen van h,' t Habsburgache Huis — nog alechta âén vijand te bekampen : Lvuitschla.r.d. Hun te-saamgei'erste .nspanning'dn om don zege te be-haïen zullen thans r,og door meer kraciit en werkzaamh \id geleid worden. Du kapitulatie van O.-H. is woder een schrede verder op d'an weg tôt uit-eindelijke afloop van het drama. dat Eu-rapa in bloed dompakle- Waaj, door dit Havaskommontaar, met Echt-ten zwaai, den sprong gewaagd wordt zoo maar in eena Duitschland hitnifn te v allen, haalt de « Frankfurter » een raed'ideeling aan van een deskundige : Dat naar deze wapeustilstandabepalingen, niet-te^enataande h/ -t formeele protest, dat welstaans-haive nog door Oostenrijk-Hongarije aangetee-kend werd, het gansche g)?b:ed van dit rijk naar believe der Ententia-stat&n als opmarjch gi^bied naar Duitschland em dezes Beierschii-Saksische en Sieesische greinzen kan gebruikt worden. valt nis-t te betwijfelen, men mag echter miet verge-ten dat een militaire opmarsch van uit Itaiië vooruitdringende vijandcn> naar de IXiit-sche rijksgrens, niét zoo 'n licht werk is, gelijk \y?i verond<jrateld wordt m enkele deelen van Zuid-Duitsçhiand. Aile bxrichten, dat reeds Entente-troepen in Laibach en, Zuid-Tiral aa-ngekomen zijn, zijn natuudijk ongôgTond. Het Italiaamsch leger en de kctvtingi»nten van de verbondenen kometi' slechts langzaam vooruàt. Da ongewone verwarring die op aile administrati,?gebieden in O.-H. heerscht, de gedealtelijke onmacht die vroeger rei da kenschetsend was in kwestie trara port-bedrijvigheid, de kolenmangel, waarmee ze reed3 te kampen hebben, en nog meer zullen te kampen hebb^ci' doordien de toevoer uit Duitschland achterweg» blijft, vectragen het troepen-tranapoirt op oflgemeene wijze,- vooral woar het gaat in d»^ weinig bmikbare wegen- in de ber-gen. De rijksrc,geer,ing, die heden bpraadsiaagd heeft over de gevolgen voor Duitschland gscha-ptïn door dezen< wapenstilstand, waarschuwt der-halVa voor onrust en o ver val A en verzekert dat, voor de militaire positie, geen aanleiding b?«taat voor overhaasting. De aanval tusschen Samber en Maas , Londen, 6 November. — Reuter's bericht-gever bij het Franche leger seinde eergister : Vandaag is een aanmerkelijk stnk Frapch gebied heroverd. De aanval heeft zich uitge-strekt van België tôt Guise op het Fransch-Engelsche front en van Semi^v aan de Aisne tôt over de Maas op het Fransch-Ajneri-kaaiische front. Op de geheele breedte van deze fronten zijn de Entente-troepen opge-schoten, op 't Fransch-Engelsche 1 tôt 2 mijl, op 't Fransch-Amerikaansche 1 tôt 3 mijl. Overal is verbitterd gevochten. Niettemin heeft de infanterie van Debeney's leger zich op den Oostelijken oever van het Sambre-Oise-kanaal kunnen nestelen en gemiddeld tien mijl kunnen vooruitkomen. Derhalve js een belangrijk vak van 's vijands rivierfront genomen. De Duitschers maken zich thans ongetwi]-feld gereed voor een nienwen terngtocht. Zij beseffen dat zij weldra de geheele Serre-Aisne-Argonne-zakstelling met al het daarin opge-hcoptç materiaal millçn mo«te» prijsgaven. De Positie van Frais m Cauwelaert Ov-cr de wara btxloeliaigen der paisie-ven, die zich zouden doen gclden uus het oogenblik \an handel.an zou z:jn aange-broken, heerschte geduxende de geheele oorlog-spériode -weinig klaarte. Dit, om-dat de taktiek van Van, Cauwelaert zelf bestond in een vertroebeling van die Vlaainsche gedachte, een onxdoezeling vap <le eisch«n der bewuste Vlamingen, waarvain hij de l»jnen wollicht te scherp achtte, ten aanziien van een eventueel Belgisch m a ch ts-parox y s me, — lijk het zich thans inderdaad voordoet, men den-ke slechts aan hiet weer in vodlen bloei ontluikend annexionisme en aan de op-nieuw zoo grievend duidelijke misken-ning van Vlaanderen's zelfstemmi'ngs-recht door de Haversche negeering, die wel de kwestie van het algemeen stern-recht, niet echter de oplossing van het talen-viraagstii'k haar onmùddelilijk 'ngrij-pen waard acht." In het Vikiarnsch-Bel-giisch Ver bond zijn dan ook voorzeker echte Belgicisten geslopen, Heden die dt Belgische ziel, ten koste van het g(ezond« bestaan der Waalschie, zoowei als der Vlaamsche national'teit willen verwezen-lijken, en die in het geschipper van de niet ti-jdens den, oorlog optredendie fla-mi,nganten een 'geschikt rniddel vonden om de \'laamsche Bewegig te houden op àf bancn ze vcxSr Oogst 1914 bewan-delde, en die niet kondtin loifkin naar de heropstanding van ons volk, omdat het Belgisch gepolitiekaster, de lellendige partijrverdeeldheid en de Ln aile partij en hier te iandie overheerschetvde, libéra al-getinte behoudsgeatndh.eid er de lucht be-smietten, en elk krachtdadig handelen ve,rlamden. Ailes laat echted hepe-n dat de verbeuicm anste Vlamirigen en de Waalsch- Fransche groot-nijveraairs waar-van ze de hondsche sleepdragers zijn in hun toeleg' net zullen slagen. Wilden zij ons volk als het ware Ln een kerker van vooroordeel, politieke en andeie onmon-diigheid en onrijpheid gevangiefn houden. de stormeinde golven van de wereldge-beurteniissen hebben er ook de enge mu-rien deerlijk van gehavend, en, langzamer dan wij wenschten zeker, maar onbetwij-felbaar niettemin, komt ons volk weer tôt het besef van zich zelf, van zijn, waairdfg-heid en z'jn roepinsT terug. Het oud^ moet vallen, ook Ln Vlaanderen, en 't zal er 't veld ru.imen voor schoone, Vlaamsche arbe,id. Deze tijd staat, dat kan nic-mand betwisten, Ln het t«eke.n van Vlaanderen's bewustwording. Het kan dan ook niet anders of da allies moet zijn terugs-lag doeq gevoelen op de houding van de pas&ieve VlaaiTvs^h-gezinden.Het essentieel verschil tusschpn stuU ver, d-i. \'laamsch passA'isme en zuiver aktivisme was, politiek giesproken, ht-, al of niet aanvaarden van de Lnmenging der Bezet tende Overheid in de Vlaamsche kwestie. Psychologisch echter, — en ook dat is van belang als men de ontzag-lijke macht van de massa-psvcholog'e in aanmerkLng neemt, — is dat onderscheid niet door te zetten en raken we op een hesl ander ter rein : want van dat sta,nd-punt uit bieschouwd1 rspavsivisme bij velen gesproten ait berusten van den Vlâimng in eigen m'.nderwaardigheid, en het daar- ; mee samengiaand ger ngschatten van de poliibieke en kultureefc mogelijkhedi&n die hij tôt werkelijkheid diende te maken. Nu de internationale verhoud'ingen Vlaanderen brengen voor den hernieuwden strijd om die staatsmacht tuisschen de franskil jonsche bezit tende ka.ste en d? I-'" wusten uit de verarmœde volk slagen en kle'ne burgerij en het oogenfolik daar is waarop de naar Holland uitgew^ken Vla-mingen met de massa die tjjdegas. die'oor-logsjaren op eigen bodem lieefde,in aan1 king kwamen, worden de ware, blijvend.e ( vruchten van het aktivisme door hen reeds geplukt ; — en ze vinden een volk dat niet aktivistisoh ois, wij willen Qns daarover geen illuzLes makietn, majar groo-tendeels uit zijn noodlottige onverschil-ligheid is opgewekt, en, gereed! staat in de bres te springen voor de verwezenli]-k:'ng van oischea d'ie vô6r detn oorlog Lr Vlaanderen geen opgeld maakten. Frisch, Vlaamsch leven openbaart zich tallenkant, maar laat de eerste zegfirw-die nu over ons landekem gaat voorb Lj zijn, laat de regeering eens het prestige van den teruggekeerden banneling hebben afgelegd en weer te yoorschijn breden in haar droevige naaktheid van eenvou-dig door financieele belangen voortge-stuwde poppen-kliek,dan eierst zai men de Vlaamsche, opstanaiige gedachte zien, op-duiken, men zal den zuiiveringswLl die de geheele menschheid aan 't doordringen is, ook bij ons zijn stuwkracht zim doen gelden, en da,n breekt de tijd aan van d Vlaamsche, nationale en demokratLsche révolutie, vreedzaam als het kan, anders als het moet. •Wij willen geen, luchtkasteefcin bot! wen. Wij weten dat, door zijn gebrekki^ onderwijs, door de sociale wantoestan-den die er heerschen, en door de bekiem-ming van de franskil jonsche terreur Vlaanden niet gelijken tred houden kan mjet de kultuurstaten d'ie het omringen,en verwachljen er ons niet met rotsvaste ' overtuiiging aan ons volk onmiddte,l!ijk dte 1 wegen te zieti' inslaajn, die reeds Rusland, trots al de ver'.vairing. die de geweldigt ontploffing C e cie ineens-torang van he; tsariistisch regiern was, Duitschland, Oos-tonrijk-Hongarije dû oenig-mogelijke bleken te zijn. De overwinnLngs-verdwa-zing die o1. er ons land zal komén,zal hier, evenals in aile andere Entenfcet-statan, de noodzakel'jke evoiutie rem men in haar loop. Maar wij gelooven in de historische lijn, die zich thans duidelijker en duide-lijker, door het kl u wen der gebeurtenis-sen heen, laat merken, wij betrouwen er op dat ook Vlaanderen zich daairaan ten-slotte niet zal kunnen onttrekken. Daa,r-om spreken wij, met kalmte en zeker-heid, ook nù nog van det Vlaamsche Hex-word ng, enkel betreurend d;it meer lij-4en nog zal zich hoopen op al wat cas volk reeds te dragon kreeg. Bij de « goede » passieven lijkt dat gc-loof zich sterker te doen gelderv met den dag. En de verwijdering tusschen de pa-tiriotards en hen wordt dan ook met een dag grooter. « Vrij België » en het « Belgisch Digblad » hebben elkaar nooit mo-gen lijden. Wat bewijst, indien dat nog te bcwijzen ware, da.t niet DuLtsch-haterij, maar wel uit antL-Vlarjnschge-ztndheid de aktivisten door de Bejgicls-ten zijn bestreden gewordbn. Nu echter komt het tôt krasser tegenstellïmg. Wij vinden in de « Nieuwe Courant » volgend berichtje : Het « Belgisch Dagblad » verneemt, dat de bestuursraad van het Belgisch komiteit te 's-Gravenhage eenparig besloten heett den neer Jr. Van Cauwelaert, Kiimerlid van Ant-werpen, voorzitter van het Vlaamsch Belgisch Verbond en sekre.tans van het officieel Belgisch Komiteit, uit te sluiten als eereitd. Dit) beslissing werd genomen ter oorzake van zijn aktivistische en anti-Belgisclie afitatie. Mededeeling van de beslissing en haar redenen werd gedaan aan Koning Albert, ue Belgische regeering en den Belgischen gezant in l3en Haag. Het NederianidsiCh blad is onvolled-g : Frans Van Cauvvelaert heeft cenvoudJg zijn ontslag .iingediend, en 't 15 een daael die voor. 't oogenbdik betoekems hselt, a. warie 't dan enkel als symtxjol. JJe evoluue die het passieve. leger g«> roppien. was door te maken ais eens bij n_ t zich weer tegenover elkaar bevunden van 1 lainingant» en transkiljons, de s-irijd terug zou woraen aangeDonaieai, moet clan ook volop aan gang zi.jn, en ze vokrekt z«ch op n wijze di© we niet aarzak-n ver-heugend te noernen. Ajls antwoord mder-daad, op het gekuip dat tegen den volks-varLegenwooraiger voor Antw-erpen werd in 't leven geroepen, nam de Lanckkig van he V. B. V. volgende motie aan : « De afgevaardigden van de 7500 leden van het Vlaaiinsch-Belgisch Verbond, in i^anddag v/ereenigû te 's-Gravenltage op G November 1918, teekeinen uit naam van de Vlamingen, in Nederland verblijver.d, protest aan tegen de onnoemlijke gedra-gingen van sômanâge on virant woordeiijke landgenooten tegenover den heer Dr. Frains Van Caïuwelaert, algemiten voor-sitter vain het Vlaamsch-belgLsch Verbond, en spreken hun voile ver trou wen uiit in de onfjartijd-ge, eerlijke en een nationale houdiiig" van den heer Fra^' Van Cauwelaert èn als %'olksvertegt woordiger van België èn als Vlaamsche ,eider. » Wij kunnen er ons enkel in verheugt-n dat Van Cauwelaert meer en, meer van hen <lie de ontaarding van, ons vodk na-streven afdrijft. Het is Vlaanderen een waarborg dat de drager der passieve Vlaamsche gedachte met zij nvolgelingen niet wteer in 't gareel der kompronniïisen iluitende partij-politiek zal gaan draven De fransku'ljons hebben tegen de Vlaamsche Beweging het verbond van kerk en !.°ge gesloten. Zij \ergaten daarbij wel-licht dat, we zouden, bijna zeggen, me-rhainisch dan, uit een eenvoudig gevoel van noodweier aile partijen, in Vlaanderen één zouden worden, om te strijden voor de verovering onzer rechten. Dat is het kostbaarste dat ons geworden kom, en we zullen het weten op prijs te stellen. Twee mogelijkheden lagen voor den eider der passieven open : ofwel -n het Vlaamsche leger, met het recht tegen de macht, vooraan te staan en een moeLUjke maar rijke zege te bevechten, ofwel met hiettx die de lakens... en die minister-jas&en îitdeelen zijn volk voos, lam en leeg te bouden. 't Eierste was de weg van het groot, àén, machtig Nationaal-Vlaamsch-Ver-txxnd.'t Tweede die van het Belgische p^rtij-gedeuter.Van Cauwelaert zal het eerste nu kie-7.en. Hij wil, en wou h'.j niet, hij moet. De franskiljons zullen zich hun voort-varenheid wellicht ééns beklagen. Wij staan st,erk. ROLLO. jyy Naar schatting van de® heer Cyrie4 Rousseeu, den vertegeuwoordiger van den Raad van Vlaanderen Wj onze jorhgens to Duitschland, :ijn tec minste nog 4.d00 bladen noodig om op al le k»nMi»ando's onze Vlaamgche krijgsgevange. ■ten dageHjks wat arieaw* te brengen nit hnn Vlaanderen. STAD en LAND LESSEN VAN VuLKSONTWIKKE-LING. — t'.ezien den zo.' gwekkenden ge-zondheidsto'-^tand onder de bevoiking, wordein ook de lesseni van « Volk son twik-keling » als voorzorgsmaiUregel tôt mder bericht geschorst. De leerl'iingen gelieven dit bericht als verwittiging te aanzien. AAN DE AKTIVISTISCHE TOON-KUNSTENAAUS VAN ANTWES-PEN. — Men verzoekt ons al de tooit-kundigen, welke bijgeuragcn hebben \'A ondersteuning van cen ter- &i j 'er.d'.f: toonkunstenaar, harteljk te bedaoketi. POLITIEKE GEVANGENLN. — Uit Le Hâvre wordt gemeld : Van, bevoegde zij de heeft de Belgiâclie Regeering vernomen, dat M. Max, bur-gemeester van Brussel, door de Du-t-schers in vrijheid is gestel,d, doch zij-n verblijf te Goslar heeft moeten ves-igen. De hoogleeraars Pirenne en Fredericq zijn insgelijks vrijgelaten. Zij echter mo. gen naar België terugkeeren. DE BELGISCHE REGEERING TE BRUGGE. — D& Belgische minister-voorzitter Cooreman, heeft verklaard, dat aile regeeringsdiensten, die noodig zijn vodr het beheer van het heroverde gebied, hun zetel te Bruggen zullen ves-tigen.De aîgemeene zetel der Belgische regeering blijft echter voorloopig nog in Le Hâvre. Men weet, dat reeds verscheidene ministère te Brugge zijn geweest en er nog, vertoeven, alsook ettelijke TClksverte. gen ',yoord: gers, die den ganschch ^uur van den ocrlo? in N"der]and, Enffe'prvd of Frankrijk verble/eri. MAATREGELEN VOOR DE OPE-RATIE-GEBIEDEN, — Hoewel onder-staain.de bekendmaking van den opper-bevelhebber generaal von Quast tôt de bevoiking van Brussel en omtrek is ge-richt, is zij nochtans van algemeen belang en meenen> wij den tekst er van aan onze lezers te moeten mededeelen : De voortdurende 'uittocht van debur-gerlijke bevoiking naar het Oosten is de oorzaak geweest van een bovonmatig'en aangroei der bevoiking te Brussel zelf, in den omtrek en in de meer naar het Oosten gelegen ge.r.eenter. Daardoor z ;n oe bevoonadiug ea het onder dak brengen van aile vluchtelingen moe.ilijk geworden. Ik kan, de bevoiking niet genœg afra-den dien uittocht voort te zetten. Overal vvaar de militaire toestand de ontnjiming van ecne gemeentel zal noodzakelijk maken, zal de bevoiking bijtijds verwittigd worden. In al de gc val len waarin de bur-gerlijke bevoiking in eene door de Duitsche troepen te ontruimen plaats blijft, zullen de troepen der Entente er ee:st door de Duitsche overheid van verwittigd worden. Daarenboven waarborgt de Dnitsche overheid het volgendte : TelkeOs de Duitsche troepen eene ge-meente zullen verlaten hebben, zal deze door de Duitsche strijdkrachten niet worden beschoten : a) Binnen de vier-en-twintig uren na het vertrek der Duitsche troepen wanneer het een dorp of kKine stad geldt ; b) Binnen de acht-en-veertig uren, wanneer het eene meer belangrijjke stad geldt, wanneer de vijand door zij ne han-delwijze de Duitsche krijgsoverheid niet verplicht aadere maatiegelen te nemen. Wanneer eene streek kortelings bin-neii het gevechtsgebied moet vallen, zal de burgefîijke bevoiking bijtijds worden verwittigd (acht-en-veertig uren oo voor-hand) ; zij zal vrij blijven dit gebied R de twee richUngen te verlaten. EEN MJITSCH VOORSTFL FF-TREFFENDE DE BELGISCHE KOOLMIJNEN. — Den 1 November, heeft de overste van het politiek département te Brussel, baron von dï' Ta.n". keni, aan den gezant va'ti Spanie, te Bru-sel, volgende mededeeling gedaan : « Ik veroorloof mij ons onderhond te bevestigen, waarin Uwe .Excel'entie ten beste heeft gesproken voor de BeMsche koolmijnen, die door de door de militaire belangen vereîschte maatregelen be-dre"gd schijnen te zijn. In deze gedachtenorde, heb ik de eer volgende vragen tôt LTwe Excellcatie te richten : Zouden de onzijdige regeeringen, de Spaansche en de Nederland sche bereid zijn, na de ontruiming door de Dtiitsche troepen, al de Belgische kool-mijnen onder hunne bescherming te nemen en tegenover de Duitsche regeering de verbi-n+enis aan te gaan, dat, ped1-'rende- dit tijdverloop, de besehikbare kolen-voorraden ongebtuikt zullen Mij ven, uit-genomen de voor het onderhoud der koolmijnen noodige kolen? îk zou Uwe Excellentie erkentelijk wezen dienaangaandie een anitwoord! te ontvangen, zoo mogelijk per kcerende post, ten einde te weten -welke houding de Belgische Regeering en hare bondge-nooten tegenover soortgelijke overeen-komst denkon aan te aemen. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes