Het Vlaamsche nieuws

341 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 05 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52gt3c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4WMS*MBWTOTtï*ïMB j Ljf ééfl Œ"°d 1-71 ! L sniMBd S.— ? ^ ;;- | :~" | : | , .1» ftetecî "» AHiutannlfe'ingea : ; kg? «JAKOBMABKT, 7% î l"'' iKTWHRPBN | Oiasâ^g 12 Februari v- ?* 8! 42 iVKsos&VÈJtxttx'miiMi i imumiiMiwiii i ibi himiuiiiimi m mm Frij»C Ceatlcm ?o®r BmgM mtumHmMgœaiK»iài»iMœitt>^wi#/maa&rzttuœ#rj'es' ÂÀNSOàDHilNGS* ; Jweede bladj dca regel .,••■• 2.68 Derde id. Id. S.— Vii'tdc id. id. 8.50 BAod^bçricht '■•• 6- .. "nr- - ï Ike medewerker i» persoonlijk i *« ■àitwoordeiijk voor zijn schrijYen, s-en bindt niet heel de Redaktie, I Het Vlaamsche Nieuws Verachiint 7 maal oer week Dfi OPSQ'KLRAAD: MoofdopsteHër Raî VERHULST, Dr. Aag. BORMS, Hoogteeraar Aib. VAN DHN BRANDE DE OORLOG IL oorlogsteestamd in [et Oosten opgeheven Lst-Litofsk, 10 Februari. — Je di L. van vafldaag desîdle de voorzitte: L de 8uss<ische delegatje (Trotzky) L ,jat Rusland afziet van de onder L^ng van een formeel vredesver lu 'maar dea oorlogstoestand me i^Rschland, Costearijk-Hongarije, Tar | ea Ba/garij© voor geëiadiigd ver [t, m fegeiijkertijd bevel heeft gege voor de volledige demobilisatie vai Russische leger op aile fronten. Dfficieele bericht®» M OUSTSCHE ZfJBE [>flI$CH LEGERBERICHT rlijn, Maandag ll.Februari. — Of Westelijk gevecktsterrein jut gen.-veldm, Kroonprins Ruppr Beieareri : •rkenningsaanvaile.n der Engelsche, ™v'{rscHcide»e pufHen vo.ii 't front i> Miiderea en in Artois leidden, namc lijk Hj Waastea en beoosten Armentiè ■ tôt phatselijke gevechten. W-, Hkten Jaarbij gevangenen. iront gen.-veldm. Hertog Albr. va: ptemberg : !het Lotharingsche front en in d i-Vogezen leefde de gevechlsb* heid 's namiddags op. Eigen vei gen bezuiden Embermenil, bi s en aan 't Beukenhoofd leverdei :angenen op. îtaïiaansch gevechtsterreis il hoogvlakte vaw de Zeven Ge il levendige arti lleriebs drijvif, S FRMSCHE ZIJDE 'ELIJK GEVECHTSTERREÎI js, Zondagf 10 Febnuari. — Offi «>sde geschut&aktie op de beid «vers eu ia de Vogezen, in d i van aen Bonhomme en va Een Duitsche overval op de kle :nsche posten van de streek va illes in Argoime is- mislukt onde ansche vuur. ne dag op het overige front. js, Maandag 11 Februari. — Off se henpoozende bedrijvigheid dt oriiUerieën'i in den loop -van de HJii op het front ten Noorden dt H11-', heviger op den rechteroever dt Jas in de streek van Bezonvaui. III EKGELSCHE ZIJOE STELIJK GEVECHTSTERREII rnden, Zondag- 10 Februari. — Off ate'rdagDchtend beproefdë de vijan jtÀ'erval tegen «en Engelsche s tel lin aordwestfi-n St-KwîBtijni. Twee Bri TOrden gemist. Zaterdagavondi wei Engelsche Unie bewesteen Gonnelie b bescîienn ''ng van^ schansmortiere igevallen. Vijandelijke artillerie leg< P<x>gde_ bedrijvigheid' aan den dai ^èerdag, jn de nabijheid van Bapaan ■ Kanierijk, e vénal s aan het ïïoatkii m-mi, |ÎELEGRAMMEH ■£ VîtEDE MET DE OEKREN! ■ De ekoaomische voordeelen ■V«J ekonomisc-he vcordeelen, die d« vre< B- Oekrains d«n œiddelrijken verschai ■"jft de iBerliner Zeitung a. M.» nt>g : gebied van Tsjeniigof is de geheeàe suik« •erheid van Rusland vereenigd. Poltawa b jrcotsten rijkdom aa» vee in geheeJ Ru M®- De bodem -van ZnidôLijk Rnsland kan «11 z«l£» rijst, katoen en haver. I huip d«r middelTdjken zal den ïaai r*_0et Oekren« een grooten opbloei verscha j6'ai een werkelijke t brood-vxede » vo-««eauinet» r&n het verdmg zijiu 1 M'SSIES der geallieerden IN RUSLAN JVâakingt0I1) 8 Februari. — H#t dep«it J411 St&at heeft door bemiddeling van di ''Wtaaiuchen gezant te Stockholm het nie bericht ontvangen, dat de bdlsjewi " ®??i63 <'er geal'lieerden te St-Petersb« ' 7®blijf hebben ontzegd. Zij zijn than* < > B»àr de Zweedsehé gren». HIT DUITSCHLAND 9 Februari. — De « ReichsajiBeigfti " danlcbetiuigimg van den kedzer to j^'^wensch^jj op zijn geboortedag. Hij wij i 11 °p het vertrouwen tusschen kroom < »treven uaar vrede gedurem r'> ®P d# ontwikkeling Tan het Duitecl It'C ' Pre#t®tie« in den ooriof hij dan1 TWIfin ■ s UIT ENGELAND ^ptrnV1. ® Februari. — De ievensmidd^ ^EerJ?Llee't rantsoen aan TÎeesdi uit d< Ivan vjifi vaatgesteld op een waerde-ba! B*»Tbii i*" stu;iTWS P®r hooM en. per wee Kvi' ' 5nofT «en Tftnt«oen aan vleeach in a E. (wild, irevogelte, liam, enz.) koi ft dfl,, i '* ""ij* onsea (155 gram) -nleesi '' '-Swswinkel. I>e rantioenen roeï ki r"®sn belft va« de rantsoeneu voi Uit de jehsime Waalsche dokumeste® ): Vv'aarom sommiga Waaiscfec besiarsa l'egsn de Zsifstai'-dîgiisid vaa Viaaade- '' reu zijn, oî, âoe het werk der aktivis- " ïea door Waalscfce besiureo zelî worêt " ] gewettigd. Den 17n Juli 1912 sprak de provincie-raad van iNameii zich uit tegen de be- J i stuurliike scheiding. [ In het dossier nr. 76617 van het beheer ' d,er Provincie- en Gemeentezaken in het " Miiiîsterie van Binnenlandsche Zaken, ( vinden we mededeeling van deze beslis- ^ sing gestuurd door het provinciebestuur s vaa Namen aan den heer Minister van ( Binnenlandàche Zaken, den 9n Novem-ber 1912, onder nitmmer A 930354. In de beweegredenen, uiteengezet in dit versiag, dat niet voor de openbaarheid bestemd was, vinden, we de prachtigste rechtvaardiging van het werk der Vlaamsche aktivisten en den klaar uitgespro-" ken wil zich tegem de bestuurlijke schei-djing te verzetten. omdat daardoor zelf een eiiide zou gesteld worden aan die zoo • voordeelige uitbuiting der Vlamingen door de Walen. Wat die heertjes vragen, î is de voile vrijheid te bekouden Vlaan- : 1 deren als een wingewest voort uit te ba- « - ten en de Waalsche ekonomische wel- c - vaart op te bouwen op de goedzakkigheid . j en de ellende der Vlamingen. Luistert c liever : i Somtnige Waalsche bestuurslichamen ^ wareii voor bestuurl jke scheiding. Dit ^ e is, zegt het versiag van Namen, omdat ze c - daarin de eenige gelegenlieid vinden de i - bestuursinacht uit de handen te rukken 1 j der « klerikale » regeerders. Letteriijk ; i lezen wij : « Au lendemain des élections ; » législatives du 2 juin dernier, sous t » l'empire du désappointement provoqué f » par une crutlle déception, ce projet de • •- » séparation dont on avait déjà parlé » autçefo's, est devenu l'^jectif de l'op- 5 » position qui entrevoit la possibilité par ; » ce moyen de régner quelque peu sur la 1 » moitié du pays, piiisqu'il devient de ( » plus en plus difficile pour elle de con- \ ^ » quérir le pouvoir en Belgique», dus uit een zuiver politiek belaaig waarvoor het ekonomisch belang van het Vv'alen- J land moest zwichten. 1 g) > Namen, eene katholieke provincie uit- e niakende, doet niet mee aan dat spel en plaatst zich op zuiver ekonomisch terrein , om zich tegen aile verandering vaai het i ' oude regiem uit te spreken. , i We lezen m het versiag : « Pour exa- J » miner maintenant au point de vue éco- t » nomique la question qui nous occupe, i. » il faudrait faire une étude appronfon-» die de l'idée die séparation. Or, dit M. >r '» Destrée, lui-même, c'est une idée assez n » imprécise et si on veut la discuter, on ■r » se heurtera à des impossibilités. Dès r » lors, je me borne à signaler quelques » chiffres afin d'établir ia situation d'in-» fériorité qui serait à la Wallonie dans )) cette combinaison. Dans/ce calcul le » Brabant est toujours mis à part comme » étant une province qui n'appartient en ^ » propre, ni à la Flandre, ni aux pro-i- » vinces waionnes». (Daar de provincie Brabant maar een enkel Waalsch depar-d tentent bevat moet een hoog procent der i g volgende geiallen die opgegeven worden ■ i- voor de provincie Brabant, gevoegd wor-a den bij de getallêm opgegeven voor de a zuiver Vlaàmsehe provinciën.) « En i n » 1909 sur le total des recettes de l'Etat, ■ le » la Flandre paie 42 1/2% du budget, le X, » pays Wallon 29 1/2% et le Brabant ;e » 28%». (Dus ongeveer 65% vooi I- Vlaanderen en. 35% voor Wallonië). « D'une façon générale depuis1 70- ans, la » Flandre a payé à' l'Etat un milliard » 300 millions de plus que la Wallo-» nie. '» (Waarbij nog dient gevoegd te worden het deel, door Vlaamsch Brâ-n haut betaalS.) « Même en déduisant ' » les droits de douane, la Flandre paie » encore énormément plus que les proie » vinces wallonnes. Pour l'exploitation t, .» des' chemins de fer, si les recelles sont m » à peu près égales dans les deux par-r" » tiés du pays, (et je crois, pour ma , » part, que s'il y a une différence, elle » est platôf à l'avantage de la Flandre), '« » on peut affirmer que les frais d'exploi-j » tation sont beaucoup plus eoiisidéra-w » bles en Wallonie. » Si après cela nous voulons examiner » les dépenses extraordinaires, nous ver-D » rons que depuis 1830 la Wallonie a » reçu, au point de vue canaux, 38 mil-m » lions de plus que la Flandre. Pour les t; » rivières, 10 millions de plus que la ^ » Flandre. » Dit zijn getallen door de Walen zelf opgegeven, doch waar we zeer gemakke-lijk, nog een steertje van belang zou-den kunnen bijvoegen. ? Het besluit van het versiag luidt als Z volst ■ «1 « En rS.ahté, Messieurs, c'est la Wal-'• » lonie qui a toujours été favorisée,même ^ » dans les budgets extraordinaires, et si » 2c séparation devait être un divorce » complet, ce serait l'augmentation de » l'impôt en pays wallon. » 4- Daarna komt, om ailes yt verbloemen en1 de egoïstische uitbuiters-beweegrede-t nen te verduiken, 't Belgisch nationalis-n- tisch vtuirwerb : « Le Conseil Provincial » proteste contre toute idée séparatiste » et déclare que les propositions de telle )r » nature, aussi contraires aux aspira-» tiens du peuple belge t°ul entier, qu'à ses intérêts économiques et admi- n nistratifs, ne méritent même aucune 0 prise en considération. Le Conseil Pronvincial affirme à cette occasion ir son patriotisme, et sa confiance dans la sagesse de la Nation. Namur, le 16 v: juillet 1912. Le Président Rapporteur, c(s.) Ch. de Harlez. Pour copie confor- /( me: Le Greffier Provincial, X. Bribo-sia. )> y: Laat ons lachen, vr'enden, en1 het rerk der ontvoogding van Vlaanderen S( oorzctteu, omdat we, volgens de gehei- I£ re stukkén, der Waalsche besturem zelf, ldus het ' goede eindje vast hebben, t; Vlaanderen redden uit (le klauwen zijner roegere uitbuiters en aldus de ekonomi- 01 che welvaart van, ons Vlaamsche volk de eenige mogelijke wijze verzekeren. i1; K. V. O: Volkshoogeschooi va® ÂBîwerpeii ^ WEKBIJJKSCHE VOORDRACHT P di Spreker : Pol de Mont B Ouderwerp : Joost van den Vondei c- Verieden Dinsdag hield dichter Pol de W lont zijiie tweede voordracht over Joost van V'; en Vondfil. Spxeker ieidde zàjn onderwerp in b; oor 'n paar woorden oveir het, eerste gedeeite an zijn reeka van 3 voordra-,hten — en vond lzoo een gemakkelijk aaTiknooping^punt voor 0 tweede les. Y' Hij handolde in 't bijzonder over de « woord- ir unst» bij Vomdel — over den verbazenden gç /oondensoiia-t dien Voaidel bezat — en wees te- gj ens vooral op do stijlfigtaren, die ontstaan uit ^ a woor-diiguren, aaneengeschakeid of hei'haald. d! spreker bewees door een paar vooonbeelden 'noe di aak Yondel werkte in zijn dichten : lioe elk <1; /ou'd zijn beteekenis heeft era zeker zijn vaste ^ ilaat-s in .den zrasbouw. Hij sprak, in aansluiting aet het « raak-werken » van don grooten dich-er over 't werk van Rubens — over de opvat- V< ing van een groot kunstwerk in een kuinste- d' laarsbrein — en over 't vastzetten der gestalten j. n het kader, op den achtergrond. Hij vond do gelegenlieid ts spreken over « hot z< ;enisten s van een' kunst : muziek, dichtkunst, VI cihilderkunat en ondea-scheidde drie trapipen, of Jj, iever drie graden : 1° zij die lezen (om van ge-lichten te spreken) 'om « 't historietje » ; 2° zij lie al begirijpen — onbewust voeling hebben ^ an de schoonheid; 3° zij die lezon en aiiesihoo- h ■ n : dife opvangen en taal, en rythmus, en in- }>; ioud, ©n vatten de grootsohheid van 't gewrocht ^ »ol de Mont vergeleek die drie stadiën van ge-xi-eilsontwikkeling voor elke kunst, op de van temi zoo gekende en warme wijze — met hier g 11 daar een kernachtige beweging van den arm t> - of een prachtige zwenking in de stem. v, Kunst, zei spreker, moet waar zijn, of aithans ^ vaarschijnlijk. Hij behandelde 00k de fijnheid n het werk van Vondei —- het « schnderachti- u ;e » en vond daar gelegenheid om de zielsver-vantiiehap t© doen uitkomen van onzeir grooten îothieker Quinten Matsijs met Vondel — ai- L lians hij trok — door het voorlezen van een \\ nooie brok uit « Johannes de Boetgezarft », daaf t< vaax de koningin met een fijai mesje de twig ■anraakt van het doode hoofd van Johannes — ° iet besluit — dat Yondel, de trieptiek «De Sj >food G-ods » gekend moet hebben — (want de o listorie wil, dat de schedeJ aangeraakt werd en g( îiet de tong). Spreker las nog meerdere brok % :en voor uit « Johannes de Soetgezant » — en i»ni dikvvijls zijn toevlueht cm zijn gezegde te ^ ■taveri tôt 1 Phaëton ». Hij haalde 00k de prach- g ,ige beschrijving aan van den hemel des nachts lit het stioeve werk « Bespiegelingen cwr 1 iodsdiensfc » en1 bewees daardcor dat Vondel — Vondel altijd v«as — d. i. een dichter — die uit g 11 grovo stof ie-ta heel merkwaardigs fijn kan g ■veven. cj Tamelijk lang verwijlde spreker bij « Pala- -y nedes cf de Vermoorde Onschuld » — het treur-ipel waarmee Vondel zich zonder oinwegen " *oor OldenbarnevoLdt, Vader des Vaderlands, 11 rerklaarde, em zich alzoo tegenover den Stad- h louder en zijn omgeving plaatste in de Gods- r Jiensttwisteu. Hij la* het bonddge-meesterlijke . ' ilinkdicht voor, dat het werk inleidt en zegde ^ lat dit in zijn veertien regels meer uitdrukt dan Je vijf bedrijven vam het treurspel.En waarlijk ji - zoo voorgelezen — (want Pol de Mont zit er 0 Loch altijd voor 'n groot deel achtea' — de kuns- 0 ^enaar-dichter) is het aangrijpend : net een e ichilderij — sober — breed — en vol door de O montbeerlijke bijzonderhedeai — juist gekozen .3 :n in een< woord gezegd. ^ Te 11 1/4 uur werd de zitting geheven — on-ier een welverdiend appïau» van da talrijke s janwezigen. b Dr. Marten Rudelsheàm dsed opmerken dat, k ÎJmsdag aanst-aande, 12 Februari, te 91/2 T. U. ^ Je 5e les over Joost van den Vondel door Pol ^ de Mont doorgaat, niettegenstaande de karna-v&ldagen. SX AD en LAND § DE DOKTER SCÏiîMP-EONO- GRAAF. — Verleden week vertelde Luc j' van een Antwerpsch geneesheer die met ' twee trambedienden stond te praten, en 3 die hemi zotnder de minste aanleiding toe- riep : a Vodà encore un de ces salauds ! » ' Nu vememen we dat toen die genees- 1 heer dezelfde heldendaad reeds had uit- ' gehaald jegens twee zijner Antwerpsche kollega's, Dr. J. de Keersmaecker en 1 Dr. Peeterman, beiden hoogleeraars ter i Hoogeschool vani Gent. 1 Diezelfde welopgevoede en beleefde } heer, een Waal, te Antwerpen verzeild ^ en dikgemest, oefent in Stuivenberg een c franskiljonsch schrikbewind uit en bub j dert, direigt en scheldt op al wat t Vlaamsch is. I Wij verinemen dat een1 klacht neerge- 1 legd is tegen dien gemeenen kerel, die 5 iedereen, zonder dat er de minste uitda- j ging of aanleiding bestaat, maar voor ] « salauds » begint uit te maken ! t « Salaud : mot grossier et injurieux », , zegt het woordenboek van Larive-et- j Fleurv, (onbeschoft en beleedigend £ woord). Het bevuilt slechts wie het ge- 1 bruikt. 1 DE OCH-ARME'SI — Als er te Am- 1 werpen naar een vera nt woordel i j k per- j soon wordt gîezocht, is 't altijd och arme I 1 De burgemeester, hoofd der politie, < een braaf m ail, die zich met nietg be- loc-it en een man van in. de zeventig... :h arme ! De hoofdkommissaris... een lieftallige enscli en bij de zeventig... oeil arme ! De schepen van onderwijs... een nian in bij de taclitig... osh arme ! Schepen Strauss... een man van m de :ventxg... »ch arm®5 Mevrouw de die of de die, een zwakkn* ■ouw... och arme? Mevrouw de bestuurster van die :hool, waar dat gebeurt... een neu-isthenieke vrouw... och arm®! De kereltjes vaax St-Ignaas... school-îapen... och arme ! Die van Lot Athe.neum... kinderen... :ïi arme ! Die van St-Jans-Berchmans... zuige-igert... ech arme! 't. Is van hoog lot laag och arme ! en :h arme! en achter al die och-arme's Duden zich de franskiljonsche lafaards îrscholen, och arme! IIINISTERIE VAN WETENSCHAP-EN EN KUNSTEN. — Leergang ia sn Haadeaarbeid. — T'jdens het aaschverlof zal een leergang in den lian-snarbeid gegeven worden te Lier, te russel of te Antwerpen als voorberei-ng tôt het examen dat zal afgenometi orden gedurende de groote Zomer-îkantie, voor het lager en het middel-tar onderwijs. De kandidaten, welke den leergang enschen te volgcn,. meeten uiterlijk jor 20 Februari 1918 hu'nne aanvraag zenden bij het Minister e van Weten-happen en Kunsten, Liefdadigheid-raat, te B russel. Het is wenschelijk, it zij in huiine aanvraag de stad aain-riden waaraan ze de voorkeur geven, it zal toelaten zooveel mogelijk te vol->en aan den wensch der kandidaten. Naar aile waarschijnlijkheid zou e«n îrblijf te Lien zeer voordeelig zijn, daar ; kandidaten kunnen intrek zouden anneu nemèn in de Normaalschool ; ze raden zich slechts behoeven te voofzien m b.unne broodkaart en de gewensclite jcveelheid aardappelen. De kandidaten moeten de werktuigen edebrengen voor het kartonneeren en ït boetseeren (lat met metalen ribbe, ree|ïmes, schaar, borstel, boetseerstek-;n, voorschoot en teekengerief). Het spreekt van, zelf, dat die leergan-:ri en het examen ingericht worden ten ihoeve van de Vlaamsche leerkrachten, >oral met het 00g op het inrichten van :jn 4den graad, en dat het Nederlandsch itsluitend de vpertaal wezen zal. HAVERE NEEMT MAATREGE-EN. — De Vlaamsche aktivistische be-eging, waarmede de Belg^sche Vluch-■lingenpers reeds sedert twee jaren ge-ekscheerd Lad en die zoogenaamd echts door een paar dozijn « veiraders » Duitsch bevel ondernomen werd, îhijnit, sedert de volksraadpleging voor en Raad van Vlaanderen gehouden ordt, door de heer en in Havre niet lan-ïr genegeerd te kunsuen worden. Het gerucht loopt dat onder den drang er regeering in Havre het Brusselsch erecht opdracht zou gegeven zijn, te-en de inrichters der volksraadpleging, ie sedei-,t drie weken in al de sied en v,v: laanderen gehouden wordt, strafrech-ï:lijk op te tredenj daar zij zich zooge-aamd het recht aangematigd hebben tôt iezingen voor de instelling van Gouw-iden, over te gaan, waarioe enkel de oning het recht zou hebben. Feitelijk schijnt het de machthebbers 1 Havere slechts om een politieke betoo-ing te doen te zijn) waarmede men nog sus aan deze en gene zijde van den ceaan het « Duitsch manoeuver », zoo-ls zij de verklarmg van den Raad van 'laanderen nopens Vlaanderen's Zelf-tandighéid noemen, in diskrediet wil rengen. Want, naar het schijnt, zal en-el de aanklacht worden neergelegd, oeh aan de doorvoering van het procès at rechterlijk op wankelende grondves-;n berust, denkt niemand. Tôt hiertoe eeft men de onderneming grootsch op-evat, wa®Jt niet alleen het Openbaar lindsterie, doch 00k het Beroepshof van itussel werd1 gemobiliseerd. ■ Dit tendenz-proces « à la Clémenceau » :unnen de Vlamingen tne.t voile kalm^e egemoet zien, want feitelijk wordt de ktivistische beweging, zooals door de ;ebeurtenissen der laatste weken bewe-en werd, door soortgelijke drieste maat-egelen slechts versterkt. — (C. V. P.) Met vertraging toegekomen.) EEN SLAG IN 'T WATER. — De teeren van Havre hebben in hun blinden jver'getracht een nieuwen siag aan dt /laamsche beweging toe te brengen : zij tebben te Brussel rechters en officicren -an Justîcie gevonden die twee onzer lei-lers, leden van den Raad van- Vlaande-en, wegens hun-ne politieke werking lie-en aanhouden. Wanneer d'-e heeren ge-ooven dat zij met zulke kuiperijen de /laamsche beweging in diskrediet kuiï-îen brengen en het Vlaamsche volk kun-ien verbluffen, dan, hebben zij zich deen ijk vergist. Juist door dergelijke maat-egelen zien de ^ambewuste Vlaminger h, welk terrorism zij van de huidig< egeering te verwachten hebben, dit lamengesteld is uit elementen welke,mei iet volk in Vlaanderen aile voeling ver-oren hebben en daardoor niet begrijper runnen dat deze âktie hier te lande, ter loogste aïs een flauwe grap wordt opge 'at. Overigens, beide gearresteerden zijr mverwijld terug in vr'iheid gesteld. — :c. v. p.) Iéts voor iederen dag HET FRANSKILJONSCH SCHRIKBEWIND Indien ooit de Vlaamsche Beweging aan de orde van den dag is ge~ weest, is 't nu. Er wordt van niets anders gespro-iîen, over' niets anders gered^twist, met opgewondenheid en woede,met beleedigingen en bedreigingen van-wege de franskiljons ; met liefde en opgetogenheid, met bewijsvoering en overreding, vanwege de Vlaamschgezinden, doch aan beide kanten met een hartstocht, dien onze vroegere staatkundige geschillen nooit hebben gekend, zelf s niet aïs de gemoederen het felst waren op-gehitst.'t Zijn de weeën van den barens-nood ; 't is Vlaanderen dat geboren wordt ; 't is 't cud regiem dat in-stort ; 't zijn boeien en banden die verbroken, kabeîs die doorgehakt worden. Vrienden yan jaren, van kinds-been af, nu met grijze en grauwen-de koppen, staan grimmig tegenover mekaar. De genegenheid is verkeerd in haat, niet bij de VIaam3chg^ 'nden, doçh bij de weigeraars v^n cr:s recht, bij hen die he: wanbegrip België, met a! zijn onrecht tegenover het Vlaamsche volk stelien boven het heerlijk, oprecht vaderlandsch begrip Vlaanderen ! Vrienden, die door niets geschei-den konden worden,noch door libe-raal en katholiek, noch door gods-dienst en vrijdenkerij, zelfs destijds niet door de hoile Dreyfuszaak, hiei uit Frankrijk overgewaaid, ïooper nu mekaar voorbij zonder te groe-ten... omdat de ^Vlaming, zondei wrok in het hart, alleen met zijr blijde geestdrift vervuld, toch gesr groetweigering kan te gemoet gaan, Doch « Waar uw schat is daar za 00k uw hart zijn », sprak de Chris-tus. Onze schat is onze taal. En hij voegt er bij : '.< Niemand kan -twee heeren die nen : want of hij zal den eener haten en den anderep., liefhebben cf hij zal den eenen •..ènhangen er den anderen verachcen » ; gij kun niet Vlaanderen dienen en he Via amschvijandig Havere. Dac'.rom staat de broeder op teger den broeder, de zoen tegen der vader. De franskiljons hebben sindi Zondag,' 3n Februari, hun Schrik bewind nog verscherpt. Er worder proscriptie-Iijsten van flaminganter opgesteld. De franskiljonsche bent, doo: geen enkele liefde vereenigd, wan hun zoogenaamd Belgisch patrio tism steunt op niets en leunt op d< ijdeîe leêgte, heeft slechts ééi band : de haat voor al wat Vlaamscl is. Hun aanvoerder en hoofd is di Waal Kardinaal Mercier. Ware die buiten 's lands grenzei gehouden toen hij, Bolo van d< Entente tegen de Middelrijken overleg ging plegen in Italië piet d hoofden van het Groot-Oosten Briand en Sonnino, dan ware d franskiljonsche bent, ondanks d Komiteiten-inrichting, het geld vài de banken en de verstandhoucîin: onder de waardigheidsbekleeder van het gerecht, een chaotisch tegenstand gebleven. Avulsumque humeris caput et sine nomine corpus. Nu zijn. de duistere machte: georganiseerd en van Mechelen vei trekt het ordewoord. Daar is een libc.raal en een kathe liek franskiljonsch komiteit opge richt. Dit laatste gaat rechtstreek uit van het aartsbisdom. Het Iiberaal komiteit werkt onde de leiding van volksvertegenwooi diger Lamborelle, geholpen doc een hberaal leeraar, die eerst u ; schrik, later door vîeierij, en sta . voor stap, de vuilmeid werd va 't franskiljonism. De derde stren van den kabel is een veriegenwooî ; diger van de kruideniers-firma De haize, een firma die al haar agente voor het franskiljonsch schrikb? wind beschikbaar heeft gesteld. Die firina stuurde b.v. voor den 3n Februari 1.1. een harer toezich-ters naar Antwerpen en al de win-kelbedienden van deJ4uizen Del-haize moesten den Zaterdag, 2n Februari teekenen dat zij des Zon-dags niet zoucien uitgaan, op straf van onmiddellijke broodrooving. Met moeite werden eenige toela-tingen verkregen voor dringende aangelegenheden. Die inspecteur is Zondag avond met der- laatsten trein terug naar Brussei vërtrokLen orn bij het bestuur dér fabneken Deïhcize Frères versiag in te dienen en heeft de lijst der verraders afge-ieverd en hun staat brooaroof te wachten. Dat mag alîemaal openlijk ge-schieden in Vlaanderen. Daarvoor is geen sanctie ! Doch den aansîo-ker en aanvoerder van ailes, den Waal Mercier, eens uitfluiten, dat wordt met DRIE MAANDEN GE-VANG gestraft ! Als Leopold de Tweede te Antwerpen werd uitgefloten dat hooren en zien vergingen — het jaar ent-snapt ons, doc:- t was den dag dat liij îangs de Ê -iclde aankwam — kregen de fiuiters en jouwers vijf dagen voorwaardeiijk ! Toen spraken de oude Sinjoren er toch nog schand over ! Gevang om te fluiien î 't Was wel de Ko-ning... maar gevang daarvGor ! Ze konden het niet slikken ! Voor le chef incontesté van het " franskiljonism, die niet als kardinaal, doch als Waalsche geestdrij-ver en Vlaamschhater werd uitge-schuifeld — dit bewijst het feit dat de veroordeelden allen katholieken zijn ! — is 't nu DRIE MAANDEN gevang geworden ! [ En dat mag gebeuren ! Om op Mechelen terug te komen, daar wordt nu met lijsten rondge-loopen en 't eerst van al werden de . leden van het onderwijzend perso-L neel, de stadsbeambten en bedien-. den, de neringdrijvende en afhan-t keliike ment:chen,als de staatswerk-t liecîen van het Arsenaal, gedwon-gen te teekenen, onder de bedrei-ging f « Ge moet weten wat ge , doet ! Aïs ge niet teekent, moet gij j de gevolgen van ùw daad maar dra- gën!» (!) . Wat zat er achter ? Afstelling, broodroof? , Wat kon het anders wezen? l Het voorgelegd stuk is een Smeekschrift tegen de bestuurlijke ,- scheiding, tegen Vlaanderen's zelf-t standigheid, en is gericht aan... den . Duitschen Rijkskanselier Hertling ! j fegen het recht van uw volk 1 moogt ge van den befetter ailes af-! smeeken ! ; Zoo was 't met de Auto-Iijst te Antwerpen en met het beruchî 1 Stoofhaken-smeekschrift ! 5 Door leerlingen van Sint-Jans-, Berchmansgesticht van Antwerpen, 2 die op hun manier de onderrichtin-, gen'van den kardinaal en van hun 2 geestelijke over heid uitleggen, wer-s den wij ter dood Verocrdeeld... par 1 l'Assemblée générale du Comité y des patriotes d'Anvers! en de uit-s voerder, l'exécuteur, meest nog al-e leen aangeduid worden, ten minste was het nog niet geschied Donder-dag middag 1.1'. ! Dat weten we uit aller eerste bron. 1 Kinderspel ! natuurlijk. maar - kinderen die met vuur spelen, ste-ken soms uw huis in brand. Nu straffeloos op de huizen wordt - gekribbeld, gegrift of geschilderd : 3 Mort à un Tel!, zonder dat de politie één van die kereltjes wil grijpen, r schijnt er aanmoediging te komen vanwege de leiders van 't franskil-x jonsch schrikbewind. t Hoeveel fiuiters heeft de Ant-p werpsche politie Zondag 3n Fe-n bruari anagehouden, zij die sabe-g lend optrad en in 't wiîde aanhield '- toen de Vlaamschhater Mercier - werd uitgejouwd ? n t js goed op dit ailes eens te wij~ zen, want lankmoedigheid wordt op den duur lafheid. Ons niet willen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes