Het Vlaamsche nieuws

153 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 01 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3n20c4v20x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

W©ensd&& 13 Febroari i$*8 4** jatrg,, ^ 43 S C«atl|pi rôtir België —-—_Ml^llMHILiW<i—BWfTiVfTITI''nui'T "" ' - - A'b # 3 H# Jg ÏKjfS.P «*?.»* S | i Voor éé» sawad • ...y '•?* | Voor S maaad 2 Voor 8 Maaad ■ — 1 t Vdot ééa jaat • "•— I ! | 1 tted«k'!ï' Beiice' CB Asuikoudigingea ■ \ I 73, ST-JAKOBMARKT, 73 I y. antwerpen Het Vlaamsche Nieuws Versch|fnt 7 maal per week DE 0P8TELKAÀD: Hj»f<tap&ffeUer Raf VERHULST î$r Au* Rnpmc wrt„rf,^ 4îi. „ « ,T .. h ., »■'t„ "t, r,RMS' Hfogeww Ai». VAN DEN BRANDS MNMMÉamaMMi|R ftfàtMN tMUKCttttft ?^»OJ0i«Sn;,-«L'-JW3r«M»>t (TWunw AÀRKONDIOmOB» t Tweeds blad, den tegel 2.5® tterde 14, id," „ I.— Vierde kl. id. ...... 0.50 Deods bericht C.— iïlke niedewerker in persoonlijk vçrantwoardelijk voor zijn schrijven, ■ a hindt. rÀet heel de Redaktie. ïss*fmR)Ktwmmmm\ —an1 < 1 »Wiiwyw«^>re^«aBMwi)wwit^^ m DUITSCHE If JOE DUÏT5CH AVONDBERICMT Betlij", Maandag 11 Februari. — Of-I ftcieel: Va« de gevechtsfterreinen valt niets I nieuws te melden. DUITSCH LEGERBERICHT Berlijn, Dinsdag 12 Februari. — Offi- ■ cieel : Westeîijk gevechtsierrein Front gen.-veldm. Kroonprins Ruppr. van Beieren : Op vele punten van het front artille-riebedrijvigheid. Infanterie-afdzelingen voerden bezuiien St-Kwintijn en op den Oostelijken Maasoeveir aan he{ Catiriè-res-woud suksesvolle verkenningert uit en maakten daarbij gevctngenen. Front gen.-veldm. Hertog Albr. van t Wurtemberg : Tusse,hen Flirey en de Moezel artil-I lerie. en mijngevecht. dai zich heden ■ moigen bijzomler in de streek tan Re-■menaaville verscherpte. ■ Snssisch en Roeme&%ch gevecïrtsterreln [ De militaire toeshnd is aan het front mtegenoiter de Groot-Russen en Roeme- ■ nen omeranderd. Italiaansch gevechisferrftin Op de hoogvlakte van de Zeven Ge-I meenten den geheelens dag levendige Mvuurstrijd. In pLaatselijken aanval zui- ■ ~cerd.en Oostenrijksch-Hongaarsche troe-Wpen vijandelijke steunpunten aan de I Zuideltjke helling van de Sasso Rosso en ! daarbij 6 officieren en 170 mun \en. Balkanfront s nieuws. \ OOST.-HOKC. IIJOE kliaansch GEVECHTSTERREIN ;nen, Maandag 11 Februari. — Of- 3e hoogvlakte dt-r Zeven Gemeen-le vuurstrijd. SULGA&RSCHE ZIJDE BALKANFRONT î, Maandag 11 Februari. — Offi- ct dal van de boven-Skoembi heb-e Bulgaren door h un vuur een afdeeling Fransche infanterie aan eriivena St&na alsmede bij Bitoliz istir) verjaagd. Af en itoe zwol ons tvuur bewesten de Wardar aan. leiden korte vuurovervallen der urfiche artillerie verstrooiden tal igelsche pelotons, die op onze steL bij den mond van de Stroema la»-n.N TURKSCHE ZIJDE TURKSCHE FRONTEN stantinopel, Zaterdag 0 Februari. icieel : 1 enkele krijgsgebetirtenis van be-is.6 FRANSCHE ZIJDE fELïJK GEVECHTSTERREIN ''is, Maandag 11 Februari. — Offi- •'uur der Franschen heeft een ilspoging bij Irwincomrt gestremd. den reehteroever van de Maas heb-- Duitschers, na een verwoede be-ng op het front van Bois der Cau-een overval gedaan, die leidde tôt :vendig gevecht. De Duitschers ;n tet^jg ^ ijeten den Franschen i achter. en Elzas sterke bedrijvigheid van schut in de streek van den Vioïu i Bontomme. I EIGELSCHE ZIJIE- ELlJK GEVECHTSTERREIN ta, Maandag 11 Februari. — Of- ralische troepen hebben in den af-;n ttacht een geslaagde oven'om-uitgevoerd op de Duitsche stellin-1 Zuidoosten van Meessen. Behalvn vcrl'.ezen die deit vijand werden racht, hebben wij 28 gevangener 1TALIAANSCHE ZIJDE uaansch GEVECHTSTERREIN f " Maandag, 11 Februari. — Offi- , ^rfu zijn onstuimigè koncentraties ; Seschutvuur en stormloopea v*» widelijbç infanterie bewesiten en ( n net daï van de Frenze!a opge- s Tegenover onze niéuwe stellingen oj den Monte iii Val Belîa en den Coîlo de Rosùo heeft het wel gerichte vuur onzei batterijen ket optreden der tegenstander: afdoende v^rstikt. Verder Oostwàarts oj de Zuidelijke hellingen van de Sass< Rosso trachtten Oostenrijksche afdeelin gen onder bescherming van hun vuui bij herhaling eenige dekkingsloopgraver te be^etten, d^e Italiaansche solda ter v66r onze linies hadden bezet. De Oos-tenrijkers werden daar door moorddadig afsperringsvuur telkens in verhinderd. TELEGRAMMES DÉ OEBEURTENISSÊJS IN RUSLÂND Eeae Oekr«e>ische overwinning Men nieldt uit Stockholm dat de troepen de] Rada eene groote overwinning over de bolsje-jewiki hebben behaald nabij Sarai. Zij hebbei drie duizend mitrailleurs, 20.000 geweren er 200 munitiewagens buitgemaakt. De poginj der bolsjewiki om tôt Kiew door te dringen is geheel mislukt. Zij hebben drie dnizend doo den verloren. De Ueilige oorlog tegea het bolsjewifciime « Le Matin » verneemt ait Stockholm dat de Centrale Rada, die volgens het Oekreensch bureau te Stockholm nog immer te Kiew zit-ting houdt, den heiligen oorlog tegen de bolsjewiki heeft uitgeroepen. Volgens dezelfd« bron zou de proklamatie van de algeheek scheiding tusschen de Oekrene en Groot-Rus-land aanstaande zijn. Naar de autonomie van Wit-Rusland Men meldt uit Stockholm dat de op 18 De-cember te Minsk door de bolsjewiki uiteenge-jaagde Wit-Russische gedelegeerden binnen-kort weer zullen bijeenkomen om op plechtige wijze de autonomie van Wit-Rusland uit te roepen. De nieuwe staat zou de Tolgende goe-vernementen omvatten : Wilna, Grodno, Minsk, Litowsk, Mohilew, de westelijke dis-trikten van het goevernement Smolensk en de Noordelijke van het goevernement Tsjernigow. De Wit-Ruissen zullen de kostelooze verdee-Jing van den grond tusschen de bevolking pro-Idameeren en de vorming van een nationaal leger bevelen. Rzirgcrcorlog, pejt en choiera Keulen, 11 Februari. — Volgens de « Kôlni-sche Zeitung » melden berichten uit Peters-burg, dat in geheel Rusland de ver»cherpte oorlogstoestand is afgekondigd. Tengevolge van de om zich heengrijpende besmettelijke ziekten is het sterftecijfer schrik-barend gestegen. In St-Petersburg sterven da-gelijks 600 menschen. De pest en de choiera breiden zich snel nit. In St-Petersburg zijn wederom onlusten uit-gebroken. De roode garde ruurde op de be-tooger».Stockholm, 9 Februari. — In den nacht van 7 I-ebruari is een gewapende bende de Opstan-drngskerk fe Petersburg binnengedrongen en heeft deze geplunderd. Zij werd door Dettische burgerwacht verrast en nam na een hevigen strijd de vlucht. In vele stadswijken zijn winkels en wijnpak-huizen geplunderd. ENGELSCIÎE PERSSTEMMEN OVER DEN VREDE MET DE OEKRENE rI<onden, 11 Februari. — De beschouwingen in de p<*rs over den vrede der Centralen met de Oekrene zijn weifelend, daar niemand weet wat te denken van het draadlooze telegram der maximalisten, behelzend dat de Rada het on-derspit zou hebben gedolven en Kief in han-den is der bolsjewiki. De bladen betoogen dat Duitschland in elk geval eerst over geruimen tijd graan uit de Oekraine zal kunnen krijgen. De pers onthoudt zich van bespiegelingen over de vraag of de politiek der geallieerden tusschen de bolsjewiki en de Oekraine een keuze moet doen. De « Daily Chronicle » nchrijft : In yerband met deze gébeurtenis (den rrede met de Oekrene) rnoçt de Engelsche regeering aile krachten inspannen om den invloed van En-geland in elke streek van Rusland te doen toe-nemen. Er mag geen sprake zijn van bij de pakken neerzitten of van een houding ran be-leedigde diplomatieke waardigheid en nog minder van een schelden op de regeering ran de Oekraine of op eenige andere Russische regeering, omdat zij, nadat Rualand ala geheel den oorlog had gestaakt, de eerate is geweeat om vrede te sluiten. Onze agenten moeten voeling houden met ai e Ru=sische regeeringen en onze raad en . "'oet allen Russischen volken ter be-schikking sta.au bij hun taak om het yerkeer te hervormen, den handel te verlevendigen en de ontgmning van de reusachtige natuurlijke hulpbronnen te hervatten. Evenmin als de Duitschers knnnen wij onze beste krachten aan deze taak wijden, zoolang de oorlog voortduurt, maar wij moeten, even-als de Duitschers er onverwijld een begin mee maken. Rusland is een land met een achterlijk rer-leden en een tragisch heden, maar met een groote toekomst. Wij (en onze bondgenooten) mogen met aarzelen onze houding naar die toekomst te bepalen. DE DIENSTPLICHTKWESTIE IN IERLAND Men meldt nit den. Haag dat de cJergym&n rt<et, Tan ^ het eiland Man, tôt drie maanden clwajigK-rbeid veroordeeld i» gewonden wegen* propaganda tegen d«n militalren dien«tpliclit. EEN VERKIEZING D« rerkiezing die in het kiesdistrikt Scmih àrmagh, m Ierland, komt plaata te hebben, ia bnitengewoon teekenend. Zij heeft inderdaad ic volgende uitslagen gegeven : Donrelly, natianoiistiaeh kandidaat, 2216 stem., nen ; Mac Carten, Sinn-Feiner, 1299 etemmen. De SiTm-Feinerkandidaat, die het onderapit lelft. had deelgenomen aan den opstand van Oublin in 1916 ; Tervolgen» was ihij naar America gevlucht. Op het oogenblik rit hij in de ï^eroenigde Staten gevangen voor het trachte® ran een paapoort te verkrijgen door middel vaTi' ralsche papieren, en nochtans heeft hij, Kinder senige tussohenkoniïst van rijn kant, een aanrien-îjk aan tal stemmen op rich vereenigd. ABD-UL-HAMID f Konstantinopel, 10 Februari. — De troegera ultan Abd-n1-Hamid is vandaag aan longont-teking overleden. Ben Keiaerlijk iradee gelast, dat de lijkpleeh- wijze, die een gebieder waardig i». EEN BRITSCHE TORPEDOJAGER GEZONKEN Londen, 11 Februari. (Officieel.) — De Bri1 »che torpedojager « Boxer » is in den nacht va: 8 Februari wegens een botsing in het Kanaa gezonken. j De c Boxer > behoorde tôt een stel torpede > jagers, die van 285 tôt 355 ton meten en eei ' bemanning hebben van 45 tôt 50 koppen. 5 DE KEI2ER AAN VON HERTLING > ^Berlijn, 11 Februari. (Officieel.) — Z. M. d' ( Keizer heeft heden het volgende telegram aai den rijkskanselier, graaf von Hertling, gezon zen : Het bericht van het sluiten van den vred< heb ik ontvangen met een gevoel van dank baarheid jegens God, die in deze zware tijdei zijn beschermende hand zichtbaar bovei Duitschland en zijn politiek opgeheven houdt Na zware, zegevierende gevechten met eei wereld van vijanden is de ons met een ijzerei ring omklemmende gordel ran vijanden vooi de eerste maal tôt springen gebracht ; voor de eerste maal in de reusachtige worsteling heef het Duitsche volk, met een onweerstaanbar< kracht en met een goed geweten, in volkomer eensgezindheid met zijn bondgenooten eet vrede bereikt. God zal ons en onze bondgenooten ook bij onze verdere taak behulpzaam zijn. ROEMENIE EN DE CENTRALEN Londen, 10 Februari. — Reuter verneemt, dat het ultimatum, dat Duitschland aan Roe- ■ rnenië heeft gericht (om de vredesonderhan- ■ delingen te openen) Zaterdag verstreken was. Het Engelsche ministerie ran buitenland-sche zaken heeft bevestiging ontvangen van ■ het bericht, dat het Rceineensclie ministeria afgetreden ia. Jassy, 11 Februari. — De Koning heeft ge-neraal Averescu met de vorming van. een ka-binet belast. Londen, 10 Februari. — Uit Baitel wordt orer Parijs geseind, dat de Duitsche bladen melden, dat Mackensen den 6den dezer een ultimatum aan Roemenië heeft gezonden, om bin-tien_ vier dagen de vredesonderhandelingen te beginnen. Het Rœmeensche kabinet is afgetreden.Londen, 11 Februari. — Reuter verneemt : m Rœmeensche kringen blijft de gemeen-achap in stand met Jassy, waar de koninklijke familie nog toeft. Sinds het afloopen van het Duitsche ultimatum op 9 dezer is niets verno men van eenige ontwikkeling van den toc-stand. Men weet niet precies, wat dit ultimatum mhield, maar gelooft, dat het bedèkte be-dreigingen met een Duitsch offensief bevatte. Het Roemeensch kabinet is wegens verschil ran meening tusschen de Hberale en de kon-aervatieve leden afgetreden. De koning be-sloot tôt de samenstelling van een regeering boven de partijen onder leiding van generaal Averescu. Men ziet in, dat de toestand op het oogenblik veel te delikaat en duister is om daaromtrent een bruikbare meening ten beeta te kunnen geven. DE BURGEROORLOG IN FINLAND Stockholm, 10 Februari. — Het Zweédsche telegram bureau verneemt uit Haparanda : , Reizigera die op weg naa-r St-Petersburg waren, zijn bij het station Nilppuila ten Noorden van ^ ommatfor» genoodzaakt, naa-r Tornea terug te keeren. Zij vertellen dat Femmerfors gisteren door de witte garde ia veroverd. Het spoorweg-e® telegraafverkear tusschen Tornea en Uleabora i« nu open. Over de gevechten om Uleaborg zijn mi bij-zonderhedan ontvangen. De witte garde telde 700 man, de roode garde 1500 mam, o. w. 400 Ru»-«en. Van dezen zijn 1300 man gevangen geno-Drie-en-twintig wagonla^ingen geweren en munitie zijn buitgemaakt. Bij den opmar*ch van Gamaia Karleby naaT Uleaborg is Brohestad na eon gevecht van twin tig minuten geinomen. witte garde heeft nu ook de overmacht ira Wobirg. Daarop wijst het feit, dat het spoor-wegverkeer tusschen St-Petersburg en Wiborg vorbroken ia. Volgens een draadloos bericht varo den dia-triktsraad in Waae, hebben op 8 Februari roode gardes gekapituleard. Meer dan 500 man van de roode garde zijn gevangen genomem. Van de witte garde zijn acht man gedood en negentien gewend, vajn- de burgerlijke bevolking vietr menschen gedood. Bij St-Andree in Karelen heeft de witte garda ze» anelvuurkanonnen, twaalf tnachine-geweren, groota hœveelheden achiet-voorraad, levenafmiddeù^n, een #chip en1 geweren veroverd. Bij Wiimuâa ia een gevecht gaande. Op de overige fronten trekt de vijand, plunda-rend en brandstichtend, terug. Kopnhagen, 10 Februari. — Sen korxespon-dent, die door < Beilingsk© Tidende j> naar Fin-land was gezonden, heeft van 'boord van het Zweedsche hulpschip nog het volgende geseind : Poolsche en Oekrainische aoldaten hadden rich te Sveaborg in de vesting verzameld, omdat zij geen ateun wiàden bieden aan de roode garde. J.1. Zondag werden zij echter door Russi»che ma-trozen overvallen, die velen van hen doodden of verwondden. Een Finsch geleerde had, met tranen in de oogew, aan den korreapondent verkJaard, dat de huidige toe«ta<nden in Finland de vernietiging van de Finsche beachaving beteekenen. Indien Europa niet ingrijpt is Finland onheiroepelijk ovesrgeleverd aam' de barbaaTschheid- « Berlingske Tidende » verneemt uit Stockholm, dat het Finsche gezantschap meedeeùt, dat de belangrijke plaats Vuopio, in het binnenland van Finland, na een gevecht van elf dagen, door de Finsche burgertroepemi i» veroverd. Daarbij werden 50 man van de roode garde gevangen ge-nomen.Nystad bevond zich giatoi-en in de hamden van de burgertroepen later evenwel moesten dezen de ïtad ontruimen, en, 500 man aterk, ove>r het ij« den terugtocht aanvaarden naar da Alanda cilandein. In Tornea rijn gisteren elf Rusjen. die aan het organiseeren van dem opatand in Finland hadden deeigenomen, door den krijgsraad veiroordeeld en doodgeschoten. Onder hen wa« de Ru»ai»chs koirmii»ïaria der bolajewiki Smirn of. *■1 liai i. i Stockholm, 11 Februari. — Volgen» bij het Fineche gezantschap ingekomen telegrammen neemt het sohrikbewind der roode garde te Wiborg onbeschrij.flijke afmetingen aan. De meeste partikuliere huizen rijn geplunderd. Ook heerscht er hongersnood. Ritmeester Ignatim, de veoveraar van. Uleaborg, viroeg het Finache gezantschap telegrafisch of van Zweden bnlp ta varwachten is. De Russische soldaten plnnderen, dooden, branden den bo<«I' plat en ichieten met machiaegaweren op hnn gevangenen. HEVIGE BOSCHBRAND IN DE PYRENEEN Een brand van ongehoorde hevigheid heeft honderden hektaren levenaboomen vernield op het grondgebied der gemeente Montfort in1 d» Pyreneën. De départementale weg van Mont-fort naar Rivehant», heeft het vnur tegengehou-den en een rerschrikkelijke ramp verhinderd. Ds eehade is zeer belangrijk. Het* onderzoek door het parket ingesteld heeft geleid tôt de aanhou-ding van den timmerman Prat uit Montfort, op wien zware vermoedens rugten. V Ij A J\ D Ji K. JE N en de ; VREDE i ,, — Als passend slot van de reeks : Het Heder . ran Vlaanderen, behandelde, in de zaal « Var 1 Wesenbeke », Juffrouw Anna Morteimans he' onderwerp : De Vrede, eerste voorwaarde to; Vlaanderen's Herstel. Nu ons Vaderland, ni Vlaanderen zoôveel te lijden heeft, nu zijr , bartebloed wordt gestort in de groote wereld-- ramp, is het een sterke, echt-nationale gedach-te dat we ailes niet vergeefs zullen gedrager , hebben, en schoon-vaderlandsch werk mag hel ; heeten, te zorgen, uit al onze kracht dat d< L Trede die ééns toch komen moet, ons volk vergoedde wat het doorstQnd. Dàt werk rnaak-te Juff. Morteimans, op de talrijke volksver-, gaderingen waar ze het vrcdeswoord, maar ook , den Vlaamschen eisch verkondde, voor een aanzienlijk deel tôt het hare. Daarom konden de leiders van het verbond « Voor Vrede en ; Vrij V'aanderen t de spreekbeurt van verleden ; Vrijdag aan niemand beter toevertrouwea. De opkomst, die we nooit zoo talriji: zagen, — geen plaatsje bleef onbezet, — de bijval'sbe-' tuigingen, die bij 't einde der voordracht tôt een triomf, niet alleen een sukses, groeiden, bewezen dat overigens afdoende. Iû mooiç, warme, rythmische en beeldrijke taal leidde spreekster 't onderwerp in met een herinnering aan de eeuwenoude Vlaamsche achoonheid in tempela en kerken : evenals daar berust in de iVienschelijke samenleving* ailes op evenwicht. De minste stoornis kan een ramp na zich slepen. En zoo gebeurt het ook. «Wij, menschen, hebben kathedralen opge-ncht, die voor eeuwen bleven ataan, maar de kathedraal der menschelijkheid wisten wij tôt hiertoe niet in stand te houden, niet ééne enkele eeuw ». Kunnen we onze maatschappij bij een tempel vergeUjken, dan is Vlaanderen daarm het kruisnunt. 't Eerst werd het in de woelmg meegesleept, en 't kan de veraieling gewijd zijn, moet die nog langer voortdnren. Daarom : < Waar oorlog de schendende hand aan onze kostbaarste heiligdommen slaat, rust tlians op ons de dure plicht, bezwerend onze taal te mengen in het koor van stemmen, dat met klimmende kracht het sluiten van den vrede eischt • Veel hebben we reeds verloren, veel moet worden hersteld : maar een nog drin-gender noodzake'ijkheid is er : 't behoud van ons volk, van ailes « wat hier reeds eenmaal te veel aan ondergang werd- blootgesteld. Ta! ditmaal : Antwerpen let op uw toren, Meche-len op Rombaut, Leuven op uw stadhuis. Wij geven ons Vlaanderen niet meer goedwillig prijs, geen boom, geen huis, niet om''t applau? van heel de wereld. Wij moeten verkfaren. ▼ast en luid, opdat he'el de wereld het goed zuu hooren, dat wij niet langer meer verkiezen door haar slechts beklaagd en geofferd te worden , dat wij smalend vêrsmaden de zoogezeg-de heldenrol van lijden en zwijgen en sterven die zij on» wel zou willen toebedeelen ; en dat wij niet, niet begeeren dat groote volkeren den atrijd om 't best'aan van ons kleine volkje, tôt het bitter einde toe, komen strijden op ons eigen grondgebied». Zoo klinkt de stem van wie weten ïn'Vlaanderen, en geestdrifti^e toe-juichingen onderliinden die woorden. Spreekster gaat nu den nood, die de oorlo0-over ons volk gebracht heeft na. Onze haven ligt verlaten. Onze dokkers slenteren langs de straten met de handen in de broekzakken. Zij werden de « ondersteunden », en ot;s volk grceit zoo langzamerhand, maar niettemin ze-kei, tôt een bedelvolk. Aile begrip van eerlijk-neid vliedt .- de woekerhandel tiert, welig als geen onkruid ooit... woekerde. De lichamelijke gezondheid onzer menschen, vooral onzer pro-letariërs, is ondermijnd, en de jeugd, de kracht der toekomst, de ieugd, Vlaanderen's hoop is ziek, verzwakt, of staat op 't punt het te worden. Kan ailes hier no g hersteld worden' Of moeten aHe krachten thans-in werking worden gebracht om te redden wat nog te rèdden valt f Om 't even: vrede, vrede, vrede! Vrede ■ eer-ate voorwaarde van herstel. Maar deze vrede, gaat het verder, daalt niet 100 ^ ™:n hooSen over ons, arme menschjes, neer. AVij moeten zelf klaarziend dôôr de ver-warrmg heen, een nieuwe, stevige wereldorde tôt stand brengen, en het evenwicht op die wijze trachten te heratellen. En een zelfstaù-dig Vlaanderen, dit zoo belangrijke kruispunt r??et> tot die nieuwe wereldorde, de grondslag zijn. Waat « hier, om met Liederik. te spreken hier ligt het zwaartepunt van Europa ». Vlaan-deren is tot grootsche dingen voorbeschikt. Hier leeft een tragisch volk, dat den haat om het gepleegde onrecht luider spreken laat dau het zuivere, klare inricht van zijn belangen. vViJ, de bewusten, daaronder, integendeel wii die weten dat het in 't belang van Frankriik ééns de drager van de hegemonie in W. Europa, ligt, het Germaansch element in België er te krijgen, die weten dat Engaland sinds 18^0 de daar uit voortspruitende verfranschings-politiek in de hand werkt, wij slaan de hulp, die Duitschland ons aanbiedt, niet af, omdat we meenen er op te mogen betrouwen dat de Vredeskonferentie eventueele Duitsche ver-overmgsplnnnen te onzen opzichte wel zon weten te verijdelen. Maar erger verdwaald zijn nog de passieven die meenen dat wij ons recht later, van de Bel-gische regeering moeten afdwingen. Die regeering was altijd samengesteld uit een over-wegend aantal Franschgerinden, gaf alleen aan den drang van het in zijn verbastering toi h met aile tucht naar eigen leven verloren hebbende Vlaamsche volk toe,als ze niet anders kon. En dan : de Vlaamsche zaak staat of valt met de aktivistische beweging. En vallen zal die niet! Wij zetten het werk van vroeger voort, maar niet moeizaam, wel levenskrach-i1'» ternidden van den nieuwen, grooten Trian wat aterven gaat verwijderen wii ons. Vjaamsche opschriften beitelen op gebou-w^n dJ,ç7.!t instorten nabij zijn, loont de moeite met. Wij rolgen den weg dien het wereldge-Muren ons aanwijst, en dat is de weg naar v laanderen's zelfstandigheid. Vrede is een voor»vaarde voor Vlaanderen's herstel, maar Vlaanderen's herstel is ook een voorwaarde voor den vrede, en daarom zien wij met vast betrouwen de toekomst, den dag waarop de nieuwe wereldorde zal geschapen worden, tegemoet. Menigrnaal werd deze voordracht door toe-jnichingen onderbroken. Tusschen spreekster en auditorium heerschte een aamenvoelen, dat «ch ten slotte uitte in de geestdriftige ovatie aie haar werd gebracht. We sluiten on» van ganscher harte hierbij aan. Van deze gevoe-lens maakte heer Léo Augusteyns, onze volks-vertegenwoordiger, zich eveneens de tolk. Het aktivistische werk gaat voort, en 't gaat prachtig ! De tijd dat tmen zeggen kon dat de flamin-ganten geen vrouwen in hnn gelederen hadden is thans voor goed voorbij. Ook werkende, forsche vrouwelijke krachten leggen thans van de algemeene nationale opleving getuigenis af. t Is een teeken dat aile hoop rechtvaardigt, en... aile fluitjes ter wereld kunnen daartegen niets. En dat een waagstuk, als 't înrichten van een reeks voordrachten over kultureele on-derwerpen, zoo schitterend slaagt, mag, de waarde van 't gepresteerde werk niet te na geaproken, toch nog blijde verwondering ba-% ren! We waren dat niet gewoon in Vlaanderen!Dat kweekt hoop, en hoop doet kracht bloeien! Kracht hebben we noodig, nu meei dan ooit, omdat thans 't oogenblik is' gekomen waarop ze 't doelmatigst kan worden gebruikt. Laten v>>e dus sterker dan ooit rond onze lei-ders, onze voormannen, onze voordrachtgevers staan, rond aUen die voor Vlaandereii iets ; willen doen. Die blijk van nationale solidarlteit zal een i onzer hoogste troeven zijn. Daarom wezen allen tegenwoordig, Vrijdag ■ a.s., op de voordracht van heer Loui» Verhulst, . over : Grootheld door Onderwijs. F. M. ' STAD e* LAMD DEBAT-AVOND'. —Vandaag, Woens-dag 13 Februari 1918, te 9 uur (T. U.), zal de heer Van Mieghem, als debat-inleider optreden in de zaal « Van Wesenbeke », Van Wesenbekestraat, 7-9, te Antwerpen. Onderwerp: Vlaanderen's Toekomst. Het woord is vrij. OPROEP. — Het • « Komiteit voor Vlaamsche Kunstavonden » hoopt eind Februari te Brussel eene uitvoering der « Vlaamsche avonden » te geven, welke in het krijgsgevangenenkamp te Gôttin-gen, ondier leiding van Professa: Dr. Wirth, met medewerking van ten Ne-derlandsch vokaalsolokwartet en het Vlaamach mannenkoor en orkest uit het kamp, in het afgeloopen jaar plaats votu-den.In die twee avonden — I. « Het oud'e Vlaanderen » ; H. « Het nieuwe Vlaanderen. » — verrijst in lichtbeeld, in ver-binding met de muziek en de begeleiden. de voordracht, Vlaanderen's gxootheid, veival en wederopstanding ; Vlaanderen's leven, lijden en strijden voor oogen aii harten, van de vroegste tiiden itot op den huidigen dag. Duar bij deze gelegenheid ook die. schoone cc Schelde :i-hymna van onzen Gentschen^rojeestei Lieven Duvosel zal worden uugovoerci, welke den 3n No-vember 1.1. bij het Jubelfeest van 's Rijks Hoogeschool heeft wterklonken, rich.t het Komiteit een dringenden, oproep tot aile vaderlandslievende Vlaamsche vrouwen, niajsjes en jongens van Brussel en omstreken zich nog ten spoedigste voor het gemengd koor schriftelijk aan. te melden bij den lieer Aug. Reîjaers, Andter-lecht, 590, Steenweg op Ninove. Ookos-ten voor tram enz. worden vergoed. De eerslte herhaling zal in dit blad worden bekend geniaakt. Een algemeene opkomst wordt ver-wacht. Dit eerste Vlaamsche kunstfeest te Brussel moet getuigenis kuirnen afleg-gen van het herlevende en herboren Vlaanderen ! Niemand mâg ontbreken. die mede-wiexken kan ! LIEDERAVONDEN VOOR HET VOLK. (A. N. V.) Leider: Nand Rey-naers ; lokaal : Antwerpsch Koffiehuis, Van Straelenstraat. — Woensdag, 13 dezer, te 9 uur 's avonds (Torenuur), we-kelijksche zangles. Gewone herhaling. De noodigie liederboekjes worden kos-teloos den nieuwen leden uitgereikt. Toegang vrij. MANIFESTATIE IN 'T GEHEIM ! — Er wordt onder de franskiljons in 't gekeim een anti-Viaamsche betooging-op touw gezet. Vergadering op ne Meir. Wij zullen eir zijn! Ook te Antwerpen wordt het M,a-cbelsch Smeekschrift in 't geheim rond-gedragen.Ditmaal is 't gericht aan Zijn Exc. Gouverneur-Generaa 1 von Falkenhausen. I DE EERSTE AMERIKAAN... EEN BELG. — De « Tijd » verneemt dat een korrespondent te Havre meldt dat de eerste Amerikaansche soldaat, die bij Verdun is gesneuveld, een Belg is. Hij heet Prudent van Risscghem, was uit Mechelen afkomstig en kort geleden als Amerikaansch burger genaturaliseerd. ïascbrij i-g lijft ten bate der verbrande Boekerij van Iiet Krijgsgevangeakamp t® Munster Bedrag der eerste lijst : fr. 2.275.— Bedrâg der tweede lijst : 190.— 3de Inschrijvingslijst Ministerie Lager. Onderwijs Libbrecht, Juliusi 6.— Schoonjans, Fr. 4.— Reinhard, K. 1.56 Van Mieghem, BL. 1.85 Coenen 1.25 Vandenhende 1.25 Van Goidsenhovea 1.25 Muselle, Jan 1.— Van Laere, H. 1.25 VermeeTsch, G. 1.25 Coolsaet, R. 1.25 Van Ael, J. 1.25 Van den Heuvel 1.25 , Van Coillie, Marcel 1.25 Jan» 1.25 De Cneudt, Rich. 2.90 1 Prenau, Steven 2.50 i Jos^on, Maurits 2.50 < Reinhard 2.50 Tanrez, H. L- 1.25 De Pré, G. 1.25 1 Tordeus, J. i,2>j Françoi» 1.25 Keyen 1.25 4de InschrijvingslijRt Ministerie Wetenschappen en Kunsten Von Zigesar g.— Van den Evnde, J. 5.— Peremans, Ad. 3. Van den Berghe, Frite 5.— î Hinxîerdael, Jef 3,— ] te foer daf Wiîîekeurige ea nîtdggaade aanhoudingen Wij gaan naar verscherpte toés'andeu en de franskiljonacht heer^cliappij, die Maanderen sinds 1830 in den klauw houdt, ' wil een kriezis uitlokkcn om zoo mogeiijk de vaderlandsche strooming, die onweerstaanbaat door het Vlaamsche volk vaart, zoo mogeiijk door een kras optreden nog te smoren. Wie den w-ipd zaait zal slform oogsten, en wij betreuren niet dat de franskiljon-sche bazen en hun gedweeë werktuigen, nu hun uiterste pogingen inspannen. De aanhouding van twee: onzer Gevol-machtigden, Dr. PieterTacken Dr. Aug. Borms, is het sein dat van hoogerhand, en op hooger bevel, gegeven wordt. Wij willen eerst het rechtspunt klaar maken voor onze lezers en wendden ons daarvoor tôt een rechtsgeleerde, die onze zaak genegen is, doch zich alleen op rechtsk'undig standpunt zou plaatsen Zijn bewijsvoering luidt aldus: et Het IIof van Beroep is niet alleen zijn bevoegdheid te buiten gegaan, het heeft den eed, aan het gerecht g-zworen van zich niet met politieke zaken in te laten, verbroken. Dat is een zeer erg geval e?* een. teeurig von^becld, orada^ het komt van de hoogste gerechtelijke macht. De gevolgen daarvan. kunnen dan ook onberekenbaar zijn. Volgens de regelen der Haagsche Konventie, gaan bij de bezetting van het vijandclijk grondgebied, de rechten van de wetgevende en bestnurlijke macht over in handen van den bezetter voor gansch het tijdperk der bezetting. De beilui+en van den Gouverneur-GezKraal van Belgi» zijn rechisgeiâ.ge besluiten van een bevoegde OverheM, daar zij immérs gesteur.d z'j op de over-eenkonist van den Haag, die in ons land kracht kreeg door de Wet van vQ Mei 1910 en zij ook gesteund kunnen worden op de bewijsvoering van een Arrest van het Hof van Verbreking van 20 Mei 1915, De Gouvernerr-Ge:nernrd heeft. door een bijzonder de.a-eet, de Konunissie der Gevoîmachtigden van den Raad var.. Vlaandc n geniachtigu, een beraadsla-gende medewerking uit te oefenen aan de wetgè'ving voor Vlaanderen Wij hebben dus gUijk te i-ggen dat de aanklacht van het Beroepshof tegen de Vlaamsche le:ders ingebracht, op geen grondvesten berust, daar zij, a!vo-rens de Kommissic van Gevolmachtiguen in staat van bcschuldiga'ng te stellen zouden moeten uitmaken, en dit wel in strijd met hooger genoemd arrest van het Belgisch Hof van Verbreking, dat het gezegd dekreet van den Gouvcnenr. Generaal geen rechtsgeldig besluit is Van den anderen kant hoeft de Raad van Vlaanderen de opwerping niet te aanvaarden, als zou zijne beslissing van 22 December 191,7, nopens de Zelfstan-digheid van Vlaanderen, een onderne-ming zijn tegen het voortbestaan van België, of een poging om de getrouwheid der burgers jegens den Koning tôt wan-kelen te brengen Ailes g:ng tôt nogtoe alleen .tegon de Haversche regeering en de zelfstandig-heid van Vlaanderen sluit het voortbe-ataam van Bjlgië niet uit. Indien België bij het sluiten van den Vretio hersÈd moest worden. zou slechts de zelfstan-digheid der beiie volkeren die binnen de Belgische grenzen leven, een duurzajne en stev'ge waarborg vormen voor zijn «fterkte in kultureel, ckononi^ch, ro-litiek en zelf s in militair opzicht, omdat alleen zulk België, waarin evenwicht heerscht tusschen beide volksstammcn die het land bewonen, aan al de g~oote buurstaten de zcdelijke waarb'<rgon kan bieden dat door een dergelijk Bêlgië geen eenzijdige, doch een loyale politiek zal word'en gevoerd. De Belg: sclie regeering daaren tegen heeft, door. zich met handen en voeten te binden aan de Entente, de voordeelige positie die België beklcedde in het inter-nationaal konflikt, virijwillig prijsgege-ven, omdat zij daardoor afstand gedaan heeft van hare gewaarborgde onzijd'-g-heid om een militair bondgenootschap met de Entente te sluiten. Door dit feit, alsook door het bijtreden tot de besluiten der ekonomische konferentie van Parijs, waardoor de regeering het inzicht te ken-nen g«f den oorlog tegen de centrale mogendheden, op ekonomisch gebied, te willen voortzetten, ook na het sluiten van den vrede, heeft de Belgische Regeering aan de voor.st an ders der inlijving van België bij den Midden-Europeeschen jlolc, de bewijs.grondcu aan de hand ge-:laan, d'e zij, bij een gebe-urlijke o^er-tvinnjng der Centralen, ten voordee'.e runner plannen zouden kunnen doen eel-ien.Door het uitblijven van politieke ver-claWingen der Belgische regeering tegen îen veldtocht van de « XXe Siècle » en îergelijke, voor de inlijving, door België, van het grondgebied eener bevriende latiç (Hollandsch Limbuig en Zeeuwsch '/laanderen) heeft de regeering het aan-neni van België bij de neutraal gebleven nogendheden van Europa zoozeer onder-nraven, dat België, bij een gebcurliîke jçrerwinning van de Centrale Mogend-reden, misschien niot meetf. op de onder-itrnning der neutralen zou kunnen reke-îeii), wanneer het aanspraak maakt op îet herstel van zijn souvereiniteit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes