Het Vlaamsche nieuws

2302 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Fevrier. Het Vlaamsche nieuws. Accès à 20 avril 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9w08w3cb0q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Lidag 27 Februari Ï917. Perde Jaargang JNr. 58 Frijs : g* CectieiB y cor geheel BeJgië Het Vlaamsche Nieuws Verschynt 7 ma al m de week ilONNEMENTSPKIJZBKj icuil Mi |jmi&d ........... I.— Bjutssd §L®.— JjïAî « i- SelektJt, lafesar sa AialwMliifafM i tOODESTIAAT, M AKTWIVPE1I 1 DE OPSTELKAAD i Raf VEKHDLST, 6?A«|. IO#MSt Alfr. VAN OEM SSANDfi Met d« vaste medewerkinf van Hoogleeraar Doctor Aatoon JACOS EIk« aaedewffirkcT js n^sooîiiijk ïer-*atwoordeîiik voor «ai* nûkriive», s* bjawEt >tot 4M . ANKONDIGïNGEN : ïwcedc bltd, <)<** rtgci l.M D*rd« >d. Jd. I.— Vkrd. fô M *.E3 Dooànberfcht .... S.— DE OORLOG 18 DUSTSCHE ZliDE T DUITSCHE STAFBERICHT rtraging in de mededeel.ng van het che stefbericht van den 26n dezer 15 niet toe heft1 op de eerste bladzij de atson. nvindt het op de 2de bladzijde op-îen.i OOST.-HOKG. ZiJDE UEENSCH EN RUSSISCH GEVECHTSTERREIN enan, Zondag 25 Februari. — Of- 1 Noord-Westen van den Tartaren-iel de vijand na een geschutvoor-ling van zeven uren aan en drong jk in onze loopgraven binnen, maar in tegenaanval geheel teruggesla-inders niets van belang. iLIAANSCH GEVECHTSTERREIN eenen, Zondag 25 Februari. — Of- n het front van het Kustland was de riebedrijvigheid van nu af aan bij weergesteidheid heel den dag op~ z'vi ièvendig. In de streek van jntwikkelden zich eergisteren in den van Vertoiba een bijzonder hevige ut- en inijnwerpersstrijd, die 00k Jrts voortduurde en 's morgens tôt te kracht aangroeide. Onder de be-ing- van krachtig spervuur vielen p eenige Italiaansche kompagnieën tellingen aan. De vijand slaagd© nze voorste linie binnen te dringen, ingen;_van het dappere Keizerlijke oninklijke landstorm-voetvolkregi-n. 2 wierpen hem echter geheel te-rachten hem zware verliezen toe en volgde hem tôt in zijn sappen. BALKANFRONT pi en, Zondag 25 Februari. — Of- teranderd. f: FRANSCHE ZIJOE ITELUK GEVECHTSTERREIN |ijs, Zondag 25 Februari. — Offi- | Fransche geschut heeft zich be-getoond in de streek van den Doo-111. Zijn vernielingsvuur heeft goe-ultaten opgeleverd. Tusschenpoo-' geschutsactie op eenige punten t front van Lotharlngen en der Vo-Rust overal elders. ; [ RUSSÏSCHE ZIJDE \ RUSSÏSCHE FRONTEN te, Zondag 25 Februari. — Offi-§ fax je h bericht van dezen namid- v'jand ontwikkelde gaswolken in Somenki-Lescheniaty, die nadat Russische Unies hadden bereikt, En verandering van de windrichting e vijaadelijke loopgtaven werden il» ®<ireven. , LEGRÂMMEN voorloppig stil'eggen Nijverheldsbedrljvftn ^ heçrschende kolennood, die Mleid ng was tôt het sluiten der 1 00k andere ingrijpende maatre-joodzakelijk zou maken om het i Wereti, was wel te verwaehen. cnige dagen doen gêruchten de IVCT ©en nieuwen maatregel der fe Overheid, waardoot' aile nij-sondernemingen zouden worden Spen einde de ons toegAomen 01n inlichtingen desaangaande te ^anttvoorden, hebben wij te be-Plaatse ophelderiilgen gevraagd , zoodat wij aan onze lezers ■S* ■ ^ _— de volgende mededeeling kunnen doen : Weldra zal er een verordening ver-schijnen, behelzend dat te beginnen met den ln Maart 1917 aile nijverheids-bedrijven (Industriebetriebe) moeten worden stilge'egd. Dit besluit spruit voort uit' het heer-schende gebrek aan ko!en en een tijde-lijk tekort aan vervoerm ddelen, dat den ko'ennood nog vereregrt. Bij uitz-onde-ring zullen echter toelatingen tôt het voortzetten van bedrijven kunnen worden verstrelct en over 't algemeen voor zulke ondernemingen, waarvan het in het belang van het land noodzakelijk is da" zij blijven werken. Het publiek zou dus verkeerd doen zich aan eenige onge-rustheid over te geven, te meer daar men ons verzekert, dat het algemeen belang der bevolking in dezen zoo breed moge-lijk zal in acht genomen worden, en de maatregel vervalt van het oogenblik dat de oorzaken die er aanleiding toe geven, beslist zijn uit den weg geruimd. Toelating tôt het voortzetten van een nijverheidsbedrijf moeten gericht worden aan de « Z vilverwaltung », in den vorm zooals die onder paragraaf 3 van de be-treffende verordening wordt aangegeven. Den volledigen tekst van de verordening zullen wij overdrukken, zoohaast deze verse hijnt. Luchtsc'ip vernield Berlijn, 26 Februari. — In den nacht van 23 op .24 Februari werd door ons af-weervuur een Fransch luchtschip in brand geschoten. Het stortte, gansch in vlam-men bij Weelferingen, ten Westen van Saargemiind neer. Bij 't ten gronde slaan ontplofte de munitie die ter uitwerping bestemd was. De gansche bemanning, uit 14 koppen bestaande, is dood. Bij de overige in goeden staat gebleven stukken van het schip is de bouwwijze goed te herkennen, Gestrand of getorpedeerdl Bern, 25 Februari. — Parijsche bladen melden uit La Havre: Tengevolge van dichten nevel zijn het Engelsche poststoomschip « Northwestern Rilles » (6504 brutoiegisterton) en het Noorsche stoomschip « Snetsoppe » vergaan. Verders wordt het zinken van het Zweedsche stoomschip « Nanning-ham », 1988 brutoregisterton, en van den Franschen schoener «Saint Sauveur», 158 brutoregisterton, gemeld. In de Russische Arb idersb ^wecing De aanhouding van elf leden, van de Centrale Militaire Nijverheidskommissie te St-Petersburg, is naar uit de Engelsche bladen blîjkt, 00k officieel bekend ge-maakt. Zij worden, naar men weet, bfc schuldigd te behooren tôt révolutionnaire komiteiten en van het aanstoken van de arbeidersbeweging met het uiteindelijk doel van Rusland een sociaal-demokrati-sche republiek te maken. Behalve deze elf personen zijn er nog vier werkliedenleiders gevangen genomen.Men schrijft deze aanhouding toe aan minister Protopopof. Deze moet er tegen zijn geweest, dat de arbeiders in boven-genoemde kommissie werden vertegen-woordigd. De rest van den ministerraad was er voor. Toen heeft Protopopof, om zich te wreken, huiszoekingen laten doen, met het bovengeschetste gevolg. De « Times » verneemt verder uit St-Petersburg, dat de oorust onder de arbeiders in Rusland tôt nog toe geen onrustbarende vor-men heeft aangenomen. Stellig heeft zij de munitieproductie niet meer geschaad dan in de andere landen van de geallieer- < den. « Aan den anderen kant hebben re-pressieve maatregelen tegen stakers, in het bijzonder dat zij jop groote schaal in de vuurlinie zijn gevoerd, de stakingsbe-weging gekortwiekt ». Deze onderdruk-kingsmethode heeft, volgens de Rus- . sische bladen, in andere opzichten poo-vere resultaten opgeleverd. De « Times » 1 meldt verder, dat Protopopof van plan is een preventieve censuur in té stellen. 1 < Leest vervolg oorlogstelegramme-n op < de tde bladtijdth, Rogier en Nothomb Volksvfêrgadering Waar ze over akkoord gaan Ieder kent de houding van den Belgi-schen minister Charles Rogier en zijn uitlatingen aangaande de oplossingen van den taalstrijd in België na 1830. Die houding, alboèwe] ze in dit geval door dezen geboren Franschman, later goeverneui van de provincie Antwerpen, persoonlijk bepaald en aangenomen werd, sterr.t geheel overeen met de toenmaals bij de aan het bewind zijnde menschen heerschende mental iteit. Het zou dan 00k volstrekt niet moeilijk vallen uitingen in denzelf-d-en aard bij a®dere vooraanstaande per-soonlijkheden terug te vinden. Hieronder zullen wij een merkwaardige verklaring mededeelen van een kollega van Rogier : Nothomb. Jean Baptiste Nothomb, geboren in 1805 in het Groot Hertogdom Luxem-burg, was advokaat, lid van het inrich-tend komiteit van het Voorloopig Bewind, sekretaris van het Voorloopig Bewind, sekretaris van het Nationaal Congres, Generaal-sekretaris aan het département van buitenlandsche zaken, voor belangrijke zaken hijzondere afgevaar-digde op de konferentie van Londen, ( in vervanging van Van De Weyer) en na 1837 meermaals minister en eerste minister.In 1833 hij uit: « Essai historique et politique sur la révolution beige (Ge-schied- en Staatkundige proeve over de Belgische omwenteling. ) Op bladzijde 128 van het eerste aanhangsel leest men onder het opschrift : Taak van het tegen-woordige geslacht : « Van de twee dingen die aan onze voorvaderen ontbraken hebben wij er een beVomen : de nationale eenheid, uii de omwenteling van 1830 ontsproken, door de Europeesche politiek bekrachtigd. Is er aan België om een verstandelijke macht uit te maken een eigen taal noodig? Wij denken het niet. Dat het openlijk de Fransche taal aanneemt, het meest uni-verseele werktuig van de menschelijke ge-dachte. Er zal minder moeite noodig zijn om zich die taal eigen te maken dan om het Vlaamsch te volmaken. Het zal zelts kunnen op eigendomsrechten aanspraak maken door Philippe de Commines, Froissara en Olivier de la Marche in te roepen. Er is niet ver van de Zuidelijke grens van Frankrijk een stad, die België tôt model kan dienen : Geneve, die maar Fransch is door den vorm van haar gedachte, die geen oorspronKelijke taal heeft en die in de XVIII8 eeuw Jean Jacques Rousseau en den vader van Me-vrouw de Staël en in de XIX" Simonde-Simondi gegeven heeft. Voor de taal zal het verstandelijk België behooren tôt de Fransche samenle-ving ; voor den inhoud van de gedachte moet het onzijdig blijven tusschen Duitschland, Engeland en Frankrijk, van die-drie volken alleen aannemen wat het kan eigen maken aan zijn eigen wezen, aan zijn overleveringen, aan het persoonlijk doel dat het moet nastreven. De ma-terialen die het noodig heeft mag het niet uit tweede hand krijgen ; moet Frankrijk zich tusschen België en Duitschland, tusschen België en Engeland stellen? De overrompeling van den Franschen geest zou met een kwaart eeuw zijn letterkun-dige ontplooiing kunnen vertragen. Dat het nochtans zijn zending niet overdrijve: het is niet geroepen voor een overwegen-de roi ; indien het zich van zijn verleden weet rekenschap te geven, indien het niet aan zijn voorgaande ontrouw is, indien het zijn aandeel levert aan het werk van de tegenwoordige geslachten, zal het zijn plichten tegenover zichzelf en tegenover de menschheid hebben volbracht. » In gezelschap van den gloeienden Franschman Rogief staat hier dus de Luxemburger Nothomb, met een nuchter-der manier van denken, maar in feite ijverend voor hetzelfde doel : België Fransch. Deze is meer bezadigd en wijst op zekere gevaren, maar meer nog dan Rogier wijst hij op de noodzakelijkheid van eenheid van taal, wat hij zelfs als een axioma vooropstelt ! Wat het gevoel deed bij den een deed de koele redeneering bij den ander. De gevolgen helaas heeft het Vlaamsche volk maar al te lang aan den lijve moeten ondervinden. Aan de vele wantoestanden, die in 't le-ven worden geroepen door dit jammerlijk streven naar taaleenheid in een tweetalig land, moet nu door het invoeren van den federatieven staatsvorm voor altijd een einde worden gesteld. Dat aile Vlamingen zich vereenigen onder het parool « Autonomie », onlangs door Karel Van den Oever zoo flink in de « Toorts » verdedigd. M. tô Ternsche Zoowat overal komt er roering in het Vlaamsche Aktxvistische kamp ! Bij de prachiig geslaagde vergadering te Sint-Nikolaas, dan te Mechçlen, en verleden week te Turnnout mogen we nu met Herbe ;d deze melden van Zondag laatst, 25 Februari, in de meest schilderachtige ge.meente van otii Waasland, n.l. Tem-sche.Ruim 250 toeschouwers vulden jle schoone zaal van den « Belgischen Leeuw ». Als sprekers traden op de gun-stig gekende redenaars : h.h. Dr. Aug. Borms, Jozef Van Wetteren en Karel Waternaux. Het opgegeven programma vermeldde \laanderens Strijd voor Vlaanderens Recht. De eerste spreker, voornoemde beer Jozef Van Wetteren verdedigde met on-weerlegbare argnmente.n de wettigheid en noodzakelijkheid van Zelfbestuur voor V laanderen in één Staatsverband ! Prach-tig was zij ne rede — 00k werd ze harte-lijk toegejuicht. Daarna kwam de. spreek-beurt aan den heer Karel Waternaux. Op statijtieken en aanhalingen zich steu-nende, bracht spreker ons een waar doch ellçndig tafereel voor oogen van Vlaan-deren met zijn uitgebuite, *diep mis-kende werkersklas en daartegenover Wallonië met zijne vertroet^lde, vooruit-jestokene arbeiders 1 Zelfs van Temsche hoorden we schreeuwende wantoestanden : lange, slecht betaalde werkdagen, veel kinderen aan den arbeid, enz. Diepen indruk zal sprekers redç op die z66 aandachtig talr.jke schare toe-?-KK>r'Lr.; — waaronder, naast de meest gezagliebbende personen der ge.meente, 00k vele werkheden — wel gemaakt hebben.Ten slotte was het de be.urt aan Dr. Borms. Hoe machtig dreunde zijn klare stem door de zaal ! Met welke striemen-de, tre. fende slagen beantwoordde en wt.rlegdL hij kort en bondig de snoode, laffe aan vallen der franskiljons, de z66 beruchté patriotards ! Hœ indrukwekkend en grievend die (( stemmen uit de loopgraven » — die ter-gende wantoestanden in het leger, in mi-nisterie, enz. De enkelç aanhalingen uit « Gerechtigh&id » misten 00k hunne uit-werking niet. Spreker eindigde zijne puL ke rede met deze hoopvolle aanzettende woorden : « Vlaanderen, hoe schoon is uwe toekomst 1 » De ontroering was algemeen — het oogenblik onvergetelijk ! Daarna werd de dagorde, éénsluitend ali die voorgelegd op de vergadering te Turnhout, zonder één enkele afkeuring — dus met « algemeene » stemmen — aangenomen ! Hierop volgde eene uitdeeling van Claudius Severus' u Weezang dat door eenieder met gretigheid werd in handen genomen. Eene vrijwillige omhaling ten bate van het edele werk « Volksopbeu-ring )> bracht een schoone som op. Intusschen dreunde in de zaal 'n fiere, machtige <fVlaamsche Leeuw », 00k door allen meegezongen, en hierop werd deze beerlijke vergadering gesloten. En nu zooals in de zaal de lens prijkte van den Esperantistenkring : « Kurage Entauen » (met moed vooruit), ter ver-overing van het heele Waasland ! DAGELIJKSCH NIEUWS VOORLEZINGEN OVER DE NE-DERLANDSCHE TAAL TE LONDEN. — De Londensche korrespondent schrijft dd. 6 Februari aan de «N.R.C.» : De groote gehoorzaal in University College was gis'eren aardig gevuld, toen de heer J. Reyneke van Stuwe de eerste van zijn lezingen over Nederland-sche taal en letterkunde hield. De Neder-landsche kolonie was onder het gehoor ru;m ver tegenwoordigd ; 00k de Neder-landsche gezant was aanwezig. Maar er waren 00k veel Engelsche studenten, — meest dames natuurlijk, in een tijd dat aile université ten door het andere geslacht ziin verlaten. Voorzitter was de heer H. S. J. Maas, de konsul-generaal, die in zijn inl-eidend woord herinerde aan de verwantschap van de Nederlandsche en de Engelsche taal en aan de betrek-kingen die door de eeuwen heen tusschen de twee volken ^hebben bestaan. De heer van Stuwe behande'de in deze eerste lezing onze letterkunde tôt- en met Vondel. Het moest een haastig overzicht zijn, maar ongetwijfeld wist spreker zijn gehoor het begrip bij te brengen, dat de kennismaking met de literaire schatten, waarvan hij sprak, de moei'te van de stu-die van onze taal ruinxschoots zou kunnen vergelden. Het was een gelukkige gedachte om het overzicht toe te lichten met voorlezing van sommige van de voor-treffelijke vertal ngen van de heeren Edmond Gosse en van Noppen. HET AARDAPPELPLANTEN VAN DIT JAAR. — De schaarschte aan aard-appelen in Neder'.and zal het moeilijk, zooiiiet onmogelijk maken in België plantgœd in ce voeren. De landbouwers en de gemeen lebesturen zullen dus vôor ailes op zichzelf aangewezen z jn en zoo noodig van de voor de konsumptie be-stemde aardappelen zullen inoe'.en afhou-den he.geen onontbeerlijk is voor het plan ten. Van den anderen kant is het aan den slech .en oogst te wijten aardappelenge-brek oorzaak geweest van veel ontbering en het \s de hoogste plicht van allen die kunnen meehelpen aan het voorkomen eener dergelijke krisis in de toekomst, tôt dit doel aile maatregelen te nemen, die zich opdr.ngen. De landbouwers zouden het verbouwen van aardappelen moeten uitbreiden.Er is hier een zedelijken plicht te vervullen voor al.cn die gelooven op de buitenlieden eenige aktie te kunnen uitoefenen. DE NIEUWE PROVINCIALE NOR-MAALSCHOOL VAN GELDENA-KEN. — De technische diensten van het provmciaal bestuur van Brabant hou den zich opn euw bezig met de keus der bouwplaats van de nieuwe provinciale Normaalschool voor meisjea te Geldena-kesn.Er was met veel ophef een openbare wedstrijd uitgeschreven geworden voor de opmaking der plan.jcn dt gebouwen moesten worden gezet op een terrein in het règlement van genoemdcn wedstrijd aangewezen. Een honderd -al mededin-gers hadden zich opgegeven en met veel nauwkeurigheid hun planncn uitge-werkt. De kommissie, vooigezeten door den prov ncialen architckt, don heer D. Francken, hield tairijke zittingen om de konkurrenten te rangschikken. Na met moeite echter een rangsehikking tôt stand gebracht te hebben, bemerkte men, dat het gekozen terrein niet kon dienen. Wat dus de uitvoering der gebouwen be-treft, is ailes weer in kwestie gesteld. Een dergelijke tegenslag is, gelooven wij, een eenig fc\t in de administratieve annal en BERTHA SEROEN IN AMSTERDAM. — De begaafde sopraan onzer opéra oogst in Nederland veel bij val met haar kunst. Over haar optreden te Amsterdam wordt aan de N. R. C. het volgende ge-schreven (de lezer gelieve aan den stort-vloed van bastaardwoorden die hier bijeengebracht zijn niet te veel aanstoot te nemen). « Andermaal hebben Bertha Seroen en Emert Cornelis in een ooncert,dat, op wei-nig uitzonderingen na, was samengesteld uit moderne Fransche werken het pleit ge-wonnen. Een zeldzaam differentieerings-vermogen bezit deze voortr^ffelijke zan-geres, die, na eenige weken geleden een programma van hier bijna ganschelijk on-bekende werken gereproduceerd te hebben, thans opnieuw met een reeks van noviteiten op het podium verscheen. Want zoowel de thans gezongen Quatre poèmes de la bonne Chanson, een cyclus gedichten van Paul Verlaine, door Gabriel Fauré getoonzet, als de reeks Oos-tersche gezangen, vereenigd onder den titel sheherazade, uiterst fantastische ontboezemingen van Tristan Klingsor, die in Maurice Raval een uitnemenden muzikalen illustrator heeft gevonden, konden aïs eerste audities worden aange-merkt.Tegenover de kunst van Maurice Raval, zelfs tegenover die van Paul Gil-son, om van Modeste Moussongski en Alphonse Diepenbrock niet te spreken — van ieder der laatste drie toondichters zong Bertha Seroen een enkel lied — lijkt Fauré's wijze ietwat «beperkt. Het scherpe saillante der impressionisten, het sensitieve, alsmede het zuiver picturale mist men somtijds in Fauré's uitingen. Niet dat de harmonieën onbelangrijk zijn ; het tegendeel is eerder waar, doch de be-langstelling voortdurend prikkelen ver-mogen ze niet. Ook de zangeres scheen voor Fauré niet altoos de juiste accenten te kunnen vinden. In Ravel's stemmings-muziek daarentegen was zij opnieuw be-wonderenswaardig, haar vertolking werd hier inderdaad tôt een supérieure creatie opgevoerd. Bijzonder is er genoten van Mandoline, van Alphons Diepenbrock, een ver-klanking van Verlaine's gedicht, die niet onderdoet voor de bekende onderlijning van het Poëma door Claude Debussy. » lets voor iedereo dag De algemeene tocs ta nd van de Vlaamsehe Beweging Gisteren wierpen wij een algemeeneri blik op de wereldgebeurtenissen ; laten wij vandaag eens rondom ons kijken en zien hoe het in ons eigen Vlaamsch gezin ge teld is. In Vlaanderen zelf ziet he.t er uitste-kend uit ; al de riviertjc_s die het gebied van de Aktivis.en doorslingerden zijn met alleen overbrûgd, zoodat wij vrien-delijk bij elkander kunnen gaan buren, doch zijn algeheel overdekt, zoodat ge de scheidingen niet meer vinden kunt of ge moet in den ondergrond afdalen. De Ak-tivisten van Vlaanderen zijn het prachtig eens op het formuul autonomie en dat is niet alleen een feit van de allergrootste beteekenis doch een triomf op zichzelf, bijna een mirakel. Menschen die te zamen aan een toren bouwen worden op zekere hoogte door spraakverwarring aangetast. Dat is de symbolische beteeke.nis van het bijbel-sche verhaal. Tusschen de Aktieven en de Passieven blijft een Schelde, zonder bruggen, haar brçede wateren uit .preiden. Er zijn rnis-schien wel enkele tunnels, doch dan voor persoonlijk gebruik en 't groot publiek merkt er niets van. Oogenschijnlijk is er in den allerlaat-sten tijd weinig bedrijvighe.id in de Vlaamsche Beweging en, een beweging die niet beweegt, bevat in zich een con-tradictio in verbis, gelijk aan die van zwijgers die niet zwijgen ; pas-ieven. die hemel en aarde beroeren, met een smeek-schrift op de. knieën naar Brussel krui-pen, intcrpellatiën doen in den Gemeen-teraad, konkeL'oezen met schoolopzie-ners altijd en alleen met dit eenige doel : het in aantocht zijnde recht der Vlamingen tegen te houden. De Vlaamsche Beweging moet het mobile perpetuu.nl zijn, ze mag geen oogenblik stilliggen om niet te verroesten, om haar raderwerk niet te laten ve.rvuilen. Weest gerus-, vrienden, ze beweegt, en meer dan ooit. De uiterlijke ve.rstarring is een bedrieglijke schijn ; wij zitten zelfs niet in een stellingoorlog vastge-schroefd ; de Staf is bijeen en beraad-slaagt en niet loopgraaf voor loopgraaf zullen we bestormen en veroveren, doch wij verwachten ons op Vlaamsch gebied aan een prachtige doorbraak die ons de eindzege gaat bezorgen. De Staf is hier de Raad van Vluande-ren.Hij arbeidt in stilte, met gedoten deu-ren, met ingètogenheid, niet bedacht op toejuichingen noch beïnvloed door bui-tenstaande kritiek, maar voortschrijdend op den weg, alleen voorgelicht door ge-weten, vaderlandsliefde en volksliefde. Wanneer ailes vastgelegd zal wezen in klaar-omschreven bewoordingen, dan worde de,11 Raad van Vlaanderen een dik-tatoriale macht toebedeeld opdat hij on-middellijk ten uitvoer zou kunnen leg-gen, wat Vlaanderens verzuchtingen moet verwezenlijken en dit gebeure met onverbiddelijke opruiming van aile hin-dernissen om aile lagen en listen van den vijand te verijdelen. Het toe val wil dat de scholen nu gesloten zijn voor een onbeperkten tijd. Als ze weer haar deuren zullen openen moet er veel, moet ailes veranderd zijn. Ook de inspektie moet veilig worden in Vlaamsche handen. \ Is niet noodig iemand te broodrooven, wat altijd schan-delijk is e.ti een praktijk daarstelt die wij aan onze tegenstrevers overlaten, maar verplaatsingen naar het Walenland van opzieners, prefekten en leeraars die oi> verkapte wijze de wet tegenwerken, moeten doorgedreven worden. Die menschen zullen zelf het gevoelen hebben van een visch die terug in 't water wordt gezet, want zij hooren skchts thuis in een Fransch midden. Wanneer ailes in regel is in dit opzicht, dan mogen wij er ons aan verwachten dat een gedeelte der passieven — het beste — naar on> zal overkomen. In die mare stagnante, in dat roerloos moeras, zal dan spoedig beweging komen en de watçren zullen zich verdeelen. Een deel is afgedamd voor den schrik. Havere heeft zich zoo vijandig aange-steld ; de ambtelijke of regeeringsgezin-dç bladen hebben voortdurend zulke ha-telijke bedreigingen uitgekraamd, dat de schroomvalligen steeds het spook van Havere voor oogen hebben en de kat uit den boom verkie.zen te kijken. Wordt de zerk, die op hen drukt, door de een andere gebeurtenis wtggewen-teld ; komt de zon van vertrouwen en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Het Vlaamsche nieuws appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Antwerpen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes