Het Vlaamsche nieuws

372275 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Septembre. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 26 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/736m040h99/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ljjgag- 9 September 1917. Derde Ja.argar?g Nf 250 Prijs: O Centiem ^oor gehee! België Het Vlaamsche Nieuws Versehîjat V maal In de week I! ABONNEMENTSPRIJZEN : I rw maznd terï»,and f)K « J"1 - Jedaktie, Beheer en Aankoadigingen : 44, ROODESTRAAT, 44 A.NTWÏRPEN DE OPSTELRAAD : Raf VERHULST, Dr. Àug. BORMS, Aïb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van fîoogleeraar Docter Antoon JACOB Elk« medewerker is persoonlijk v«r- | antwoordelijk voor zijn schrijven, ©m j bindt ni-at heel d* Redaktie. -, ' i AANKONDÏGÏNGEN: Twe«d® bîad, den Teg«l 2.50 DerdJe id. îd. 1.— Vierd* id. id 0.50 Doodsbeaicht g.— MECHELEN BIJ HET TER PERS GAAN VERNEMEN WIJ DAT DE VOOR VAN-DAAG, 9 SEPTEMBER, AANGEKONDIGDE MEETING, MET DE HEEREN'DICHTER DiE CLERCQ EN Dr. JACOB ALS SPREKERS, NI ET booegaat. ZIJ ZAL WAARSCHIJNLIJK OVER EEN WEEK PLAATS HEBBEN. |W""* iii0eitsceeh1që duitsch avondberickt lerlijn, Vrijdag- 7 September. — Offi-cittl : In het Westen slechts een krachtige juchiitstrijd voor Verdun. In Lyfland houdt onze ruiterij voeling met den vijand. p aosT.-miis. IIIOE ITÀLIAANSCH GEVECHTSTERREIN Whmn, Vrijdag- 7 September. — Of-fci««l : De aanvallen van vijandelijke vlieger; op <k open stad Triëst worden een dage-lijksch voor val. Op het Zuidelijke stuk der Karst» hoogvlakte duren de gevechten voort. Tevergeefs slooft de vijand zich uit, ons de successen, de laatste dagen behaald, afhandig te maken. Zijn aanvallen, her-haaldelijk door onze troepen in een te-çenaanval opgevangen, mislukten zon-der uitzonderiing onder zware verliezen. Buitengewoon heftig wordt nog* immer an den Monte San Gabriete gevochten. G«q offer is den vijand te zwaar. Tien lanvallen zoinken gisteren aan de Noor-ielijke helling ineen. Een forsche aan-ra| werd aan de Westelijke zijde gepa-reerd.Sinds 19 Augustus namen wij aan de l»azo bij elkaar 500 officieren en 18.000 niaderen gevangen. Wat bloedige offers uangaat, doet de élfde slag" aan de Ison-!» yoor de Italianen volstrekt niet voor "le andere onder. V*n de andere fronten niets van belang. IW TBMSSRÏ ZI JOE turksche fronten Konstantinopel, Donderdag 6 Sep-tanber. — Officieel : Aan het Kaukasische front is een aan-fal vao verscnillende Russi'sche verken-1,ng8elcmenten door ons vuur afgesla- 'n den nacht van 3 op 4 September :,bben onze watervliegtuigen bommen ^worpen op het vliegkamp van djen ri^nd op Iinbros. Ondanks het hevige lrt;llerie-vuur, dat er op hen gericht ^ zijn al onze vliegtuigen onbescha-•£d teruggekeerd. het front in Palestina heeft de Jjandelijke artillerie in den avond van den rechtervleugel en het cen-^ van ons front beschoten. In den van 5 dezer \ hebben onze verken-^spatroeljes het verschansing-swerk Men vijand belemmerd. De omstreken ^ fîir=es«Saba zijn tôt op grooten af-land van vijandelijke kavaJerie bevrijd. «B ESGELSCHE ZIJDE 'ESTELIJK GEVECHTSTERREIN '/jn[icn, VTijdag 7 September. — Of-cieel : Vannacht heeft een afdeeling onzer "epen een vijandeliiken post bewesten •suit stormenderhaiid vermeesterd en "Hachinegeweer genomen. Bij LeHsen 11 ^'oordoosten van Armentlères wer-^jandelijke overvallen voorspoedig pslagen. Benoorden Frezenberg deed •vijaliij '$ avonds krassetegenaanvallen de stellingen, door ons in de giste-11 Semelde plaatselijke aanvallen ge-Ze dwongen onze afdeeling naar linie terug te gaan. i -ct vijandelijk geschnt was 's nachts "ebuurt van den weg Ieperen-Meenen 1 Van Lens krachtig. «8 FMMSEHE ZIJDE WESTEUJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Vrijdag 7 September. — Officieel : Aan het front van de Aisne hebben de Franschen een overval der Duitschers op Ailles teruggesiagen. De geschutslag was 's nâchts nog al heftig in de streek van Souain en op beide ôevers van de Maas. Drie vijandelijke vliegtuigen zijn 5 en 6 September overdag in luchtgev-echten geveld. Twaalf moesten ontredderd lan-den. In den nacht, die aan den 6den voorafging, hebben Fransche luchtsmal-deelen 1100 kg. projektielen op het station Diedenhofen en 1400 kgr. op dat van Woiptpy geworpen. wi imittrœ zijde ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Vrijdag 7 September. — Officieel : Ten Noordoosten van Gorz lijdt de vijand sinds eenige dagen ontzettende verliezen. Hij verzet zich wanhopig tegen den door ons uitgeoefenden druk, die geen kamp geeft. Gisteren namen wij drie officieren en 201 minderen gevangen. Op den Karst zijn op de grimmige gevechten der afgeloopen dagen gedeelte-lijke verrichtingen gevolgd ter afronding van de stellingien alsmede vinnige bom-bardementen.Onder vijandelijke batterijen in de bos-schen van Panovizza en Ternova .en in het gebied achter de linies op den Karst hebben vliegers van ona herhaaldelijk vernieling en ontreddering teweeg ge-bracht. tëlbgram M en Duitscklasd en het herstel van Belcrë Een korrespondent van de « Tijd » in Duitschland meldt: Met volstrekte zekerheid kan ik mo-dedeelen, dat de kommiissie uit Bonds-raad en Rijksdag-, die het ontwerp ter béantwoordi'ng- van cfp pauselijke nota voorbereidt, een voorstel om BeLgië in zijn voile zelfstandig-heid te herstellen heeft besproken en dat de beslissing daarover haar beskig heeft gekregen. In de nota van beantwoording zal in aan-sluiting- bij vroeg-re verklaringen worden gekonstateerd, dat Duitschland uit den aard van den verdedigingsoorlog, dien het voert, geen reden heeft om blij-vend de hand op België te legfgen, niits van de andere zijde worde gewaarborgd, dat het geen afzonderlijke overeen-komsten ten .aanzien van zijn zelfstàn-d:igheid treffe met een of meer der E ntente-1 anden. Voorts zou aan België slechts een weermacht worden gela ten in overeerv-stemming met de noodzakelijkheid voor de bewaking van zijn binnenlandsche orde en naar evenredigheid met de ge-leidelijke ontvvapening, waartoe de groo-te mogendheden zouden besluiten en ein-delijk zou aan de bevolking van België het recht van zelfbepaling- moeten worden toegekend, ook ten aanzien der z.g. bestuurlijke scheid'iing-, waarvan het reeds ingevoerde beginsel gehandhaafd zou moeten blijven. Een andere zinsnede. in het ontwerp wekt de vervvachtin.g-, dat Duitschland niet ongenegen zou zijn om geldelijken steun te verleenen aan een regeling, wel-ke België's ekonomische welvaart zou herstellen, bij' welke welvaart ook Duitschland als handeldrijvende buur-staat belang heeft. PRIESTER AALMOEZENIER D' Paul Van der Meulen DOOR DEN BELGISCHEN OORLOGSMINISTER VAN HAVERE, GENERAAL DE CEUNINCK, OM ZIJN VLAAMSCHGEZINDHEID GETROFFEN Dcz;e jonge heldhaftige priester be- rend' voor den godsdienst en het vadèr- hoort tôt een der meest geachte familiën land. ïjij zocht naar eer .noch roem. Hij van Limburg. Zijn vader was geneesheer kende slechts zijn plicht en de stem van te Bree. zijn geweten. Hij werd op dit Limburgsch dorp ge- Naast zijn plicht als priester was hij borea in Maart 1893. in de eerste plaats Vlaming. Hij was ge- Van jongs-af was hij een buitengewo- tuige hoe de Vlaamscke soldaten werden ne leerling die op lô-jarigen ouderdom bchandeld en vo^d het een schreeivwend zijn Ivatijnsche humaniora voltooide in onrecht. het Klein-Seminarie van St-Truiden en Hij beminde zijn taal, hij beminde nog wel met de grootste onderscheiding. Vlaanderen ; dit was ecai misdaad in de Paul Van der Meulen wilde priester oogen van Havere. worden, doch was te jong om van de Nanwelijks had hij recht gevraagd Wijsbegeerte naar het Groot-Seminarie voor de Vlaamsche jongens en gezegd dat over te gaan, (je daden van den « Raad van Vlaande- Daarom werd hij eerst naar de Hoo- ren » met onpartijdigheid beoordeeld geschool van Leuven gezonden, waar hij moesten worden en er volgens zijn mee- de leergangen volgde van... Mgr Mercier ning slechts heil voor Vlaanderen van het en na drie jaren tôt doctoT in de Wijsbe- Aktivism kon komen, of hij werd onge- geerte promoveerde. nadig getroffen door den Belgischen oor- Dan eerst ging de jonge doctor naar logsminister generaal De Ceuninck. het Groot-Seminarie alwaar hij juist de Een eeuwige vlek zal op den .naam kle- wijding van subdiaken ontvangen liad ven van dezen man, blind werktuig van toen de oorlog uitbarstte. het Vlaamschhatend Havere. De onver- Aanstonds meldde hij zich aan als vrij- biddelijkheid en wreedheid van den maat- williger-ziekendrager, en gedurende heel regel zal aan het front ccn groote verorit- den veldtocht in België onderscheidde hij waardiging verwekken, die geheel Vlaan- zieh door zij.n moed, zelfopoffering en deren zal deelen. toewijding. Nuis de jonge. geleerde en vaderland- Na den terugtocht van Oktober 1914 sche priester ov> een eiland verbannen en volgde hij het leger en ontving de wijding bij een tnehtkompagnie ingedeeld. van diaken in dq De Panne. Niet lang Hoeveel andere Vlaamsche jongens daanna wordt hij priester ge wij d te Char- zijn bij hem, alleen gestraft omdat ze très en om. zijn groote begaafdheden en Vlaanderen liefhadden? voorbeeldigen levenswandel tôt geheim- De Vlamingen zullen dien hatelijken schrijver benoemd van den Hoofdaalmoe- maatregel vergoeden door hun liefde en zenier van 't leger. dankbaarheid. Maar hijzelf verlangde naar het front « Het Vlaamsche Nieuws » stelt voor waar, naar zijn eigen woorden, (( zooveel een inschrijving te openen onder de Vla- goed te doen was ». Zijn vroom en vader- mingen en den koenen jongen priester landsch verlangea w-erd ingewilligd en een prachtigen Brevier en ook « Toort- zelf ontving hij nu de aanstelling van sen » qn « De Noodlioarn » van René de aalmoezenier bij 't leger. Clercq aan te bieden, want aan dezen De grootste verwachtingen werden van priester komt het werk toe van dezen hem gekoesterd. Hij werd aanbeden door Dichter, beiden slachtoffer van het zijn overheid en was de trouwste vriend Vlaamschhatend Havere. en trooster van de soldaten. Het zal een blijk zijn van Vlaanderen's Midden de gevaren van het slagveld genegenheid voor degenen die strijden en deed hij eenvoudig heldhaftig zijn duren ïijden voor het Vlaamsche Recht. plicht, dagelijks zijn jong leven opoffe- L. S rAD en LAND VOOR ONZE VLAAMSCHE HOO-GESCHOOL1. — « Aula » tijdschrift voor studénten aan 's Rijks Hoogeschool te Gent, richt op Zondagf 16 September, te 4 u. T. U. in de Feestzaal van> het Koninklijk Athemeum tîe Antwerpen eene vergadering in waar gesproken zal worden over « De Vlaamsche Hoogeschool te Gent » door de heeren Dr. René de Clercq, konservator van. het Muséum Wiertz; Prof. Dr. Karel Heyn-dri-ckx, Sekretaris Generaal aan het Mi-nisterie voor Binnenlandsche zaken te Brussel; Dr. Marten Rudelsheim. Het muzikaal gedeelte staat onder leiding van den heer Watelet. HULDE AAN EEN BELGISCH GELEERDE. — De Akademie van We-tenschappen. van Parijs heeft professoir Paul Pelseneer, bestuurder der klas van wetenschappen van de Koninklijke Akademie van België, den Prijs Cuvier toegekend voor zijn werken over de week-dieren, in gemeenschap met professor Dautzemberg*. Beiden zullen recht hebben op den titel van « Laurjéat du Prix Cuvier ». GOED NIEUWS VOOR DE PARO» CHIALE ONDERWIJZERS. — On-derstaande brief werd aan de Hoofd'op-zieners van het Lager Onderwijs gezonden. Onze Parochiale Onderwijzers zullen er niet kwaad om zijn : Ministerie van Wetenschapp>en en Kunsten Beheer van het Lager Onderwijs ie sektie. — N. 5237 Brussel, den 17n Augustus I91?-Mijnheer de Hoofdopziener, Voortdurend komen mij klachten toe van wereldilijke onderwijzers en onder-wijzeressen van aanneembare scholen, d'e niet betaald worden volgens de voor-schriften der jongste schoolwet. Gezien de noodbarende tijden, welke wij doorleven, is het niet te rechtvaar-digen, dat zelfs het geringste deel van de wettig verplichte jaarwedde zou ach-tergehouden worden. Een eerste voorschot op de wettelijke staatstoelagen zal eerstdaags uitbetaald worden. Het overige zal echter maar verleend worden aan de schclen wier per-soneval voor 1915, 1916 en 1917 over-esnkoinstig den wettelijke n îoonstan» daard zijn voile wedde zal genoten heb- b< ben. A Ik verzoek U mij vôôr 1 November hi aanstaande eene lijst der aanneembare zi scholen te laten g;eworden opgevende de m samenstelling van het in dienstzijnde personeel en voor elke school de vermel- w ding- of de jaarwedde n voor 1915, 1916 v< en 1917 volledig uitbetaald zijn. e| Ter gemoetkoming aan de schoolbe- Z( sturen, die de belangen van hun perso- 0, neel ter harte nemen, zal door mijn De-partement het mogelijke gedaan worden, om ook de vroegere begrootingstoela-ge per klas te kunnen uitbetalen voor Q( zoover deze door een Belgische gediplo-meerde werd gehouden. q Gelief onmiddellijk kennis te geven aan de betrokken schoolkomiteiten, op- ^ dat zij bij tijds de noodige maatregelen kunnen treffen. -, De Algemeene Bestuurder, (get. ) J. Libbrecht. VLAAMSCH LEVEN. — Inhoud van * nr 49: d Hoe staat het met den Oorlog? (We- ë kelijksche kronijk XXXXIX) met 5 pla- s ten. Het Werk van Paul Joostens, door Paul van Ostayen met 6 reproduktie's d van kunstenaars werk. Daar hijgend is V mijn borst..., gedicht van Haspengou- g wer. Een Folklore-Muzeum te Brussel, n door J. Van Beveren, met r plaat. Schets b eener Ontv/ikkeling van het uitz-cht der H Woning In onze streken, door Edward d Léonard (6e vervolg en slot), met 8 pla- d ten. Gedichten van Karel Leroux, Albert 1: Delbrassine en Arm. Colnelissens. Het e Kindeke Jezus in Vlaanderen (fragment), door Félix Timmermans. Men telt de mi- j. nuten v66r den infanterieaanval, plaat. r To'oneelnieuws : Uit Brussel en uit Ant- \ werpen, inet 1 portret. Prijskamp voor r Tooneelletterkunde. Kunst en Leven.. c Boekennieuws. Vermakelijkheden. s DE «XXe SIECLE» IN TWIST r MET DE PARLEMENTAIRES — De t « XXe Siècle » beroemt er zich op meer 1 dan cens gevraagd te hebben, dat de Bel- \ gische regeering, gezien de onmogelijk- X heid het Parlement bijeçn te brengen, zijn toevlucht neme tôt periodieke vergade- e ringen, met het doel inlichtingen te ver- ï schaffen en raad in te winnen ; tôt deze c vergaderingen zouden behalve de volks-vertegenwoordigers en de senatoren, ook ' andere publieke mandatarissen worden e uitgenoodigd, als daar zijn provinciale j en gemeenteraadsleden, cnz., die zich ' buiten Ix'zct België ophouden. Het blad bijt zich op de nagels sedert een avontuur e dat het in de volgende bewoordingen 1 ver telt : « Brave lieden, die zich als journalisten c hebben willen; opwerpen, zonder het s A-B-C van het vak geleerd te hebben, kunnen het succès van de « XXe Siècle » ] en van het « Vaderland » niet verkrop- \ pen. Zij zouden bij zichzelf kunnen zeg- s gen, dat indien deze twee bljiden een zoo 1 àanzienlijk getal lzers tellen, dit zopder twijfel zijn oorzaak daarin vindt dat het j Belgische publiek met sympathie de denkbeelderi opneemt, die er in verde- -digd worden en belang stelt in het lezen t van. bladen. die door vakmanncn zijn op- 5 gesteld. Maar dit is te veel gevergd' van r deze heeren, zoo geneigd den journalisten ) te vervvijten dat zij zich met zaken be- ^ moeien, welke zij niet kennen. Zij geven er de voorkeur aan hun mislukking toe g te schrijven aan een zoogenaamd favori- e tisme, waarvan onze Vlaamsche lconfra- t ter en wij, van wege de regeering het t voorwdrp zouden zijn. Een dezer ongeluksvogels heeft tôt de r naar Frankrijk en Engeland uitgeweken r volksvertegenwoordigers een vertoog ge- d richt, waarin hij zijn voorgewende grie- v ven blootlegt. Wat hebben deze heeren, g onder wie wij talrijke vrienden tcllen, k gedaan. ? Op een plechtige yergadering, te Parijs gehouden en waar o.a. de heeren ï volksvertegenwoordigers Colaert, Féron, o Hubin en Van de Ferre tègenwoordig wa-ren, hebben onze gedeputeerden hoogst d ernstig kennis genomen van de klacht u van onzen konfrater. 1< Het zou hun ,nochtan3 voldoende ge-weest zijn ons even aan den tclefoon te h roepen, om op de hoogte gebraclit te wof- s; den. In plaats van bij ofli; inlichtingen in ii te winnen, hebben deze heeren de klacht d van den betooger aan de regeering over- b gedragen. Gevolg : mon stoort ambtenaren e® p men vermorst nutteloos papier... v Waarde vrienden vnn het Par'ement, 1 wij zeggen het U zonder bitterheid, zooal niet zonder spijt : hetgoen gii daar gedaan c hebt, is niet erg slim. En indien gij aldus \ de noodzakelijkheid der instelling hoopt te bewijzen, vergist ge U... » \ îets voo? iederen daf Do daden van Havere I Generaal De Ceuninck zal voortaan :roemd blijveffi in onze geschiedenis. Is Belgisch minister van Oorlog heeft j zijn eerste overwinning behaald, doch j is dan ook schitterend ! Zijn naam ag prijken naast dien van Wellington. Wellington, dank zij Elucher, over-oq Napoléon te Waterloo en Engeland' îrbande zijn geduchten vijand op het land St-Helena. Generaal De Ceuninck geviert en kluistert den overwonneling > het Cezember-eiland ! Telkens Havere een zegepraal behaalt, het op de Vlaamsche Beweging. De eenige triomf van onzen eersten jrlogsmiuister de Broqueville was de -oodrooving van dichter René de lercq ! Zonderlinge zege ! 't Schonk ons e&f ger aktivisten en een kloeken, schran-;ren voorman méér : de Clercq zeli, laanderen's woord en Vlaanderen's vaard ! Priester-Aalmoezenier Dr. Paul Van er Meulen wordt nu uit de loopgraven shaald en in een tuchtkompagnie opge-oten ! De Vlaamsche priesterschap wordt al-us getroffen in een harer edelste, zui-erste vertegenwoordigers, in een jon-en priesterheld, en 't lot van dezen iartelaar zal de overtuiging en den inoed ij onze Vlaamsche geestelijkheid, ook 1 het Groot-Seminarie van Mechelen, oen opflakkeren, en zal gansch Vlaan-cren, ditmaal niet het minst het lcatho-eke Vlaanderen, met verontwaardiging n plichtbesef vervullen. Kardinaal Mercier zal zijn franakil-3n~ch schrikbewind verschei-pen.Tucht-raatregelen zullen opieuw getroffen rorden en bloedplakkaten van brood-oof, vervolging en uitsluiting afgekoru igd ! Andermaal zullen er franskiljon-che retretten gepredikt wordsn met fgeperste eeden tôt geheimhouding en ot verlooehening van 't recht van de aoedertaal ! Pamfletten, onder den vorm an herderlijke brieven zullen afgelezen rorden ! Tarquinius Superbus wandelds met en rietje door zijn tuin en sloeg de sten-els af van de bloemen die te hoog boven e anderen het hoofd beurden. Aan dezen en aan genen tant van : front, in het aartsbisschoppelijk paleis n te Haverej slaan. ze de Vlaamsche kop-en af die zich verheffen diurven om t Vlaamsche recht te eischen. Het is hun tenigste bezorgdheid, de enigste uiting van hun moed en van hun ielgische vaderlandsliefde ! Is het niet zeer opvallend en verwon-erlijk tevens, dat ze daar anders zoo tom zijn dis een visch? De Paus spreekt ; de Pau» gebiedt ; de 'aus eischt dat het wraakroepend bloed-ergieten zou ophouden en dat de vrede an de felgeteisterde en zieltogende vol-:eren zou teruggeschonken worden ! Havere zwijgt halsstarrigl Kardinaal lercier blijft doof en stug ! Dat is het voorbeeld dat die prelaat an zijne priesterschap geeft. En wan-eer hij gedwongen wordt zich uit te preken, vindt hij slechts uitvluchten iiet het woord van Kaïn : Num custos >acis sum ego ? Wat heb ik met desn rede te maken? Elk woord dat hij van den kansel doet flczen is om haat en wfaak aan te vuren s lk zijner vrome woorden heeft een dub-■elzinnige, of een hatelijke, giftige be-sckenis.Mgr Mercier droomt van glorie, deko-aties en eerbetuigingen ; doch Vlaande-en vervrcemt van hem en al» hij weer en Vlaamschen bodem zal willen bebou-ren. non dabit tebi fructus suos, zal de rond hem geen vruchten meer schen-en.De Kardinaal zwijgt van deh vrede. tij. heeft insgelijks de spraak verloren m het kwaad uit te roeien. Waarom verheft hij de stem niet tegen s woekeraars die het volk uitbuiten, itzuigen en in diepere ellenda domx>e- :H ? Was het nu niet zijn roi tôt de platte-mdsche bevolking, t.ot de boeren te preken en te zeggen : Woeker is. vooral 1 tijden van oorlog, de gruwelijksta oodzonde omdat gij uw landgenoot, uw roeder het broed uit den mond rukt ! Dat zou in dezen tijd de schoone roe-ing kunnen zijn van een kerkvoogd, oant de katholieke landbouwersbevol-ing zou luisteren naar dit woord. Doch de boer houdt van Mgr Mercier ie den oorlog heiligt aanvuurt en den roeker onvernoemd en onverlet laat. Al de hartstochtelijke bedrijvigheid an den Waalschen franskiljonschen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection